PRAVA PACIJENATA

download report

Transcript PRAVA PACIJENATA

PRAVA PACIJENATA

Nina Čikeš, Ana Crnogorac, Ivana Cujzek, Ana Cvečić

Svi ljudi rađaju se slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, obdareni razumom i sviješću, a poštivanjem ljudskog dostojanstva kao temeljnog obilježja čovjeka otvoren je put ljudskim pravima.

Zakon o zaštiti prava pacijenata

 1999.,na poticaj liječnika,osnovana Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata   19.studenog 2004. Hrvatski sabor donio Zakon o zaštiti prava pacijenata(46 članaka) poštivanje ljudskog bića,očuvanje fizičkog i mentalnog integriteta te zaštita osobnosti(načelo humanosti i načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata)

Temeljna prava pacijenata

 pravo na informaciju     pravo na odbijanje postupka (pristanak) pravo na zaštitu privatnosti i dostojanstva pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju hitnoće pravo uvida u liječničku dokumentaciju  pravo na pravobranitelja

Prava pacijenata u širem smislu

           pravo da informacija bude dana na razumljiv način pravo određivanja osobe koja će umjesto pacijenta biti obaviještena pravo da bude upoznat sa identitetom, specijalizacijom i iskustvom liječnika zabrana diskriminacije pravo na tumača ako ne govori jezik pravo savjetovati se s drugim liječnikom pravo na održavanje osobnih kontakata pravo na samovoljno napuštanje bolnice pravo da ga se bez pristanka ne može premjestiti u drugu ustanovu pravo na obavijest o otpuštanju iz bolnice najmanje 24 sata unaprijed pravo da mu se objasni račun

Obveze zdravstvene ustanove

         pisane brošure o pacijentovim pravima definirati vrijeme u kojem mora pacijentu dati informacije definirati osoblje koje mu je dužno dati informacije definirati osoblje i postupke ako pacijent nije zadovoljan učiniti dostupnim telefonske brojeve i načine za kontakt s zdravstvenim osobljem pripremiti pisane informacijske pristanke sa specifičnim objašnjenjima uvijek osigurati komunikaciju na jeziku bolesnika u bolnici treba biti omogućeno zadovoljavanje vjerskih običaja pacijenata u bolnici treba biti omogućeno obavljanje svih normalnih aktivnosti bez obzira na eventualnu invalidnost pacijenta

Posebni protokoli o:  hitnim postupcima  aktivnom sudjelovanju pacijenta u odluci o liječenju  uvidu u dokumentaciju

Posebnosti iz Zakona o zaštiti prava pacijenata

  pri pravu na suodlučivanje pacijent uvijek ima pravo odgovarajuća medicinska intervencija ovisi ne samo o simptomima bolesti,već i o pristanku bolesnika  informirani pristanak-pristanak informiranog bolesnika

  obavještavanje na pacijentu razumljivom jeziku pri tome imajući u vidu mentalne sposobnosti i naobrazbu pacijenta pristankom na određeni medicinski zahvat,pacijent na sebe preuzima rizik za ishod,ali ne i onaj koji bi bio posljedica liječničke pogreške

Kad medicinska indikacija opravdava terapijski zahvat bez pristanka pacijenta?

Hitan slučaj uz nemogućnost sporazumijevanja s pacijentom,a kad mu je neposredno ugrožen život ili mu prijeti opasnost.

Profesionalna liječnička tajna

  znanje o nekim činjenicama koje ne mogu biti priopćene drugim osobama ili javnosti,a da se pritom ne oštete interesi pojedinca ili zajednice Isključeni slučajevi tajne jesu oni gdje zdravstveni propisi nalažu liječnicima prijavu oboljenja(npr. javljanje epidemiološkoj službi neke zarazne bolesti)

Kome se obratiti u slučaju kršenja prava pacijenata?

  usmenim/pismenim putem dati pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove županijska skupština na temelju javnog poziva imenuje Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u svojoj županiji (5 članova iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka)  Bijeli telefon

Zaključak

  najveći problem predstavlja nedostatnost poznavanja Zakona od strane pacijenata,a i liječnika i ostalih zdravstvenih radnika te još uvijek nedovoljno dobra prilagođenost zdravstvenom sustavu u kojem je težnja prijeći sa paternalističkog odnosa liječnik pacijent na demokratski model temeljen na ljudskom pravu na slobodu i toleranciju,slobodu volje,jednakosti,istinitosti i pravednosti te autonomiji pacijenta edukacija o samom Zakonu može pomoći(npr. ‘Program edukacije o pravima pacijenata u PGZ’,vodiči kroz prava pacijenata)

Literatura

  M. Štifanić, Z. Bošković – Prava pacijenata (Vodič za kulturu poznavanja i poštovanja prava pacijenata), Adamić, Rijeka 2007.

Zakon o zaštiti prava pacijenata, Narodne novine 169/2004  www.mzss.hr/hr/ministarstvo/publikacije_i_iz vjesca/brosura_zakon_o_zastiti_prava_pacij enata

Primjer dokumenta za informiranu suglasnost

                         Suglasnost na operaciju ili drugi zahvat PACIJENT____________________________________________________ OB_______________ DATUM_______________ SAT____________ SUGLASNOST DATA U _________________ 1.

Slažem se da se na _________________________ provede operacija ili zahvat (upiši ime i prezime) _______________________________________________________ (unesite vrstu operacije ili zahvata) koju će se provesti pod vodstvom Dr._____________________________________

i/ili suradnika i asistenata koje on odabere.

2.Smisao i cilj zahvata, navedenog pod 1. i druge moguće metode liječenja objasnio mi je Dr._______________________________ Ovim objašnjenjem sam potpuno zadovoljan.

3.Ističem da mi je omogućeno da postavim pitanja o zahvatu/operaciji, o mogućim rizicima ili komplikacijama. Dolje navodim ograničenja koja sam postavio na ovu suglasnost___________________________________________________ (navedi NEMA, ako nema ograničenja) 4.Ja dajem suglasnost i za provođenje drugih operacija, zahvata ili liječenja koji se, uz gore navedene, pokažu dodatno potrebni na temelju razvoja stanja koje gore navedeni liječnik ili njegovi suradnici i asistenti procijene potrebnima.

5.

U cilju medicinske edukacije slažem se da promatrači budu u kirurškoj sali za vrijeme operacije.

POTVRĐUJEM DA SAM U CIJELOSTI PROČITAO I RAZUMIJEM OVU SUGLASNOST. SPOMENUTA OBJAŠNJENA SU MI DANA. SVA PRAZNA MJESTA ILI IZJAVE KOJE TREBA UNIJETI SU ISPUNJENA, A NEPRIHVATLJIVE DIJELOVE SAM PREKRIŽIO PRIJE POTPISA.

Potpis pacijenta___________________________________ Potpis svjedoka ___________________________________ Kada je pacijent maloljetan ili nekompetentan Ovlaštena osoba ___________________________________ Ova suglasnost je potpisana preda mnom, i po mojoj ocjeni pacijent je to učinio slobodno, o svemu informiran i uz puno razumijevanje.

Potpis liječnika __________________________________ Potpis svjedoka __________________________________