Transcript Slayt 1

KAMAG
Kamu Araştırmaları Destek Grubu
KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME PROJELERİNİ
DESTEKLEME PROGRAMI
PROGRAM HAKKINDA
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
(1007 Programı), Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının
karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla başlatılmıştır. Program ile;
• Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına
aktarımı
yerine
• Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların
daha az maliyetle yurtiçinde üretime
aktarılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN AMACI
• Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu
kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir.
• Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş
ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel
ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede
kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline
oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına
katkı sağlanmaktadır.
• Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen
projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları
Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır.
• TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını
bu plana göre takip etmektedir.
• Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol
Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda
teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.
Program kapsamında sunulacak proje
çeşitleri
• Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya
pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması,
sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin
büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının
karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade
eder.
• Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç
niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile
karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi
ifade eder.
• Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli
olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik,
çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik
birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.
1007 SÜRECİ (BAŞVURU, DEĞERLENDİRME,
İZLEME VE SONUÇLANDIRMA SÜRECİ)
NASIL BAŞVURULUR?
• Proje 1. aşama başvuru dokümanlarının belirtilen son tarihe kadar
eksiksiz ve ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.
• Proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş başvuru yazısı
• 1 nüsha 1. Aşama Proje Öneri Formu
• 1 nüsha Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (gerekli olduğu
taktirde)
• Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD
• olarak istenen tüm bilgi ve belgeler tek dosya içerisinde; ARDEB’e
elden, kargo veya posta yolu ile iletilir. Kargo ve posta yoluyla
başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda
başvurular kabul edilir, başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde
proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar
sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.
NASIL BAŞVURULUR?
• TÜBİTAK, 1. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme
Ölçütlerine uymayan başvuruları, bilimsel değerlendirmeye
almaksızın iade eder.
• Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında, gerek
duyulması durumunda, TÜBİTAK gerekli durumlarda bilgilerin
düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep
edebilir.
• Proje önerileri değerlendirilirken proje öneri formu ile birlikte
iletilen CD/taşınabilir belleklerde yer alan bilgiler kullanılmaktadır.
• Bundan dolayı CD/taşınabilir bellek içeriğinin, basılı proje önerisi ve
bütün ekleri ile aynı olması gerekmektedir.
• CD/taşınabilir bellekte proje önerisi Word ve PDF hali olarak ayrı bir
klasörde, ekler ise ayrı bir klasörde kaydedilmelidir.
Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri
• 1007 Programı 1. Aşama proje önerilerinin değerlendirmesi; (1) Çağrıya
uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği ve (3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt
üzerinden yapılır. Her ölçüt 5 üzerinden puanlanır. Puanların karşılıklarının
açıklamaları aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•
Yetersiz. Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde
ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur. (1 puan)
İyi Değil. Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır.
Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. (2 puan)
Orta. Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride
iyileştirmelere gerek bulunmaktadır. (3 puan)
İyi. Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla
birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları
bulunmaktadır. (4 puan)
Çok İyi. Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik
hiç yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar
bulunabilir. (5 puan)
Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri
Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri
Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri
KİMLER MÜŞTERİ KURUM OLABİLİR?
• Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili
kuruluşları müşteri kurum olabilir.
• TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç
başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar.
KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
OLABİLİR?
• Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.
Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak
bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması
gerekir.
• Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu
kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla
işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
• Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli
yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK
olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş
sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.
KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
OLABİLİR?
• PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer
hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır.
• Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci
hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri
için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı
zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması
durumunda süre üst sınırı 48 aydır.
• Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde
edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden
ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir.
Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu
kuruluş tarafından sunulması esastır.