tıklayınız - İstanbul Teknokent

download report

Transcript tıklayınız - İstanbul Teknokent

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DETAYLARI
İSTANBUL TEKNOKENT
İSTANBUL
AĞUSTOS 2013

PROGRAMIN KAPSAMI
• Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması
ve
• Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların
ticarileştirilerek
• Ülkemize katma değer yaratacak,
• Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün
artırılmasına
* katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim
yöntemi geliştirilmesi
PROGRAMIN KAPSAMI
• Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması
amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek
yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.
Ortaklarından en az biri sonuçları ticari
uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel
kişi olmalı
KİMLER BAŞVURABİLİR
San-Tez Yönetmeliğinde tanımlanan
proje ortakları adına
1. Proje yürütücüsü veya
2. Firma yetkili temsilcisi
tarafından yapılabilir
EN FAZLA KAÇ PROJE BAŞVURUSU
YAPILABİLİR
Proje Yürütücüsünün
bu program kapsamında aynı anda,
en fazla iki projesi
desteklenebilmektedir
DESTEKLENMEYEN PROJE TÜRLERİ
• Temel araştırma projeleri
• Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya
da deneysel çalışmalar
• Durum tespiti projeleri
• Rutin testler/analizler
• Altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da
• Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler
DESTEK TÜRÜ
Destekler nakdi olup
hibe olarak kullandırılmaktadır
DESTEK ORANLARI VE ÖDEME ŞEKLİ
Proje giderlerinin en fazla
%75’i Bakanlık,
en az %25’i Proje ortağı firma/firmalar tarafından
karşılanır
Proje ödemeleri;
Sözleşmede belirtilen 3’er aylık dönemler halinde
proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan
proje özel hesabına yatırılır.
Diğer kaynaklardan sağlanan hibe ve destekler proje
başvurularında belirtilir
PROJE DESTEK SÜRESİ
Destekleme süresi proje bazında en fazla 36
aydır.
Projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay
ek süre verilebilir
PROJE BAŞVURU TARİHLERİ
Yılda iki dönem proje başvurusu yapılabilir.
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur
PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SÜREÇ
NASIL İŞLER?
Proje yürütücüsü
http://biltek.sanayi.gov.tr
adresinden proje ortakları adına yapar
Proje Öneri Formu doldurulurken,
projedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ve
bu faaliyetlere projeyi öneren kuruluşun(ların)
katkısının
ne olacağının anlatılmasına dikkat edilmelidir
PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER
Proje ortağı olan firma için;
1. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce iflas etmesi veya tasfiye
halinde olması,
2. İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya
takip konusu olanlar, veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir
prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar,
3. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel (mesleki)
faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet
almış olanlar,
4. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, kamu haklarından
mahrum olanlar,
5. Proje başvuru yılından önceki bilançosunda zarar göstermiş olanlar.
6. Gösterilen sermaye tutarının proje bütçesi üzerinden taahhüt ettiği tutarın
altında olanlar,
Proje Yürütücüsü ve Firma İçin:
1. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce
İhale Yasası’na aykırı davranışlardan dolayı
kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar) Teklif edilen proje
ile “haksız rekabet (çıkar çatışması)” konumunda
olanlar,
2. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce
yalan beyanda bulundukları tespit edilenler
PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ
San-Tez projesinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilir;
1. Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması
zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans
bedeli/malzeme satın alma veya kiralama giderleri,
2. Sarf Malzemesi Alım Giderleri; proje süresince kullanıldıktan
sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri ve malzemeleri,
deney hayvanları v.b.,
3. Personel Giderleri ; Proje Yürütücüsü, Tez Öğrencisi, Yardımcı
Araştırmacı, Yardımcı Personel,
4. Seyahat Giderleri; veri toplama, yerinde inceleme, arazi
çalışması vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri
5. Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, nakliye,
donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı
v.b. ,fatura ile belgelendirilebilecek işler,
DESTEKLENEN GİDERLER İÇİN KISITLAMALAR
NELERDİR?
Proje önerisinde hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe,
proje toplam bütçesinin %20’sini aşamaz
Proje ortağı firma ve ortaklarından hizmet alımı
yapılamaz
Diğer kısıtlamalar için Teknik ve Mali Kılavuzdan bilgi
alınabilir.
DESTEKLENMEYEN GİDERLER
Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
amortismanlar, yeniden değerlendirme
maliyetleri, depozitolar, dağıtım, pazarlama ve reklâm
giderleri, muhasebe, vb idari giderler,
Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb.
prim giderleri,
Büro makineleri ve malzemeleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan
masraflar,
Kira (ofis, depo. stand, vb. kiralar), inşaat ve tesisat giderleri,
Verilerin toplanması gibi mal ve hizmet alımları
BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN
FAYDALANILACAK DOKÜMANLAR
• San-Tez Projelerinin Desteklenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Teknik ve Mali Kılavuz
ELEKTRONİK BAŞVURU HAKKINDA
Proje önerisi yapılabilmesi için
http://biltek.sanayi.gov.tr
Internet adresinden proje yürütücüsü olarak yeni kayıt yapılması
gerekmektedir
Proje başvurusu elektronik ortamda yazıldıktan sonra aşağıdaki
evrakların Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.
1. Proje başvuru dilekçesi
2. Projenin Ar-Ge Portalinden girişinin yapıldığını gösteren
özet rapor
3. Projeyi destekleyen firmanın kabul ve taahhüt beyanı
4. Proje ekibinin kabul ve taahhüt beyanı
PROJE ÖNERİSİNİN İÇERDİĞİ TEKNOLOJİK
ALANLAR
Projeyle ilgili teknoloji alan(lar)ı "Teknolojik Alan
Ekle" kısmında verilen seçenekler arasından seçilir.
TEKNOLOJİ GRUBU
Projenin Ar-Ge faaliyetlerinin
içerdiği teknolojiler göz önünde
bulundurularak, teknoloji
gruplarından biri seçilir
ALANLAR
1. ENFORMASYON
2. ELEKTROMEKANİK ELEKTRİK
3. MALZEME
4. BİYO/AGROTEKNOLOJİ
5. KİMYA
6. MAKİNA
7. DİĞER
PROJE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ
Proje faaliyetlerinin başarıyla tamamlanması durumunda oluşacak
somut çıktılar ve bunlarla
ilgili başarı ölçütleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır
Projenin başarılı sayılması için hangi ölçülebilir değerlerin
sağlanacağı belirtilmelidir.
Üretim hızı (adet/saat), enerji tüketimi, verimlilik yüzdesi, raf
ömrü, vb. ölçülebilir
eğerler verilmelidir.
Proje çıktısının uyacağı ulusal ve uluslararası standartlar
yazılmalıdır.
AR-GE FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK YÖNTEM
Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler,
incelenecek parametreler, bu parametrelerin incelenmesi
için kullanılacak yöntemler, araçlar, yapılacak ölçümler ve
çıktılar açıklanmalıdır
Proje sonucunda elde edilecek ürün ya da üretim yöntemi
ile ilgili performans kriterleri belirtilmelidir
Proje süresince kullanılacak ulusal/uluslararası
standartlar yazılmalıdır
PROJEDE İZLENECEK AR-GE AŞAMALARI
• Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve
ekonomik yapılabilirlik etüdü
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde
yer alan laboratuvar çalışmaları vb.
• Tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları
• Prototip üretimi,
• Pilot tesisin kurulması,
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
• Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı
sorunların çözümü
PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNLERİ
Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının
nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve
üstün olan yönleri somut verilerle ortaya
konulmalıdır
Önerilen ürün/süreç yeniliği ile doldurulacak
teknolojik boşluklar
Karşılanması düşünülen pazar talepleri belirtilmeli
Proje çıktısını benzerlerinden ayıran üstün yönler
vurgulanmalıdır
YENİLİK TANIMLARI
Yenilik
Üründe yenilik
Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik
PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL
KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ
Projenin ekonomik getirileri ile
ilgili tahminler belirli
bir fizibilite çalışmasıyla hesaplanmalı
Elde edilen veriler ilgili alanlarda belirtilmelidir
PAZAR ANALİZİ
1. Hedeflenen pazarda müşteri kuruluşun mevcut
durumu ve pazar payı
2. Proje sonucunda müşteri kuruluşun ürünleri veya
hizmetleri için hedeflediği pazar ve bu pazardaki talep
potansiyeli ve oluşabilecek pazar değişimleri
3. Proje çıktısının ticarileşme potansiyeli, ticarileştirme
aşamasında müşteri kuruluşun karşılaşılabileceği olası
engeller (teknik, mali, hukuki, fikri mülkiyet hakları
vb.) ve bu engellerin aşılmasına ilişkin planlar
PROJE SONUCUNA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
İyileştirme projesi olduğu durumda beklenen
uygulamaya konma süresi:
• Süreç iyileştirilmesi planlanıyorsa, bu iyileştirmenin
uygulamaya konma süresi
• Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan ürünün
pazara çıkış süresi
• Ticarileşebilir bir çıktı olduğu durumda beklenen
pazara çıkış süresi
PROJE SONUCUNA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
Mevcut satışlar içindeki pay,
proje çıktısı ürünün,
ticarileştiği yıl içindeki satışından elde
edilecek gelirin,
o yılki satış hasılatına oranıdır
PROJE PERSONELİ AYLIK ÖDEME MİKTARLARI
Projede görev aldığı süre için 5593 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak
proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden aylık ücret
ödemesi yapılır.
3143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasına ve Yönetmelik
esaslarına göre
Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları
a) Proje Yürütücüsü : 950,00 TL/ay
b) Yardımcı Araştırmacı : 750,00 TL/ay
c) Yardımcı Personel :500,00 TL/ay
d) Tez Öğrencisi:
•
• Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi:
1.750,00 TL/ay
• Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans
Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay
• Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora
Öğrencisi: 750,00 TL/ay
• Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans
Öğrencisi: 600,00 TL/ay
Bir Projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği
ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite
tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine
ödenecek toplam tutar 3.500,00 TL’den fazla olamaz
KAYHAN BAYAZIT
[email protected]
0544 879 33 61
Dr. Gamze Sart
[email protected]
0532 296 8612
[email protected]
0533 374 7482