bakanlık projeler

Download Report

Transcript bakanlık projeler

*
*
* 1. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
http://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/santez.aspx
* 2. Teknogirişim Sermayesi Desteği
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217
(TÜBİTAK1512 ye benzer, alt sayfada var)
* 3. KOSGEB- Girişimcilik destek programı
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8
*
* 4. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=221
(Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini
hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini
karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde
birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir
plan dahilinde yürütülen çalışmalardır. Rekabet Öncesi İşbirliği
Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin
maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek
suretiyle yürüttükleri projelerdir.)
* 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
* 6. Ar-Ge Merkezleri
*
* ENAR: Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme
Programına
http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/h_enar.aspx
* Enerji
konulu
yürütülecektir.
Ar-Ge
projeleri
Üniversite-firma
ortaklığında
* 2013
Yılı proje başvuruları için desteklenebilir proje bütçesi üst sınırı
1.000.000 TL olup alt sınır bulunmamaktadır. Toplam ayrılan bütçe
2.200.000 TL dir.
* Proje
bütçesinin %20 si proje ortağı firmaca karşılanacak olup %80 i
Bakanlığımızca hibe olarak ödenecektir.
*
* 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
* KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
Hedef:
* Müşteri
kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli
ihtiyaçlarını gidermek
* Desteklenen
projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite
işbirliğini teşvik etmek
* Üniversitelerde
yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçlarının
ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimini bilgi ve yüksek
teknoloji temeline oturmaya çalışmak ve ülkemizde Ar-Ge personeli
istihdamına katkı sağlamak
*
* 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı
* KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını
kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a
sunmaktadır.
Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:
* Prototip/Sistem/Pilot
Tesis Projesi:
Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde
olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot
tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme
potansiyeli olan projeyi ifade eder.
* Model/Yöntem/Süreç
Projesi:
Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK
ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik
taşımayan projeyi ifade eder.
* Teknoloji
Birikim Projesi:
Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri
üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı,
teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.
*
* TEDA: Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe
Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir.
http://www.tedaproject.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-52672/20130411.html
* Kimler Başvurabilir: Yayınevleri, Enstitüler, Üniversiteler, Vakıflar,
Dernekler, Yayıncılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar
* 2013 yılı başvurular:
* I. Dönem: Mayıs ayının son iş günü,
* II. Dönem için Haziran ayının son işgünü,
* III. dönem ise 25 Ekim
*
* Jean Monnet Burs Programı:
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45645&l=1
http://www.jeanmonnet.org.tr/
* Amaç: Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB
müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak,
gerekli idari kapasiteyi oluşturmayı amaçlamaktadır.
* Burs
Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü
öğrencileri ile akademik ve idari personel.
*
* Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48530&l=1
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı
Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü (Yönetim Makamı) ve Türkiye
Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal Otorite), Bulgaristan-Türkiye
IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve
Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje
tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır.
Tutar: 4.697.172 avro, (her iki ülkeden gelen proje teklifleri için
kullanılabilir durumdadır)
Proje teklifleri
bu öncelik alanlarından
“Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme”
“Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi”
birini
hedeflemelidir:
*
* Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Teklif Çağrısı
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48530&l=1
* Comenius Programı
* Grundtvig Programı
* Leonardo da Vinci Programı
* Erasmus Programı
*
* Gençlik Programı 2013 Teklif Çağrısı
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48556&l=1
* Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri: 13-30 yaş
* Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri: 15-30 yaş
* Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri: 13-30 yaş
* Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti: 18-30 yaş
* Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği: sınırsız
* Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ
Kurma: sınırsız
* Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikala-rından Sorumlu Olanlar İçin
Toplantılar: 15-30 yaş
*
* Rekabet edebilirlik ve Yenilik Programı
* CIP - Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi
* “MERCOSUR Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası” Proje
* Girişimcilik ve Yenilik Programı 2013 Çalışma Programı
* Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesinde Kümeler ve Girişimcilik
* Bilgi İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2013
*
* Kültür Programı: Kültür Programı Üçüncü Ülkelerle İşbirliği Projeleri
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48524&l=1
* 7. Çerçeve Programı: Marie Curie 2013 Yılı CIG Çağrısı
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48219&l=1
* Japonya Büyükelçiliği - Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” 2013
Yılı Teklif Çağrısı: http://www.tr.embjapan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm
* Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2013 Yılı Mali Destek
Programları: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=48645&l=1
*
* Gençlik Projeleri Destek Programı:
http://www.gsb.gov.tr/site/projedestegi.aspx?content=45&t=i
Amaç: Gençlik ve Spor Bakanlığınca, gençlerin ve gençlik gruplarının
ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin
desteklenmesi,
potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine
imkân
sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her
alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine
erişimlerinin kolaylaştırılması
ve yenilikçi fikirlerin hayata
geçirilmesine yönelik proje destek programlarının oluşturulması ve
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
*
* Kalkınma Ajansları Destekleri: (BEBKA)
http://www.bebka.org.tr/site-sayfa-47-bebka_destekleri_genel_bilgiler.html
Amaç: Kalkınma Ajansları, bölgenin
kalkınma sürecinin hızlandırılması
ve bölge için kritik öneme sahip
faaliyetlerin hayata geçirilmesi
amacıyla
önceden
belirlenmiş
uygunluk kriterleri doğrultusunda;
bölge planı ve programları ile yıllık
çalışma programı ve ilgili başvuru
rehberlerinde belirlenen alanlarda
bölge aktörlerine mali ve teknik
destek sağlayabilir.