HelsaMi/KolsHeim

Download Report

Transcript HelsaMi/KolsHeim

 Innovasjon av velferdsteknologi for livslang oppfølging av kroniske syke i hjemmet: HelsaMi Trondheim kommune, St. Olavs Hospital, Ima@s AS, Oldenborg AS og SINTEF Jarl Reitan, forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse, Gruppe for design Anders Kofod-­‐Petersen, seniorforsker, SINTEF IKT, Avd. Systemutvikling og sikkerhet Signe Marie Grave Oland, industridesigner, ImaGs AS KirsG Fossland Brørs, prosjektansvarlig, Trondheim kommune eHelse UKA 2013, Grimstad 4. juni Agenda A)  Bakgrunn, mål og partnere – Jarl Reitan, SINTEF Teknologi og samfunn B)  Applikasjon for selvregistrering – Anders Kofod-­‐Petersen, SINTEF IKT C)  System for moJak av informasjon -­‐ Signe Marie Grave Oland, ImaGs AS D)  Frem@dig tjeneste i Trondheim kommune – KirsG Fossland Brørs, Trondheim kommune A) Bakgrunn, mål og partnere
Bakgrunn •  Liten gruppe med alvorlig KOLS, forbruker 30 % av kostnadene (Ericsson et al, 2002) •  Innlagt opp @l 4 ganger årlig, med varighet på 7 dager (Liaaen, Henriksen, Stenfors 2010) •  Behandling i hjemmet er et godt alternaGv Gl sykehusinnleggelser (Felix S F Ram, 2004) •  Bruk av teknologi i hjemmebasert behandling, reduserer Gd Gl innleggelser og innleggelsesGden (Dichmann Sorknæs et alt, 2010) Fra KOLS Heim @l HelsaMi •  172 pasienter inkludert og alle er fulgt opp i 2 år •  Fokus på livslang oppfølging •  Utelukkende posiGve Glbakemeldinger fra pasientene •  Verdifulle erfaringer mht videre innovasjonsarbeid i HelsaMi Tjeneste-­‐ og teknologiutvikling Tjenesteutvikling Utvikle et ny] pasien^orløp for livslang oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter i hjemmet Teknologiutvikling Utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem Film
B) Applikasjon for selvregistrering
Fra papirversjon @l neJbreJ….. Dagsform Pust Mengde oppspyJ Farge på oppspyJ i
C) System for mo]ak av informasjon
D) FremGdig tjeneste i Trondheim kommune BRUKER:
HELSEVAKT:
SPESIALIST:
RAPPORTERING
AV DATA
MOTTAK AV DATA
AV DATA
TOLKNING
GJENNOMFØRING AV TILTAK
BESLUTNINGS STØTTE
AMBULERENDE
TEAM
Takk for oss!