modificationDate=1417964387000;kols diagnose 2014

Download Report

Transcript modificationDate=1417964387000;kols diagnose 2014

KOLS
DIAGNOSE
Lungedagene 2014
Geir Einar Sjaastad
Fastlege Holter Legekontor, Nannestad
Norsk forening for allmennmedisins
referansegruppe for astma og kols
Definisjon
Kronisk
Obstruktiv
Luftveisobstruksjon
-ikke fullt reversibel
Lunge
Oftest progressiv
Sykdom
Lite variabel
Oftest forårsaket av røyking
Kols – definisjon
GOLD 2014
Kols, en vanlig sykdom som kan forebygges og
behandles, er karakterisert av persisterende
luftstrømsobstruksjon som vanligvis er
progredierende og assosiert med en utbredt
kronisk inflammatorisk respons i luftveiene og i
lungene forårsaket av skadelige partikler eller
gasser.
Akutte forverrelser og komorbiditet bidrar til
alvorlighetsgrad hos den enkelte pasient.
© 2014 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
Forekomst
Prevalens: 250-300 000 personer i Norge
Insidens: 7/1000 personer i Norge per år
Økende i antall
Økende årsak til død
WHO: 5 vanligste årsak til død i 2020 eller før!
Etiologi
Røyking 90%
Eksponering for røyk, gasser, irritanter (yrke)
Innendørs og utendørs luftforurensing
Astma?
KOLS – en systemsykdom!
Kronisk inflammatorisk tilstand
Hjerteaffeksjon
Muskel- og skjelettaffeksjon
Endokrin påvirkning ↓ androgennivå ↓libido
Komorbiditet
Depresjon og angst
Hjertesykdom
Redusert livskvalitet
Patofysiologi
Kronisk bronkitt
Emfysem
Diagnose
MISTENKES HOS ALLE MED SYMPTOMER
(hoste, slim, tungpust, hyppige LVI)
SOM ER:
1. Over 35 år og er eller har vært røykere
2. Vært utsatt for skadelig (yrkes)eksponering
Diagnose
ANAMNESE
!
Diagnose
Anamnese:
Tungpust, Hoste, Slim, Bronkitter,
RØYK
Diagnose
Anamnese:
Tungpust, Hoste, Slim, Bronkitter, Røyk
Klinisk undersøkelse
lite funn tidlig, tønnethorax, forlenget ekspirium,
nedadrykkede lungegrenser, redusert respirasjonslyd,
obstruktive lungefysikalia, vekt/høyde
SPIROMETRI FEV1/FVC ratio under 0,7
Tilleggsundersøkelser
Rtg, EKG, lab (Hb, proBNP), bentetthet
Kols - differensialdiagnoser
hjertesvikt
lungefibrose
ca pulm
gastroøsofagal reflux
rhinitt
bronkiectasi
sinusitt
ace-hemmer
TBC
akutt bronkitt
ASTMA
Hva gjør vi FEIL?
Glemmer å oppdatere røykestatus (kun 56% spør nye)
Se på rutinene i journalsystemet!
Er ikke proaktive: Pasientene angir symptomer sent.
FEV1 ofte redusert til under 50% først!
Tror ikke det hjelper å finne pasienter med kols tidlig
Det hjelper!
Hva kan vi oppnå?
Påvirke risikofaktorer
Gi hjelp til røykeslutt
Forebygge ytterligere forverring og tap av lungefunksjon
Hospitalisering
Bedre livskvalitet
Er det kols eller astma – eller begge
KOLS
Neutrofile
Ingen bronkial
hyperreaktivitet
Ikke steroid respons
Røyker
ASTMA
Eosinofile
Bronkial
hyperreaktivitet
Steroid respons
Ikke-røyker
Astma Copd Overlap Syndrom