Bedre helse * bedre liv i Østre Agder Interkommunalt samarbeid om

Download Report

Transcript Bedre helse * bedre liv i Østre Agder Interkommunalt samarbeid om

Samhandlingsreformen 2012

”Helse i alt vi gjør” - fokus på egenomsorg og endring

Bakgrunnen for reformen

Hvorfor en ny helsereform ?

Økonomi

Kostnadsutviklingen i Spesialisthelsetjenesten fra 57 milliarder til over 100 milliarder fra 2001- 2010.

Demografi

Eldrebølgen kommer. Vi lever lengre og behov for behandling øker.

Forebygging lokalt

Mer treffsikre og omfattende tiltak knyttet til livsstilsrelaterte sykdom må forebygges i kommunen. Økning innenfor Diabetes 2, Kols, sykdom knyttet til overvektsproblematikk og lettere psykiske lidelser.Fortsatt er hjerte/kar – sykdommer en utfordring tross nedgang siste 20 år.

Kommunene få større ansvar for innbyggernes helse og derved større deler av behandlingsforløpet

Tre helsereformer på siste 12 år

Fastlegeordningen 2001 iverksatt gjennom langsiktig og trinnvis iverksettelse (forsøk i fem år)

Allmennlegens reform uten lokalpolitisk innflytelse

Sykehusreformen – etablering av helseforetak fra 2002

En statlig reform med svært begrenset politisk innflytelse

Samhandlingsreformen med iverksettelse fra 2012

Kommunepolitikernes helsereform

Helsetilstanden i Norge

Plussfaktorer

: • Levealderen øker - 1970 - 2010 og ”eldrebølge” kommer • fra 71 år til 79 år for menn - fra 77 år til 83 år for kvinner • Hjerte/kar sykdom redusert med 60% menn/44% kvinner • Overlevelsesraten kreft stadig økende • Barnevaksinasjonsprogrammene oppstart beg av 50 –tallet har utryddet en rekke sykdommer • Antibiotika/sulfraprep • Nye legemidler mot muskel- og skjelettsykdommer • Psykofarma (medikamenter for mentale lidelser) har gitt betydelig bedre livskvalitet for psykisk syke • Ny teknologi innenfor kirurgi

Helsetilstanden i Norge

Utfordringer: • Flere unge med psykiske lidelser • 15 % av 9 åringene i Norge overvekt • Flere overlever hjerte/kar og hjerneslag – behov for rehabilitering øker • 25 % har sammensatte lidelser som øker sykefravær og uføretrygding • Lettere angst- og depresjon øker kraftig (ca 400.000 rammes av ”utbrenhet”) • 200.000 har KOLS eller annen alvorlig lungesykdom • 265.000 har kjent eller ukjent diabetes type 2 • 1 av 5 over 70 år bruker mer enn 10 legemidler i løpet av ett år • 15000 får hofte – eller lårhalsbrudd (8 av 10 kvinner).1 av 5 dør innen et år og 25 % må på sykehjem • Feilernæring og legemiddelhåndtering (feil) er et økende problem

Reformens hovedområder med en ny kommunerolle

Forebyggende og helsefremmende arbeid hele livsløpet – ”fra vugge til grav” med to nye lover: folkehelse og lov om helse – og omsorgstjenester

Nytt finansieringssystem hvor kommunene får mer penger fra staten som de skal bruke som egenandeler ved sykehusopphol d og konsultasjoner

Virkemidler og tiltak

Folkehelse

Kommunen Folkehelse en mer synlig plass i samfunnsplanlegging, arealplanlegging, kommuneplanarbeid, etablering av boligområder, byutvikling m.m

Loven understreker hovedansvar ved at folkehelsarbeid skal knyttes tettere mot kommunenes politiske og administrative ledelse ( inn i ordinære plan – og styringssystemer, eks :plan og bygningsloven).

Fylkeskommune/fylkesmann Fylkesmann og fylkeskommune skal understøtte med kunnskap og fakta gjennom bedre tilrettelegging av data fra sentrale registre Fylkeskommunen skal være initierende og koordinerende og tilføre kommunene kompetanse Statlig nivå Nasjonalt – mer bruk av strukturelle virkemidler (pris, regulering og lovgivning) i kombinasjon med informasjon. Tverrdepartemental folkehelseplan i løpet av 2012 Nye veiledere, nye handlingsplaner for tobakk, ulykker, kosthold og mer fysisk aktivitet, mer forskning Mer av alt: handlingsplaner, veiledere, kampanjer , rådgivning,

Virkemidler

Rettslige -lov om folkehelse (stat, fylkeskommune og kommune -lov om kommunale helse – og omsorgstjenester -lovpålagte samarbeidsavtaler helseforetak og kommune Økonomiske kommunal medfinansiering (foreløpig somatiske pasienter) - betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter - kommunal øyeblikkelig-hjelp enhet (hele døgnet) Faglige -veiledere, retningslinjer, prosedyrer -kvalitetsindikatorer -nye kompetansekrav med tilpasset opplæring Organisatoriske -Frisklivssentraler -lokal medisinske sentre - samarbeidsmodeller med helseforetak og mellom kommuner

Ambisiøse mål for kommunal pleie – og omsorgssektor

Omsorgsplan 2015 /Demensplan 2015/Nevroplan 2015 Full sykehjemsdekning innen 2015

Perioden 2008 – 2015:

12.000 nye plasser

12.000 nye stillinger

Lovfesting av dagtilbud for alle demente

Kommunal øyeblikkelig-hjelp enhet

Kompetanseløftet 2015 vil inneholde tiltak innen: - kompetanseutvikling - praksisnær forskning -IKT

Fastlegenes rolle i ny kommunerolle

mål: en mer integrert legetjenesten

veksten av leger skal til kommunene

ny fastlegeforskrift i mai mnd med nasjonale kvalitets- og funksjonskrav og økt rapportering (mer lov, mindre avtalerbasert).

allmennlegetjenesten skal ta mer del i individrettet forebyggende arbeidet

legevakttjenesten skal videreutvikles

fastlegenes ansvar for øyeblikkelig hjelp til egne pasienter tydeliggjøres

flere utdanningsstillinger i kommunene

Helsefaglig forbindelse Pasientfaglig samhandling mellom fastlege – sykehus – og kommunehelsetjeneste Nyetablert kommunikasjonsform med elektronisk samhandling (fastlege sykehus og kommunehelsetjenesten) som styrker pasientsikkerheten og effektiviserer tjenesten

Planlegger fra 2012: En del av den nye strategien er å skape en økonomisk forbindelse mellom nivåene

Kommunal medfinansiering

Kommunene får økonomisk medansvar for

medisinske innleggelser og konsultasjoner

i spesialisthelsetjenesten, og vil få overført midler i størrelsesordenen 4,2 milliarder kroner fra SSHF til å betale sin del av kostnadnen (20 %).Maks 30.000.- for en pasient.

Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter

Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. (380 døgnplasser (NPR) x 4000.-)

Kommunal døgnbasert øyeblikkelig – hjelp funksjon

Kommunene får plikt til å etablere tilbud med kommunal øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for pasienter som har behov for behandling eller observasjon.

Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015. Tilbudene skal fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner . (Måltall 2012 – 2013: 120 000 liggedøgn x 4330.- døgnsats inkl kapitalkostnader ) 120 000 : 365= 330 senger (6 –8 senger Legevaktskommunene)

Sykehuset får en reduksjon i sine rammer allerede fra 2012 på 46 millioner Fra 2016: en reduksjon på 130 millioner To muligheter:

Redusere volumet på tjenestene fordi kommunene overtar oppgaver eller

Inngå avtaler om å levere tjenester som kommunene kjøper eller delfinansierer

Ny kommunerolle forebygging og rehabilitering

Forebygging og behandling for

barn og unge

Forebygging/behandling av tidlig sykdom og kronikere i

yrkesaktiv alder Jordmortjenesten

Spesielt fokus på risikoutsatte gravide

Forebygging programmer og egenomsorg Helsestasjonstjenesten

Fokus barn 0 – 6 år ogutsatte familier.

redusere faren for å utvikle sykdom eller unngå forverret helsetilstand

Skolehelsetjenesten

Oppfølging av barn 6 – 16 år. Tverrfaglig samarbeid. Forebygge livsstils sykdommer. Fokus på psykisk helse..

Etablere behandlingsprogram for diagnosegruppen livsstilsrelaterte lidelser (diabetes type 2, Kols, hjerte/kar og lettere overvekt )

Helsetjeneste i videregående skoler og Helsestasjon for ungdom

Forebygge psykiske plager. Røykesluttgrupper. Forebygge overvekt. Folkehelsefokus.

Forebygge angst – og depresjonsplager i en gryende/tidlig fase (både yrkes aktive/sykmeldte/uten arbeidsforhold)

Barn og familieteamet

Ambulerende tverrfaglig psykisk helseteam for barn og unge.

Møte kronikerpasienter med smertepalger/ sammensatte lidelser (mulitidiagnosepasienter ) med et bedre Behandlingstilbud

Barnehagen

Tettere oppfølging av barn som er i utsatte grupper - felles forebyggingsstrategi kommunale og private barnehager

Forebygging i skolen

Mer fysisk aktivitet Bedre kostholdstilbud (kantiner m.m) Forebygging/behandling av

eldre og andre

med tunge pleie – og behandlingsbehov

pleie – og omsorg og behandling Forebygging og rehabilitering

Hjemmesykepleie/hjemmehjelp, forsterket hjemmebasert tilbud ,opptrening, legebesøk, fallforebyggende tiltak

Behandling i hjemmet etter sykehusopphold

Ambulerende innsatsteam team for eldre

Utvidet bruk av kortidsplasser

Overgangstilbud sykehus/sykehjem/egen bolig

Sykehjem med forsterket medisinsk behandling

- Intermediære avd./forsterket kortidsenheter Personellbase for rehabilitering, hjemmesykepleie øvrig hjemmetjenesten

Forebyggende individretta tilbud

Forebygging og behandling for

barn og unge

Forebygging/behandling av tidlig sykdom og kronikere i

yrkesaktiv alder

Forebygging/behandling av

eldre og andre

med tunge pleie – og behandlingsbehov

Eksisterende virksomheter: Barnehage og skoler Fastlegekontorene Helsestasjonstjenesten Skolehelsetjenesten Frisklivssentraler (kommunale og/eller brukerstyrte) Helsetjeneste i videregående skoler og Helsestasjon for ungdom Lokalmedisinske sentre observasjonsposter døgn Poliklinikker Familiehus / sentre Barnevernet Eget hjem Hel døgns omsorgsplasser Kortidsplasser Sykehjem Lokalt medisinsk senter observasjonsposter døgn med forsterket medisinsk kompetanse

Arenaer for egen mestring

Lokalt medisinsk senter innhold

Samlokalisering av flere helsetilbud på tvers av kommuner • Røntgenstasjoner – sendes digitalt til sykehuset • Dialysepasienter • Kolsbehandling • Tung rehabilitering (helhetlig behandling av kronikerpasienter) • Psykiatrisk poliklinikk • Ambulerende ortopedi • Nevrologi • Hørselssentral • Diabetes • Forsterket jordmortjeneste

Brukerstyrt rehabilitering

Fredricia Danmark www.fredriciakommune.dk/EgetLiv/menu/baggrund

Vri tjenestetilbudet fra tradisjonell pleie til omfattende brukerstyrt rehabilitering i hverdagen

Brukerne får tilbud om trening framfor pleie, selvhjelp framfor hjemmehjelp Resultatet er en tenkning som gjør at mange gjenopptar daglige gjøremål som personlig stell og matlaging i stedet for at andre skal gjøre det for dem.

Oppgjør med tanken om at eldre skal være passive og motta hjelp

Logo Frisklivsprofil

Endring av helseatferd

70 % sier fastlegen er viktigste motivator for endring Endring er likevel en vanskelig og tidkrevende prosess Sosialt felleskap er en viktig ramme for mange Dokumentert effektive metoder er et viktig suksesskriterium

Kommunale Frisklivssentraler

- et tilbud forankret i helsetjenesten - hjelp til endring av egen helseatferd forbindelseslinjen mellom fastlegen og helsetjenesten i kommune En Frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd.

Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Basistiltak

Fysisk aktivitet, kosthold og tobakk Endringsfokusert veiledning •

Utviklingsområder

Gruppebaserte mestringsprogrammer for ulike diagnosegrupper (tidlig fase) - Lettere depresjonsplager Diabetes, kols, overvekt Muskel/skjelett Ryggskole/smerteskole Tiltak sykefravær Bidra til egen mestring

Forebyggingsprogrammer

lokale forsøk Pilotprosjekter i Arendal Helsehus 2010 – 2012 Helsekilden

 en kommunal lavterskelmodell for å fremme livsstilsendring for røyking, kosthold og fysisk aktivitet. Tilbyr individuell oppfølging i form av helsesamtaler og ulike gruppetilbud innen fysisk aktivitet og kosthold i 12 uker, med oppfølging i ca ett år.

  Forebyggingsprosjekt i Tvedestrand samarbeid fastleger – fysioterapeut og kommunen Diabetesprosjekt pågår i Risør (Frydenborgsenteret) sammen med Gjerstad Etablere behandlingsprogram for diagnosegruppen livsstilsrelaterte lidelser (diabetes type 2, Kols, hjerte/kar og lettere overvekt ) Forebygge depresjonsplager i en gryende/tidlig fase (både yrkesaktive/sykmeldte/uten arbeidsforhold) Forsøke ut en multidisiplinært tilnærming rettet mot kronikerpasienter med sammensatte lidelser Hjemmeboende eldre : forebygge innleggelser på sykehus ved å gjøre forsøk med mer helhetlige tilbud i en tidlig fase for pasienter Pasientforløp og samhandling med sykehuset ved innskrivning og utskrivning

BEVISSTGJØRING Bevissthetsverktøy Veiledning i grupper ved bruk av ulike verktøy * Kognitiv terapi * Ennegrammet ” *Oppmerksomhetstrening * Psykomotrisk fysioterapi Medisinsk intervensjon

1) fastlegen diagnostiserer pasienten/ avklarer inklusjonskriteriene ved bruk av 1) samtale og 2) bruk av HAD – skjema

.

Medikamentell behandling er ikke eksklusjonskriterum.

Gruppebaserte mestringsprogram AKTIVITET Bevegelsesverkøy

Løping

Sykling

Spinning

Gruppetreninger

Tur i skog og mark

Svømming LÆRING Egenbehandling

Hjemmeoppgaver og jevnlig bruk av innlærte bevissthets – og bevegelsesverktøy

MESTRING