..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læring St. meld. Nr 16 Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring -

Download Report

Transcript ..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læring St. meld. Nr 16 Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring -

..og ingen stod igjen
Tidlig innsats for livslang læring
St. meld. Nr 16
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Bakgrunnen for meldingen!
”I alle land er det sosiale forskjeller i
deltakelse og i læringsutbytte fra
utdanningssystemet. Ingen har greid å
utjevne dem helt. Internasjonale
sammenlikninger viser imidlertid at det er en
rekke land som i større grad enn Norge lykkes
med sosial utjevning i utdanningssystemet.
Dette viser at det er et potensial for
forbedring i vårt system. ”
Stortingsmeldingen definerer
utdanningssystemet som barnehage og skole.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Tallet på stønads mottakere øker
800 000
Økonomisk sosialhjelp
700 000
Dagpenger
600 000
500 000
Sykepenger
400 000
300 000
Rehabiliteringspenger
200 000
100 000
Attføringspenger
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 Uføreordninger
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
”Norge i dag” – i utkanten av
arbeidslivet
I arbeidsstyrken:
2 400 000 personer
I utkanten av arbeidsstyrken:
7- 800.000 personer:
298 000 – uførepensjon
33 000 – tidsbegrenset
uførestønad
129 000 - sosialhjelp
120 000 - sykepenger
64 000 - attføring
38 000 - dagpenger
46 000 - rehabiliteringspenger
12 000 - overgangsstønad
9 000 - individstønad
2 400 - ventestønad
1 900 - ventelønn
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Stor vekst i antall eldre
Befolkningsutviklinga i utvalde aldersgrupper
2005 - 2035. Indeksert; 2005 = 100.
180
160
indeks
140
120
100
80
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
60
under 20 år
20-54 år
55-59 år
60-66 år
over 66 år
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Oppgavene blir flere og
vi blir færre….
Arbeidskrafttilfanget kan økes gjennom
1.
Økt arbeidsinnvandring
2.
Færre på stønad og flere i jobb, dvs. redusert
sykefravær, færre uføre og flere seniorer i arbeid
lenger.
3.
Økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne
og personer som i dag befinner seg i utkanten av
arbeidslivet.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Arbeidsinnvandring
• Arbeidsinnvandring har vært viktig for å dekke
arbeidskraftbehov under konjunkturoppganger
• Har bidratt til å løse flaskehalsproblemer, bl.a. i
industrien og i bygge- og anleggssektoren
• Kan bidra til å jevne ut demografiske problemer på
kort og mellomlang sikt
• En utfordring i fht språkopplæring og
inkludering -> Viktig satsningsområde
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Språkopplæring og
inkludering
• Minoritetsspråklige kan ha behov for
5 – 7 års erfaring med
undervisningsspråket for å kunne ha
like stor nytte av undervisningen som
majoritetsspråklige.
• Dvs å bruke språket som tanke og
innlæringsinstrument.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Tabell 4.1 Deltakelse i barnehage 15.12.2005
Andel barn i barnehage av alle
barn i befolkningen
Andel barn med minoritetsspråklig
bakgrunn i barnehage av alle barn
med minoritetsspråklig bakgrunn i
befolkningen
1-åringer
43,4
18,8
2-åringer
64,8
30,9
3-åringer
87
62
4-åringer
92,1
79
5-åringer
93,3
82,4
1 – 5 år
76,2
53,6
N = 221 116
Kilde: SSB 2006
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Språkkartleggingsverktøyet Språk 4
Språk 4 er en grovmasket kartlegging av
fireåringers språkferdigheter.
• Hensikten er å identifisere barn med behov for
oppfølging av språkutviklingen i god tid før
skolestart. Helsestasjonen foretar kartleggingen
og sørger for at oppfølging iversettes.
• Erfaringene fra kommunene som har tatt i bruk
Språk 4, tyder på at rundt 15 prosent av alle
fireåringene i Norge har behov for ekstra hjelp til
språkutviklingen før skolestart.
• Viktig at vi har gode samarbeidsrutiner mellom
helsestasjonen og barnehagen som tar grep tidlig.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
IA – tar grep i fht:
Økt sysselsetting av personer med nedsatt
funksjonsevne og personer som i dag befinner seg
i utkanten av arbeidslivet.
Men:
Voksenopplæring et forsømt område og
60 % av norske kommuner mangler plan på hvordan
de vil satse på grunnskoleopplæring for voksne.
Her har også vi en utfordring !
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Færre på stønad og flere
i jobb..
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Hva kan vi gjøre ?
• Primær forebygging
Sette inn tiltak på et så tidlig
stadium at man forhindrer at skade
og feilutvikling oppstår i
utgangspunktet.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Hva kan vi gjøre ?
• Sekundær forebygging.
Tiltak for å motvirke at problemer
vedvarer og/eller videreutvikles.
Man må nå definerte risikogrupper
med tiltak.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Hva kan vi gjøre ?
• Tertiær forbygging.
Tiltak som forebygger forverring av
de problemene som allerede har
oppstått. De vil ligge nært opp til
behandling og rehabilitering.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Forebygging !
• Viktig å huske på at vi allerede gjør
mye bra og riktig.
• Men vi har forbedringsområder.
• Vi må starte med dette arbeidet
tidligst mulig.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Tidlig innsats i barnehagen
– nøkkel til suksess !
- Godt arbeid/kartlegging – helsestasjonen en
nøkkelfaktor.
- Gode rutiner mellom helsestasjon og barnehage.
- Gode barnehager – med høy kvalitet en nøkkelfaktor
- ikke vente og se. Tilsynet dreiet over mot innhold.
- Gode rutiner mellom skole og barnehage.
- Tidlig innsats i skolen - ikke vente og se.
- Tidlig og god satsning på grunnleggende språk
opplæring. -> Viktig for alle barn, men et
suksesskriterium i fht minoritetsspråklige.
NB: Godt forebyggende arbeid !
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Mulighetene ligger i tidlig
innsats !
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Resursbruk til spesial underisning
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Oppfølging av lekser i naturfag, Norge sammenliknet med
gjennomsnittet av de landene som deltok i TIMSS-undersøkelsen.
Prosent av elevene i 8. klasse 2003
Høye forventninger og tilbakemeldinger
fører til bedre resultat hos elevene !
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Forebygging !
- Primærforbygging lønner seg.
- Gode tilbud til alle – nøkkelfaktor.
- Samarbeid mellom faggrupper og
enheter – suksessfaktor
- Vi må gå over fra å reparere til å
forebygge - vi må starte tidlig!
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Satsning på oppvekst !
• Nøkkel for å lykkes med å få økt arbeidsstyrken.
• Tilleggseffekter av en slik satsningen – kommunen får et
positivt rykte !
– Viktig for å få økt tilflytting.
– Økt interesse fra foreldre/par med høy kompetanse til å
bosette seg.
– Kompetansearbeidskraft som er viktig for etablert
industri.
– Kompetanse arbeidskraft nøkkel for nye
bedriftsetableringer
– Integreringen av minoritetsspråklige lykkes bedre.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Oppsummering:
1.
2.
3.
4.
Barn møter skolen med veldig ulikt
utgangspunkt, vi må ta grep tidligere enn vi gjør.
Lave forventninger i skolen rammer barn som
ikke møter høye læringsforventninger hjemme.
Elever med svake grunnleggende ferdigheter
fra grunnskolen får problemer i vgs.
Voksne kjenner i liten grad til sine rettigheter
til grunnskoleopplæring og videregående
opplæring.
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Den største utfordringen !
Er å opprettholde en satsning over
år, dette er en satsning der vi ikke
ser resultat de første året.
Vi må snu både fokus og pengebruk.
Ressurssenteret og satsningen på det
er en viktig suksessfaktor
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune
Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07 - Tidlig innsats for livslang læring - Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst ( ROS ) - Verdal kommune