matematikkplan 4.trinn. volden skole[1]

download report

Transcript matematikkplan 4.trinn. volden skole[1]

Årstrinn
4.
trinn
Kompetansemål
Innhold
Læringsmål
Kilder
Tall
Red.
beskrive
plassverdisystemet for
de hele tallene, bruke
positive og negative
hele tall, enkle brøker
og
desimaltall i praktiske
sammenhenger, og
uttrykke tallstørrelser
på varierte måter
prinsippene for posisjons-systemet
Jeg kan posisjonssystemet
Termometer
lesing av tall opp til 10 0000
Jeg kan lese tall opp til 10 0000
cuisinarestaver
skriving av brøk med symboler
Jeg kan symbolene for brøk
brøk som del av en hel
Jeg vet hva teller, nevner og brøkstrek er
brøk etter størrelser ved hjelp av konkreter Jeg kan plassere brøker etter størrelse ved hjelp av
konkreter
sammenligning av to brøker med ensifret
nevner
Jeg vet hvilke brøker som er likeverdige
addisjon og subtraksjon av brøker med
samme nevner
negative tall - temperatur
« Spennende
matematikk» - Malmer
pizzamodeller ( ønskes)
Jeg kan sammenligne to brøker med ensifret nevner
Jeg kan addere og subtrahere brøker med samme
nevner
Jeg vet hva negative tall er og kan lese av temperatur
Jeg kan regne med tall med en desimal
4.
trinn
anslå og bestemme
enkel hoderegning med addisjon og
antall ved hoderegning, subtraksjon av tosifrede tall
bruk av tellemateriell
og skriftlige notater,
overslag med de fire regneartene med
avrunding opp til nærmeste tier eller
Jeg kan skrive tall på utvidet form
Jeg kan enkel hoderegning med addisjon og
subtraksjon av tosifrede tall
kuleramme
Årstrinn
Kompetansemål
gjennomføre
overslagsregning med
enkle tall og vurdere
svar
Innhold
hundrer opp til 1000
Læringsmål
Kilder
Jeg kan enkel overslagsregning med de fire
regningsartene opp til nærmeste tier eller hundrer opp
til 1000
Jeg kan vurdere svaret i overslagsoppgaver
4.
trinn
utvikle og bruke ulike
regnemetoder for
addisjon og subtraksjon
av flersifrede tall både i
hodet og på papiret
addisjon og subtraksjon av tresifrede tall
Jeg kan addere og subtrahere tresifrete tall
ulike regnemetoder for addisjon og
subtraksjon av tresifrede tall i hodet og
med skriftlige metoder
Jeg kan bruke ulike metoder for addisjon av tall med
flere siffer
Jeg har orden og stiller opp regnestykkene pent i
ruteboka
Jeg kan addere og subtrahere på tallinjen
i hodet og med skriftlige metoder, som
standardalgoritmen
4.
trinn
gjennomføre
multiplikasjon og
divisjon knyttet til
ulike praktiske
situasjoner
gjenkjenne og kunne bruke symbolene for
multiplikasjon og divisjon
Multiplikasjonstabellen 1 – 10
Jeg kan multiplikasjonstabellen i hodet
Jeg kjenner og kan bruke symbolene for multiplikasjon
og divisjon
multiplikasjon ensifret tall med tosifret tall Jeg vet at addisjon er pluss, at subtraksjon er minus, at
«Pizzamodeller» i papp
Årstrinn
Kompetansemål
Innhold
Læringsmål
opp til 20
multiplikasjon er ganging og at divisjon er deling
den lille multiplikasjons-tabellen begge
veier: 9*4= 36 og 36 = 6*6 eller 9*4
Jeg kan multiplisere ensifret tall med tosifret tall opp til
20
multiplikasjon som gjentatt addisjon og i
rutenett
Jeg kan den lille multiplikasjons-tabellen begge veier
f.eks.9*4= 36 og 4*9=36
kommutativ lov, at faktorenes rekkefølge
ikke spiller noen rolle for svaret.
Jeg vet at multiplikasjon er gjentatt addisjon og jeg kan
finne fram i et rutenett
divisjon både som delings- og
målingsdivisjon.
Jeg vet at faktorenes orden er likegyldig.
divisjon med naturlige tall i tallområdet 1
- 100 med og uten rest
Jeg bruker divisjon som delings- og målingsdivisjon
delbarhets-reglene for 3 ( tverrsum delelig
med 3),4 ( to siste siffer delelig med 4), 5 Jeg kan dividere med naturlige tall i tallområdet 1- 100
med og uten rest
( tallet ender med 0 eller 5) og 10( tallet
ender med 0)
alle mulige faktoriseringer av tallene
mellom 1 og 100
4.
trinn
velge og begrunne valg sammenheng multiplikasjon og divisjon,
av regneart, bruke
prøve på multiplikasjons- og divisjonstabellkunnskaper
stykker
tilknyttet regneartene
Jeg ser sammenhengen mellom multiplikasjon og
divisjon
Kilder
Multi 2-10 CD
Årstrinn
Kompetansemål
Innhold
og utnytte enkle
valg av riktig regneart i ulike kontekster
sammenhenger mellom
regneartene
begrunne valg av regneart i en oppgave
Læringsmål
Jeg kan velge riktig regneart ut fra oppgaven
Jeg kan begrunne valg av regneart i en oppgave
eksperimentere med,
små primtall
Jeg vet hva et primtall er
gjenkjenne, beskrive
og videreføre strukturer forskjell på primtall og sammensatte tall
Jeg kan primtall opp til 50
i enkle tallmønstre
tallmønster som stiger eller synker med det Jeg vet hva et sammensatte tall er.
samme hver gang
Jeg kan videreføre tallmønster som stiger eller synker
eksperimentere med lommeregner
med det samme hver gang
Jeg kan bruke lommeregner
4.
trinn
Geometri
parallellogram
gjenkjenne og beskrive rettvinklet og likesidet trekant
trekk ved mangekanter,
sylindere og enkle
sylinder, kjegle og terning
polyedre
sentrum, radius, diameter, tangent, korde,
sirkelsektor, og sirkelperiferi
Kilder
Jeg vet hva radius er.
Jeg vet hva diameter er.
Jeg kan tegne en sirkelsektor i en sirkel.
Jeg kan gjenkjenne og bruke begrepene spiss vinkel og
stump vinkel.
spiss og stump vinkel
Jeg kan begrepene 45°, 90°, 180°, 270° og 360°.
rotasjon for å fremskaffe sentrale vinkler,
som 90°, 180°, 270° og 360°.
Jeg kan gi eksempler på 45°, 90°, 180°, 270° og 360°.
« Skole i praksis» DVD
www.skoleipraksis. no
Årstrinn
Kompetansemål
Innhold
Læringsmål
4.
trinn
tegne og bygge enkle forminskning og forstørring 1:2, 1:3, 1:4
geometriske figurer og og 1:10
modeller i praktiske
sammenhenger,
herunder teknologi og
design
Jeg kan forstørre tegninger av enkle figurer i målestokk
1:2, 1:3, 1:4 og 1:10
4.
trinn
gjenkjenne og bruke
parallell-forskyvning i
konkrete situasjoner
Jeg kan begrepet parallellforskyvning.
mønstre: gjenta og forskyve en form.
Kilder
Jeg kan parallellforskyvning/gjenta enkle
figurer(trekant og firkant) og mønster.
Jeg kan begrepet rotasjon.
4.
trinn
lage og utforske
geometriske mønstre
og beskrive dem
muntlig
parallellforskyvning og rotering av enkle
figurer
Jeg kan lage symmetriske mønstre
Jeg ser om en figur en speil-symmetrisk, og kan finne
symmetrilinjen (linjene)
4.
trinn
plassere og beskrive
posisjoner i rutenett, på
kart og i
koordinatsystem både
uten og ved hjelp av
relativt - i forhold til andre steder på
rutenettet (”gå to opp og tre til høyre”),
Jeg kan plassere symboler i et rutenett.
Jeg kan beskrive bevegelser i et rutenett.
absolutt, i forhold til et referansesystem på Jeg kan tegne et koordinatsystem.
utsiden av rutenettet (”rute B3)
Jeg kan lage et koordinatsystem ved hjelp av digitale
Lamis “ Matematikkens
dag 2005 “ side 121
“ 1000 millioner” 4A
side 14 og 15
Årstrinn
Kompetansemål
digitale verktøy
Innhold
plassering i et koordinatsystem og
beregning av avstander langs aksene.
Læringsmål
Kilder
verktøy.
Jeg kan plassere symboler riktig i koordinatsystem.
Jeg kan beskrive posisjoner i koordinatsystem.
4.
trinn
Måling
centimeter, desimeter og meter
anslå og måle lengde,
areal, volum, masse,
temperatur, tid og
vinkler
kvadratmeter
Jeg vet at omkrets er lengden rundt en figur, og kan Meterhjul
måle/regne ut omkrets
termometer
Jeg vet at areal er størrelsen på en flate, og kan
måle areal
stoppeklokker
omkrets av mangekanter
Jeg kan anslå lengde og kontrollmåle etterpå
kubikk-centimeter, kubikk-desimeter, liter
og desiliter
avlesning av verdier ved bruk av
målebeger
overslag og måling av volum av romlige
figurer
Jeg kan velge måleredskap og måle cm, dm og m
Jeg vet 1meter = 10 dm og at 1 dm er = 10 cm
Jeg vet at 1cm = 10 mm, og kan regne om fra
centimeter til millimeter
1 kubikk-desimeter = 1liter
Jeg vet hvilke måleredskap jeg skal bruke for å måle
vekt
avlese digital og analog klokke
Jeg kjenner enhetene for areal
beregning av tid mellom to gitte
klokkeslett
Jeg kan beregne areal av firkanter og trekanter ved
hjelp av arealmal, og bruke riktig måleenheter
gjenkjenne og beskrive en vinkel som
Årstrinn
Kompetansemål
Innhold
Læringsmål
rotasjon
Jeg kan måle og regne ut omkrets av mangekanter
vinklene 45º, 90º, 180º, 270º, 360º - brøk
Jeg kan lese alle klokkeslett analogt og digitalt
Jeg kan regne ut hvor mange timer og minutter det er
mellom to klokkeslett
Jeg kan anslå hvor lang tid ting tar
Jeg forstår bruken av målestokk i kart
Jeg forstår hvor man bruker målestokk
4.
trinn
bruke ikkestandardiserte
måleenheter og forstå
hensikten med
standardisering av
måleenheter,samt
foreta omgjøring
mellom vanlige
måleenheter
omgjøring desiliter og liter
Jeg vet hva en kvadratcentimeter er
omgjøring hektogram og kilogram
Jeg vet at en liter = 10 desiliter
omgjøring millimeter, centimeter,
desimeter og meter.
Jeg kan regne om fra dl til liter og omvendt
Jeg vet at en kilo = 1000 gram
valg av hensiktsmessig måleenhet
Jeg kan gjøre om fra hektogram til kilogram og
omvendt
Kilder
Årstrinn
Kompetansemål
Innhold
Læringsmål
Kilder
Jeg kan gjøre om kilo til gram
4.
trinn
sammenligne størrelser Velge riktig måleredskap når man veier, og Jeg kan sammenlikne størrelser ved å bruke vekt,
ved hjelp av passende måler lenger og volum.
litermål, målebånd og linjal
måleredskaper og enkel
beregning
4.
trinn
gjenkjenne de norske
tohundrekroneseddel,
myntene og sedlene og femhundrekroneseddel og
bruke dem i kjøp og
tusenkroneseddel
salg
Jeg vet hvordan tohundrekroneseddelen ser ut
Butikkasser
Jeg vet hvordan femhundrekroneseddelen og
tusenkroneseddelen ser ut
« Sedler og mynter»
Jeg kan betale med sedler med riktig valør og regne ut
hvor mye jeg skal ha igjen
4.
trinn
Statistikk og
sannsynlighet
Jeg kan lete etter og finne informasjon i tabeller
samle, sortere, notere
og illustrere enkle data
med tellestreker,
tabeller og
søylediagrammer og
kommentere
illustrasjonene
Jeg kan lese av og kommentere søylediagrammer
Jeg kan sortere forskjellige gjenstander og bruke både
tellestreker, tabell og søylediagram i samme oppgave
terninger