FAGPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN 11/12 - Wiki

download report

Transcript FAGPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN 11/12 - Wiki

FAGPLAN I MATEMATIKK
2. TRINN 11/12
Hovedområder og
kompetansemål
Tall
•
•
•
•
bruke tallinja til beregninger
og til å vise tallstørrelser
doble og halvere tall
kjenne igjen, samtale om og
videreføre strukturer i enkle
tallmønster
Dele opp og bygge mengder
opp til 10.
Geometri
•
kjenne igjen og beskrive
trekk ved enkle
todimensjonale figurer i
forhold til hjørne, kanter og
flater, og sortere og sette
navn på figurene etter disse
trekka
•
lage og utforske enkle
geometriske mønster og
beskrive de muntlig
Trinnets valg Konkretisering av
Arbeidsmetoder
underordnede mål
og innhold
Tallene til 10 Addere og subtrahere Felles introduksjon på
på tallinje
tavla
Tallene til 10
Arbeid i grunnbok og
Addisjon og subtraksjon
oppgavebok
med tallene til 10
Løse oppgaver på
Regnefortellinger
nett: abakus og
Tallmønster
moava
Tier- og enerplass
Dobbelt og halvpart
Bruke konkreter
Oddetall og partall
blande inn mye matte
Geometriske Sirkel, trekant, kvadrat, i morgenstund
(dag,dato, klokke,
figurer
rektangel
rekketelling)
lage mønster av
henge opp tallinje i
geometriske figurer
klasserommet
sortere figurer etter
egenskaper
Tegne figurer, klippe
ut
Bruke geobrett og
logiske brikker
Henvisninger
Vurdering
Abakus grunnbok
2A og 2B
Deltakelse i timene
Abakus
oppgavebok 2A
Retting av lekser
og arb.bøker
lokus123.no/
abakus
Kapittel-prøve etter
hvert kapittel
www.moava.org
Standardiserte
kartleggings-prøver
M2
Uke
Hovedområder og
Trinnets valg Konkretisering av
Arbeidsmetoder
Henvisninger
underordnede mål
kompetansemål
og innhold
Tall
Tallene til 15 Penger: enere og
Bruke penger og
•
bruke tallinja til beregninger
femmere
klosser som
og til å vise tallstørrelser
Tallene til 15
konkretisering
•
utvikle og bruke varierte
Addisjon og subtraksjon
Leke butikk
reknestrategier for addisjon
med tallene til 15
Elevene forklarer for
og subtraksjon av tosifra tall
Ulike regnemåter
hverandre hvordan de
•
kjenne igjen de norske
Tiere og enere
løser oppgavene
myntene og bruke de i kjøp
Regnefortellinger
og salg
Tall
Tallene til 20 Tiere og enere
Bruke tallinja aktivt i
•
bruke tallinja til beregninger
Tallene til 20
undervisning
og til å vise tallstørrelser
Addisjon og subtraksjon
regne/bygge tall med
•
utvikle og bruke varierte
med tallene til 20
klosser
reknestrategier for addisjon
<, > og =
og subtraksjon av tosifra tall
Partall, oddetall
•
kjenne igjen, samtale om og
Tallmønster
Bruke abakus som
videreføre strukturer i enkle
hjelp
tallmønster
Måling
Tid og lengde Hele timer på klokka
Bake tema inn i
•
sammenlikne størrelser som
morgenstund hver
Dato, månedene
dag.
gjelder lengde og areal, ved
ukedagene
hjelp av passende måleenheter
Bruke linjal og
•
nevne dager, måneder og
meterstokk og måle i
Meter og centimeter
enkle klokkeslett
klasserommet/ute
Vurdering
Uke
Hovedområder og
kompetansemål
Trinnets valg Konkretisering av
underordnede mål
og innhold
Arbeidsmetoder
Tall
gjøre overslag over mengder, Abamiks
telle opp, sammenlikne tall og
uttrykke tallstørrelser på
varierte måter
•
kjenne igjen, samtale om og
videreføre strukturer i enkle
tallmønster
Statistikk
•
samle, sortere, notere og
illustrere enkle data med
tellestreker, tabeller og
søylediagram
Måling
•
kjenne igjen de norske
Tallene til 50
myntene og bruke de i kjøp
og salg
Tall
•
bruke tallinja til beregninger
og til å vise tallstørrelser
•
utvikle og bruke varierte
reknestrategier for addisjon
og subtraksjon av tosifra tall
•
telle til 100, sette sammen
og dele opp tiergrupper
Måling
•
sammenlikne størrelser som Vekt og flater
gjelder lengde og areal, ved
hjelp av passende
måleenheter
•
Lommeregner
Arbeide i grupper
Problemløsning
Bruke lommeregner
Gruppeoppgaver
Spille spill vi har i
klassen
Søylediagram
Spill
Mønster
Regne med penger
Tiere til 100
Tallene til 50
Leke butikk
Bruke lekepenger som
konkreter
Addisjon og subtraksjon
med tallene til 50
Regne på tallinja
Ulike regnemåter
Tallkamerater
Kilo
Sammenlikne flater
(areal)
Bruke vekt til å veie
gjenstander
Lage figurer på
rutenett
Henvisninger
Vurdering
Uke
Hovedområder og
kompetansemål
Trinnets valg Konkretisering av
underordnede mål
og innhold
Arbeidsmetoder
Tall
•
•
•
telle til 100, sette sammen Tallene til 100 Tallene til 100
Jobbe med oppgaver
og dele opp tiergrupper
utvikle og bruke varierte
Addisjon og subtraksjon Sortere ulikt
tellemateriell i
reknestrategier for addisjon
med tallene til 100
tiergrupper
og subtraksjon av tosifra tall
kjenne igjen, samtale om og
Partall og oddetall
videreføre strukturer i enkle
tallmønster
Tallmønstre
Geometri
•
kjenne igjen og beskrive
Geometriske
trekk ved enkle
former
tredimensjonale figurer i
forhold til hjørne, kanter og
flater, og sortere og sette
navn på figurene etter disse
trekka
•
kjenne igjen og bruke
speilsymmetri i praktiske
situasjoner
Statistikk
•
gjøre overslag over mengder,
telle opp, sammenlikne tall og
uttrykke tallstørrelser på
varierte måter
•
samle, sortere, notere og
illustrere enkle data med
tellestreker, tabeller og
søylediagram
Terning, prisme, kule
og sylinder
Søylediagram
Regnefortellinger
Studere modeller av
og prøve å brette de
tredimensjonale
figurene
Henvisninger
Vurdering
Uke
Hovedområder og
Trinnets valg Konkretisering av
underordnede mål
kompetansemål
og innhold
Tall
Abamiks
Lommeregner
•
utvikle og bruke varierte
Problemløsning
reknestrategier for addisjon
Gruppeoppgaver
og subtraksjon av tosifra tall
Spill
Arbeidsmetoder
Bruke kalkulator
Spille spill
Jobbe i grupper
Henvisninger
Vurdering
Uke