ตัวอย่าง ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็น

Download Report

Transcript ตัวอย่าง ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็น

งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
2
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
3
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
4
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
5
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
6
การขอขยายเวลาศึกษาต่อ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิ บัติราชการ
ประกอบด้วย
1. แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ดาวน์โหลดได้ท ี่
http://personnel.rmutsb.ac.th/dowload.html
2. แบบรายงานผลการศึกษาสาหรับข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก.
หรือ ข. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดได้ท ี่
http://personnel.rmutsb.ac.th/dowload.html
3. หนังสือรับรองของสถานศึกษาทีไ่ ปศึกษาต่อ
4. สาเนารายงานผลการศึกษา ตัง้ แต่เริม่ เข้ารับการศึกษาจนถึงปัจจุบนั
หมายเหตุ ให้ดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาลาศึกษาต่อ
7
การขอขยายเวลาศึกษาต่อ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิ บัติราชการ
ประกอบด้วย
1. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ ดาวน์โหลดได้ท ี่
http://personnel.rmutsb.ac.th/dowload.html
2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาทีไ่ ปศึกษาต่อว่าศึกษาครบตามหลักสูตร
จากสถานศึกษาดังกล่าวแล้ว
3. สาเนารายงานผลการศึกษา ตัง้ แต่เริม่ เข้ารับการศึกษาจนถึงปัจจุบนั
8
การขออนุญาตไปนาเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย รวมทั้งฝึ กอบรม
ดูงาน หรือปฏิ บตั ิการวิจัย ณ ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ประกอบด้วย
1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ดาวน์โหลดได้ท ี่
http://personnel.rmutsb.ac.th/dowload.html
2. หนังสือรับรองของสถานศึกษา
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมจากหน่วยงานทีไ่ ปนาเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจยั รวมทัง้
ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ
9
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา
10
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ ว่าด้วย
ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ เรือ่ ง
กาหนดคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสืบค้นข้อมูลเตรียมทาวิทยานิพนธ์
11
ระยะเวลาการให้ทนุ
 ระดั บปริญญาโท
ให้ทนุ ไม่เกิน 2 ปี
 ระดั บปริญญาเอก
ให้ทนุ ไม่เกิน 3 ปี
 ระดั บปริญญาโท - เอก ให้ทนุ ไม่เกิน 5 ปี
12
ข้อผูกพันการรับทุนการศึกษา
 ให้ผูร้ ับทุนทาสัญญาผูกพันการปฏิบัติราชการไว้เป็ นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ไปศึกษา
 กรณีผดิ สัญญาผูร้ ับทุนต้องชดใช้เงินทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิม่
และหรือเงินอื่ นใดทั้งสิ้นที่ได้รับไประหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และ
เบี้ยปรับคืนอี กหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้แก่มหาวิทยาลัย
 ผูไ้ ด้รับทุนไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา หากไม่สามารถศึกษาสาเร็จตาม
หลักสูตรต้องชดใช้ทนุ ที่ได้รับคืนต่อมหาวิทยาลัย
 ผูไ้ ด้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบทุกภาคเรียนและ
เมือ่ สาเร็จการศึกษาให้มารายงานตัวต่ออธิ การบดี พร้อมกับส่งวิทยานิพนธ์
(รูปเล่มวิทยานิพนธ์ จานวน 4 เล่มพร้อมข้อมูลในแผ่นซีดี จานวน ๔ แผ่น)
หรือผลงานวิจัยให้มหาวิทยาลัยด้วย
13
หน้าที่ที่พงึ ปฏิ บัติของผูร้ ับทุนการศึกษา
14
ต้องอุตสาหะ ตั้งใจ เพียรพยามเล่าเรียนอย่างดี ที่สดุ ที่
จะศึกษาวิชาที่ได้รับทุนให้สาเร็จโดยเร็วที่สดุ โดยไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อน
สาเร็จการศึกษาวิชาที่ได้รับทุน เว้นแต่จะยุติหรือเลิก
การศึกษาโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
15
16
17
18
19
20
การจัดทาสัญญา
รับทุนการศึกษา
และสัญญาค้าประกันรับทุน
21
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดตรงมุมขวาบนสุดของสัญญา)
2. ติดอากรแสตมป์ 1 บาท (ติดตรงมุมซ้ายบนสุดของสัญญา)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4. สาเนาหน้าแรกของทะเบียนบ้าน และหน้าที่มีชื่อผูใ้ ห้สัญญา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. กรณีผูใ้ ห้สัญญามีค่สู มรส แนบเอกสารของคู่สมรสตามข้อ 2 และข้อ 3 พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ส่วนทะเบียนสมรส รับรองสาเนาถูกต้องทั้งผูใ้ ห้สัญญาและคู่สมรสด้วย
6. กรณีผูใ้ ห้สัญญาหย่า แนบเอกสารสาเนาใบหย่า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7. กรณีค่สู มรสผูใ้ ห้สัญญาเสียชีวิต แนบเอกสารสาเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
8. หนังสือรับรองลายมือชื่อ (กรณีทาสัญญาจากคณะ / มีแบบฟอร์ม)
22
1. ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ติดตรงมุมซ้ายบนสุดของสัญญา)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3. สาเนาหน้าแรกของทะเบียนบ้าน และหน้าที่มีช่ือผูใ้ ห้สัญญา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. กรณีผูใ้ ห้สัญญามีค่สู มรส แนบเอกสารของคู่สมรสตามข้อ 2 และข้อ 3 พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ส่วนทะเบียนสมรส รับรองสาเนาถูกต้องทั้งผูใ้ ห้สัญญาและคู่สมรสด้วย
5. กรณีผูใ้ ห้สัญญาหย่า แนบเอกสารสาเนาใบหย่า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. กรณีค่สู มรสผูใ้ ห้สัญญาเสียชีวิต แนบเอกสารสาเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
23
กรณีผูร้ ับทุนการศึกษาศึกษาต่อภาคปกติ
- ผูร้ ับทุนไม่รายงานผลการศึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนดจะมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป
- ผูร้ ับทุนมีผลการศึกษาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะสาเร็จ
การศึกษาได้ หรือผูไ้ ด้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนด
24
หลักเกณฑ์การจัดทาสัญญาค้าประกัน
ผูค้ ้าประกันจะต้องเป็ นบิดาหรือมารดาของผูใ้ ห้สัญญา โดยผูค้ ้าประกัน
ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ ในการทาสัญญาค้าประกัน กรณีที่บดิ ามารดาเสียชีวิต
แล้ว ให้ผูท้ ่ีเป็ นพีน่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือผูท้ ่ีเป็ นพีน่ ้องร่วมบิดาหรือ
ร่วมมารดาเดียวกันเป็ นผูค้ ้าประกัน
 ในกรณีไม่สามารถจั ดหาผูค
้ ้าประกันได้มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพือ่ พิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบ
ปรากฏว่าผูใ้ ห้สัญญาไม่มผ
ี ูค้ ้าประกันจริง และผูใ้ ห้สัญญามีศักยภาพสูงยิ่ งใน
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะให้ผูใ้ ห้สัญญาทาสัญญาลาศึกษาโดยไม่ต้องมีผูค้ ้า
ประกัน

25
การกรอกข้อความในสัญญา
1. การกรอกรายละเอี ยดในสัญญาให้เขียนตัวบรรจงไม่ใช่คาย่อ ห้ามขูดลบหรือเขียนข้อความทับข้อความ
เดิม ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่เขียนไว้ผดิ ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้ผูท้ าสัญญาลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ทกุ แห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
2. การกรอกสัญญาจะใช้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ และสัญญาทุกฉบับต้องเป็ นลายมือเดียวกัน เขียนด้วย
ปากกาสีเดียวกัน (ควรใช้ปากกาสีน้าเงิน) หรือเครื่องพิมพ์เดียวกัน ห้ามถ่ายสาเนา
3. วันที่และสถานที่ทาสัญญาให้กรอกรายละเอี ยดตามความเป็ นจริง
4. รายละเอี ยดเกี่ยวกับที่อยู่ผูท้ าสัญญา และผูค้ ้าประกันให้กรอกตามทะเบียนบ้าน
5. การลงลายมือชื่อผูใ้ ห้สัญญาและผูค้ ้าประกัน ให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่กอง
บริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ท่ีคณะ หรือมอบหมาย
6. ผูท้ าสัญญา และผูค้ ้าประกันที่มีค่สู มรสให้ค่สู มรสลงลายมือชื่อไว้ในช่องผูใ้ ห้ความยินยอมต่อหน้า
พยานด้วย
7. ช่องลายมือชื่อผูร้ ับสัญญาให้เว้นไว้
8. คารับรองว่าไม่มีค่สู มรสโดยเป็ นโสด คู่สมรสตาย หรือหย่า คาใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อ
กากับ
9. ผูท้ าสัญญาต้องลงลายมือชื่อกากับด้านล่างมุมขวาสุดของสัญญารับทุนฯ ทุกแผ่น และผูค้ ้าประกัน
ต้องลงลายมือชื่อกากับด้านล่างมุมขวาสุดของสัญญาค้าประกันทุกแผ่นด้วย
ทั้งนี้ การจัดทาสัญญารับทุนฯ และเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทาสัญญารับทุนฯ ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องจัดทา
จานวน 3 ชุด
26
สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
27
ตัวอย่ างกรณีการชดใช้ ทุนการศึกษา
28
1. สาเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ต้องรับราชการต่อไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่า ของเวลาทีร่ บั ทุนการศึกษา
ระหว่างไปศึกษาต่อตามสัญญา (นับตัง้ แต่วนั ทีร่ ายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ)
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ น
จานวนเงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2558 โดยได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการเมือ่ วันที่
10 พฤษภาคม 2558 และได้สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
2558
ผูไ้ ด้รับทุนต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น ผูไ้ ด้รับทุน
จะสิ้นสุดระยะเวลารับทุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
29
2. สาเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย หรือเข้ารับราชการ
แต่ไม่ครบกาหนด
ยินยอมรับผิดชดใช้คนื ซึง่ เงินทุน และหรือเงินอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ไปจากมหาวิทยาลัยในระหว่างทีศ่ กึ ษา
ต่อตามสัญญา กับเบีย้ ปรับอีก 1 เท่าของจานวนเงินทีจ่ ะต้องชดใช้คนื ดังกล่าว กรณีทเี่ ข้ารับ
ราชการไม่ครบกาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เงินทีจ่ ะชดใช้คนื และเบีย้ ปรับจะลดลงตามส่วนของเวลา
ทีร่ บั ราชการใช้ไปบ้างแล้ว
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวน
เงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แต่ไม่เข้า
รับราชการในมหาวิทยาลัย
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย เป็ นจานวน 500,000 บาท + เบี้ย
ปรับอี ก 1 เท่าของเงินที่ต้องชดใช้ คือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้เงินทุน
ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
30
3. ยุติการศึกษา ไม่สาเร็จการศึกษาด้วยประการใด แต่เข้ารับราชการตามคาสั่ง
ของมหาวิทยาลัย
ต้องรับราชการต่อไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่า ของเวลาทีร่ บั ทุนการศึกษาระหว่างไปศึกษา
ต่อตามสัญญา (นับตัง้ แต่วนั ทีร่ ายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ)
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวน
เงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 ศึกษาต่อได้ 2 ปี และได้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2557 และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิ บัติเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2557
ผูไ้ ด้รับทุนต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม
2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น ผูไ้ ด้รับทุนจะสิ้นสุดระยะเวลารับ
ทุนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
31
4. ประพฤติผดิ วินัยจนถึงถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ ดี
ต้องชดใช้เงินทุนคืนให้มหาวิทยาลัยเป็ นจานวนเงิน 2 เท่าของเงินทุนทีไ่ ด้รบั มาจากมหาวิทยาลัย
หรือลดลงตามส่วนพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในกรณีทไี่ ม่ชาระเงินภายในกาหนดหรือชาระแต่ไม่ครบ
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวนเงิน
500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2558 และได้ขยายเวลาศึกษาต่ออี ก 1 ปี โดยมิได้ได้รับทุน และได้พน้ สภาพการเป็ น
นักศึกษาเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แต่ไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และ
เพิกเฉยไม่ดาเนินการใด ๆ จนมหาวิทยาลัยดาเนินการให้ออกจากราชาการ
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย เป็ นจานวนเงิน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับ
มาจากมหาวิทยาลัยคือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้เงินทุนให้กับมหาวิทยาลัย
ทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
32
- เงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญา จะต้องชาระให้ทันทีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งมหาวิทยาลัย หากไม่ชาระภายในกาหนดหรือชาระให้แต่ไม่ครบ
ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม
- ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ชาระในอั ตราร้อยละ 15 ต่อปี
ด้วย
- ยินยอมให้มหาวิทยาลัย หักเงินบาเหน็จบานาญหรือเงินอื่ นใดที่จะพึง
ได้รับจากทางราชการ เพือ่ ชดใช้เงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา
- ถ้าไม่ปฏิ บัติตามสัญญา ยินยอมให้ฟ้องร้องเรียกเงินที่ค้างชาระได้ทันที
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
33
สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
ภาคนอกเวลา
34
ตัวอย่างกรณีการชดใช้ทนุ การศึกษา
35
1. สาเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย
ต้องรับราชการต่อไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่า ของเวลาทีร่ บั ทุนการศึกษา
ระหว่างไปศึกษาต่อตามสัญญา (นับตัง้ แต่วนั ทีส่ าเร็จการศึกษา)
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี
เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยได้สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่
15 พฤษภาคม 2558
ผูไ้ ด้รับทุนต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น
ผูไ้ ด้รับทุนจะสิ้นสุดระยะเวลารับทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
36
2. สาเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย หรือเข้ารับราชการแต่
ไม่ครบกาหนด
ยินยอมรับผิดชดใช้คนื ซึง่ เงินทุน และหรือเงินอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ไปจากมหาวิทยาลัยในระหว่างที่
ศึกษาต่อตามสัญญา กับเบีย้ ปรับอีก 1 เท่าของจานวนเงินทีจ่ ะต้องชดใช้คนื ดังกล่าว
กรณีทเี่ ข้ารับราชการไม่ครบกาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เงินทีจ่ ะชดใช้คนื และเบีย้ ปรับจะ
ลดลงตามส่วนของเวลาทีร่ บั ราชการใช้ไปบ้างแล้ว
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ น
จานวนเงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แต่ไม่
เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย เป็ นจานวน 500,000 บาท +
เบี้ยปรับอี ก 1 เท่าของเงินที่ต้องชดใช้ คือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้
เงินทุนให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
37
3. ยุติการศึกษา ไม่สาเร็จการศึกษาด้วยประการใด แต่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็ นจานวนเงินเท่ากับเงินทุนทีไ่ ด้รบั ไปทัง้ หมด และจะรับราชการในมหาวิทยาลัย
เพือ่ ชดใช้ทุนต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของระยะเวลารับทุนการศึกษาระหว่างไปศึกษาต่อตามสัญญา หากรับ
ราชการไม่ครบกาหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องชดใช้เงินคืนและเบีย้ ปรับ ลดลงตามส่วนของเวลาทีร่ บั ราชการใช้ไปบ้างแล้ว
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และยังไม่สาเร็จการศึกษา ได้
ศึกษาต่ออี ก 2 ปี โดยมิได้รับทุนการศึกษา และได้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินทุน จานวน 500,000 บาท และต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ผูไ้ ด้ รับทุนจะสิ้นสุด
ระยะเวลารับทุนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
กรณีรับราชการต่อไปอี กไม่ครบระยะเวลา 3 ปี (ลาออก, ปลดออก, ไล่ออก) จะต้องชดใช้ในส่วนของ
เบี้ยปรับจานวน 500,000 บาท (1 เท่าของเงินทุน) และเงินเบี้ยปรับที่ต้องชดใช้ลดลงตามส่วนของเวลา
รับราชการใช้ไปบ้างแล้ว
38
4. ประพฤติผดิ วินัยจนถึงถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ดี
ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยเป็ นจานวนเงิน 2 เท่าของเงินทุนทีไ่ ด้รบั มาจาก
มหาวิทยาลัย หรือลดลงตามส่วนพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในกรณีทไี่ ม่ชาระเงินภายในกาหนดหรือชาระแต่ไม่
ครบ
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวนเงิน
500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2558 และยังไม่สาเร็จการศึกษา ได้ศึกษาต่ออี ก 2 ปี โดยมิได้รับทุนการศึกษา และ
ได้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แต่ไม่แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบ และเพิกเฉยไม่ดาเนินการใด ๆ จนมหาวิทยาลัยดาเนินการให้ออก
จากราชาการ
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย เป็ นจานวนเงิน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับ
มาจากมหาวิทยาลัยคือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้เงินทุนให้กับมหาวิทยาลัย
ทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
39
- เงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญา จะต้องชาระให้ทันทีนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งมหาวิทยาลัย หากไม่ชาระภายในกาหนดหรือชาระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้ จะ
โดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจาก
เงินที่ยังมิได้ชาระในอั ตราร้อยละ 15 ต่อปี ด้วย
- ผูร้ ับทุนต้องศึกษาให้สาเร็จการศึกษาตามกาหนดระยะเวลาในหลักสูตรที่
ได้กาหนดไว้ หากปรากฏว่าต้องขยายเวลาการศึกษาออกไปอี ก ยินยอมเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเองทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่
ขยายเวลาการศึกษาออกไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
- ยินยอมให้มหาวิทยาลัย หักเงินบาเหน็จบานาญหรือเงินอื่ นใดที่จะพึงได้รับ
จากทางราชการ เพือ่ ชดใช้เงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา
- ถ้าไม่ปฏิ บัติตามสัญญา ยินยอมให้ฟ้องร้องเรียกเงินที่ค้างชาระได้ทันที
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
40
สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
ภาคนอกเวลา โดยใช้ เวลาราชการบางส่ วน
41
ตัวอย่ างกรณีการชดใช้ ทุนการศึกษา
42
1. สาเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย
ต้องรับราชการต่อไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่า ของเวลาทีร่ บั
ทุนการศึกษาระหว่างไปศึกษาต่อตามสัญญา (นับตัง้ แต่วนั ทีส่ าเร็จการศึกษา)
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3
ปี เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน
2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยได้สาเร็จการศึกษา
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ผูไ้ ด้รับทุนต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่
15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น ผูไ้ ด้รับทุนจะสิ้นสุดระยะเวลารับทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม
2561
43
2. สาเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย หรือเข้ารับราชการแต่ไม่
ครบกาหนด
ยินยอมรับผิดชดใช้คนื ซึง่ เงินทุน และหรือเงินอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ไปจากมหาวิทยาลัยในระหว่างทีศ่ กึ ษา
ต่อตามสัญญา กับเบีย้ ปรับอีก 1 เท่าของจานวนเงินทีจ่ ะต้องชดใช้คนื ดังกล่าว
กรณีทเี่ ข้ารับราชการไม่ครบกาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เงินทีจ่ ะชดใช้คนื และเบีย้ ปรับจะลดลง
ตามส่วนของเวลาทีร่ บั ราชการใช้ไปบ้างแล้ว
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวน
เงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แต่ไม่เข้า
รับราชการในมหาวิทยาลัย
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย เป็ นจานวน 500,000 บาท + เบี้ย
ปรับอี ก 1 เท่าของเงินที่ต้องชดใช้ คือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้เงินทุน
ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
44
3. ยุติการศึกษา ไม่สาเร็จการศึกษาด้วยประการใด แต่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็ นจานวนเงินเท่ากับเงินทุนทีไ่ ด้รบั ไปทัง้ หมด และจะรับราชการใน
มหาวิทยาลัย เพือ่ ชดใช้ทุนต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของระยะเวลารับทุนการศึกษาระหว่างไปศึกษาต่อตาม
สัญญา
หากรับราชการไม่ครบกาหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องชดใช้เงินคืนและเบีย้ ปรับ ลดลงตามส่วนของเวลาทีร่ บั
ราชการใช้ไปบ้างแล้ว
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวนเงิน 500,000
บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และยังไม่สาเร็จ
การศึกษา ได้ศึกษาต่ออี ก 2 ปี โดยมิได้รับทุนการศึกษา และได้พน้ สภาพการเป็ นนักศึ กษาเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2560
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินทุน จานวน 500,000 บาท และต้องรับราชการต่อไปอี กเป็ นเวลา 3
ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ผูไ้ ด้รับทุนจะ
สิ้นสุดระยะเวลารับทุนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
กรณีรับราชการต่อไปอี กไม่ครบระยะเวลา 3 ปี (ลาออก, ปลดออก, ไล่ออก) จะต้องชดใช้ใน
ส่วนของเบี้ยปรับจานวน 500,000 บาท (1 เท่าของเงินทุน) และเงินเบี้ยปรับที่ต้องชดใช้ลดลง
ตามส่วนของเวลารับราชการใช้ไปบ้างแล้ว
45
4. ประพฤติผดิ วินัยจนถึงถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ดี
ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมเบีย้ ปรับอีกเป็ นจานวนเงิน 1 เท่าของเงินทุนทีไ่ ด้รบั
มาจากมหาวิทยาลัย หรือลดลงตามส่วนพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในกรณีทไี่ ม่ชาระเงินภายในกาหนดหรือชาระ
แต่ไม่ครบ
ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระยะเวลารับทุน 3 ปี เป็ นจานวนเงิน
500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2558 และยังไม่สาเร็จการศึกษา ได้ศึกษาต่ออี ก 2 ปี โดยมิได้รับทุนการศึกษา และได้
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แต่ไม่แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบ และเพิกเฉยไม่ดาเนินการใด ๆ จนมหาวิทยาลัยดาเนินการให้ออก
จากราชาการ
ผูไ้ ด้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย จานวน 500,000 บาท + เบี้ยปรับอี ก
1 เท่าของเงินทุนที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยคือ 500,000 บาท เท่ากับต้องชดใช้
เงินทุนให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 บาท
46
- เงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญา จะชาระให้ภายในกาหนด 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมหาวิทยาลัย หากไม่ชาระภายในกาหนดหรือชาระให้แต่
ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม ยิ นยอมให้
คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ชาระในอั ตราร้อยละ 15 ต่อปี ด้วย
- ยินยอมให้มหาวิทยาลัย หักเงินบาเหน็จบานาญหรือเงินอื่ นใดที่จะพึง
ได้รับจากทางราชการ เพือ่ ชดใช้เงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา
- ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ยินยอมให้ฟ้องร้องเรียกเงินที่ค้างชาระได้ทันที
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
47
จบการนาเสนอ
ขอบคุณค่ะ
48