ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5

Download Report

Transcript ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5

การบรรยายหลักสูตร
สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี
อิริยาบถ 4
นิวรณ์ 5 และการแก้ไข
อิริยาบถ 4
อิริยาบถ 4
หมายถึง การทาสมาธิในอิริยาบถต่างๆ ซึ่ง
ทุกอิริยาบถนัน้ สามารถทาจิตให้เป็ นสมาธิได้
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ ทัง้ นี้
เพื่อให้บงั เกิดความสงบ
อิริยาบถ 4
อิริยาบถหลักของสมาธิคือ เดินและนัง่ ทัง้ สอง
อิริยาบถจะมีการผลัดเปลี่ยนกันชื่อว่า เดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการบริหาร
ร่างกาย และปรับสมดุลกันไปในตัว เป็ นอิริยาบถ
ที่สะสมพลังจิต ได้ดีกว่าอิริยาบถอื่น
ภาพกิจกรรม เดินและนัง่
เดินและนัง่
 วีดโี อ (alt+tab)
อิริยาบถ 4
อิริยาบถรองคือ ยืน นอน เพราะ เป็ น
อิริยาบถที่เป็ นการเปลี่ยนเพื่อบรรเทาการ
เมื่อยล้าจากการปฏิบตั ิ เท่านัน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความเจ็บปวด เมือ่ ย เหนื่อย หิว
อาการเจ็บคันโดยไม่ทราบสาเหตุ
ความปริวติ ก
ความกระวนกระวาย
นิวรณ์ 5
ความหงุดหงิด
ความโลภอยากได้เร็ว
}
กาย
}
ใจ
นิวรณ์ แปลว่า เครือ่ งกัน้ หมายถึงธรรมทีเ่ ป็ นเครือ่ งปิดกัน้ หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิด
โอกาสให้ทาความดี และเป็ นเครือ่ งกัน้ ความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็ นอุปสรรคสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ฏิบตั ิ
บรรลุธรรมไม่ได้หรือทาให้เลิกล้มความตัง้ ใจปฏิบตั ไิ ป
5.1 กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝฝ่ นั ใน
กามโลกียท์ งั ้ ปวง รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส
5.2 พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดัง
ปรารถนาในโลกียะสมบัตทิ งั ้ ปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่
5.3 ถีนมิทธะ ความขีเ้ กียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย
ไร้กาลังทัง้ กายใจ ไม่ฮกึ เหิม
5.4 อุทธัจจะกุกกุจจะ ความพุง้ ซ่าน
5.5 วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆ
กลัวๆ ไม่เต็มที่ ไม่มนใจ
ั่
1. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กาลังการควบคุมความสงสัย
2. วิรยิ ะพละ ความเพียร กาลังการควบคุมความเกียจคร้าน
3. สติพละ ความระลึกได้ กาลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้สติ
4. สมาธิพละ ความตัง้ ใจมัน่ กาลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน
5. ปญั ญาพละ ความรอบรู้ กาลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย
ความเชือ่ กาลังการควบคุมความสงสัย
ความเพียร กาลังการควบคุมความเกียจคร้าน
ความระลึกรู้ ความระลึกได้ กาลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้สติ
สติพละ
ความตัง้ ใจมัน่ กาลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน
ความรอบรู้ กาลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย
สวัสดี