ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

Download Report

Transcript ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

ขอบข่ายของการศึกษา
ร ัฐประศาสนศาสตร ์
ร ัฐประศาสนศาสตร ์ หรือ Public
Administration
่
ศึกษาเกียวกับ
- กิจการสาธารณะ ( Public Affairs )
หลักการ
่
- ความร ับผิดชอบและพร ้อมทีจะให
้ตรวจสอบได ้
โดยคานึ งถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (Public
Interest )
องค ์ความรู ้ทางร ัฐประศาสนศาสตร ์
การบริหารงานภาคร ัฐหรือ
ร ัฐวิสาหกิจ
- การบริหารงานภาคร ัฐเน้น
ผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า
บุคคล
การบริหารงานภาคเอกชน
การบริหารงานภาคเอกชน
- การบริหารงานภาคเอกชนอยู่ที่
ผลประโยชน์สว่ นบุคคล
ปร ับใช ้
การบริหารงานภาคร ัฐหรือร ัฐวิสาหกิจ
ไม่ประสบผลสาเร็จ
่
เท่าทีควร
พัฒนบริหารศาสตร ์
พัฒนบริหารศาสตร ์ ( Development
Administration )
• นักวิชาการต่าง ได ้ยอมร ับกันว่า หลักการหรือ
ทฤษฎีทได
ี่ ้มาจากการศึกษาของสังคมหนึ่ ง อาจไม่
สามารถนามาใช ้หรืออธิบายกับอีกสังคมหนึ่ ง
้ อให
่ ้เหมาะสมกับประเทศ
พยายามสร ้างขึนเพื
กาลังพัฒนาหรือด ้อยพัฒนา
พรมแดนแห่งความรู ้ (Boundary)
สาขาวิชา (Content)
ระเบียบวิธ ี (Methodology)
ปรากฏการณ์จริงในภาคปฏิบต
ั ิ
(Practice)
ลักษณะวิธวี เิ คราะห ์
่ อมกั
่
กรอบวิเคราะห ์หลายส่วนทีเชื
น
( Cross-Sectional Approach )
“สภาพเหนื อร ัฐ” มีอท
ิ ธิพลต่อ
“การบริหารงานภายในรัฐ”อย่างไร
กรอบวิเคราะห ์เชิงพัฒนาการ กรอบวิธวี เิ คราะห ์เชิงกฎหมาย
(History Approach)
(Legal Approach)
•การศึกษาการกาเนิ ดร ัฐ •ทีมาของอ
่
านาจ (อานาจนิ ตบ
ิ ญ
ั ญัต)ิ
่
•การศึกษาหน้าทีของร ัฐ
•การใช ้อานาจ(อานาจบริหาร)
•การศึกษาบทบาทของร ัฐ•การตรวจสอบและแก ้ไข(อานาจตุลาการ
ึ ษาทางรัฐประศาสน
ลักษณะการศก
ศาสตร์
ช่วงแรก
• ให ้ความสนใจเกีย
่ วกับ
ึ ษาไม่
รูปแบบวิธก
ี ารศก
มากนัก สว่ นใหญ่แล ้ว
จะเน ้นเนือ
้ หาสาระ
มากกว่า
ต่อมา
• ได ้มีการพัฒนามาเป็ น
สาขาวิชาทีม
่ จ
ี ด
ุ มุง่ หมาย
ึ ษาทีเ่ น ้นเฉพาะ
ในการศก
ของตนมากขึน
้
โดยมีแนวทางดังนี ้
แนวทางของรัฐประศาสนศาสตร์
• เป็ นสงั คมศาสตร์ประยุกต์
• ไม่ให ้ความสนใจในเรือ
่ งความ
บริสท
ุ ธิข
์ องศาสตร์
• สหสาขาวิชา (Inter –
Disciplinary Approach)
- รัฐศาสตร์
- เศษฐศาสตร์
- สงั คมวิทยา
- กฎหมาย
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฯลฯ
• สงั คมศาสตร์สาขาต่างๆ
การกาหนดนโยบายสาธารณะ
้
เนื อหาขององค
์ความรู ้
New Public Management : NPM
• ร ัฐประศาสนศาสตร ์ในยุคใหม่
Governance
เศรษฐศาสตร ์นี โอคลาสสิค
(Marketization)
การบริหารจัดการสมัยใหม่
(Business-like Approach)
ร ัฐศาสตร ์ในยุคใหม่
(Participatory State)
กฎหมายมหาชน
(Public Law)
Good Govemance
Government
แนวคิดหลัก 4 กระแส
เศรษฐศาสตร ์นี โอคลาสสิค
(Marketization)
ความคุ ้มค่าของเงินเป็ นหลัก
Value for Money
Cutback Management
Reduction in force
ประสิทธิภาพ
Efficiency
Privatization & Corporatization
่
เครืองมื
อ
Market Testing
การบริหารจัดการสมัยใหม่
(Business-like Approach)
ผลสัมฤทธิ ์
Effectiveness
คุณภาพ
Quality
ความร ับผิดชอบ
Accountability
่
เครืองมื
อ
Devolution of the Centralized
Downsizing
การมีสว่ นร่วม
Participation
ร ัฐศาสตร ์ในยุคใหม่
(Participatory State)
ความโปร่งใส
Transparency
การตอบสนอง
Responsiveness
การกระจายอานาจ
Decentralization
หลักนิ ตริ ัฐ - นิ ตธิ รรม
Rule of law
กฎหมายมหาชน
(Public Law)
ความยุตธิ รรมไม่ลาเอียง
Fairness or Impartiality
จบ...แล้วจ้า
By น.ส. เยาวธิดา แก ้วมุงคุณ