seminarium pytania 2..

Download Report

Transcript seminarium pytania 2..

23. Szerokość pasma sygnału PM, w którym dewiacja fazy ΔψPM
= mφ = 5 jest stała, wyznaczona na podstawie przybliżonego
wzoru Carsona dla sygnałów modulujących o różnych
częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz , wynosi
fmax
B
1kHz
12kHz
4kHz
48kHz
8kHz
96kHz
24. Nieprawdziwe są informacje?
Znaczną poprawę stosunku sygnału do zakłócenia
systemu FM uzyskuje się przez „deemfazę”
charakterystyki częstotliwościowej po stronie
nadawczej i „preemfazę” charakterystyki
częstotliwościowej po stronie odbiorczej.
25. W modulatorze bezpośrednim, wykorzystującym
generator LC z dwójnikiem reaktancyjnym w postaci
diody pojemnościowej, pomiędzy dewiacją
częstotliwości ΔF, a częstotliwością nośną F0
musi zachodzić związek
Modulację bezpośrednią uzyskuje się przez zmianę częstotliwości drgań generatora za
pomocą sterowanego elementu reaktancyjnego, którym jest najczęściej pojemność,
która jest funkcją czasu uzależnioną od sygnału modulującego.
Przy założeniu, że spełniony jest warunek „wolnej modulacji” pulsacja chwilowa Ω(t)
obwodu LC o parametrycznej pojemności C(t) wynosi.
gdzie
Jest pulsacją drgań przy
braku sygnału modulującego
Rozwijając to wyrażenie w szereg potęgowy otrzymujemy
Otrzymaliśmy nieliniową funkcję sygnału modulującego,
aby ta zależność była w przybliżeniu liniowa liniowa musi
być spełniony warunek:
26. W modulatorze Armstronga (pośredni modulator
FM), wąskopasmowa modulacja FM posiada widmo
ograniczone praktycznie do jednej pary wstęg bocznych
gdy
zastosujemy modulator AM DSB SC z małym
współczynnikiem głębokości modulacji, sygnał
modulujący zostanie scałkowany, a do sygnału AM
DSB SC dodamy nośną przesuniętą o kąt fazowy
–π/2.
Modulator Armstronga
Sygnał modulujący przechodzi przez korektor całkujący, więc na
wejściu sumatora mamy przebieg FM. Dalsze bloki za sumatorem
służą do powielania i mieszania częstotliwości tak, aby w
końcowym efekcie uzyskać żądaną względną dewiację pulsacji.
27. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące
demodulatorów AM
Synchroniczne detektory kluczowane znajdują
zastosowanie do demodulacji wszystkich
rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AMS.C., SSB-S.C. i SSB.
Tylko AM-SC, oraz SSB-SC. Detektor kluczowany
pracuje przy znikomej amplitudzie fali nośniej.
28. Nie są prawdziwe następujące cechy
synchronicznego demodulatora kluczowanego
AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami
diodowymi
W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość
produktów intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza. - źle
29. Nie są prawdziwe informacje, dotycząca
koincydencyjnego demodulatora FM
podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej)
Funkcję przesuwnika
fazowego pełni
układ złożony z
kondensatora C i
obwodu
rezonansowego
LC1 dostrojonego
do częstotliwości
nośnej F0 sygnału
FM. – to jest
prawda
30. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące przemiany
częstotliwości
Operacja przemiany częstotliwości jest operacją
nieliniową, analogiczną do procesu AM-S.C., z tą
różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa tutaj
pasmowy sygnał użytkowy w. cz. o częstotliwości
środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest
tylko jedna wstęga boczna. - prawda
Modulacja AM
31. Prawdziwe są informacje, dotyczące
superheterodynowego radia (rysunek poniżej):
Jest to architektura „front-end” nowoczesnego
superheterodynowego radia z podwójną przemianą, z
niską częstotliwością pośrednią.
32. Prawdziwe są informacje, dotyczące radia SDR
(software-defined radio)?
Chociaż koncepcja radia SDR zapewnia maksymalną
elastyczność rozwiązania, nie może być zrealizowana
przy dzisiejszych technologiach w systemach
radiokomunikacyjnych.
33. Prawdziwe są informacje, dotyczące uniwersalnego
radia SDR (software-defined radio)?
Uniwersalne radio SDR, wykorzystuje dodatkowo
szerokopasmową przemianą częstotliwości w celu
ograniczenia szerokości pasma i zakresu
dynamicznego dla złagodzenia ostrych wymagań dla
przetworników a/c i przetwarzania DSP.
34. Prawdziwe są informacje, dotyczące
wielostandardowego uniwersalnego radia
kognitywnego COGUR (rysunek poniżej)?
Kilka
szerokopasmowych
równolegle połączonych
bloków odbiorczych
może być
wykorzystanych dla
pokrycia głównych
pasm częstotliwości.