medycyna rodzinna

Download Report

Transcript medycyna rodzinna

Bądź LEP-iej przygotowany
Komisja ds. Młodych Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
i
Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego
Wrzesień 2010
1
MEDYCYNA RODZINNA
2
Pytanie nr 1
Do kryteriów bloku prawej odnogi pęczka Hisa zaliczamy:
A. czas QRS>0,12s.
B. zespół komorowy zazębiony w kształcie litery M w
odprowadzeniach V5 V6.
C. zespół komorowy zazębiony w kształcie litery M w
odprowadzeniach V1 V2.
D. czas QRS<0,12s.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
3
Pytanie nr 2
Cukrzycę należy rozpoznać, jeśli:
1) dwukrotnie stwierdzi się glikemię powyżej 11,1 mmol/l (200 mg/dl)
w próbkach krwi pobranych o dowolnej porze;
2) dwukrotnie stwierdzi się glikemię powyżej 7 mmol/l (126 mg/dl) w
próbkach krwi pobranych na czczo;
3) stwierdzi się glikemię powyżej 11,1 mmol/l (200 mg/dl) w próbce
krwipobranej w 2 godziny po doustnym obciążeniu 75 g glukozy;
4) dwukrotnie stwierdzi się glikemię powyżej 7,8 mmol/l (140 mg/dl) w
próbkach krwi pobranych o dowolnej porze;
5) dwukrotnie stwierdzi się glikemię powyżej 6,1 mmol/l (110 mg/dl) w
próbkachkrwi pobranych na czczo.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,2,3.
B. 4,5.
C. tylko 3.
D. 3,4.
E. 1,5.
4
Pytanie nr 3
Prawidłowe zaopatrzenie chirurgiczne rany polega na
wykonaniu następujących czynności, z wyjątkiem:
A. założenia opaski uciskowej powyżej rany.
B. przemycia brzegów rany.
C. płukania rany i usunięcia z niej skrzepów.
D. kontroli dna rany.
E. wycięcia martwiczych tkanek.
5
Pytanie nr 4
U zranionych osób (nawet jeśli czas od otrzymania ostatniej
dawki przypominającej szczepionki przeciwtężcowej jest
dłuższy niż 1 rok) nie potrzeba w ogóle podejmować
profilaktyki tężca, ponieważ dzięki powszechnym
szczepieniom laseczka tężca została praktycznie
wyeliminowana ze środowiska.
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
6
Pytanie nr 5
Przy zabiegu usuwania woskowiny z przewodu słuchowego
zewnętrznego:
A. w celu uwidocznienia przewodu należy pociągać za płatek
uszny w dół.
B. podczas przepłukiwania ucha strumień wody powinien być
skierowany ku przodowi i dołowi przewodu.
C. najłatwiej usunąć czop woskowinowy przy użyciu pęsety.
D. należy odstąpić od przepłukiwania ucha, jeśli pacjent
przeszedł zabieg operacyjny ucha środkowego.
E. nie należy stosować kropli zawierających tłuszcz przed
przystąpieniem do przepłukiwania przewodu.
7
Pytanie nr 6
Do młodego lekarza bez specjalizacji zgłosił się pacjent ze
skierowaniem od swojego pracodawcy w celu uzyskania
zaświadczenia o możliwości zatrudnienia:
A. lekarz powinien skierować pacjenta do lekarza uprawnionego
do wystawienia takich zaświadczeń.
B. lekarz może wystawić zaświadczenie, jeśli na stanowisku
pracy pacjenta nie występują czynniki szkodliwe.
C. lekarz może wystawić zaświadczenie, jeśli na stanowisku
pracy pacjenta nie występują czynniki uciążliwe.
D. lekarz może wystawić zaświadczenie, ale ważne nie dłużej
niż 1 rok.
E. lekarz może wystawić zaświadczenie, o które prosi pacjent.
8
Pytanie nr 7
U pacjentów z rozpoznaną dną moczanową w leczeniu
nadciśnienia tętniczego nie należy stosować:
A. diuretyków tiazydowych.
B. inhibitorów konwertazy angiotensyny.
C. blokerów kanału wapniowego.
D. antagonistów receptora angiotensynowego.
E. alfa-blokerów.
9
Pytanie nr 8
Preferowanymi lekami hipotensyjnymi u pacjentów
rozpoznanym zespołem metabolicznym są:
1) diuretyki tiazydowe;
2) beta-adrenolityki;
3) blokery kanału wapniowego;
4) inhibitory konwertazy angiotensyny;
5) antagoniści receptora angiotensynowego;
6) diuretyki pętlowe.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,2.
C. 3,4,5.
B. 2,3,4.
D. 1,2,4,5.
z
E. 1,2,5,6.
10
Pytanie nr 9
Decyzję o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego u
chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należy
podejmować w oparciu o:
A. wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
B. ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego.
C. preferencje pacjenta.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
11
Pytanie nr 10
Najbardziej skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku
nowotworu jelita grubego jest:
A. badanie kolonoskopowe.
B. badanie stolca na obecność krwi utajonej.
C. fibrosigmoidoskopia.
D. badanie rektoskopowe.
E. nie prowadzi się badań przesiewowych w kierunku nowotworu jelita
grubego.
12
Pytanie nr 11
W
celu oceny skuteczności leczenia
Helicobacter pylori należy wykonać:
eradykacyjnego
A. test ureazowy.
B. mocznikowy test oddechowy.
C. test wodorowy.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
13
Pytanie nr 12
O ciężkim odwodnieniu w przypadku biegunki u dziecka
wymagającym pilnej hospitalizacji świadczy:
A. łapczywe picie płynów.
B. niepokój dziecka.
C. brak diurezy.
D. nagły krzyk.
E. podsychająca błona śluzowa.
14
Pytanie nr 13
Najczęstszym i najbardziej istotnym klinicznie czynnikiem
ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego jest:
A. otyłość.
B. spożywanie alkoholu przed snem.
C. używanie leków nasennych.
D. nawyk spania w pozycji na wznak.
E. powiększenie migdałków podniebiennych.
15
Pytanie nr 14
Pacjentce lat 55, u której w badaniu DEXA stwierdza się Tscore – 1,5 powinno się zalecić:
A. dietę bogatą w wapń i wit.D3.
B. odpowiednią aktywność fizyczną.
C. zaprzestanie palenia papierosów.
D. bifosfoniany.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
16
Pytanie nr 15
W leczeniu owrzodzenia żylnego największe znaczenie ma:
A. chirurgiczne oczyszczenie rany.
B. kompresoterapia.
C. stosowanie maści zasuszających.
D. antybiotykoterapia.
E. leczenie żylaków podudzi.
17
Pytanie nr 16
Żywoczerwona, przekrwiona tarcza nerwu wzrokowego o
nieostrych granicach, uniesiona powyżej otaczającej
siatkówki jest oftalmoskopowym objawem:
A. zaniku nerwu wzrokowego.
B. zakrzepu żyły środkowej siatkówki.
C. zapalenia wewnątrzgałkowego.
D. obrzęku tarczy nerwu wzrokowego.
E. retinopatii proliferacyjnej.
18
Pytanie nr 17
Nieprawdą jest, że działanie adrenaliny powoduje:
A. spadek oporu obwodowego.
B. wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie.
C. wzrost siły skurczu mięśnia sercowego.
D. poprawę przewodzenia w układzie bodźco-przewodzącym
serca.
E. zwiększenie amplitudy migotania komór.
19
Pytanie nr 18
Integralną
częścią
postępowania
plazmocytowego szpiczaka jest:
w
przebiegu
A. zapobieganie niewydolności nerek.
B. przeciwdziałanie osteolizie.
C. leczenie hipokalcemii.
D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
20
Pytanie nr 19
Stosowanie koncentratu ubogoleukocytarnych krwinek
czerwonych u chorych z niedokrwistością w przebiegu
nowotworów
jest
przeciwwskazane,
ponieważ
immunizacja związana z przetoczeniem może powodować
progresję nowotworu.
A. oba twierdzenia są prawdziwe, ze związkiem przyczynowym.
B. oba twierdzenia są prawdziwe, bez związku przyczynowego.
C. pierwsze twierdzenie jest nieprawdziwe, drugie jest
prawdziwe.
D. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest
nieprawdziwe.
E. oba twierdzenia są nieprawdziwe.
21
Pytanie nr 20
W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia jego indywidualna dokumentacja medyczna
powinna być przechowywana (archiwizowana) w praktyce
lekarza rodzinnego przez okres:
A. 10 lat.
B. 20 lat.
C. 30 lat.
D. 40 lat.
E. 50 lat.
22
Pytanie nr 21
Czynnikiem etiopatogenetycznym róży jest:
A. wirus VZV.
B. paciorkowiec.
C. gronkowiec.
D. meningokok.
E. enterokok.
23
Pytanie nr 22
Biała źrenica i niemożność uzyskania odblasku z dna oka są
objawami:
A. jaskry.
B. zaćmy.
C. jaglicy.
D. gradówki.
E. zapalenia błony naczyniowej oka.
24
Pytanie nr 23
W każdym przypadku rozpoznania padaczki należy wykonać
badanie
obrazowe
mózgu,
ponieważ
istnieje
konieczność
wykluczenia
wtórnego
charakteru
choroby:
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
25
Pytanie nr 24
Nitraty stosowane w celu przerywania bólu wieńcowego są
niezbędnym elementem zaleceń dla pacjenta ze
stabilną chorobą niedokrwienną serca, ponieważ ich
regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko zawału
mięśnia sercowego.
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
26
Pytanie nr 25
Powszechnie akceptowana strategia postępowania w
GERD zakłada rozpoczynanie terapii od inhibitorów
pompy protonowej, bowiem u większości chorych
powodują one szybkie ustępowanie objawów klinicznych
i powrót parametrów jakości życia do wartości
prawidłowych.
A. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
B. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
C. oba twierdzenia są fałszywe.
D. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają ze sobą w
związku przyczynowym.
E. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w
związku przyczynowym.
27
Pytanie nr 26
Powikłaniami grypy ze strony układu nerwowego mogą być:
1) napady drgawkowe;
2)
wtórne
bakteryjne
zapalenie
opon
mózgowordzeniowych;
3) zespół Reya;
4) porażenia i niedowłady;
5) zespół Guillaina Barry’ego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. tylko 1.
B. 1,2.
C. 1,2,3.
D. 1,2,3,4.
E. wszystkie wymienione.
28
Pytanie nr 27
Głęboka kwasica metaboliczna jest typowym objawem
zatrucia:
A. tlenkiem i dwutlenkiem węgla.
B. alkoholem metylowym i glikolem etylenowym.
C. morfiną i heroiną.
D. pestycydami fosforoorganicznymi i karbaminianami.
E. amfetaminą i metamfetaminą.
29
Pytanie nr 28
U kobiety ciężarnej należy zastosować leczenie w:
A. każdym przypadku stwierdzenia obecności bakteriomoczu
w ilości większej lub równej 105 CFU/ml moczu.
B. każdym przypadku stwierdzenia bakteriomoczu w ilości
większej lub równej 103 CFU/ml moczu, u kobiety z objawami
zapalenia pęcherza moczowego.
C. każdym przypadku stwierdzenia bakteriomoczu w ilości
większej lub równej 104 CFU/ml moczu, u kobiety z objawami
ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
30
Pytanie nr 29
Czynnikami
sprzyjającymi
różowatego są:
powstawaniu
trądziku
A. zaburzenia naczynioruchowe.
B. łojotok.
C. schorzenia przewodu pokarmowego.
D. zaburzenia hormonalne u kobiet.
E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
31
Pytanie nr 30
Odporność czynna jest osiągana przez zastosowanie:
A. szczepionek.
B. immunoglobulin.
C. antytoksyn.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.
32
Pytanie nr 31
Postaciami skórnymi boreliozy są poniższe, z wyjątkiem:
A. rumienia przewlekłego pełzającego.
B. pemfigoidu.
C. zanikowego zapalenia skóry kończyn.
D. pęcherzycy zwykłej.
E. prawdziwe są odpowiedzi B i D.
33
Pytanie nr 32
Do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się korzystanie z
karty ryzyka SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).
Karta SCORE pozwala oszacować 10-letnie ryzyko incydentu
sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności
od:
1) płci;
2) wieku;
3) palenia tytoniu;
4) ciśnienia tętniczego skurczowego;
5) ciśnienia tętniczego rozkurczowego;
6) stężenia cholesterolu całkowitego;
7) stężenia cholesterolu LDL;
8) stężenia cholesterolu HDL;
9) występowania cukrzycy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,3,4,7,9.
C. 2,3,5,7,9.
B. 1,2,3,4,6.
D. 1,2,3,6,9.
E. wszystkie wymienione.
34
Pytanie nr 33
Który z niżej wymienionych objawów nie wymaga szybkiej
diagnostyki w celu wykluczenia choroby nowotworowej?
A. chrypka trwająca od tygodnia.
B. kaszel utrzymujący się ponad dwa miesiące.
C. dysfagia trwająca od dwóch tygodni.
D. krwioplucie od dwóch dni.
E. krew w stolcu od roku.
35
Pytanie nr 34
Spośród niżej wymienionych nieprawidłowości w badaniach
pomocniczych
wskaż
charakterystyczne
dla
niedokrwistości hemolitycznej:
A. retikulocytoza.
B. zwiększone stężenie bilirubiny niesprzężonej (pośredniej) w
surowicy.
C. zwiększona aktywność LDH w surowicy.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
36
Pytanie nr 35
Opiekę lekarską nad zdrowym niemowlęciem może sprawować lekarz
specjalista medycyny rodzinnej.
A. powyższe zdanie jest nieprawdziwe.
B. powyższe zdanie jest prawdziwe.
C. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem wykonywania u
dziecka obowiązkowych szczepień w Poradni Konsultacyjnej Szczepień
Ochronnych.
D. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem okresowych
konsultacji dziecka przez lekarza specjalistę pediatrii.
E. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem okresowych konsultacji
dziecka przez lekarza specjalistę pediatrii i wykonywania u dziecka
obowiązkowych szczepień w Poradni Konsultacyjnej Szczepień
Ochronnych.
37
Pytanie nr 36
Pacjent po ukąszeniu przez kleszcza:
A. powinien być obserwowany przez około 30 dni pod kątem
wystąpienia rumienia pełzającego.
B. powinien otrzymać profilaktycznie amoksycylinę lub
doksycyklinę przez 14-21 dni.
C. powinien otrzymać dawkę swoistej immunoglobuliny
przeciwko boreliozie.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
38
Pytanie nr 37
Jeżeli u dorosłego chorego na astmę oskrzelową w ciągu
ostatnich 4 tygodni występują napady duszności i kaszlu
3-4 razy w tygodniu ograniczające jego codzienną
aktywność oraz duszność wybudzająca ze snu 2-3 razy w
tygodniu zmuszająca do stosowania leczenia doraźnego,
to u takiego pacjenta należy rozpoznać (wg GINA 2006)
astmę:
A. niekontrolowaną.
B. częściowo kontrolowaną.
C. kontrolowaną.
D. przewlekłą ciężką.
E. sporadyczną.
39
Pytanie nr 38
U
pacjenta z cukrzycą typu II i współistniejącym
nadciśnieniem tętniczym oraz dobowym wydalaniem
albumin 150 µg/min (wyliczonym na podstawie stężenia
albuminy w próbce moczu ze zbiórki 24-godzinnej)
preferowanym lekiem w leczeniu nadciśnienia tętniczego
jest:
A. inhibitor konwertazy angiotensyny.
B. bloker receptorów ß-adrenergicznych.
C. bloker kanału wapniowego.
D. diuretyk pętlowy.
E. bloker receptorów -adrenergicznych.
40
Pytanie nr 39
Najskuteczniejszym działaniem zmniejszającym ryzyko
rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i
hamującym jej postęp jest:
A. zaprzestanie palenia tytoniu.
B. utrzymanie należnej masy ciała.
C. rehabilitacja pulmonologiczna.
D. coroczne szczepienia przeciw grypie.
E. prawdziwe są odpowiedzi B,C,D.
41
Pytanie nr 40
Kryterium wyrównania gospodarki węglowodanowej u
chorych z długotrwałą cukrzycą typu II (powyżej 5 lat
trwania choroby) jest:
A. poziom HbA1 . 7%.
B. glikemia na czczo i przed posiłkami 70-110 mg/dl.
C. glikemia 2 godziny po posiłku < 160 mg/dl.
D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
42
Pytanie nr 41
Które z poniżej wymienionych szczepień nie jest
obowiązkowe zgodnie z polskim kalendarzem szczepień
ochronnych:
A. szczepienie przeciwko WZW typu B.
B. szczepienie przeciwko BCG.
C. szczepienie przeciwko Haemophilus influenzae.
D. szczepienie przeciwko Poliomyelitis (typ wirusa 1,2,3).
E. szczepienie przeciwko biegunce rotawirusowej.
43
Pytanie nr 42
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami dobowa
dawka witaminy D3 u niemowląt powinna wynosić:
A. 400 j./ dobę.
B. 600 j./ dobę.
C. 800 j./ dobę.
D. 1200 j./dobę.
E. 2000 j./dobę.
44
Pytanie nr 43
U pacjenta z astmą oskrzelową w przypadku wystąpienia
zaostrzenia
objawów
(kaszel,
duszność)
należy
zastosować w pierwszej kolejności lek z grupy:
A. kromoglikanów.
B. beta2 mimetyków krótkodziałających.
C. metyloksantyn.
D. antyleukotrienów.
E. makrolidów.
45
Pytanie nr 44
Wskaż
zdanie
fizjologicznej:
nieprawdziwe
dotyczące
żółtaczki
A. u dzieci urodzonych o czasie, największe jej nasilenie ma
miejsce w 3.- 4. dobie życia.
B. ustępuje samoistnie między 7-14 dniem życia.
C. u wcześniaków pojawia się w pierwszej dobie życia.
D. jej wystąpieniu sprzyja karmienie naturalne noworodka.
E. stan ten nie wymaga leczenia.
46
Pytanie nr 45
W
postępowaniu
przedszpitalnym
u
pacjenta
podejrzeniem zawału serca, farmakoterapia polega na:
z
A. podaniu kwasu acetylosalicylowego doustnie.
B. zwalczaniu bólu – podaniu morfiny dożylnie.
C.
podaniu
podjęzykowo
nitrogliceryny
przy
ciśnieniu
skurczowym poniżej 90 mmHg.
D. prawidłowe A i B.
E. prawidłowe A, B, C.
47
Pytanie nr 46
Do zagrażających, czyli alarmujących bólów głowy nie
należy:
A. nagły, pierwszy w życiu silny ból głowy.
B. ból głowy po wysiłku fizycznym.
C. ból głowy połączony z objawami neurologicznymi.
D. ból głowy z objawem Gunna na dnie oczu.
E. wszystkie odpowiedzi dotyczą bólów alarmujących.
48
Pytanie nr 47
Nużliwość mięśni ruchowych oczu - opadanie powiek,
dwojenie ustępujące po wypoczynku nocnym, to
najczęstsze wstępne objawy:
A. miotonii wrodzonej.
B. porażenia okresowego.
C. miastenii.
D. dystrofii mięśniowej.
E. zespołu Guillain-Barré.
49
Pytanie nr 48
Każdy dokument zawierający orzeczenie lekarskie powinien
zawierać co najmniej:
1) dane lekarza;
2) cel wydawanego orzeczenia;
3) opinię;
4) rozpoznanie;
5) datę i miejsce wystawienia dokumentu.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
C. 1,2,3,5.
B. 1,2,5.
D. 1,3,4,5.
E. 3,4.
50
Pytanie nr 49
Obserwując lęk i płacz u 7-miesięcznego niemowlęcia
podczas rutynowego badania lekarz powinien skierować
je do psychologa, ponieważ taka reakcja na osobę obcą
nie powinna występować w tym wieku.
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
51
Pytanie nr 50
Zdrowe roczne dziecko powinno być już wcześniej
zaszczepione przeciwko:
1) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;
2) gruźlicy;
3) błonicy;
4) zakażeniu bakterią Haemophilus influenzae typu B;
5) odrze.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
C. 2,3,4,5.
B. 1,2,3,4.
D. 1,5.
E. 2,3,4.
52
Pytanie nr 51
W leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjenta z cukrzycą
lekiem z wyboru jest:
A. ß-bloker.
B. ACE-inhibitor.
C. Ca-bloker.
D. -bloker.
E. metyldopa.
53
Pytanie nr 52
Skrining onkologiczny to badanie osób bez objawów choroby w
celu wczesnego wykrycia nowotworu, a wyznacznikiem
efektywności skriningu jest zmniejszenie umieralności na ten
nowotwór. Skuteczność skriningu wykazano dla:
1) cytodiagnostyki raka szyjki macicy;
2) rtg płuc w przypadku raka płuc;
3) mammografii w przypadku raka sutka;
4) oznaczeń PSA w przypadku raka prostaty;
5) kolonoskopii w przypadku raka jelita grubego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
C. 2,4,5.
B. 1,2,3.
D. 3,5.
E. 1,3,5.
54
Pytanie nr 53
Lekarz rozpoznał u 20-letniej pacjentki użądlonej przez osę
wstrząs anafilaktyczny. W tej sytuacji powinien zawsze
podać:
A. 100 - 500 mg hydrocortyzonu.
B. 0,3 – 1 mg adrenaliny.
C. 1 g hydrokortyzonu.
D. 100 mg fenazoliny.
E. 1 g wapnia.
55
Pytanie nr 54
Lecząc nadciśnienie tętnicze u pacjenta z:
1) cukrzycą – dobrze jest wybrać ACE-inhibitor.
2) łagodnym przerostem prostaty – dobrze jest wybrać .bloker.
3) astmą oskrzelową – dobrze jest wybrać ß-bloker.
4) ciążą - dobrze jest wybrać ACE-inhibitor.
5) chorobą niedokrwienną serca - dobrze jest wybrać ßbloker.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
C. 1,5.
B. 1,2,5.
D. 2,5.
E. 3,4.
56
Pytanie nr 55
Przed przystąpieniem do płukania ucha w
woskowiny należy zebrać wywiad co
chorób uszu, ponieważ nawet dawno
zapalenie
ucha
środkowego
jest
przeciwwskazaniem do płukania ucha.
celu usunięcia
do przebytych
przebyte ostre
bezwzględnym
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
57
Pytanie nr 56
Warunkami niezbędnymi do uzyskania wiarygodnego badania wymazu z
szyjki macicy są:
1) niedokonywanie irygacji pochwy w ciągu 24 godzin przed badaniem;
2) powstrzymanie się od stosunków płciowych w ciągu 24 godzin przed
badaniem;
3) nieużywanie leków dopochwowych w ciągu tygodnia przed badaniem.
4) niedokonywanie badania ginekologicznego bezpośrednio przed
pobraniem wymazu;
5) pobieranie próbek pod kontrolą wzroku (po założeniu wziernika).
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
B. 1,3.
C. 1,2.
D. 1,2,3,5.
E. 2,3,5.
58
Pytanie nr 57
Morfiny nie powinno się podawać w leczeniu napadu kolki
żółciowej, ponieważ wywołuje ona skurcz zwieracza
bańki wątrobowo-trzustkowej.
A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
59
Pytanie nr 58
U pacjentów z rozpoznaną dną moczanową w leczeniu
nadciśnienia tętniczego nie należy stosować:
A. diuretyków tiazydowych.
B. inhibitorów konwertazy angiotensyny.
C. blokerów kanału wapniowego.
D. antagonistów receptora angiotensynowego.
E. -blokerów.
60
Pytanie nr 59
W leczeniu owrzodzenia żylnego największe znaczenie ma:
A. chirurgiczne oczyszczenie rany.
B. kompresoterapia.
C. stosowanie maści zasuszających.
D. antybiotykoterapia.
E. leczenie żylaków podudzi.
61
Pytanie nr 60
U
10-letniego chłopca uczulonego na antybiotyki ßlaktamowe stwierdza się wysoką gorączkę, naloty na
migdałkach, powiększenie węzłów podżuchwowych, brak
objawów nieżytowych. Należy w leczeniu w pierwszym
rzucie zastosować:
A. cefuroksym.
B. klarytromycynę.
C. kotrimoksazol.
D. doksycyclinę.
E. ciprofloksacynę.
62
Pytanie nr 61
W leczeniu mononukleozy zakaźnej stosuje się:
A. penicyliny.
B. makrolidy.
C. tetracykliny.
D. paracetamol.
E. fluorochinolony.
63
Pytanie nr 62
Bólowi oka u chorego z napadem jaskry często towarzyszą:
1) nudności;
2) wymioty;
3) bóle brzucha;
4) poty;
5) bradykardia.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,2,3.
B. 4,5.
C. 1,2,5.
D. 1,4.
E. wszystkie wymienione.
64
Pytanie nr 63
Ostre niepowikłane zakażenia układu moczowego u mężczyzn
występują sporadycznie, dlatego każdy przypadek infekcji dróg
moczowych u mężczyzn należy traktować jako zakażenie
powikłane,
związane
z
obecnością
nieprawidłowości
anatomicznych, czynnościowych lub choroby, która zwiększa
ryzyko rozwoju zakażenia.
A. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
B. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdzie.
C. oba twierdzenia są fałszywe.
D. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają ze sobą w związku
przyczynowym.
E. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku
przyczynowym.
65
Pytanie nr 64
Tradycyjnie uważa się, że ból spowodowany niedrożnością
zatok przynosowych promieniuje do pewnych obszarów.
Ból zlokalizowany w wierzchołku głowy wskazuje na
zajęcie procesem zapalnym:
A. zatok szczękowych.
B. zatok sitowych.
C. zatok czołowych.
D. zatok klinowych.
E. nie ma związku z zajęciem jakichkolwiek zatok.
66
Pytanie nr 65
Do przyczyn kolek jelitowych u niemowląt należą:
A. niedojrzałość motoryczna przewodu pokarmowego.
B. łapczywe picie, połykanie znacznej ilości powietrza.
C. alergia na białka mleka krowiego, które spożywa matka.
D. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
67
Pytanie nr 66
Które z niżej wymienionych nie należy do szczepień
obowiązkowych dla wszystkich dzieci zgodnie z
zaleceniami polskiego kalendarza szczepień?
A. szczepienie przeciwko gruźlicy.
B. szczepienie przeciwko żółtaczce typu B.
C. szczepienie przeciwko pneumokokom.
D. szczepienie przeciw krztuścowi.
E. szczepienie przeciw błonicy.
68
Pytanie nr 67
Triada objawów zespołu Reitera obejmuje:
A. zapalenie błon surowiczych, niedokrwistość hemolityczną z
retikulocytozą, zapalenie rogówki.
B. zapalenie naczyniówki, dnę moczanową, zapalenie ślinianek.
C. zapalenie stawów, cewki moczowej i spojówek.
D. owrzodzenia w jamie ustnej, białkomocz (powyżej 0,5
g/dobę), przykurcz zgięciowypalców rąk.
E. otyłość, hiperlipoproteinemię, nadciśnienie tętnicze.
69
Pytanie nr 68
Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące róży:
A. czynnikiem etiologicznym jest paciorkowiec najczęściej z
grupy A.
B. częste nawroty choroby zdarzają się u chorych z
zaburzeniami krążenia żylnego lub chłonnego.
C. leczenie jest wyłącznie miejscowe.
D. w jej przebiegu występuje wysoka temperatura.
E. zmiany na skórze mają charakter bolesnego, ostro
odgraniczonego, żywoczerwonego rumienia.
70
Pytanie nr 69
Przyczyną zmniejszenia liczby neutrofilów we krwi może
być:
A. zakażenie wirusowe.
B. niedokrwistość aplastyczna.
C. choroba autoimmunologiczna.
D. wpływ stosowanego leku.
E. wszystkie wymienione.
71
Pytanie nr 70
Najbardziej prawdopodobną przyczyną niedokrwistości z
niedoboru żelaza i eozynofilii u 16-letniej pacjentki jest:
A. astma oskrzelowa.
B. rodzinna polipowatość gruczolakowa.
C. nieprawidłowa dieta.
D. obfite miesiączki.
E. zakażenie pasożytnicze.
72
Pytanie nr 71
Które zdanie na temat doustnego testu obciążenia glukozą
(OGTT) jest fałszywe?
A. badanie należy przeprowadzić rozpuszczając 75 gramów
glukozy w 300 ml wody.
B. pacjent powinien wypić roztwór glukozy w ciągu 5 minut.
C. wskazaniem do wykonania OGTT jest nieprawidłowa glikemia
na czczo (IFG).
D. niekiedy w celu wykrycia reaktywnej hipoglikemii należy
oznaczyć glikemię w 180 minucie od obciążenia glukozą.
E. do rozpoznania cukrzycy t. 2 konieczne jest 2-krotne
stwierdzenie glikemii w 120. minucie po obciążeniu glukozą.
200 mg/dl (11,1 mmol/l).
73
Pytanie nr 72
Profilaktyczna, dzienna dawka witaminy D3 dla dzieci i
młodzieży wynosi:
A. 200 j.
B. 300 j.
C. 400 j.
D. 500 j.
E. 600 j.
74
Pytanie nr 73
W karcie ryzyka SCORE zostały uwzględnione następujące
parametry:
1) wiek;
2) palenie tytoniu;
3) rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (DBP);
4) stężenie cholesterolu LDL;
5) stężenie glukozy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. tylko 1.
C. 1,2,3.
B. 1,2.
D. 1,2,3,4.
E. wszystkie wymienione.
75
Pytanie nr 74
Nieprawdą jest, że:
A. szczepienie na grypę najlepiej wykonać wczesną jesienią.
B. swoiste przeciwciała pojawiają się po około 20 dniach.
C. uodpornienie przeciwko grypie wymaga corocznego
podawania szczepionki.
D. wszystkie osoby w wieku . 65 lat powinny być zaszczepione
na grypę.
E. szczepionka może być stosowana przez cały okres
epidemiologiczny.
76
Pytanie nr 75
70-letni mężczyzna od kilku miesięcy musi wstawać co
najmniej 3 razy w nocy by oddać mocz. Przyczyną tego
objawu może być:
A. niewydolność krążenia.
B. przewlekła choroba nerek.
C. przerost prostaty.
D. cukrzyca.
E. wszystkie wymienione choroby.
77
Pytanie nr 76
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące populacji europejskiej:
A. otyłość III stopnia jest rozpoznawana w przypadku gdy BMI .
40 kg/m2.
B. otyłość brzuszną u kobiet należy rozpoznać, gdy WHR > 1,0.
C. otyłość brzuszna u mężczyzn powinna być rozpoznana, gdy
obwód talii . 102 cm.
D. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
78
Pytanie nr 77
Lekiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli jest
ciprofloksacyna, ponieważ w 80% zapalenie oskrzeli
wywołują drobnoustroje wrażliwe na ten antybiotyk.
A. oba zdania są prawdziwe i istnieje między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, lecz brak między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
79
Pytanie nr 78
Suplementację witaminą D3 w przypadku noworodków
karmionych piersią, których matki nie otrzymały witaminy
D3 w ciąży należy rozpocząć:
A. od pierwszych dni życia.
B. po tygodniu.
C. po 2 tygodniach.
D. po 3 tygodniach.
E. po miesiącu.
80
Pytanie nr 79
Perforacja błony bębenkowej oraz zapalenie ucha
środkowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do
pływania w naturalnych i sztucznych zbiornikach
wodnych, ponieważ dostanie się wody w okolicę kanałów
półkolistych może wywołać silny zawrót głowy z utratą
orientacji przestrzennej.
A. oba zdania są prawdziwe i istnieje między nimi związek
przyczynowy.
B. oba zdania są prawdziwe, lecz brak między nimi związku
przyczynowego.
C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
E. oba zdania są fałszywe.
81
Pytanie nr 80
W przypadku zatrucia grzybami, płukanie żołądka powinno
być wykonane:
A. do 4 godzin od ich spożycia.
B. do 6 godzin od ich spożycia.
C. do 12 godzin od ich spożycia.
D. do 18 godzin od ich spożycia.
E. niezależnie od czasu spożycia.
82