מכון בקרה - יוליה זיפלינגר

Download Report

Transcript מכון בקרה - יוליה זיפלינגר

‫מכון בקרה‬
‫יום עיון ‪ -‬הליכי תכנון ורישוי תשתיות‬
‫תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבנייה‬
‫ד"ר יוליה זיפלינגר ‪ -‬מנכ"ל משותף חברת מלגר‬
‫מטרה‬
‫פרק ה'‪:3‬‬
‫מכוני בקרה‬
‫שיפור איכות תכן הבנייה בהליך הרישוי ובהליך הביצוע‬
‫הפרטת הבקרה על איכות ובטיחות הבנייה ע"י הקמה של‬
‫מכוני בקרה פרטיים שיוסמכו להחליף את מנגנוני הרישוי‬
‫הטכניים הקיימים במוסדות ובגופים מקצועיים‪ .‬כגון‪ :‬רשות‬
‫הכבאות‪ ,‬פיקוד העורף‪ ,‬משרד הבריאות משרד לאיכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫שילוב מכון הבקרה בהליך קבלת ההיתר ובשלבי הביצוע‪.‬‬
‫מיסוד שגרה של תכן רישוי ובקרת בנייה‪.‬‬
‫אסון המרפסות בחדרה‬
‫יתרונות‬
‫בקרת‬
‫הביצוע‬
‫שקף של מינהל התכנון‬
‫יתרונות‬
‫בקרת‬
‫הביצוע‬
‫כאן היו צריכים‬
‫להיות ‪11‬‬
‫ברזלים בקוטר‬
‫‪ 25‬מ"מ‬
‫שלושה כשלים‬
‫מבניים שונים‬
‫שבקרת ביצוע‬
‫יכולה למנוע!‬
‫שקף של מינהל התכנון‬
‫את שני הברזלים‬
‫שנמצאו‪ ,‬שמו נמוך‬
‫מדי‪.‬‬
‫•ברזל עליון חסר‬
‫•ברזל עליון הותקן‬
‫תחתון‪ ,‬כך שלמעשה‬
‫לא היה פעיל בכלל‪.‬‬
‫הקורה הזיזית‪ ,‬לא רק שאינה‬
‫מעוגנת אלא מופרדת –‬
‫נמצאו שאריות קלקר‬
‫ופוליאוריטן‬
‫רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה‬
‫סעיף ‪158‬טו‪.‬‬
‫(א) (‪)1(-)6‬‬
‫שר הפנים רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה עם‬
‫התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫חברה שהתאגדה בישראל וכל עיסוקה הוא הפעלה של מכון בקרה‪ ,‬או‬
‫שהוא משרד ממשלתי‪ ,‬רשות שהוקמה לפי חוק‪ ,‬חברה ממשלתית‪ ,‬רשות‬
‫מקומית‪ ,‬או תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר‪.‬‬
‫הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫פועלים בשירותו‪ :‬מנהל בקרת תכן‪ ,‬מנהל בקרת ביצוע‪ ,‬בקרים‪ ,‬בקרים‬
‫מורשים‪ .‬תנאים נוספים שיקבע השר‪.‬‬
‫סעיפים שונים של ניגוד עניינים‪.‬‬
‫רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה‬
‫הקמת מכון בקרה בחברה ממשלתית מותנה בנוסף‬
‫למפורט בסעיף הקודם גם ב‪:‬‬
‫התייעצות עם השר הממונה על המשרד‪.‬‬
‫סעיף ‪158‬טו‪.‬‬
‫(ב)‬
‫רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה‬
‫מכון בקרה שמוקם על ידי חברה ממשלתית יפעיל‬
‫את סמכותו כמכון בקרה רק‪:‬‬
‫לגבי בקשות להיתר שהוגשו על ידו‪.‬‬
‫סעיף ‪158‬טו‪.‬‬
‫(ג) (‪)1‬‬
‫רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה‬
‫סעיף ‪158‬טו‪.‬‬
‫(ד) (‪)3(-)1‬‬
‫אם משרד התחבורה מקים חברה ממשלתית שכל עיסוקה‬
‫הוא הפעלת מכון בקרה‬
‫הממשלה רשאית לקבוע‬
‫שהמכון יוכל בנוסף לבדוק‬
‫גם בקשות של חברות‬
‫ממשלתיות שבתחום‬
‫אחריות שר אחר (לדוגמא‪,‬‬
‫שר האנרגיה והמים)‬
‫המכון יוכל לבדוק את כל‬
‫הבקשות המוגשות על ידי כל‬
‫החברות הממשלתיות‬
‫שבתחום אחריות שר‬
‫התחבורה‬
‫חברה ממשלתית לא תוכל‬
‫להקים מכון בקרה פנימי‬
‫רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה‬
‫סעיף ‪158‬טז‪.‬‬
‫(א) (ב)‬
‫תוקף רישיון ל‪ 5-‬שנים‬
‫רישיון יכול להינתן בתנאים‪:‬‬
‫הרשאה לפעול בשטח המדינה כולה או בחלקה‪.‬‬
‫לעסוק בכל סוגי ההיתרים או בסוגי היתרים מסוימים‪.‬‬
‫מכון בקרה יכול לתת לפונים אליו שירותי תכן או שירותי ביצוע‪.‬‬
‫סימן ב‪ :‬בקרים‬
‫סימן ג'‪ :‬בקרים‬
‫מורשים‬
‫מבנה מכון בקרה‬
‫מבנה‬
‫מכון‬
‫הבקרה‬
‫(ס '‬
‫‪158‬ט"ו)‬
‫יועצים‬
‫מקצועיים‬
‫בקר מקצועי‬
‫בקר – מנהל תיק‬
‫בקר מורשה‬
‫סכמה מהרשות להסמכת מעבדות‬
‫בקר‬
‫סעיף ‪158‬יח‪.‬‬
‫מכון בקרה יעסיק בקרים לעניין סוגי פעולות ובמספר שיקבע מבנה‬
‫שר הפנים‪.‬‬
‫מכון‬
‫לבקר יהיו נתונות הסמכויות של רשויות הרישוי לביצוע בקרת הבקרה‬
‫תכן ובקרת ביצוע‪.‬‬
‫(ס '‬
‫בקר מנהל תיק – מיצג את מכון הבקרה מול עורכי הבקרה ‪158‬ט"ו)‬
‫סכמה מאת הרשותלהסמכת מעבדות‬
‫בקר מורשה‬
‫סעיף‬
‫‪158‬כא‪(.‬א)‬
‫‪ 158‬כג‬
‫מכון בקרה יעסיק בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים אלה‪ ,‬והוא יהיה‬
‫מבנה‬
‫עובד מכון הבקרה‪:‬‬
‫מכון‬
‫)‪ (1‬שר הבריאות או עובד מעובדי משרדו;‬
‫הבקרה‬
‫)‪ (2‬השר להגנת הסביבה או עובד מעובדי משרדו;‬
‫)‪ (3‬הרשות הארצית לכבאות והצלה או ממלא תפקיד בה;‬
‫(ס '‬
‫)‪ (4‬הרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית‪,‬‬
‫‪158‬ט"ו)‬
‫התשי"א‪1951-‬‬
‫השר רשאי לקבוע העסקת בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים נוספים;‬
‫שר הפנים לא יקבע העסקת בקר מורשה לעניין חוק גנים לאומיים ולעניין‬
‫חוק העתיקות‬
‫סכמה מאת הרשותלהסמכת מעבדות‬
‫יועצים מומחים‬
‫מכון הבקרה יכול להעסיק יועצים חיצוניים (פרילינסרים) בעלי‬
‫התמחות ייחודית שאינה נפוצה כגון מנהרות גשרים וכו'‬
‫יועצים מקצועיים לא יהיו מחויבים למכון בקרה אחד בלבד‪.‬‬
‫הם ידרשו לעמוד בקריטריונים של היעדר ניגוד עניינים‪.‬‬
‫סמכויות‪ :‬מנהל בקרת תכן ומנהל בקרת ביצוע‬
‫סעיף ‪158‬טז‪.‬‬
‫(א) (ב)‬
‫מנהל בקרת תכן ומנהל בקרת ביצוע הם הגורמים האחראים‬
‫והמוסמכים לאשר‪:‬‬
‫המלצה לקבלת היתר‬
‫אישור התחלת בנייה‬
‫אישור שהמבנה ראוי לשימוש לצורך הפקת תעודת גמר‬
‫עובדי מכון הבקרה‬
‫בעלי התפקידים יהיו עובדים קבועים שכירים של מכון הבקרה‬
‫(יחסי עובד‪-‬מעביד)‬
‫כל עובד יוכל לעבוד במכון בקרה אחד בלבד‪.‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫דין עובדי מכון הבקרה כדין עובדי הציבור לעניין‬
‫חוקים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬חוק שירות הציבור (מתנות)‪ ,‬התש"ם‪1979-‬‬
‫)‪ (2‬חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪,‬‬
‫התשכ"ט‪1969-‬‬
‫)‪ (3‬חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ – 1977-‬לעניין העבירות‬
‫הנוגעות לעובדי ציבור‪.‬‬
‫סעיף‬
‫‪158‬כז‪.‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫בעל מכון ומי שפועל בשירותו של מכון בקרה‪ ,‬לא יטפלו‬
‫בבקשה לבצע בקרת תכן או בקרת ביצוע אם הטיפול בה‬
‫עלול לגרום להם להימצא‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬במצב של‬
‫ניגוד עניינים בין החזקותיהם במכון הבקרה או תפקידם‬
‫במכון הבקרה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לבין ענין אישי או תפקיד אחר‬
‫שלהם או של קרובם‪.‬‬
‫שר המשפטים‪ ,‬בהסכמת שר הפנים‪ ,‬רשאי לקבוע כללים‬
‫לעניין ניגודי עניינים של מכון בקרה‪ ,‬בעל מכון בקרה‪ ,‬עובדים‬
‫ובעלי תפקידים במכון בקרה‪ ,‬ומי שפועלים בשירותו‪.‬‬
‫סעיף‬
‫‪158‬כח‪(.‬א)‬
‫(ב)‬
‫דרכי העבודה של מכון בקרה‬
‫סעיף ‪158‬כה‪.‬‬
‫מכון הבקרה יודיע לרשות הרישוי המקומית ולמגיש הבקשה להיתר על‬
‫תוצאות בקרת התכן שביצע בתוך‪:‬‬
‫‪ o‬רישוי מלא ‪ 30 -‬ימי עבודה‬
‫‪ o‬רישוי מקוצר ‪ 15 -‬ימי עבודה‬
‫ליקויים בתכן הבניה והמלצה לסרב להיתר‬
‫תקינות התכן בבקשה להיתר תוך הדגשת‬
‫שינויים מרחביים שנערכו בהיתר לשם‬
‫התאמתה לדרישות התכן‬
‫תקינות התכן ללא שינויים מרחביים והמלצה‬
‫להנפקת היתר‬
‫מתן חוות‬
‫דעת לרשות‬
‫הרישוי‬
‫הכוללת אחת‬
‫מהאופציות‬
‫דרכי העבודה של מכון בקרה‬
‫ביצוע‬
‫הפרויקט‬
‫במהלך בקרת הביצוע מכון הבקרה נותן המלצות לרשות הרישוי‬
‫להנפיק את האישורים הבאים‪:‬‬
‫• אישור תחילת עבודות באתר‬
‫• תעודת גמר‬
‫עבודת מכון הבקרה במהלך הביצוע‪:‬‬
‫דיווח לרשות הרישוי ולבעל ההיתר על אי עמידה‬
‫בדרישות התקינה הנוגעים לתכן הבניין‬
‫דיווח על אי עמידה בתנאי ההיתר‬
‫דיווח על ליקויים בטיחותיים במהלך הביצוע‬
‫הדורשים לדעת המכון את הפסקת העבודות באתר‬
‫דיווח על תהליך הבקרה והפיקוח באתר בהתאם‬
‫לביקורים עיתיים של הבקר מטעם המכון‬
‫מכון בקרה‬
‫מכון‬
‫הבקרה‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫שק‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫יציבות‬
‫הבניין‬
‫בטיחות‬
‫אש‬
‫רשות‬
‫הכבאות‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫הבניין‬
‫מיגון‬
‫פיקוד‬
‫העורף‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫בטיחות‬
‫משתמש‬
‫תכן‬
‫הבניה‬
‫נגישות‬
‫בקר ‪-‬‬
‫מנהל‬
‫תיק‬
‫בריאות‬
‫הציבור‬
‫איכות‬
‫סביבה‬
‫משרד‬
‫הבריאות‬
‫משרד‬
‫הגה"ס‬
‫יועצים מומחים‬
‫חיצוניים‬
‫חו"ד מסכמת‬
‫שקף של מינהל התכנון‬
‫דרכי העבודה של מכון בקרה‬
‫סעיף ‪158‬כו(א)‬
‫שר הפנים‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪,‬‬
‫יקבע מחשבון אגרות שמבקש היתר ישלם למכון הבקרה;‬
‫בתקנות כאמור ייקבע כי מכון בקרה שלא עמד במועדים לפי‬
‫חוק זה‪ ,‬ישיב למבקש את האגרה ששילם או חלק ממנה‪.‬‬
‫מבקש ההיתר יתקשר באופן ישיר עם‬
‫מכון הבקרה‪ ,‬וישלם לו ישירות על פי‬
‫תעריף אחיד‪.‬‬
‫המכון יבחר על ידי עורך הבקשה‪/‬בעל היתר‬
‫מכון הבקרה לא יהיה רשאי לסרב לקלוט בקשה להיתר‪ ,‬בין‬
‫אם זה מטעמי מרחק פיזי מהמכון‪ ,‬מקצועיות עורך הבקשה‬
‫או היסטוריה קודמת למעט במקרה של ניגוד עניינים‪.‬‬
‫התקשרות עם מכון הבקרה תהיה בנפרד לבקרת התכן‬
‫ולבקרת הביצוע‪.‬‬
‫עורך בקשה רשאי לבקש הפסקת התקשרות עם מכון בקרה‬
‫בכל שלב‪ ,‬ולעבור לעבוד עם מכון אחר‪ .‬תהליך המעבר‬
‫יתבצע לפי נוהל מעבר בין מכונים‪.‬‬
‫גובה אגרות (משוער)‬
‫גובה האגרה שתשולם למכון הבקרה ינוע בטווח‬
‫שבין ‪ 0.8%-1.5%‬מעלות הבנייה של הפרויקט‪,‬‬
‫תלוי בשעות העבודה של בקרי התכן ושל אנשי‬
‫המקצוע‪.‬‬
‫גובה האגרה יהיה פונקציה של סוג הפרויקט‪ ,‬גודלו‬
‫ומורכבותו‪ ,‬כך שמי שבונה יותר ישלם יותר‪ ,‬ולהיפך‪.‬‬
‫גובה אגרות (משוער)‬
‫משרד הפנים אומד את מספרי היתרי הבנייה השנתי‬
‫(מכל סוגי ההיתר) בכ‪ .35,000-‬בהנחה שמדי שנה נבנות‬
‫כ‪ 40,000-‬דירות חדשות‪ ,‬מדובר בסכום כולל שישולם‬
‫למכוני הבקרה בשנה בסך של כ‪ 120-‬מיליון ‪.₪‬‬
‫בהנחה כי מספר מכוני הבקרה יעמוד על ‪ ,6‬היקף‬
‫הכנסות השנתי ממוצע של מכון בקרה יהיה כ‪ 20-‬מיליון ‪₪‬‬
‫מכוני בקרה באנגליה‬
‫מכוני בקרה קיימים כבר ‪ 20‬שנה‬
‫יש כ‪ 50-‬מכוני בקרה‬
‫עבודה עם מכוני הבקרה הפרטיים היא בגדר אופציה ולא חובה‬
‫‪ 25%‬ממגישי הבקשות להיתר עובדים עם מכונים פרטים‬
‫עלות האגרה הינה ‪ 0.8%‬מעלות הבנייה ובתמורה מקבלים אחריות של‬
‫עשר שנים על טיב הבנייה‪ ,‬וגם פיקוח צמוד שבסיומה ניתנת על ידי המכון‬
‫תעודת אחריות לטיב הבנייה‬
‫מכון הבקרה מעניק ייעוץ והנחייה והערות שעוזרים למגישי התכנית לתקן‬
‫בהתאם לתקנות‬
‫היקף היתרים ‪ /‬הרשאות ‪2013 -‬‬
‫שם‬
‫סה"כ היתרים‬
‫החברה‬
‫והרשאות‬
‫הרשאות‬
‫היתרים‬
‫מספר‬
‫‪%‬‬
‫מספר‬
‫‪%‬‬
‫מספר‬
‫‪%‬‬
‫נת"י‬
‫‪49‬‬
‫‪44‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪38‬‬
‫‪61‬‬
‫רש"ת‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫רכבת‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫נת"א‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫חכח"י‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫נת"ע**‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪111‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49‬‬
‫‪100‬‬
‫‪62‬‬
‫‪100‬‬
‫*מבוסס על ניתוח נתונים שהתקבלו מחברות התשתית‬
‫**נת"ע בשנת ‪ 2012‬הוציאה ‪ 2‬היתרים‬
‫היקף היתרים ‪ /‬הרשאות – צפויים לשנת ‪*2014‬‬
‫שם החברה‬
‫ריכוז היתרים והרשאות‬
‫מספר‬
‫‪%‬‬
‫חכח"י‬
‫‪50‬‬
‫‪29‬‬
‫נת"י‬
‫‪45‬‬
‫‪26‬‬
‫נת"ע**‬
‫‪31‬‬
‫‪18‬‬
‫רש"ת‬
‫‪20‬‬
‫‪11‬‬
‫נת"א‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫רכבת‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫סה"כ‬
‫‪174‬‬
‫‪100‬‬
‫* מדובר בתכנון עתידי בפרויקטים שחלקם לא תוקצב ועל כן הנתונים המופיעים הינם‬
‫הערכה‪.‬‬
‫סיכום‬
‫מכון הבקרה הינו גוף חדש‪ ,‬תחת פיקוח של הרשות להסמכת מעבדות‬
‫ובאישור משרד הפנים‪ ,‬שמטרתו לבצע בקרה על היבטים הקשורים‬
‫לתכן הבניה וביצוע הבנייה‪.‬‬
‫מכון בקרה אינו מוסד תכנון והסמכות להוצאת היתרי בנייה ואישורים‬
‫סטטוטוריים שונים לרבות צו תחילת עבודה וצו הפסקת עבודה נותרה‬
‫בידי ועדות הרישוי‪.‬‬
‫בימים אלו מגבש משרד התחבורה את עמדתו בנוגע למכוני הבקרה‬
‫תודה‬
[email protected] | 052-5333409 :‫ | נייד‬09-7406415 ‫טלפון‬