כנס עורכי בקשה - תיקון 101 - שער המידע לרישוי ולבנייה

Download Report

Transcript כנס עורכי בקשה - תיקון 101 - שער המידע לרישוי ולבנייה

השקב יכרוע סנכ 13/5/2015

יאסרו ןוסא 

עקרה

3 http://www.youtube.com/watch?v=tIa6FA19UMo תיתכלממ הריקח תדעו רלייז תדעו המקוה םישמשמה תומוקמו םינבמ תוחיטב ןיינעל רוביצה תא

רלייז תדעו 

עקרה

הינבה ףנעב םיבר םילשכו תויעב ףיצה

רלייז תדעו ח " וד

• ...

דואמ השודג םימגפהו םייוקילה תא הליכמה ' הלערתה סוכ ' " ...

היינבה הדשב םויה שיש רדסה יא תמצוע לומ םימומה ונבצינ

" ...

ךפהמ רובעל בייח ויתוכרעמ לכ לע היינבה ףנע

3

5

לע תורטמ

םולש תא חיטבהל הרטמב – הינבה תוכיאב רופיש

יונבה בחרמב רוביצה רוביצל תורישה רופישו טושיפ , לועיי

דעי יכיראת

קוחה םושיי

18.3.2014

רשוא הינבהו ןונכתה קוחל 101 ןוקית תסנכב תישילשו היינש האירקב

1.1.2016

ןוקית ב " ותה אלמ םושיי קוחל 101 1.8.2014

ןוקיתהמ םיקלח וסנכנ קוחב רוזיב תודעוול תויוכמס רוטפ ( ףקותל + ב " ות ) רתיהמ

7

יושירב םייונישה ירקע

רוטפ יכילה תוברל ןמזב םיבוצק יושיר ילולסמ הינב רתיהל השקב תשגהל יאנתו הבוח רתיהל עדימ עוציב תרקבו ןכת תרקב ועצבי רשא הרקב ינוכמ ובשחמו יושירה ךילה רופש , ןוכדע " ןימז יושיר "

7 רוטפ םימי 0 התעפשהש היינב תיסדנההו תיבחרמה ידמל החינז 

יושירב םייונישה ירקע

יושירה ילולסמ רצוקמ יושיר םוי 45 דע אלמ יושיר םוי 90 דע ןטק ףקיהב היינב העפשה תלעב תיסדנהו תיבחרמ הכומנ םירתיהה ראש לכ אלמ ימצע יושיר תוברעתה אלל יושירה תושר הטלחה רדעהב יטמוטוא יושיר הטלחה רדעהב בוריס

יושירב םייונישה ירקע

אלמה יושירה לולסמ רתיהל עדימ ב " ות תודעו

הרקב ןוכמ ןכת תרקב הינב רתיה ןתמו םוכיס

הדובע תליחת רושיא עוציב תרקב רמג תדועת בלש רתיהה בלש עוציבה

10 םדקתמ עדימ  יושירב םייונישה ירקע עדימ יגוס השקבה ךילהתב אל תבוח תמייק רתיהל יללכ עדימ םוסרפ יללכ עדימ

11 רתיהל עדימ

רתיהל עדימ

12 תומידקמ תולועפ 

רתיהל עדימ

השקבה ךרוע –

עדימ , הינבו ןונכת תדעו רתא , GIS , יללכ עדימ – עדימ ףוסיא

ינונכת עדימל המאתה – שקובמה הנבמה יביכרמו לדוג שוביג

הכ דע ףסאנש ןימז יושיר תכרעמ ךרד השקבה תחילש

השקבה תלוכת 

רתיהל עדימ

: השקבה לש טרופמ רואית

תפסות / הסירה / שומיש יוניש / השדח הינב : תשקובמה הדובעה גוס

.

' דכו רחסמ , םידרשמ , תואנולמ , הישעת , םירוגמ : םיעצומה םישומישה

...

דועו הנבמ הבוג , תומוק ירפסמ , םיחטש

דעומל תנכדועמ DWF ץבוקו DWG ץבוק – רתיהל הדידמ תפמ

רתויה לכל הרוחא הנש יצח םירגוב םיצע ימוליצו שרגמ ימוליצ

עדימ תרגא םולשת רושיא

• 13

תקפה ךילהת 

רתיהל עדימ

עדימ קית

דיגאת םימה תויתשת תוינוריע םיימינפ תיתשת ימרוג תימוקמה תושרב שא יוביכ דוקיפ ףרועה תרבח למשח דרשמ תנגה הביבסה תוקיתע תושר הפועתה תנגה הביבסה דרשמ תואלקחה עדימ ירסומ םימרוג םיינוציח יאנת תקידב םימי 3 ףס ינונכת עדימ + הפמ + ספוט + םימוליצ עדימ תרגא םיינוציח םימרוגמ עדימ ב " ןעדימ ות תדעוו עדימ קית םימי 14 ךרוע השקבה םימי 30 השקבה תטילק םוימ

עדימ קית תלוכת 

רתיהל עדימ

לע עדימ , תויתשת םיאנתו תושירד תויתשתל רוביח אשונב תויחנה תוננכותמ / תומייק

םירשאמ םימרוגמ עדימ

לטיהב תובח רבדב עדימ החבשה

םיאנתהו םיחפסנה תמישר תרקב , רתיה : םיבלשל הקולחב תדועתו תודובע תליחת , ןכת רמג

תויתשתל רוביח אשונב תויחנה תוננכותמ / תומייק

ינונכת עדימ את לע תולחה תופקת תוינכת םיוסמה חטשה

הר שדחמ הקולח תוינכת היצלצרפ

לע תולחה תודקפומ תוינכות שרגמה

, תומוק יפל ) ( םירתומ םישומיש תוינכתב טרופמ םאב

יפל םירתומ הינב יחטש םירתומ םישומיש

תויפיצפס תויבחרמ תויחנה שרגמה לע תולחה

17

30 םוי 30 םוי ינונכת עדימ תנזה םיינוציח םימרוגל הצפה

תריסמ ךילהת 

רתיהל עדימ

ןימז יושיר תכרעמ עדימה

השקב ךרוע 3 םימי

ןעדימ

14 םוי

ןעדימ

ףוסיא תליחת ימרוגמ עדימה םיימינפ תיתשת הנעמ תלבק םיינוציח םימרוגמ קיתה םוכיסו עדימה לולכת עדימ תנזה םיימינפ םימרוגמ

ןעדימ

16 םוי 14 םוי

17 םדקתמ עדימ 

רתיהל עדימ

וא / ו ךילהתב ילאנויצפוא דבלב תומיוסמ תושקבל םדקתמ עדימ

עדימ םילשהל רשאמ ףוג י " ע שרדנ םהב םיידוחיי םירקמב וא תוקיתעה תושר רובע םיכתח ומכ , תוארוה תעיבק ךרוצל הביבסה תוכיאל דרשמה רובע עקרק תוקידב

יבגל תויחנה רשאמ םרוגמ לבקל ןיינועמ השקבה ךרוע רשאכ תונקמ תונקתה וב םוקמב ( תונקתב לולכהמ הגירח וא רוטפ ) תאזכ תורשפא

השקב 

אלמה יושירה ךילה

הינב רתיהל רתיהל עדימ ב " ות תודעו

הרקב ןוכמ ןכת תרקב הינב רתיה ןתמו םוכיס

הדובע תליחת רושיא עוציב תרקב רמג תדועת בלש רתיהה בלש עוציבה

תוהמ תלעות תרגסמ ןמז תקידב 1 בלש 

רתיהל השקב

םימדקומ םיאנת תופורצ תוניקת השקבה יכמסמ ןיב תומיאת • • תומוגפ תושקב ןוניס • תוינכתה יקדוב ןמז זובזבמ תוענמיה • םימי 10 ךותב קדבית אלש השקב .

םימי 10 • הרסח וא המוגפ איה םא םג תיטמוטוא טלקית 22

23 השקבה ךרוע םינוקיתו םייוניש םישרדנ הקידב 2 בלש 

רתיהל השקב

תיבחרמ יושירה תושר עדימה קית תושירדל המאתה • םיחטש בושיח • היינח • היינשה תפסותה תוארוה • חטש חותיפ • תומסרופמ תויבחרמ תויחנהל המאתה • סכנב תויוכז ילעב תודגנתה •

תטלחה 3 בלש 

רתיהל השקב

יושיר תושר 10 24 השקבה תייחד תטרפמה העדוה חולשמ תייחדל םיקומינה תא השקבה םיאנתב השקבה רושיא דוסיה יאנת הרקבה ןוכמ רושיא השקבה ךרוע חוד תשגה םילטיההו תורגאה םולשת םיפסונ םיירשפא םיאנת הדובע תליחת רושיא ןתמ עוציבה ךלהמ רמג תדועת • • • • • •

השקבה ךרועל העדוה חולשמ > הנש הטלחהה ףקות >

תושר תואבכה תוחיטב שא דוקיפ ףרועה ןוגימ דרשמ תואירב תואירב רוביצה דרשמ ס " הגה תוכיא הביבס תרקב ) 4 בלש 

רתיהל השקב

הרקב ןוכמ ( ןכת רקב קית להנמ תוביצי ןיינבה ןכת הינבה האורבת רורוואו ןכת הינבה תוחיטב שמתשמ ןכת הינבה תושיגנ ןכת הינבה

ע " מי 30 – ןכת תרקב תמכסמ ד " וח

, השקבה םוכיס 5 בלש 

רתיהל השקב

רתיה ןתמו םילטיהו תורגא םולשת םוי 15 השקבה ךרוע יושירה תושר רושיא הרקב + ןוכמ םייוניש ח " וד ןכת תרקב תובקעב לולכמל םתומיאתו םיאנתה תורגא םולשת םילטיהו לש תיבחרמ הרקב תובקעב , הלאכ ויה םא , םייונישה .

ןכתה תרקב םילטיהו תורגא יבויח תקפה 26 םוימ הדובע ימי .

10 מ רחואי אל םיבויחה טוריפ תא רתיהה שקבמל חלשת יושירה תושר ןיינעה יפל , רומאכ הטלחהה תלבק םוימ וא , הרקבה ןוכמ רושיא תלבק

25  תורגא םולשת

90 םוי

היינב רתיה תלבק ךילהת

ןימז יושיר תכרעמ

השקב ךרוע

השקבה

10 םימי

תושר

180 םוי

 : םיאנתב רתיה רושיא השקב ךרוע ח " וד  הרקב ןוכמ רושיא תושר

45 םוי

הרקב ןוכמ

30 םוי

תצלמה ןוכמ הרקבה תושר

15 םוי

תשירד םולשת תורגא תושר

3 םימי

רתיה היינב

26

םכשומישל םילכ

היינבלו יושירל עדימה רעש

םסרופמ יללכ עדימ

Design Review ןייפצ

תעמטה יכילהת יושירה םישדחה

יושירה יכילה תעמטה ךילהת םישדחה

העמטהה תרטמ םע הדובעבו םישדחה םיכילהתב תוסנתה הנוכנו המידקמ תוכרעיהו ןימז יושיר תכרעמ קוחה לש אלמ םושייל 1.1.2016

ןוקית ב " ותה אלמ םושיי קוחל 101 1.8.2014

תויושר ברקב םישדחה םיכילהה תעמטה ירסומ םימרוג יגיצנו תושקב יכרוע , יושירה .

םישדחה / עדימ ןוקיתהמ םיקלח וסנכנ קוחב רוזיב תודעוול תויוכמס רוטפ ( ףקותל + ב " ות ) רתיהמ

29

2014 ונייה הפיא

ןימז יושיר תכרעמל תוחותפ ב " ות תודעו הירבט √ םילאערזי √ הינתנ √ ןורמושה √ הנויצ סנ √ ונוא תיירק √ לאימרכ √ לאומש תעבג √ תוירק √ תג תיירק √ הלופע √ יברעמ בגנ √ אתא תיירק √ ןיעידומ √ הנח סדרפ √ תובוחר √ וכע √ ןולקשא √ הרדח √ ןויצל ןושאר ןורשה םורד √ ןורשה דוה √

היירהנ

√ קרב ינב √ רפח קמע √ היילצרה √ ןולוח √ עבש ראב √ אבס רפכ √ √ דרע ד " סמ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

לירפא הפיח םהש םסק לילגה תלפש עובלגה תונייעמה קמע יכאלמ תיירק הווקת חתפ

30

ןאש תיב םענקי ץרמ למרכ סכר רמת ןלוג ןירצק הנבי ןורשה חרזמ קמעה לדגמ רזג דוהי רשא הטמ

2015 םויכ ונחנא הפיא

ראורבפ םחורי √ בגנ תמר ןומר הפצמ √ ןועבט ןורשה בל הנוכית הברע ןולקשא ףוח ןורשה ףוח ריפש באוי ראוני ןיעה שאר √ דודשא √ הננער הלמר √ הריט תרצנ תוביתנ √ טהר ןג תמר םיקמעה אובמ ד " סמ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2016

ל הנכהכ תושעל המ

31

דציכו אל המו עדוי ינא המ תעדל רתויב הנוכנה ךרדה תוסנתהל איה קוחה תסינכל דרשמהו ימצע תא ןיכהל רתיהלו עדימל תושקב תשגהב םויה רבכ

ןימז יושיר תכרעמ תועצמאב

תושקבל תוכחמו תוכורע העמטה ורבעש תודעווה תוכרעההו הדימלל ןמזה תא ולצנ – םכלש

1.1.2016

ל הנכהכ תושעל המ

תויחנההו םיכירדמה לע ורבעו עדימה רעש רתאל וסנכיה

תויחנהל םאתהב תואמסיס , םיסיטרכ יארוק , םימכח םיסיטרכב ודייטצה עדימה רעשב

רובע תונקתהו Design Review ןייפצ תנקתה ( םיבשחמה תא ונכה עדימה רעשב תויחנהל םאתהב ) gov.il

ילגרס / יסיטרכ

םינמזהו ךילהתה תא וריכה

עדימה רעשב תעיפומה DWG/ DWF יצבק תנכהל תויחנהה תא ולגרתו וריכה

הרזעב ךרוצ וא הלאש לכבהשקב תשגה ולגרתו ןימז יושיר תכרעמל וסנכיה

[email protected]

: הכימת זכרמל תונפל ןתינ

08:00-16:00 תועשה ןיב ' ה ' א םימיב 02-6293367 • 32

תכרעמ לוגרת ןימז יושיר

תולאש ???