File PPT - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

download report

Transcript File PPT - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือการจัดการซ้อมแผน
สาหรับโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่
Workshop เตรี ยมทีมวิทยากร
และบริหารจัดการการซ้ อมแผน กรณี
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
26-27 มกราคม 2555
คู่มอื การจัดการซ้อมแผน สาหรับโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่
บทที่ 1 บทนา (Workshop Introduction)
บทที่ 2 ภาพรวมการจัดการฝึ กซ้อม (Exercise Management Overview)
บทที่ 3 การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ (Need Identification and Analysis)
บทที่ 4 การออกแบบการฝึ กซ้อม (Design the Exercise)
บทที่ 5 การวางแผนการฝึ กซ้อม (Exercise Planning)
บทที่ 6 เอกสารการฝึ กซ้อม (Exercise Documentation)
บทที่ 7 การควบคุมการฝึ กซ้อม (Exercise Control)
บทที่ 8 การดาเนินการฝึ กซ้อม (Conduct the Exercise)
บทที่ 9 การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึ กซ้อม (Briefings and Debriefings)
บทที่ 10 การถอดบทเรียน (After Action Review)
บทที่ 11 การฝึ กปฏิบตั ิ การ การจัดการซ้อมแผน (Group Exercise)
บทที่1 : บทนา
(Workshop Introduction)
คาแนะนาการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(workshop introduction)
ประเด็นการบริ หารจัดการ
 การแนะนาตัว
 จุดมุ่งหมายของการประชุม (Workshop Purpose)
 วัตถุประสงค์ของการประชุม (Workshop Objective)
 กาหนดการประชุม
 ความคาดหวังของผู้เข้ าร่ วมประชุม
 การฝึ กซ้ อม คือ อะไร?

วัตถุประสงค์ของการประชุม
(WORKSHOP OBJECTIVES)
 เพื่อให้ มีความชานาญ ในการจัดการและดาเนินการฝึ กซ้ อม
รับภัยจากโรคติดต่อ / ภัยพิบตั ิอื่นๆ

เพื่อให้ มีทกั ษะและความรู้ ในการดาเนินการฝึ กซ้ อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อฝึ กทักษะและความรู้ ในการจัดเตรี ยมและดาเนินการ
ฝึ กซ้ อม
เวลา
ว ันที่ 1
ว ันที่ 2
ว ันที่ 3
ว ันที่ 4
ว ันที่ 5
ลงทะเบียน
เปิ ดการประชุม
การระบุและ
วิเคราะห์
ความต ้องการ
การวางแผน
้
การฝึ กซอม
การเตรียม
นาเสนอ
การนาเสนอ
กลุม
่
09:00
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
10:00
10:15
การแนะนา
การประชุม
เอกสาร
้
การฝึ กซอม
การเตรียม
นาเสนอ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:00
13:00
การออกแบบ
้
การฝึ กซอม
ภาพรวมการ
้
จัดการฝึ กซอม
การออกแบบ
้
การฝึ กซอม
การควบคุม
้
การฝึ กซอม
การนาเสนอ
กลุม
่
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
15:00
15:15
ประสบการณ์
้
การฝึ กซอม
17:00
การออกแบบ
้
การฝึ กซอม
การถอด
บทเรียนการ
้ (AAR)
ฝึ กซอม
สรุปประชุมประจาวัน
การนาเสนอ
กลุม
่
การประเมินผล
ปิ ดการประชุม
บทที่ 2 : ภาพรวมการจัดการฝึ กซ้ อม
(Exercise Management Overview)
วัตถุประสงค์
1.
อธิ บ ายองค์ ป ระกอบของวงจรการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2.
อธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการฝึ กซ้ อมกั บการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.
อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการฝึ กซ้ อม
การระบุ
ความต้องการ
การทบทวน
วงจรการปร ับปรุง
ั
พ ัฒนาศกยภาพ
อย่างต่อเนือ
่ ง
การประเมินผล
ระบุความต้องการ
ประเมินผล
การฝึ กซ้อม
การวางแผน
การฝึ กอบรม/
ึ ษา
การศก
วิเคราะห์
ความต้องการ
รูปแบบ
้ ม
การจ ัดการฝึ กซอ
(The exercise
management model)
สรุปผล
การฝึ กซ้อม
ออกแบบ
การฝึ กซ้อม
ดาเนิน
การฝึ กซ้อม
อุบ ัติการณ์
ระบุความต้องการ
ประเมินผล
้ ม
การฝึ กซอ
วิเคราะห์
ความต้องการ
รูปแบบ
้ ม
การจ ัดการฝึ กซอ
(The exercise management model)
สรุปผล
้ ม
การฝึ กซอ
ออกแบบ
้ ม
การฝึ กซอ
ดาเนิน
้ ม
การฝึ กซอ
ประเภทย่อยของการฝึ กซ้ อม และความซับซ้ อน
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดการเคลือ
(การฝึ กซอ
่ นย้ายเต็ มรูปแบบ)
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการตามบทบาทหน้าที่
การฝึ กซอ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการ)
(การฝึ กซอ
ั
ศกยภาพ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดสาธิต)
(การฝึ กซอ
เกมส ์
้ มชนิดอภิปราย
การฝึ กซอ
การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
ั
การจ ัดสมมนา
ั อ
้ น
ความซบซ
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการตามบทบาทหน้าที่
การฝึ กซอ
MED
HIGH
HIGH
MED
N/A
N/A
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการ)
(การฝึ กซอ
N/A
LOW
MED
HIGH
HIGH
HIGH
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดสาธิต)
(การฝึ กซอ
N/A
N/A
N/A
LOW
LOW
LOW
เกมส ์
N/A
N/A
N/A
N/A
LOW
HIGH
้ มชนิดอภิปราย
การฝึ กซอ
HIGH
HIGH
MED
MED
N/A
N/A
การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
MED
MED
MED
MED
N/A
N/A
ั
การจ ัดสมมนา
LOW
LOW
N/A
N/A
N/A
N/A
ตอบสนอง
แผน
กระบวนการ
การบริหาร
กระบวนการ
ปฏิบ ัติการ
่ งมือ/
เครือ
เทคนิค
HIGH
งาน & ท ักษะ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
้ มชนิดการเคลือ
(การฝึ กซอ
่ นย้ายเต็ มรูปแบบ)
นโยบาย &
แนวคิด
ประเภทย่อยของการฝึ กซ้ อม และคุณประโยชน์
บทที่ 3 : การระบุและวิเคราะห์ความต้ องการ
(Need Identification and Analysis)
วัตถุประสงค์
1.
อธิบาย เป้าหมายของการวิเคราะห์ความต้ องการ
2.
กาหนด รูปแบบจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
3.
อธิบาย ลักษณะของจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
4.
อธิบาย องค์ประกอบของวัตถุประสงค์ได้
3 ขันตอนที
้
่ควรดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้น
ก่อนตัดสินใจจัดการฝึ กซ้ อม
1. การกาหนดความต้ องการ (DETERMINING
THE NEED)
2. การวิเคราะห์ ความต้ องการ (ANALYZING
THE NEED)
3. การเขียนผลลัพธ์
THE OUTCOMES)
(WRITING
บทที่ 4 : การออกแบบการฝึ กซ้ อม
(DESIGN THE EXERCISE)
เมื่อจบบทนี ้แล้ ว คาดว่าท่านจะสามารถ...
1. กาหนดขอบเขตการฝึ กซ้ อม
2. อธิบายความแตกต่างของสามรูปแบบการฝึ กซ้ อม
3. ระบุผ้ ทู ี่มีสว่ นร่วมในการฝึ กซ้ อม
4. พัฒนาการจัดทาสถานการณ์สมมุติในการฝึ กซ้ อม
การกาหนดขอบเขตการฝึ กซ้ อม

ประเภทของการฝึ กซ้ อม

ประเภทของสถานการณ์

บทบาทหน้ าที่ที่จะทาการทดสอบ

ใครจะเป็ นผู้มีสว่ นร่วม

การฝึ กซ้ อมจะเกิดขึ ้นที่ไหน / เมื่อไร
รูปแบบการฝึ กซ้ อม (Types of exercise)
การฝึกซ้อมชนิด :
 อภิปราย (Discussion)
 ฝึ กปฏิบตั กิ ารตามบทบาทหน้าที่ (Functional)
 ฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนาม (Field)
การฝึ กซ้ อม ชนิดอภิปราย
(DISCUSSION EXERCISE)
* การฝึ กซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise)
* การฝึ กซ้อมชนิดตัง้ สมมุติฐาน (Hypothetical exercise)
* การฝึ กซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top exercise)
้ ม
การฝึ กซอ
ชนิดฝึ กปฏิบ ัติการตามบทบาทหน้าที่
(FUNCTIONAL EXERCISE)
NSW LDCC, Exercise Minotaur, September 2002
้ ม
การฝึ กซอ
ชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
(FIELD EXERCISE)
* การฝึ กซ้อมชนิดสาธิต (Demonstration exercise)
* การฝึ กซ้อมชนิดฝึ กปฏิบตั ิ การ (Drill exercise)
* การฝึ กซ้อมชนิดการเคลื่อนย้ายเต็มรูปแบบ
(Full Scale deployment exercise)
Photo Courtesy Kevin Cooper NSW DPI
Photo Courtesy Kevin Cooper NSW DPI
สถานการณ์สมมุติในการฝึ กซ้ อม
(exercise scenario)

ข้ อมูลทัว่ ไป (general idea)

ข้ อมูลเฉพาะเจาะจง (special idea)
บทที่ 5
้
การวางแผนการฝึ กซอม
(Exercise Planning)
เมือ
่ จบบทนีแ
้ ล ้ว คาดว่า ท่านจะสามารถ...
1.
วางแผนการฝึ กซ้ อมได้
2.
พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการวางแผนการฝึ กซ้ อมได้
3.
เข้ าใจและสามารถจัดประชุมเตรี ยมการเพื่อการฝึ กซ้ อม
ได้ อย่างเหมาะสม
้
การวางแผนการฝึ กซอม
คณะกรรมการวางแผนการฝึ กซ้ อม และ
คณะทางาน (Exercise Planning Team)
การประชุมและการสัมมนา
(Exercise Meetings and Conferences)
คณะกรรมการ
้
วางแผนการฝึ กซอม
(Exercise Planning Team)
คณะทางาน
้
ประเมินผลการฝึ กซอม
(Exercise Evaluation)
คณะทางาน
ั พันธ์
ประชาสม
(PR & Media)
คณะทางาน
้
วิชาการฝึ กซอม
(Exercise Writing)
คณะทางาน
สนับสนุนการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(Administration support)
คณะทางาน
ควบคุม
้
การฝึ กซอม
(Exercise Control)
คณะทางาน
อานวยความสะดวก
(Facilities
Management)
การประชุมและการสัมมนา
(Meeting and Conferences)
ระบุความต ้องการ
(Identify Need)
ประเมินผล
การ
้
ฝึ กซอม
(Evaluate the
Exercise)
การประชุมหลังจบ
้
การฝึ กซอม
(Post Exercise
Meeting)
การประชุมเพือ
่ พัฒนา
แนวความคิด
(Concept
Development
Meeting)
วิเคราะห์
ความ
ต ้องการ
(Analyse the Need)
คณะกรรมการ
้
วางแผนการฝึ กซอม
(Exercise Planning Team)
การสรุปผล
หลัง
้
การฝึ กซอม
(Debrief the
Exercise)
การประชุมเพือ
่ วางแผน
ระยะต ้น
(Initial Planning
Meeting)
การประชุมเพือ
่ วางแผน
ระยะกลาง
(Mid Planning
Meeting)
การออกแบบ
การ
้
ฝึ กซอม
(Design the
Exercise)
้
ดาเนินการฝึ กซอม
(Conduct the
Exercise)
การประชุมเพือ
่ วางแผน
ระยะสุดท ้าย
(Final Planning
Meeting)
ระยะเวลาการวางแผน (PLANNING TIMELINE)
การพัฒนา
แนวความคิด
การประชุม
เพือ
่ พัฒนา
แนวความคิด
เอกสารขอบเขต
้
การฝึ กซอม
การวางแผน
รายละเอียด
การประชุม
เพือ
่ วางแผน
ระยะต ้น
การประชุม
เพือ
่ วางแผน
ระยะกลาง
้
แผนการฝึ กซอม
หลังการ
้
ฝึ กซอม
การประชุม
หลังจบ
้
การฝึ กซอม
การประชุม
เพือ
่ วางแผน
ระยะสุดท ้าย
คาแนะนา
้
การฝึ กซอม
เอกสาร
รายละเอียด
สถานการณ์สมมุต ิ
การดาเนินการ
การบรรยายสรุป
้
ก่อนการฝึ กซอม
การวางแผน
ผู ้เข ้าร่วมการฝึ ก
การประชุม
อานวย
ความสะดวก
การประเมินผล
ก
า
ร
ฝึ
ก
ซ้
อ
ม
การรายงาน
หลังจบ
้
การฝึ กซอม
การสรุปผล
หลัง
้
การฝึ กซอม
บทที่ 6
้ ม
เอกสารการฝึ กซอ
(EXERCISE DOCUMENTATION)
ระบุความ
ต้องการ
รายงานหล ังจบ
้ ม
การฝึ กซอ
ประเมินผล
้ ม
การฝึ กซอ
วิเคราะห์
ความต้องการ
วาระการ
ประชุม
รายงาน/บ ันทึก
การประชุม
เอกสาร
้ ม
การฝึ กซอ
รายงานการประชุม
สรุปผล
้ ม
หล ังการฝึ กซอ
วาระการประชุม
สรุปผลหล ัง
้ ม
การฝึ กซอ
เอกสารกาหนด
ขอบเขต
้ ม
แผนการฝึ กซอ
การสรุปผลหล ัง
้ ม
การฝึ กซอ
การออกแบบ
้ ม
การฝึ กซอ
เอกสารสถานการณ์
สมมุต ิ
รายการตรวจสอบและ
แบบฟอร์ม
้ ม
ผลการฝึ กซอ
ดาเนินการ
้ ม
ฝึ กซอ
้ ม
คาแนะนาการฝึ กซอ
ข้อมูลนาเข้า
้ ม
การฝึ กซอ
บทที่ 7
้ ม
การควบคุมการฝึ กซอ
(EXERCISE CONTROL)
้ ม
การกาหนดทีมงานฝึ กซอ
ั เจน
• บทบาทหน ้าที่ ทีช
่ ด
ั เจน
• การระบุตัวบุคคล ทีช
่ ด
้ ไม่ใชผ
่ ู ้เข ้าร่วมการฝึ ก
• ทีมอานวยการฝึ กซอม
บทบาทหน้ าที่ของทีมอานวยการฝึ กซ้ อม Directing Staff Functions
Exercise
กาหนดทิ
ศทาง
้ ม
ของการฝึ
กซอ
Direction
ควบคุมความ
เรีExercise
ยบร้อยเรือ
่ ง
การประเมิ
นผล
Evaluation
้ ม
การฝึ กซอ
Input
Control
ควบคุ
ม
ข้อมูลนาเข้า
ควบคุม
Facilitation
การอานวย
ความสะดวก
ควบคุ
มเรือ
่ ง
Exercise
ั
การสงเกตการณ์
Oการฝึ
bservation
้ ม
กซอ
มด้าน
M ควบคุ
edia/Visitor
การจ ัดการ
Mสอanagem
ent
ื่ /ผูเ้ ยีย
่ มชม
ควบคุ
มการอ&
านวย
Facilities
ความสะดวกและ
Logistics
่ กาล ังบารุง
การส
ง
คณะทางานควบคุมการฝึ กซ้ อม Exercise Control Team
้ ม ชนิดอภิปราย (Discussion Exercise)
การฝึ กซอ
Exercise
กาหนดทิ
ศทาง
้ ม
ของการฝึ
กซอ
D irection
ควบคุมความเรี
ยบร้อย
Exercise
เรือ
่ งการประเมินผล
Evaluation
้ ม
การฝึ กซอ
Co ntrol
In p ut
ควบคุ
ม
ข้อมูลนาเข้า
ควบคุม
F acilitation
การอานวย
ความสะดวก
ควบคุมเรือ
่ ง
Exercise
ั
การสงเกตการณ์
O b servation้
การฝึ กซอม
มด้าน
ed ia/Visitor
M ควบคุ
การจ ัดการ
M ื่ anag em ent
สอ/ผูเ้ ยีย
่ มชม
ควบคุ
มการอ&านวย
F acilities
ความสะดวกและ
L o g่ istics
การสง
กาล ังบารุง
้ ม Exercise Control Team
คณะทางานควบคุมการฝึ กซอ
้ มชนิด ฝึ กปฏิบ ัติการตามบทบาทหน้าที่
การฝึ กซอ
(Functional Exercise)
x e rc ise
ผูอ
้ Eานวยการ
D irec
torอ
้ ม
การฝึ
กซ
is tอ
e rc ise
่ sยผู
ผูA
ช
้ sว
้ Ex
านวยการ
D irec
torอ
้ ม
การฝึ
กซ
x e rcนise
ผูป
้ Eระเมิ
ผล
้ rs
E v a lua
การฝึ
กซto
อ
ม
้ Co
ัดการ
In pผู
utจ
ntrol
การควบคุ
มgการน
M a na
er าเข้า
H ig heมrระด
C o ับสู
ntrol
ควบคุ
ง
F la nkมระด
Co ntrol
ควบคุ
ับกลาง
ควบคุ
ับตา่
L o w eมr ระด
Co ntrol
R o le
ผูแ
้ สดง
P la y e rs
ตามบทบาท
xั e rc ise
ผูส
้ Eงเกตการณ์
้ ม
O
b se rve
การฝึ
กซrsอ
ผูจ
้ ัดการ
F a cilitator
การอานวยความสะดวก
M a na g er
Lผูoc
a tion
อ
้ านวย
Fความสะดวก
a cilitato r/s
ในสถานที่
้ ัดการ
M eผู
dจ
ia
/V is itor
ื่ M/ผู
สอ
เ้ ยี
ย
่ r/s
มชม
a na
ge
L ผู
ocอ
tion
้ aานวย
Fความสะดวก
a cilitato r/s
ในสถานที่
การอ
F a cานวยความสะดวก
ilitie s &
่ กาล ังบารุง
และการส
ง
L o g is tics
Aบ
/
ผู
้ dริmหin
าร/
S u เจ้
p po
rt าSที
ta่ ff
าหน้
สน ับสนุน
S e cu rity
การร ักษา
ความปลอดภ ัย
้ ม Exercise Control Team
คณะทางานควบคุมการฝึ กซอ
้ มชนิดฝึ กปฏิบ ัติการภาคสนาม
การฝึ กซอ
(Field Exercise)
x e rc ise
ผูอ
้ Eานวยการ
D irec
torอ
้ ม
การฝึ
กซ
is tอ
e rc ise
่ sยผู
ผูA
ช
้ sว
้ Ex
านวยการ
D irec
torอ
้ ม
การฝึ
กซ
x e rcนise
ผูป
้ Eระเมิ
ผล
้ rs
E v a lua
การฝึ
กซto
อ
ม
้ Co
ัดการ
In pผู
utจ
ntrol
การควบคุ
มgการน
M a na
er าเข้า
H ig heมrระด
C o ับสู
ntrol
ควบคุ
ง
F la nkมระด
Co ntrol
ควบคุ
ับกลาง
ควบคุ
ับตา่
L o w eมr ระด
Co ntrol
R o le
ผูแ
้ สดง
P la y e rs
ตามบทบาท
xั e rc ise
ผูส
้ Eงเกตการณ์
้ ม
O
b se rve
การฝึ
กซrsอ
ผูจ
้ ัดการ
F a cilitator
การอานวยความสะดวก
M a na g er
Lผูoc
a tion
อ
้ านวย
Fความสะดวก
a cilitato r/s
ในสถานที่
้ ัดการ
M eผู
dจ
ia
/V is itor
ื่ M/ผู
สอ
เ้ ยี
ย
่ r/s
มชม
a na
ge
L ผู
ocอ
tion
้ aานวย
Fความสะดวก
a cilitato r/s
ในสถานที่
การอ
F a cานวยความสะดวก
ilitie s &
่ กาล ังบารุง
และการส
ง
L o g is tics
Aบ
/
ผู
้ dริmหin
าร/
S u เจ้
p po
rt าSที
ta่ ff
าหน้
สน ับสนุน
S e cu rity
การร ักษา
ความปลอดภ ัย
บทที่ 8
้ ม
การดาเนินการฝึ กซอ
(CONDUCT THE EXERCISE)
การดาเนินการฝึ กซ้ อม (จุดเริ่ มต้ น - จุดสิ ้นสุด)







กิจกรรมก่อนการฝึ กซ้ อม
การบรรยายสรุปให้ ทีมอานวยการฝึ กซ้ อม
การบรรยายสรุปให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กซ้ อม
การเริ่ มต้ นการฝึ กซ้ อม
การจัดการฝึ กซ้ อม
การสิ ้นสุดการฝึ กซ้ อม
การสรุปผลหลังการฝึ กซ้ อม
บทที่ 9
การบรรยายสรุป
้ ม
และสรุปผลการฝึ กซอ
(BRIEFINGS AND DEBRIEFINGS)
เนื ้อหาโดยสรุป
ชนิดการบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซ้ อม
(Types of Exercise Briefings)
 รู ปแบบของการบรรยายสรุ ปก่อนการฝึ กซ้ อม
(Format for Exercise Briefings)
 ชนิดของการสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม
(Types of Exercise Debriefs)
 รู ปแบบของการสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม
(Format for Exercise Debriefings)

้
ชนิดของการบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอม
(Types of Exercise Briefings)

้
การร่วมสรุปผลทัง้ หมดให ้ผู ้เข ้าร่วมการฝึ กและทีมอานวยการฝึ กซอม

้
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอมให
้ผู ้เข ้าร่วมการฝึ ก

้
้
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอมให
้ทีมอานวยการฝึ กซอม

้ เน ้นเฉพาะสงิ่ ทีต
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอม
่ ้องการ
่ – ชายแดน, โรงพยาบาล
เชน

้ เน ้นหน ้าทีเ่ ฉพาะ (Function)
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอม
่
เชน
– ผู ้ควบคุม, ผู ้อานวยความสะดวก, ผู ้ประเมินผล, คณะผู ้บริหาร
โรงพยาบาล, เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ให ้การรักษา, เจ ้าหน ้าทีด
่ า่ นชายแดน

้ เน ้นงานเฉพาะ (Task)
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซอม
่ – การจัดกระบวนการของห ้องทดลอง, การจัดชอ
่ งทางการ
เชน
ื่ สาร
สอ
รูปแบบของการบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซ้ อม
(Format for Exercise Briefings ) : SMEAC





สถานการณ์ (Situation)
ภารกิจ (Mission)
การปฏิบตั ิ (Execution)
การบริ หารจัดการและการสนับสนุน
(Administration and logistics)
การสัง่ การและการติดต่อสื่อสาร / การประสานงาน (Command and
Communication / Coordination)
การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซ้ อม
สถานการณ์
• เหตุการณ์และการดาเนินการ คืออะไรบ้าง
ภารกิจ
• จุดมุง
่ หมาย ว ัตถุประสงค์ คืออะไร
• ภารกิจทีจ
่ ะบรรลุจด
ุ มุง
่ หมาย คืออะไร
การปฏิบ ัติ
ั
• จะสมฤทธิ
ผ
์ ลได้อย่างไร
• ผูป
้ ฏิบ ัติตามหน้าทีท
่ ไี่ ด้ร ับมอบหมายในแต่ละงาน
• อธิบายว่า อะไรคือสงิ่ ทีต
่ อ
้ งทา
่ ธ
• ไม่ใชว
ิ ก
ี ารทา
่
การบริหารจ ัดการและ • การบริหารจ ัดการ การประสานงาน การขนสง
การสน ับสนุน
การสน ับสนุน
การสง่ ั การและ
ื่ สาร /
การติดต่อสอ
การประสานงาน
ื่ สาร /
• ระบบการบ ังค ับบ ัญชา การสง่ ั การ การสอ
ประสานงาน
• แผนภูมอ
ิ งค์กร
ตัวอย่าง - การบรรยายสรุปก่อนการฝึ กซ้ อม – ผู้ควบคุมการฝึ กซ้ อม
Example - Exercise Briefing - Controllers
้ การฝึ กซอมพร
้
สถานการณ์ : ทันทีกอ่ นทีจ่ ะฝึ กซอม
้อมทีจ่ ะเริม
่
้
ั เจนเกีย
ภารกิจ : เพือ่ ให ้แน่ใจว่าผู ้ควบคุมการฝึ กซอมมี
ความชด
่ วกับบทบาทของตนเอง
้
้
การปฏิบตั ิ : ดาเนินการฝึ กซอมตามก
าหนดการหลัก โดยผู ้ควบคุมการฝึ กซอม
บทบาทของตนเอง และมีความแน่ใจเมือ
่ ได ้รับข ้อมูลและเวลาของการรายงาน
การบริหารจัดการและการสนับสนุน :
ทราบสถานทีต
่ งั ้ ในบริเวณทีม
่ อ
ี ป
ุ กรณ์ เครือ
่ งมือทีต
่ ้องการ
การสัง่ การและการติดต่อสื่อสาร / การประสานงาน :
้
จะปรึกษาใครเมือ
่ เกิดปั ญหา โดยรายงานไปยังผู ้อานวยการฝึ กซอม
ทราบ
ชนิดของการสรุปผลหลังการฝึ กซ้ อม
(Types of Exercise Debriefs)

การสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม (ทันทีหรื อระหว่ างการฝึ กซ้ อม)

การสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม ของทีมอานวยการฝึ กซ้ อม

การสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม ของผู้เข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อม

การสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม ของหน่ วยงานต่ างๆ

การสรุ ปผลหลังการฝึ กซ้ อม ของคณะกรรมการวางแผนการ
ฝึ กซ้ อม
รูปแบบของการสรุปผลหลังการฝึ กซ้ อม
(Format for Exercise Debriefings)
•
•
•
•
สถานการณ์ (Situation)
ภารกิจ (Mission)
การปฏิบต
ั ิ (Execution)
การบริหารจัดการและการสนับสนุน
(Administration and logistics)
ื่ สาร / การประสานงาน
• การสงั่ การและการติดต่อสอ
(Command and Communication /
Coordination)
การบรรยายสรุปหลังการฝึ กซ้ อม
สถานการณ์
• สถานการณ์สมมุต ิ ได้ร ับการตอบโต้ / ตอบสนอง
อย่างไร
• มีการเปลีย
่ นแปลงอย่างไร
• สถานการณ์สมมุต ิ เหมาะสมหรือไม่
ภารกิจ
้ มทาให้บรรลุว ัตถุประสงค์
• ภารกิจในการฝึ กซอ
หรือไม่
• แจกแจงรายละเอียดแผนทีว่ างไว้ อะไรสาเร็จ อะไร
ทีไ่ ม่สาเร็จ จะแก้ไขอย่างไร
่
• การบริหาร การประสานงาน การขนสง
การบริหารจ ัดการและ
การสน ับสนุน อะไรดี อะไรทีต
่ อ
้ งปร ับปรุง จะแก้ไข
การสน ับสนุน
อย่างไร
การสง่ ั การและ
ื่ สาร
• โครงสร้างการบ ังค ับบ ัญชา การสง่ ั การ การสอ
ื่ สาร /
การติดต่อสอ
ิ ธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
มีประสท
การประสานงาน
การปฏิบ ัติ
้ - สรุปผลการฝึ กซอมทั
้
ตัวอย่าง - การสรุปผลหลังการฝึ กซอม
นที
้ : คณะผู ้บริหารโรงพยาบาล (ผู ้เข ้าร่วมการฝึ ก)
หลังจบการฝึ กซอม
้ นแรก
สถานการณ์ : เมือ่ สนิ้ สุดการฝึ กซอมวั
ภารกิจ : ทบทวนการดาเนินงานของเจ ้าหน ้าทีโ่ รงพยาบาล
การปฏิบตั ิ : กรณีพบผู ้ป่ วยไข ้หวัดนก มีการพิจารณาการจัดการต่อสงิ่ สง่ ตรวจ
จากผู ้ป่ วยได ้อย่างรวดเร็ว และการแยกผู ้ป่ วยได ้เหมาะสมหรือไม่
การบริ หารจัดการและการสนับสนุน : เกิดปั ญหาเรือ่ งขนาดของพืน้ ที,่
การขนสง่ และทักษะความเชยี่ วชาญหรือไม่
การสัง่ การและการติดต่อสื่อสาร / การประสานงาน : มีปัญหาว่าติดต่อ
ใครไม่ได ้หรือไม่ และบุคคลต่างๆ ได ้รับข ้อมูลทีเ่ หมาะสมและทันท่วงทีหรือไม่
บทที่ 10
การถอดบทเรียน
(After Action Review)
ว ัตถุประสงค์
้ ล้ว ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถ :
เมือ
่ จบชว่ ั โมงนีแ
่ นหนึง่
1. ระบุรป
ู แบบคาถามทีต
่ อ
้ งการคาตอบ ซงึ่ เป็นสว
ของการถอดบทเรียน
2. สามารถนากระบวนการถอดบทเรียนไปใชใ้ นการ
้ ม
ฝึ กซอ
3. เข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการสรุปบทเรียนที่
ถูกต้อง
4. เข้าใจกระบวนการปฏิบ ัติงานทีถ
่ ก
ู ต้องและนามา
ปร ับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
กระบวนการเรียนรูบ
้ ทเรียนทีด
่ ี
การถอดบทเรียน
(AAR)
แผนปฏิบ ัติการ
ทีถ
่ ก
ู ต้อง
้ มท ันที
การสรุปหล ังจบการฝึ กซอ
(Hotwash)
ปฏิบ ัติการฝึ กถอดบทเรียน
อย่างมีเหตุผล
การตงว
ั้ ัตถุประสงค์
บทเรียนการเรียนรู ้
แผนงาน, นโยบาย
และกระบวนการ
การฝึ กอบรม
การตงว
ั้ ัตถุประสงค์และการตรวจสอบ
การตงว
ั้ ัตถุประสงค์ - Objective Setting
้
1. การตั ง้ วั ต ถุป ระสงค์เ พื่อ การฝึ กซ อม
ต ้องมั่ น ใจได ้ว่า ปั ญหา
้ และภายหลังจากรายงาน
เฉพาะจะได ้รับการแก ้ไขในการฝึ กซอม
ผลการดาเนินการ
2. เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบ จึง ต อ้ งก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
้
ฝึ กซ อมเพื
่อนาบทเรีย นที่สังเกตได ้จากกิจกรรมทีผ
่ ่านมาและได ้
ดาเนินการแก ้ไขแล ้ว
การตรวจสอบว ัตถุประสงค์ - Objective Validation
1. เมือ
่ ปั ญหาได ้รับการแก ้ไขแล ้ว และมีการตรวจสอบแล ้วบทเรียน
การเรียนรู ้จะเกิดขึน
้
้ ซงึ่ สามารถ
2. การตรวจสอบนี้สามารถเกิดขึน
้ ระหว่างการฝึ กซอม
้ ้ทัว่ โลก
นาเอาบทเรียนทีไ่ ด ้ไปใชได
ขนตอนของการได้
ั้
มาซงึ่ บทเรียนการเรียนรู ้
รายงานการถอดบทเรียนแบบมีชวี ต
ิ (ตามการเกิดเหตุการณ์จริง)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูลแบบ “real time” เพือ่ การจัดทาเอกสารถอดบทเรียน
้ และสม
ั ภาษณ์
 อธิบายตามเวลาทีเ่ กิดขึน
้ จริง “real time” เพือ
่ การสรุปผลหลังจบการฝึ กซอม
• ขัน้ ตอนนีจ้ ะต ้องเชอื่ มโยงก ับลาด ับเวลาของเหตุการณ์เพือ่ การอ้างอิงด้วย
ื่ มวลชน อีเมล และชอ
่ งทางการ
 ซงึ่ รวมถึงเหตุการณ์ ข ้อมูล การวิเคราะห์ และครอบคลุมถึงสอ
ื่ สารอืน
สอ
่ ๆ ทีม
่ ี
้ มท ันทีหล ังจบการฝึ กซอ
้ ม (Hotwash)
การสรุปผลการฝึ กซอ
้ โดยแยกเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน และสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ
• จุดมุง่ หมาย คือ เพือ่ รวบรวมแนวคิดจากการฝึ กซอม
กระทา
 จุดแข็ง – ทีมบัญชาการมีความครอบคลุมการประสานงานกับสว่ นอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับการ
มอบหมายให ้ดาเนินการ และร่วมกันแก ้ปั ญหาตามข ้อมูลทีไ่ ด ้รับ
ื่ สาร (โทรศัพท์มอ
 จุดอ่อน – การสอ
ื ถือ) ขัดข ้องเนือ
่ งจากพายุ
 สงิ่ ทีไ่ ม่พงึ กระทา – การอพยพผู ้ป่ วยก่อนเกิดแผ่นดินถล่ม แต่ไม่มรี ะบบติดตาม
• แนวคิดเบือ้ งต ้น
้
 แนวคิดเบือ
้ งต ้นต่อวัตถุประสงค์ของการฝึ กซอม
 แนวคิดเบือ
้ งต ้นในการนาบทเรียนการเรียนรู ้ไปใช ้
การจ ัดทารายงานท ันที (Quick Look Report)
้
• ต ้องจัดทาภายใน 3 - 5 ว ัน ของการฝึ กซอม
้ (เวลาและสถานที,่ ผู ้เข ้าร่วมการฝึ ก,
• สว่ นที่ 1 ประกอบด ้วยข ้อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของการฝึ กซอม
สถานการณ์สมมุต ิ ฯลฯ)
• สว่ นที่ 2 ประกอบด ้วยรายงานข ้อค ้นพบหลัก, ข ้อสรุปและขัน้ ตอนการปฏิบัตติ รง
้ หาในการถอดบทเรียน - After Action Contents
เนือ
รายงานการถอดบทเรียน - After Action Report
•
•
•
จ ัดทาเอกสารการดาเนินการ โดยระบุถงึ จุดแข็ง จุดอ่อน และสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ กระทา
การถอดบทเรียนทีส
่ มบูรณ์ควรตอบคาถาม 2 ข ้อต่อไปนีไ
้ ด ้ คือ
ั
1.การปรับเปลีย
่ นสงิ่ ทีไ่ ด้จากการสงเกตการณ์
บทเรียน, อธิบายสงิ่ ทีน
่ ามา
ปรับปรุงจากการถอดบทเรียนครัง้ ก่อนๆ, อธิบายในสงิ่ ทีป
่ รับเปลีย
่ นได ้สาเร็จ
่ บทเรียนการเรียนรู ้)
(เชน
2.อะไรคือสงิ่ ทีส
่ งั เกตได ้เพือ
่ ทีจ
่ ะนามาปร ับปรุง
้
สงิ่ ทีค
่ วรจัดเตรียมให ้เสร็จภายใน 30 ว ันหลังจบการฝึ กซอม
บทสรุปผู ้บริหาร
บทนา
้
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการฝึ กซอม
้
สาระสาคัญของเหตุการณ์ตา่ งๆ ในการฝึ กซอม
้
วิเคราะห์ผลทีไ่ ด ้จากการฝึ กซอม
วิเคราะห์ผลการปฏิบัตก
ิ จิ กรรมต่างๆ
บทสรุป
ปรับปรุงแผนต ้นแบบ เพือ
่ รวบรวมไว ้ในภาคผนวก
ประเด็นในการรายงานการถอดบทเรียน
้
• การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์วก
ิ ฤต หรือการซอมแผน
อาจได ้มาจากการ
ั
สงเกตการณ์
ความถูกต้องของแผนการดาเนินการทีจ
่ ัดเตรียมไว ้
• การสั ง เกตการณ์ ไ ม่ ใ ช ่ ส งิ่ ที่ม ีค วามส าคั ญ ที่สุ ด และการปรั บ ปรุ ง แก ้ไข
ทัง้ หมดก็ไม่สามารถทาได ้เสร็จในครัง้ เดียว เนือ
่ งจากข ้อจากัดทางทรัพยากร
้ ฐาน
• ข ้อสังเกต
/ ประเด็น ต ้องมุง
่ ไปทีก
่ ารจ ัดเตรียมประเด็ นบนพืน
ความสาคัญก่อนหลังทีค
่ วบคูไ่ ปกับขอบเขตและภารกิจของหน่วยงาน
• การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ควรค านึ ง ถึง การจั ด สรรอย่ า งเป็ นระบบ เช ่ น
ั ซอน
้ ความเป็ นไปได ้ และผลกระทบ
ค่าใชจ่้ าย ความซบ
่ เดียวกัน ไม่สามารถทาให้สาเร็ จได้ในครงั้
• การปรับปรุงแก ้ไขต่างๆ ก็เชน
เดียว และความจากัดของทรัพยากร,
การจัดเตรียมประเด็ นในการถอด
บทเรียน ควรเป็ นการนาเสนอในลักษณะทีเ่ ป็ นการป้ องกันการฟ้ องร ้องทางคดี
ความ และการตรวจสอบข ้อเท็จจริง ในขณะทีม
่ ก
ี ารจัดการในเหตุการณ์วก
ิ ฤต
ั ฤทธิส
หรือให ้ได ้ผลสม
์ งู สุดในสงิ่ ทีจ
่ าเป็ นมากทีส
่ ด
ุ
บทที่ 11
การฝึ กปฏิบ ัติการ
้ มแผน
การจ ัดการซอ
(Group Exercise)
้ มแผน
การฝึ กปฏิบ ัติการ การจ ัดการฝึ กซอ
้
1. กาหนดความจาเป็ นการฝึ กซอม
2. ระบุจด
ุ มุง่ หมาย
3. ระบุวต
ั ถุประสงค์และมาตรการการปฏิบต
ั ิ
้
4. กาหนดขอบเขต ประเภท และผู ้เข ้าร่วมฝึ กซอม
5. จัดทาสถานการณ์สมมุต ิ
6. ระบุการเตรียมการจัดการทีร่ ะบุในการออกแบบ การดาเนินการ
้
และการประเมินผลการฝึ กซอม
้ มแผน (ต่อ)
การฝึ กปฏิบ ัติการ การจ ัดการฝึ กซอ
้
7. ระบุเอกสารทีต
่ ้องใชในการด
าเนินการ
้
ฝึ กซอม
้
8. ระบุทม
ี อานวยการฝึ กซอม
9. ระบุกจิ กรรมทีต
่ ้องดาเนินการก่อน ระหว่างและ
้
หลังการฝึ กซอม
10.ระบุวธิ ก
ี ารดาเนินการในบทเรียนทีร่ ะบุไว ้จากการ
้
ฝึ กซอม
Exercise Plan
Sexy group

Background

Introduction to the Exercise

Program of Activities

Exercise Control

Exercise Evaluation

Administration