Transcript pr w7 - e

Dr Krzysztof Jonas





Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi
zasadniczego segmentu działalności ale stanowi
skutek jej podejmowania.
Pozostałe przychody operacyjne obejmują:
- przychody ze zbycia środków trwałych,
środków trwałych w budowie i WNiP
- dotacje, subwencje i dopłaty
- przychody z działalności socjalnej





- nadwyżki pomiędzy stanem rzeczywistym a
księgowym
- zobowiązania odpisane, przedawnione i
umorzone
- rozwiązanie rezerw (tworzonych w pozostałe
koszty operacyjne)
- otrzymane kary, grzywny i odszkodowania
- otrzymane darowizny





Pozostałe koszty operacyjne obejmują :
- koszty związane ze sprzedażą środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz
WNiP
- wartość bilansowa tych aktywów
- utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i
WNiP
- niedobory pomiędzy stanem rzeczywistym i
księgowym







- koszty związane z działalność socjalną
- koszty likwidacji środków trwałych
- zapłacone lub naliczone kary, grzywny i
odszkodowania
koszty
postępowania
spornego,
windykacyjnego
- utworzenie rezerwy na straty z transakcji
gospodarczych
- należności odpisane, przedawnione i umorzone
- udzielone darowizny





Obejmuje przychody i koszty wynikające z
transakcji związanych z działalnością
inwestycyjną i finansową jednostki.
Dotyczą one:
- krajowych i zagranicznych środków
pieniężnych
- papierów wartościowych
- inwestowania własnych kapitałów w
działalność innych jednostek






Przychody finansowe obejmują:
- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach
- odsetki od udzielonych pożyczek i
wierzytelności,
- przychody ze sprzedaży inwestycji
finansowych
- dodatnia aktualizacja wartości inwestycji
finansowych
- odsetki od lokat i środków na rachunku



- uzyskane prowizje i dyskonto weksli
- różnice kursowe od należności i zobowiązań
w walutach obcych
- dodatnie różnice kursowe ze sprzedaży
walut obcych i z ich wyceny na dzień
bilansowy







Koszty finansowe obejmują:
- zapłacone odsetki za zwłokę, dyskonto weksli i
czeków
- wartość bilansowa sprzedanych inwestycji
finansowych
- ujemne różnice kursowe
- ujemna aktualizacja wartości inwestycji
finansowych
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- udzielone dyskonto weksli



Są skutkiem zdarzeń losowych trudnych do
przewidzenia, będących poza kontrolą
przedsiębiorstwa.
Nie wynikają z ogólnego ryzyka prowadzonej
działalności.
Z reguły występują niezależnie od jednostki.

Zyski nadzwyczajne obejmują:

- odszkodowania otrzymane za straty będące
skutkiem zdarzeń losowych

- równowartość odzyskanych składników
majątku utraconych w
wyniku zdarzeń
losowych

Straty nadzwyczajne obejmują:

- wartość netto składników majątkowych
utraconych w wyniku zdarzeń losowych

- koszty poniesione w związku z usuwaniem
skutków zdarzeń losowych









Pozostałą działalność operacyjna księguje się:
- pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne
Działalność finansową księguje się:
- przychody finansowe
- koszty finansowe
Zdarzenia nadzwyczajne księguje się:
- straty nadzwyczajne
- zyski nadzwyczajne