Transcript pr w8 - e

Rachunkowość

Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas

Ustalanie wyniku finansowego.

Ustalanie wyniku finansowego.

     Wynik finansowy ustala się: - ewidencyjnie (rzeczywiste) - sprawozdawczo (prezentacja) - statystyczne (prezentacja) - segmentowe (prezentacja)

Ustalanie wyniku finansowego.

 Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego.

Wynik finansowy Koszty działalności podstawowej Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług, materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy

Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne

Ustalanie wyniku finansowego

      Podatek dochodowy występuje jako: - zaliczka na podatek dochodowy (w ciągu roku) - podatek należny (po zakończonym roku) Ustalony podatek należny konfrontuje się z sumą zaliczek zapłaconych w ciągu roku i w ten sposób ustala się kwotę: - nadpłaty - do zapłaty

Ustalanie wyniku finansowego.

       Sprawozdawcze ustalanie wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat: - wariant porównawczy - wariant kalkulacyjny Sprawozdania różnią się podejściem do kosztów działalności podstawowej.

Wariant porównawczy oparty jest o układ rodzajowy kosztów.

Wariant kalkulacyjny oparty jest o układ podmiotowy kosztów.

Ustalanie wyniku finansowego.

 Wybór wariantu rachunku zysków i strat jest dokonywany przez zarządzającego jednostką – zależy od tego kształt ewidencji i planu kont

Struktura rachunku zysków i strat

Wynik ze sprzedaży

• Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i materiałów • - Koszty działalności podstawowej

Wynik z działalności operacyjnej

• Wynik ze sprzedaży • + Pozostałe przychody operacyjne • - Pozostałe koszty operacyjne

Wynik z działalności gospodarczej

• Wynik z działalności operacyjnej • + Przychody finansowe • - Koszty finansowe

Struktura rachunku zysków i strat.

Zysk brutto • Wynik z działalności gospodarczej • + Zyski nadzwyczajne • - Straty nadzwyczajne Zysk netto • Zysk brutto • - Podatek dochodowy

R. z. i s. – wariant porównawczy

    Warianty rachunku zysków i strat różnią się segmentem działalności podstawowej.

W wariancie porównawczym przychodom przeciwstawia się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym.

W wariancie sprawozdawczego.

kalkulacyjnym przychodom przeciwstawia się koszty dotyczące okresu Dlatego też w wariancie porównawczym należy okresu.

koszty poniesione w okresie przekształcić do kosztów dotyczących danego

R. z. i s. – wariant porównawczy

     

A. Przychody netto ze sprzedaży i

zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (+/-) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

R. z. i s. – wariant porównawczy

         

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

R. z. i s. – wariant porównawczy

 Zmiana stanu produktów oznacza sumę różnic sald następujących kont:

Nazwa konta Saldo końcowe – saldo początkowe

Wyroby gotowe + / Produkcja w toku + / RMK czynne RMK bierne + / +

Do zmiany stanu produktów

Zgodnie ze znakiem Zgodnie ze znakiem Zgodnie ze znakiem Przyrost odejmujemy

R. z. i s. – wariant porównawczy

     Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki.

Występuje w przypadku: - przekazania wyrobów własnej produkcji do własnych sklepów - wykonania usług związanych z własną budową środków trwałych - likwidacji środków trwałych we własnym zakresie

R. z. i s. – wariant porównawczy.

    Ewidencja tego kosztu związana jest z obrotami wewnętrznymi jednostki.

Nie generuje zysku ale występuje w grupie przychodów.

Pierwotnie te koszty występowały po stronie kosztów operacyjnych.

Określa się mianem „obroty wewnętrzne”.

R. z. i s. – wariant kalkulacyjny

        

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

R. z. i s. – wariant kalkulacyjny.

           

D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)

R. z. i s. – wariant kalkulacyjny

              

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J K)

R. z. i s. – wariant kalkulacyjny.

      

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. -M.II.)

I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne

N. Zysk (strata) brutto (L ± M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N – O - P)

Ustalanie wyniku finansowego.

   

Statystyczne ustalanie wyniku finansowego.

(Przychody + zyski) – (Koszty + straty)= zysk brutto Zysk brutto – podatek dochodowy = zysk netto Przychody + zyski = wszystkie przychody jednostki osiągnięte w okresie + zyski nadzwyczajne

Ustalanie wyniku finansowego.

  Koszty + straty = wszystkie koszty podmioty dotyczące danego okresu (poniesione i dotyczące bieżącego okresu oraz poniesione w innych okresach a dotyczące bieżącego) + straty nadzwyczajne Podatek dochodowy = zysk brutto x stawka podatku

Ustalanie wyniku finansowego

 Segmentowe ustalanie wyniku finansowego.

Segment działalności

Podstawowa działalność operacyjna Pozostała działalność operacyjna Działalność finansowa Zdarzenia nadzwyczajne Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto

Przychody Koszty Wynik

1.000

700 300 400 200 100 300 150 300 100 50 -200 xxxxxxxxxx xxxxxxx 250 xxxxxxxxxx xxxxxxx 47,5 xxxxxxxxxx xxxxxxx 202,5

Podział wyniku finansowego

      Podział zysku – konto „Rozliczenie WF” Dokonuje się na podstawie uchwał: - w spółkach prawa handlowego – ogólne zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców - w przedsiębiorstwach państwowych – samorząd załogi - w spółdzielni – walne zgromadzenie członków - w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych – decyzja właścicieli

Podział wyniku finansowego

     Wynik finansowy można podzielić na: - w spółkach prawa handlowego – dywidendy, i wypłaty, kapitał zapasowy i rezerwowy - w przedsiębiorstwach państwowych – nagrody i premie, fundusz przedsiębiorstwa - w spółdzielniach – dywidendy członkowskie, cele rozwojowe (fundusz zasobowy) i inne - w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych – inwestycje, wypłaty dla właścicieli

I to by było na tyle