SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Download Report

Transcript SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
1) Środki trwałe w budowie
2) Środki trwałe w rozbudowie
3) Leasing
 Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została opublikowana w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112,
poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*).
1) Leasing
Elastyczna i szybka forma pozyskiwania środków
trwałych
 Planując nowe zakupy warto zastanowić sie nad
leasingiem, jako jedną z najbezpieczniejszych i wysoce
wygodnych form finansowania inwestycji. Formalności
związane z zakupami w leasingu trwają tylko 2 dni.
 Ze względu na możliwość dostosowania oferty oraz
modelu leasingu czy finansowania do potrzeb klienta dla wielu staje się on doskonałą alternatywą kredytów
konsumenckich.
Korzyści płynące z leasingu jako formy
finansowania inwestycji:
 krótki czas realizacji zakup
 minimum formalności
 preferencje podatkowe (w tym możliwość zaliczenia całości
raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu)
 charakter pozabilansowy zobowiązania, nie zmniejszają one
zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 stałe warunki kontraktu (zabezpieczeniem przed
ewentualnymi niekorzystnymi posunięciami rządu, inflacją,
itp)
 możliwość dostosowania wielkość i harmonogram spłat
Symulacja leasingu - przykładowy
zakup AutoCADa 2005
 Zakup w leasingu oprogramowania o wartości 16.000 PLN
netto układa się w następujący harmonogram finansowy
(zakładając 30% wpłatę własną klienta, oraz 18 miesięczny
okres kredytowania):
Wpłata klienta: 4800.00 PLN netto, w tym:
- czynsz inicjalny wraz z opłatą manipulacyjną:
4800.00 PLN netto, co stanowi 30.00% wartości
ofertowej
 Koszt całkowity oferty netto: 18576.66 PLN , brutto:
22663.53 PLN co stanowi 116.10% wartości
ofertowej.
*Depozyt płatny z ostatnią ratą kredytową to nic innego, jak
wykup na własność przedmiotu leasingu.
Wymagane dokumenty:
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności





gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego
umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami (dot.
spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych oraz
komunalnych zakładów budżetowych)
zaświadczenie o numerze statystycznym REGON
zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP
zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości
wobec budżetu
deklaracje PIT lub CIT
2) Środki trwałe w budowie
 Środki trwale w budowie to ogół kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z wytworzeniem, nabyciem i
adaptacją środków trwałych. Kategoria ta obejmuje środki
trwałe w okresie budowy i montażu oraz ulepszania. Do
kosztów budowy możemy zaliczyć przykładowo koszty:
 nabycia gruntów i innych składników aktywów trwałych oraz
koszty związanych z tym prac budowlano-montażowych;
 dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 nadzoru inwestycyjnego;
 odszkodowania z tytułu przesiedlenia osób z terenów
przeznaczonych pod inwestycję;
 założenia pierwszej zieleni.
 Środki trwałe w budowie obejmują również kupno
gotowych środków trwałych wraz z robotami budowlanomontażowymi. Zakupiona maszyna może nie być
zakwalifikowana do środków trwałych, jeżeli wymaga
dodatkowych prac instalacyjnych.
 Przez środki trwałe w budowie zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 16
ustawy o rachunkowości rozumie się zaliczane do aktywów
trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub
ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
 Na koszty budowy środka trwałego składają się między
innymi: cena dokumentacji projektowej, cena nabycia
gruntów wraz z przygotowaniem terenu, koszty budowy
budynków, koszty nadzoru budowlanego, odsetki, prowizje,
różnice kursowe od zaciągniętych kredytów i zobowiązań w
okresie realizacji budowy, naliczony podatek VAT
 jeśli nie może być odliczony. Możemy wymieniać tu jeszcze
innego rodzaju koszty, w zależności od tego, jaki powstanie
środek trwały. Są to koszty, które bezpośrednio lub pośrednio
można przypisać do określonych działań jednostki, których
celem jest stworzenie nowych środków trwałych.
3) Środki trwałe w rozbudowie
 Wydatki na remonty środków trwałych zaliczone są
bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Należy
jednak pamiętać, że potoczne znaczenie pojęcia remont nie
zawsze idzie w parze z takim jego rozumieniem w myśl
przepisów podatkowych. Jeżeli bowiem remont nosi
znamiona zmiany niektórych cech użytkowych, będzie
traktowany jak modernizacja, wydatki na którą co do zasady
powiększają wartość początkową środka trwałego, od
których są dokonywane odpisy amortyzacyjne.
Przykład:
 Przedsiębiorca w 2009 roku zakupił budynek biurowy połączony z
warsztatem, który zaliczył do środków trwałych i amortyzował.
W roku 2010 poniósł nakłady na ten budynek w celu
dostosowania go do swoich potrzeb. Oprócz wymiany okien czy
drzwi zostały wstawione także nowe, rozbudowano ponadto
instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, przebudowane
zostały ściany działowe itp. Łączna wartość poniesionych
nakładów sięgnęła poziomu 70 tys. zł netto. Czy przedsiębiorca
może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu,
czy też powinien powiększyć o nie wartość początkową
budynku, od której naliczane są odpisy amortyzacyjne?
 Jak już wskazano we wstępie, istotne jest tutaj określenie,
czy wykonane prace miały charakter ulepszenia czy też
remontu budynku. Pierwsze z wymienionych zwiększają
wartość początkową tej nieruchomości, a co za tym idzie,
ich odniesienie w ciężar kosztów jest rozłożone w czasie i
następuje poprzez odpisy amortyzacyjne. Inaczej jest w
przypadku remontu – tutaj wydatki od razu są odnoszone w
ciężar kosztów uzyskania przychodu. Należy przy tym
pamiętać, że z remontem mamy do czynienia wtedy, gdy
zamiarem wykonanych prac jest przywrócenie (odtworzenie)
stanu pierwotnego. Co do zasady nie ma natomiast większego
znaczenia wysokość poniesionych wydatków
 Kwestia ulepszenia środków trwałych została zawarta w art.
22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Przepis ten stanowi, że jeżeli środki trwałe
uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy,
rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość
początkową tych środków powiększa się o sumę
wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na
nabycie części składowych lub peryferyjnych, których
jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
 Należy przy tym pamiętać, że środki trwałe uważa się za
ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich
przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub
modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500
zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w
stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do
używania, mierzonej w szczególności okresem używania,
zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za
pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich
eksploatacji
 Przedsiębiorca z przykładu poniósł wydatki na dostosowanie
zakupionego budynku do potrzeb swojej firmy. Wskutek
wykonanych czynności część budynku zyskała nową
wartość użytkową dla przedsiębiorcy. Trudno zatem
powyższe nazwać remontem. Co za tym idzie nakłady
poniesione na adaptację nieruchomości należy potraktować
jako ulepszenie. Ponieważ wartość tego ulepszenia
przekroczyła w 2010 roku kwotę 3 500 zł, poczynione
nakłady zwiększają wartość początkową tego środka
trwałego.