YAkovenko_V.G

download report

Transcript YAkovenko_V.G

Організація допрофільної
та профільної освіти
в освітньому окрузі –
опорний навчальний заклад
Барвінківська гімназія №1
Яковенко В.Г. – заступник
директора з навчальновиховної роботи Барвінківської
гімназії №1
Барвінківська гімназія №1 Барвінківської
районної ради – один із опорних закладів
освітнього округу Барвінківського району
МНВК
Барвінківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів №4
Іллічівська ЗОШ
І-ІІ ступенів
Подолівський
НВК
ДНЗ “Ялинка”
ДЮСШ
ДНЗ №3;
БТДЮ;
Барвінківська гімназія №1
Барвінківської районної ради
Харківської області
Опорний заклад освітнього округу
В опорному закладі округу:








діють психологічна та медичні служби, логопед;
бібліотека з фондом 25642 примірники з них підручників -7229;
2 комп’ютерні кабінети;
2 мультимедійні кабінети;
доступ до мережі Інтернет;
2 спортзали;
2 майстерні;
22 предметні кабінети
Освітній процес в гімназії здійснюють
41 педагогічний працівник
Вчителі закладу мають:
• вищу педагогічну освіту - 40 (97,5%)
• середню спеціальну освіту -1 ( 2,5% );
Діаграма розподілу вчителів гімназії за
кваліфікаційними категоріями
30
25
28
20
15
10
5
7
0
вища
категорія
І категорія
2
ІІ категорія
2
спеціаліст
Педагогічні звання
7
12
вчитель методист
старший вчитель
- психолого-педагогічний супровід
допрофільної
підготовки та профільного
навчання;
- профорієнтаційна робота;
- інформаційно-методичне забезпечення;
- інноваційні методи забезпечення
профільного навчання;
- робота з батьками та громадськістю;
- підготовка та перепідготовка кадрів;
- матеріально-технічне забезпечення.
Модель організації допрофільної підготовки
учнів основної школи
Допрофільна підготовка
Інваріантна складова
проекти
практичні заняття
Варіативна складова
спецкурси
додаткові заняття з
предметів
факультативи
інформаційні технології
профорієнтація
Соціальне партнерство в організації
допрофільної підготовки
Районна бібліотека
Районна газета
Районний
історичний музей
Музична школа
Барвінківська
гімназія №1
Районний архів
Районний центр
зайнятості
Умови реалізації моделі:
• була створена відповідна інфраструктура, технічна,
технологічна, навчально-методична і організаційна база;
• підготовлені кадри;
• забезпечене використання технологій безпосереднього
інтерактивного педагогічного спілкування (читання лекцій,
проведення семінарських, лабораторних і практичних
занять);
• збільшені об'єми самостійної роботи учнів;
• розширено науково-освітній простір для учнів шляхом
залучення різноманітних освітніх, позашкільних установ;
• розширено (удосконалено) вибір навчально-методичних
матеріалів, освітніх технологій;
Модель випускника основної школи
Вміє об’єктивно оцінити
свої резерви і здібності до
продовження навчання
за різноманітними
профілями.
Усвідомлено здійснює
вибір профілю навчання,
який відповідає власним
здібностям,
індивідуальним
можливостям
Випускник
основної
школи
Має високий рівень
мотивації на
навчання за вибраним
профілем,на
отримання якісної
освіти.
Готовий нести
відповідальність за
зроблений вибір.
Володіє запасом
духовних і етичних
якостей
Щорічно у грудні-січні для учнів 9-х класів
проводиться психологічне дослідження з
метою вибору ними профільного навчання,
виявлення їх професійних інтересів,
визначення інтелектуального рівня
розвитку загальних здібностей
Практичний
психолог
гімназії Солодовник Ю.І.
проводить
тренінг
«Шлях, який обираєш
ти» з учнями 9-В класу
Варіативна складова навчального плану
8-9 класів у 2012-2013 навчальному році
Факультативи
«Людина і світ професій»;
«Культура ділового
спілкування»;
Спецкурс
«Основи інформатики»
Моніторинг визначення професійних інтересів
учнів 9-х класів (2011-2012 н.р.)
Модель організації профільної підготовки
учнів старшої школи
Профільна підготовка
Інваріантна складова
Поглибленне вивчення
профільних предметів
Варіативна складова
спецкурси
факультативи
інформаційні технології
МАН
В гімназії допрофільне та
профільне навчання
здійснюється через:
поглиблене вивчення
предметів, яким охоплено 10,7%
учнів від загальної кількості
курси за вибором –100%
учнів охоплені курсами за
вибором у 2012-2013 н.р.
гуртки –30% учнів охоплені
гуртками
Мета і завдання профільного
навчання:
Реалізація особистісно-орієнтованого навчання;
Вивчення профільних предметів необхідних для безперервної
освіти;
Сприяння рівному доступу до здобуття повноцінної освіти
відповідно до індивідуальних нахилів, здібностей, потреб;
Здійснення ефективної підготовки випускників гімназії до
засвоєння програм вищої професійної освіти;
Розширення можливості соціалізації випускників, підготовка до
свідомого вибору професії.
Модель випускника гімназії
Вміє об’єктивно
оцінити свої резерви і
здібності до
продовження навчання
у ВНЗ
Випускник
гімназії
Компетентнісно здійснює
вибір майбутньої професії,
що відповідає власним
здібностям, індивідуальним
можливостям
Має високий рівень
мотивації на навчання
за обраною
спеціальністю,на
отримання якісної
освіти.
Готовий повністю нести
відповідальність за
зроблений вибір.
Конкурентоспроможний,
здатний адаптуватися у
сучасному суспільстві
Охоплення учнів профільною та
допрофільною підготовкою за останні 5
навчальних років
Роки
Загальна
кількість
учнів 8-9
кл.
Охоплено
допрофільною
підготовкою
учнів
%
Загальна
кількість
учнів 10-11
кл
Охоплено
профільною
підготовкою
учнів
%
2008-2009
90
90
100
85
54
64
2009-2010
75
75
100
67
32
48
2010-2011
93
93
100
58
43
74
2011-2012
92
92
100
25
46
100
2012-2013
88
88
100
46
46
100
Використання варіативної складової робочого
навчального плану гімназії у профільних класах
спецкурси:
«Основи Інтернету»,
«Сучасна українська
література»
факультативи:
«Школа журналіста»,
«Орфографічний
практикум», «Чарівний світ
поезії»
додаткові години
на вивчення предметів
(6 годин)
Трудове навчання
здійснюється:
Допрофільні (8-9класи)
Технічна
праця
(хлопці)
Обслуговуюча
праця
(дівчата)
Профільні (10-11 класи)
Автосправа
Уроки трудового навчання
в майстернях гімназії
Заняття в кабінетах
МНВК
Практичні заняття з керування
Cклад методичної ради
1
директор опорного закладу
2 директори навчальних закладів-суб’єктів освітнього округу
3
4
5
заступники директора
голови МО
вчителі
Методична рада:
розглядає плани міжшкільних МО
вивчає та поширює передовий
педагогічний досвід
підводить підсумки роботи,
вивчає шляхи її вдосконалення
Проблеми щодо організації
допрофільної
та профільної підготовки учнів
•
Ключовий документ структурування змісту освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
недостатньо висвітлює основні підходи щодо профілізації
старшої школи в Україні; на багато питань, що вже назріли,
відповідь в цьому документі відсутня.
•
Не достатньо розроблена на сьогоднішній день і
система впровадження допрофільної підготовки з
комплексом психолого-педагогічного діагностування, дієвою
діагностикою рівня навчальних досягнень учнів
основної школи, профконсультаційною психодіагностикою
для визначення професійних інтересів і здібностей учнів.
•
Налагодити більш тісну співпрацю з педагогічними
колективами - суб’єктами округу.
•
Активізувати участь позашкільних навчальних
закладів у функціонуванні округу.
Дякую за увагу!