Παρουσίαση κου Σπύρου Λειβαδόπουλου

Download Report

Transcript Παρουσίαση κου Σπύρου Λειβαδόπουλου

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Σπύρος Λειβαδόπουλος , e-themis Αράχωβα , Φεβρουάριος/ 2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ










Διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές διαφορές – Νομικό πλαίσιο
Στατιστικά στοιχεία
-Οδηγία αριθμ. 2008/52/ΕΚ, Άρθρα 1-3
-Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ bis (άρθρο 55, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
-Σύμβαση της Χάγης (άρθρο 7 , παράγραφος 2, στοιχείο γ )
Στάδια της διαμεσολάβησης
Δυναμικές στις Διεθνείς Οικογενειακές υποθέσεις και απαγωγή παιδιού
Διαμεσολαβητής
Τι προσφέρει η διαμεσολάβηση στις διασυνοριακές διαφορές
Το πλαίσιο της Διαμεσολάβησης




Πως , που & πότε διεξάγεται
Ο ρόλος των δικηγόρων και των Δικαστηρίων
Τα αποτελέσματα της Διαμεσολάβησης
Διαμεσολαβητές
Στατιστικά στοιχεία



« Περίπου 2.2 εκατομμύρια γάμοι κάθε χρόνο στην Ε.Ε., από τους
οποίους οι 350,000 μπορούν να χαρακτηριστούν ως διεθνείς.
Περίπου 875,000 διαζύγια κάθε χρόνο, από τα οποία
υπολογίζεται ότι περί τα 170,000 - ποσοστό 16% - είναι διεθνή.
(Πηγή: ευρωβαρόμετρο 2006 –Εφημερίδα independent 2006).
«… Ένας αυξανόμενος αριθμός ζευγαριών διαμένουν σε ένα
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Από 122 εκατομμύρια
γάμους περίπου στην ΕΕ, 16 εκατομμύρια (13%) έχουν μία
διασυνοριακή διάσταση. Το 2007, στα 2, 4 εκατομμύρια γάμους
στην ΕΕ, 300 000 περίπου ζευγάρια ανήκαν σ’ αυτήν την
κατηγορία· το ίδιο ισχύει και για τα διαζύγια που εκδόθηκαν στην
Ένωση το ίδιο έτος: στα 1 040 000 διαζύγια, τα 140 000 (13%)
αφορούσαν διεθνή ζευγάρια ( Πηγή : ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Οκτώβριος 2010)».
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Οδηγία αριθμ. 2008/52/ΕΚ, Άρθρα 1-3
Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ bis (άρθρο 55,
παράγραφος 2, στοιχείο ε)
Σύμβαση της Χάγης 1980 (άρθρο 7 , παράγραφος
2, στοιχείο γ )
Δυναμικές στις Διεθνείς Οικογενειακές
υποθέσεις- απαγωγή παιδιού








Πολιτισμικές διαφορές
Ενεργής συμμετοχή στις αποφάσεις σχετικά με τη ζωή του
παιδιού
Ένας από τους δύο γονείς αισθάνεται παγιδευμένος και
επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.
Απαγωγή ή παράνομη κατακράτηση (του/των
παιδιού/ών)
Αντίδραση του γονέα – θύματος της απαγωγής
Κίνδυνος δεύτερης απαγωγής
Φόβος των γονέων να «χάσουν» την επαφή με τα παιδιά
τους
Τα παιδιά «στη μέση» της διαφοράς
Τo πλαίσιο της Διαμεσολάβησης στις
διασυνοριακές υποθέσεις.

-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση: Μέρη, Δικηγόροι,
Κεντρική Αρχή, Υπουργείο Δικαιοσύνης ή προξενικές αρχές.

-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Σύντομη προθεσμία , συνήθως πριν από την ακροαματική
διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ:
- Σημαντικός χρόνος στην προετοιμασία , ταξίδι-μετακίνηση , επαφή με τους
δικηγόρους.
-Μακράς διάρκειας κοινές συναντήσεις. Συνολική διάρκεια διαμεσολάβησης 2-3
ημέρες.
-Υψηλού επιπέδου δυναμική συγκρούσεων , έλλειψη εμπιστοσύνη, Φόβος της
«απώλειας» επαφής με το παιδί λόγω της απομάκρυνσης, συναισθήματα θυμού
και προδοσίας, πίεση στο να ληφθούν μακροχρόνιες αποφάσεις σε σύντομο
χρονικό διάστημα, υψηλό επίπεδο ανασφάλειας και μεγάλη ένταση.



Διαφορές οικογενειακής διαμεσολάβησης
Εγχώριες – Διασυνοριακές υποθέσεις

Επίπεδα σύγκρουσης

Καλυπτόμενα ζητήματα

Περιορισμένο χρονικό πλαίσιο
Διαμεσολαβητής



Ο διαμεσολαβητής ενθαρρύνει και διευκολύνει τα
μέρη να επικοινωνήσουν και να
διαπραγματευτούν προκειμένου να βρουν μια
κοινώς αποδεκτή λύση.
Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των
αρχών της διαμεσολάβησης.
Ο διαμεσολαβητής φροντίζει για την τήρηση της
διαδικασίας και την εύρεση κατάλληλων χώρων
για την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης.
ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;





Συν -διαμεσολάβηση σύμφωνα με τη διακήρυξη του
WROCLAW από διαμεσολαβητές που πρέπει να έχουν
τα έξης χαρακτηριστικά:
Να προέρχονται από τα ίδια κράτη που κατάγονται
και τα εμπλεκόμενα μέρη.
Να μιλούν τις ίδιες γλώσσες με τα εμπλεκόμενα μέρη.
Να είναι διαφορετικού φύλου
Να προέρχονται (εφόσον είναι εφικτό ) από
διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο (π.χ Δικηγόρος
– ψυχολόγος).
www.crossbordermediator.eu
Εργαστήριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης σε διασυνοριακή διαφορά.
Βερολίνο 2012
ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Στην
διαμεσολάβηση
παρευρίσκονται
οι
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ, και τα εμπλεκόμενα μέρη, τα
οποία υποστηρίζονται από τους δικηγόρους –
νομικούς παραστάτες τους. Σε ορισμένες
περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη και η συνδρομή
διερμηνέων – μεταφραστών.
ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;





Κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
πραγματοποιούνται μία σειρά από κοινού και κατ’ ιδίαν
συναντήσεις των εμπλεκομένων με τους Διαμεσολαβητές.
Τα ζευγάρια εκφράζουν τις απόψεις τους ΙΣΟΤΙΜΑ και
διαπραγματεύονται ΕΛΕΥΘΕΡΑ, βοηθούμενα από τους
Διαμεσολαβητές, τους οποίους έχουν προεπιλέξει τα ίδια.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας:
Συγκέντρωση στα θέματα που αφορούν στο παιδί .
Διευκόλυνση στην επικοινωνία του Γονέα –“θύματος της
απαγωγής” με το παιδί του.
Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για την εξεύρεση
πιθανών λύσεων.
ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ;

Η Διεθνής Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο μιας
διένεξης (πριν ή κατά τη διάρκεια δικαστικών
διαδικασιών), κατά κανόνα σε δύο εργάσιμες
ημέρες και διεξάγεται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ, ως προς τα
μέρη, ΧΩΡΟ. Συνήθως διεξάγεται στο κράτος στο
οποίο βρίσκεται το παιδί.
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1) 1ο Στάδιο: Προετοιμασία (υπαγωγή της υπόθεσης στη
διαμεσολάβηση)

2) 2ο Στάδιο: Τοποθετήσεις των μερών και καθορισμός των θεμάτων της
ατζέντας

3) 3ο Στάδιο: Διερεύνηση (κατανοώντας την διαφορά/ανίχνευση και
προσδιορισμός των πραγματικών συμφερόντων των μερών και
συγκεκριμενοποίηση του αντικειμένου της διαφοράς)

4) 4ο Στάδιο: Διαπραγματεύσεις (εξέταση και διαλεύκανση των
εναλλακτικών λύσεων)

5) 5ο Στάδιο: Τελική Συμφωνία
Θεματική της Διαμεσολάβησης








Επιστροφή του παιδιού
Επιμέλεια & επικοινωνία
Διακοπές, Γιορτές & Γενέθλια
Θρησκευτική και πολιτισμική / δίγλωσση ανατροφή
Οικονομική υποστήριξη του παιδιού, διατροφή
Διανομή των περιουσιακών στοιχείων
Διάσταση & Διαζύγιο
Επαφή με τον «αποστερούμενο» γονέα κατά τη
διάρκεια της διαμεσολάβησης
Ο ρόλος των δικηγόρων και των Δικαστηρίων


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ : Υποστηρίζουν τα μέρη πριν και κατά
τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, δίνουν τις
συμβουλές τους, ελέγχουν – συντάσσουν το
συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς,
βεβαιώνουν ότι το συμφωνητικό θα είναι
εκτελεστό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του
κάθε κράτους.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ : Ενημερώνεται σχετικά με την
έκβαση της διαμεσολάβησης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ








Επίλυση ζητημάτων που αφορούν:
• τον τόπο διαμονής του παιδιού
• την πιθανή μετεγκατάσταση του παιδιού ή/και ενός ή και των δύο γονέων
• τους μακροπρόθεσμους διακανονισμούς περί διαβίωσης
• τη διατροφή και την επαφή με τον απόντα γονέα κ.λπ.
Πεδίο διαλόγου που επιτρέπει στους γονείς να εκφρασθούν και να εξερευνήσουν
• τα συναισθήματά τους
• τις ατομικές τους ανάγκες
• τις ανάγκες του παιδιού
Ταχεία και ευέλικτη διαδικασία
Οικονομική αποδοτικότητα
Αποκλιμάκωση της σύγκρουσης
(ΠΗΓΗ :www.era-comm.eu)
Διαμεσολαβητές
Διαμεσολαβητές
www.crossbordermediator.eu
www.familymediationcenter.gr
Κέντρο Οικογενειακής
Διαμεσολάβησης
Χρήσιμες πληροφορίες




Οδηγός ορθής πρακτικής της Διαμεσολάβησης
(Σύμβαση της Χάγης 1980 για αστικά θέματα της
διεθνούς απαγωγής παιδιών) www.hcch.net
MiKK mediation in International conflicts involving
Parents and children (Germany) www.mikk-ev.de
Reunite International Child Abduction Center (UK)
www.reunite.org
National Center for missing and exploited children
(USA) www.misingkids.com
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!