Πρόγραμμα για την υγεία – ρόλος της ΓΔ SANTE και του CHAFEA

Download Report

Transcript Πρόγραμμα για την υγεία – ρόλος της ΓΔ SANTE και του CHAFEA

3ο Πρόγραµµα για την υγεία 2014 - 2020
4 ΣΤΟΧΟΙ:
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ:
Γ∆ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων
Συµβολή και συµφωνία
των κρατών µελών της ΕΕ
Κατάρτιση και έγκριση του
ετήσιου προγράµµατος εργασίας
(ορισµός των ετήσιων προτεραιοτήτων)
Επικοινωνία µε τους εσωτερικούς
φορείς, υποβολή εκθέσεων και
αξιολόγηση
Εκτελεστικός Οργανισµός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιµα (CHAFEA)
Πραγµατοποίηση πληρωµών
βάσει συµφωνιών επιχορήγησης
Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων
Έλεγχος ενεργειών
Διανοµή αποτελεσµάτων
Εθνικά σηµεία αναφοράς
Προώθηση των ευκαιριών των
προγραμμάτων για την υγεία
Παροχή συµβουλών και
βοήθειας στους αιτούντες
Υγείας και
Ασφάλειας των
Τροφίµων
Συμβολή στην υποβολή εκθέσεων
& αξιολόγηση
Διανοµή των
αποτελεσµάτων