Kalbos dalių kartojimas

download report

Transcript Kalbos dalių kartojimas

Kalbos dalys
Kartojimo pamoka Ig klasei
Pamokos tikslai
• Prisiminti, ką žinome apie kalbos dalis
• Įtvirtinti teksto kūrimo ir rašybos įgūdžius
Kalbos dalių skirstymas
Kaitomos
Nekaitomos
Veiksmažodis
Prieveiksmis
Daiktavardis
Prielinksnis
Būdvardis
Jungtukas
Skaitvardis
Jaustukas
Įvardis
Ištiktukas
Dalelytė
Veiksmažodis
• Rodo veiksmą (eiti, matyti) arba būsena (yra,
skauda)
• Vienintelė asmenuojama kalbos dalis – 3 asmenys
• Dar kaitoma:
a) nuosakomis – tiesioginė, tariamoji,
liepiamoji
b) tiesioginė nuosaka laikais – esamasis,
būtasis kartinis, būtasis dažninis, būsimasis
c) skaičiais – vienaskaita ir daugiskaita
Linksniuojamos
kalbos dalys
Daiktavardis
Kaitomi:
• skaičiais
• linksniais
Turi giminę, bet giminėmis
nekaitomi
Tikriniai
Bendriniai
(Tomas)
(namas)
Linksniuojamos
kalbos dalys
Būdvardis
Kaitomi:
• giminėmis – vyriška, moteriška,
bevardė
• skaičiais – vienaskaita,
daugiskaita
• linksniais
• dauguma laipsniuojami –
nelyginamasis, aukštesnysis,
aukščiausiasis laipsniai
Paprastieji
Įvardžiuotiniai
(gražus, graži,
gražu)
(gražusis,
gražioji)
Įvardžiai
Asmeniniai
Linksniuojamos
kalbos dalys
(aš, jis)
Sangrąžinis
(savęs)
Savybiniai
(mano, tavo, savo)
Parodomieji
Kaitomi (kai kurie):
• giminėmis
• skaičiais
• linksniais
(tas, šis, toks)
Klausiamieji – santykiniai
(kas, koks, kuris)
Nežymimieji
(kažkoks, kažkuris, bet kuris)
Atskiriamieji
(vienas, kitas, kitoks)
Apibendrinamieji
(visas, visoks, tūlas)
Pabrėžiamasis
(pats)
Linksniuojamos
kalbos dalys skaitvardžiai
Kaitomi:
• dauguma kiekinių linksniais
• kelintiniai giminėmis, skaičiais,
linksniais
Kiekiniai
Paprastieji
(vienas,
devyniolika)
Dauginiai
(dveji, trejos)
Kuopiniai
(dvejetas,
penketas)
Trupmeniniai
(dvi trečiosios,
trys dešimtosios)
Kelintiniai
pirmas,
devynioliktas
Prieveiksmiai
Nekaitomos
kalbos dalys
Būdo(gražiai), laiko (vakar), vietos (visur),
priežasties (todėl), kiekybės (trise), linkmės
(vakarop)
Prielinksniai
Senybiniai (per, su), naujybiniai (aplink, greta)
Jungtukai
Kaitomi:
• tik prieveiksmiai gali turėti
laipsnius (aukštai – aukščiau –
aukščiausiai)
Sujungiamieji (ir, o, bet), prijungiamieji (kad, nes,
jog)
Jaustukai
ak, aha, ačiū
Ištiktukai
pliumpt, miau
Dalelytės
taip, ne, dar, tik, vis
Darbas grupėmis ( 15 min.)
• Sukurkite 10 sakinių rišlų tekstą, kuriame būtų įterpti
sakiniai pagal šias schemas:
• Daiktavardis dalelytė veiksmažodis.
• Prieveiksmis būdvardis daiktavardis veiksmažodis
prielinksnis įvardis.
• Veiksmažodis skaitvardis daiktavardis prielinksnis
daiktavardis jungtukas daiktavardis.
• Ištiktukas veiksmažodis įvardis jungtukas veiksmažodis
prielinksnis daiktvardis.
• Vertinimas – rašiusiai grupei 3 tšk. (vienas nepanaudotas
sakinys -0,5 tšk.), tikrinusiai grupei – 1 tšk. (viena
nepastebėta klaida -0,5 tšk.).
Namų darbas
Iš eilėraščio išrinkti
a)
veiksmažodžius
b) daiktavardžius
c)
būdvardžius
ir pavartojus po vieną jungtuką, dalelytę ir įvardį sukurti rišlų 15
sakinių tekstą “Rudens grožis”.
Vertinimas 3 taškai (rišlumas, kalbos dalių išmanymas,
taisyklingumas).
Jei kam nors užduotis pasirodytų per sunki, galima tiesiog kurti rišlų
tekstą nurodyta tema. Tuomet tam pačiam įvertinimui reikės 20 sak.