хөгжлийн хөтөлбөр

Download Report

Transcript хөгжлийн хөтөлбөр

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА САЙЖРУУЛАХ
ҮНДЭСЛЭЛ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2014.05.27
2
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
АГУУЛГА
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
өнөөгийн байдал
II. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
хуулийн төслийн танилцуулга
I.
3
ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2013.11.25-30; 2013.12.17-18
21 аймаг + салбарын яамд, агентлаг, нийслэл,
дүүрэг
646 оролцогч
2013.12.31-2014.01.13
6 их дээд сургууль
+ МҮХАҮТ
167 оролцогч
(МУИС, ШУТИС, УА, МУБИС, СЭЗДС,ХААИС)
2014.02.19
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
Хуулийн үндэсний форум , хөгжлийн
хэлэлцүүлэг – 95 оролцогч
(УИХ –ын гишүүд, ЗГХЭГ, салбарын яамдын төлөөлөл, орон нутгийн төлөөлөл,
санхүү эдийн засгийн ахмадын төлөөлөл, олон улсын байгууллагууд,
судлаач, шинжээчид)
2014.02.26
Санхүү, эдийн засгийн ахмадын хороо
25 оролцогч
(сайд асан, төлөвлөгөөний комиссын гишүүд, эрдэмтэн,
судлаачид)
НИЙТ 923 оролцогч – 500 гаруй санал, зөвлөмж
4
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
I. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН
БАЙДАЛ
1.1. ӨНӨӨГИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН УЯЛДАА
ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД
УРТ
20
30
ЖИЛ
САЛБАРЫН ТҮВШИНД
ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
/МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ
БАРИМТЛАЛ
(1996-2015)
/ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРТ
ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО/
(2013-2024)
ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
/МОНГОЛ УЛСЫН XXI ЗУУНЫ ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
(1998-2021)
ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН
ЦОГЦ БОДЛОГО
/МХЗ-уудад суурилсан ҮНДЭСНИЙ
ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО (2007-2021)
ДУНД
3
5
БОГИ
НО
1
ХӨТӨЛБӨР
/МОНГОЛ УЛСЫН ЭР ЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН
СИСТЕМ ХӨТӨЛБӨР/ (2007-2040)
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙГ
САЛБАРЫГ 2007-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР
ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ
МЭДЭГДЭЛ
ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ
/ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ/
(2011-2013; 2014-2016)
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
/ҮНДЭСНИЙ НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ХӨТӨЛБӨР (2007-2011; 20122016)/
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
5
ОРОН НУТАГ
ХӨГЖЛИЙН
ЦОГЦ
БОДЛОГО
/АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ
БОДЛОГО
(2011-2021)/
ХӨГЖЛИЙН
МАСТЕР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН
ХӨГЖЛИЙН МАСТЕР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/
ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР
/ТӨВ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР/
ЗД-ЫН МӨРИЙН
ХӨТӨЛБӨР
ГОВЬСҮМБЭР
АЙМГИЙН
“СҮМБЭР ХОНЬ”
ХӨТӨЛБӨР
(2010-2014;
2015-2019)
ЖИЛИЙН ОРОН
НУТГИЙН ТӨСӨВ
ОРОН НУТГИЙН
ҮНДСЭН
ЧИГЛЭЛ
6
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
1.2. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ
ТОЙМЛОХОД
№
1
2
3
4
5
6
Бодлогын баримт
бичгийн нэр
Төрөөс салбарт
баримтлах бодлого
Үзэл баримтлал
Стратеги
Үндсэн чиглэл
Хөтөлбөр
Төлөвлөгөө
Нийт
Баталсан
он
1993-2011
Хэрэгжиж
дуусах он
1998-2021
Тоо
Хүчинтэй
37
23
1991-2011
1996-2010
1991-2012
1992-2013
1995-2013
2007-2015
2007-2030
2005-2021
1998-2030
2008-2021
14
24
51
257
71
480
7
10
13
103
34
190
7
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
1.3. ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
Мөрдөгдөж буй хуулиудаар
зохицуулагдаж буй бодлогын
баримт бичгүүд
Хуулийн зохицуулалт
шаардлагатай бодлогын
баримт бичгүүд
• Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр
• Дунд хугацааны Төсвийн
хүрээний мэдэгдэл
• Төрөөс мөнгөний талаар
баримтлах үндсэн чиглэл
• Төсвийн тухай хууль
• Эдийн засаг, нийгмийг
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
• Үндэсний урт хугацааны
бодлого (Ж нь: ҮХЦБ)
• Хөтөлбөр
• Төрөөс баримтлах бодлого
• Бүс, орон нутгийн бодлого
• Салбар хоорондын бодлого
• Бусад (стратеги, мастер
төлөвлөгөө гэх мэт)
8
1.3. БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН ЭРХ
ЗҮЙН ОРЧИН (үргэлжлэл)
1. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН
25.1.7: “төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний
бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн
чиглэлийг тодорхойлж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг
батлах”,
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
8-р зүйл: “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлого, улсын
төсвийг боловсруулахад Засгийн газраас баримтлах
үзүүлэлтүүдийн
хязгаар,
үндсэн
тэнцвэрийг
тодорхойлсон төсвийн хүрээний мэдэгдэл, дараа жилийн
улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
/цаашид “Үндсэн чиглэл” гэх/-ийг боловсруулж, Улсын Их
Хуралд өргөн мэдүүлнэ”
9
1.3. БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН ЭРХ
ЗҮЙН ОРЧИН (үргэлжлэл)
3. ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
8.2.1.: хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага улсын эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг жил бүрийн
4 дүгээр сарын 01-ний дотор боловсруулж, Засгийн газарт
хүргүүлэх;
10.1.3.: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дунд
хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцсэн улсын
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, жилийн
төсвийн төсөл, төсвийн тодотголын төслийг Улсын Их
Хуралд өргөн мэдүүлэх;
10
1.3. БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН ЭРХ
ЗҮЙН ОРЧИН (үргэлжлэл)
4. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ,
ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
18 дугаар зүйл. Сум, дүүргийн Хурлын бүрэн эрх 18.1.2.нутаг
дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн талаар: а/нутаг
дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хэтийн болон жилийн
үндсэн чиглэлийг батлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;
е/бүсчилсэн хөгжлийн стратегитэй нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн
засаг, нийгмийн хөгжил, хэтийн төлөвийг уялдуулах асуудлыг
хэлэлцэн шийдвэрлэх;
29 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын
нийтлэг бүрэн эрх : а/нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн
хөгжлийн хэтийн болон жилийн үндсэн чиглэлийн төсөл,
гүйцэтгэлийн тайлан, орон нутгийн төсвийн болон түүнд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах төсөл, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг
батлуулахаар тухайн Хуралд оруулах, батлагдсан хөтөлбөр,
төсөв, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
11
1.4. ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Бодлогын уялдаа, зохицуулалт сул
-Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого нь Улс төрийн
намуудын болон Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдаагүй
-Бодлогын баримт бичгүүд харилцан уялдаагүй,
хэрэгжилт хангалтгүй, залгамж чанар байхгүй
-Боловсруулалт хангалтгүй, хүрэх үр дүн
тодорхойгүй
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
Нэгдсэн тогтолцоо байхгүй
-Бодлого төлөвлөлтийн институцийн тогтолцоо
боловсронгуй бус, чадавхи сул,
- Төлөвлөлтийн үе шат тодорхойгүй,
төлөвлөлтийн процесс төлөвшөөгүй,
- Төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, хяналт – шинжилгээ –
үнэлгээ, хариуцлагын тогтолцоо бүрдээгүй,
Бодлого
төлөвлөлтийн эрх
зүйн орчин
төлөвшөөгүй
Санхүүжилттэй уялдаагүй
Улсын болон орон нутгийн төсөв,гадаадын зээл,
тусламж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт,
бонд, концесс, бусад эх үүсвэр
Бодлого боловсруулах арга зүй
төлөвшөөгүй
- Анхан шатнаас үндэсний хэмжээний
төлөвлөлтийг хийх арга зүй аргачлал
төлөвшөөгүй
12
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
II.
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
2.1. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНААР
ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД
УРТ
САЛБАРЫН ТҮВШИНД
ОРОН НУТАГ
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
ХӨТӨЛБӨР
/МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ
БАРИМТЛАЛ
/БҮХ НИЙТИЙН ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР
ХӨГЖЛИЙН
ЦОГЦ БОДЛОГО
(1997-2030)/
МОНГОЛ
(1996-2015)/ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
30
ДУНД
4
10
(30 жил)
ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО
/МОНГОЛ УЛСЫН XXI ЗУУНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
/ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРТ ТӨРӨӨС
ХӨТӨЛБӨР
(1998-2021)/
(2013-2024)/
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
ХӨГЖЛИЙН
ЦОГЦ
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ТӨРӨӨС
БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО
БОДЛОГО
(10 жил)/МХЗ-уудад суурилсан ҮНДЭСНИЙ
/ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙГ САЛБАРЫГ
2007-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/
ХӨГЖЛИЙН
ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ
ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
БОДЛОГО
МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ
ХӨТӨЛБӨР (4 жил)
МЭДЭГДЭЛ
ТУХАЙ
ХУУЛЬ
(Үндэсний
болон дэд
)
ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО (2007-2021)/
ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БОДЛОГО,
ЗОРИЛТЫГ
ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН
АГУУЛСАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
(4 ЖИЛ)
УЛСЫН ХӨРӨНГӨ
ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ /ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН
ОРУУЛАЛТЫН
ХӨГЖЛИЙГ
МЭДЭГДЭЛ (3 ЖИЛ)ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ
ХӨТӨЛБӨР
СТРАТЕГИ (2011(4ЖИЛ)
2013; 2014-2016)/
/ҮНДЭСНИЙ НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ХӨТӨЛБӨР (2007-2011; 2012-2016)/
БОГ
ИНО
1
ТӨСВИЙН
ХУУЛЬ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН
ЖИЛИЙН ТӨСВИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬ ТУХАЙЖИЛИЙН
ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСӨВ
ТӨРӨӨС
МӨНГӨНИЙ
ТАЛААР
ТӨРӨӨС
МӨНГӨНИЙ
ТАЛААР БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ЭЗНХөгжүүлэх ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД
БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ТУСГАГДСАН САЛБАРЫН ЭРХЛЭХ
ЭДИЙНУЛСЫН
ЗАСАГ НИЙГМИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЭДИЙН ЗАСАГ,
НИЙГМИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЖИЛИЙН
АСУУДЛЫН
ХҮРЭЭНИЙН
ЗОРИЛТОТ
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АРГА ХЭМЖЭЭ
/АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО
(2011-2021)/
ХӨГЖЛИЙН
МАСТЕР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БҮСЧИЛСЭН
ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО
ХӨГЖЛИЙН
АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИ
ЙГХӨТӨЛБӨР
ХӨГЖҮҮЛЭХ
/ТӨВ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН
ЗОРИЛТ
ХӨТӨЛБӨР/
/ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН
МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/
АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН
ЗД-ЫН
МӨРИЙН
ЗАСАГ
ДАРГЫН
ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР
ХӨТӨЛБӨР
(4 ЖИЛ)
ГОВЬСҮМБЭР
АЙМГИЙН “СҮМБЭР
ХОНЬ” ХӨТӨЛБӨР
(2010-2014;
2015-2019)
ОРОН НУТГИЙН
ЖИЛИЙН ТӨСӨВ
ОРОН
ЖИЛИЙН
НУТГИЙН ТӨСӨВ
АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН
ЭДИЙН
ЗАСАГ,
ОРОН
НУТГИЙН
НИЙГМИЙГ
ҮНДСЭН
ЧИГЛЭЛ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЖИЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
13
14
2.2. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
• НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ: Хуулийн зорилт, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
хууль тогтоомж, хуулийн үйлчлэх хүрээ, хуулийн нэр томьёо, Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтөнд баримтлах зарчмын талаар;
• ХОЁРДУГААР БҮЛЭГТ: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаарх төрийн
байгууллагын эрх, үүргийн талаар;
• ГУРАВДУГААР БҮЛЭГТ: Бодлогын баримт бичгийн, төрөл, хэлбэр, үндэсний
болон салбарын түвшинд хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичгийг
боловсруулахад тавигдах үндэслэл, шаардлага, хэрэгжүүлэх хугацааны талаар;
• ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГТ: Аймаг, нийслэлийн түвшинд хэрэгжүүлэх бодлогын
баримт бичгийг боловсруулахад тавигдах үндэслэл, шаардлага, хэрэгжүүлэх
хугацааны талаар;
• ТАВДУГААР БҮЛЭГТ: Бодлогын баримт бичгийн төсөлд болон хэрэгжилтийн
явц, гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх талаар;
• ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГТ: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл ажиллагаан дахь
• олон нийтийн оролцоо,ил тод байдлыг хангах талаар;
• ДОЛООДУГААР БҮЛЭГТ: Хариуцлагын тухай тус тус тусгана.
15
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.3. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬ
Хуулийн зорилт:
Энэ хуулийн зорилго нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх үйл
ажиллагааны бодит үндэслэл, уялдаа холбоо, чанарыг сайжруулах, бодлого
төлөвлөлтөд оролцогч талуудын эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох,
хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлэх,
хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.
Хуулийн үйлчлэх хүрээ:
Энэ хууль нь Монгол Улсын Засгийн газар, яам, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
болон тэдгээрийн харьяа агентлаг, байгууллагын үндэсний болон аймаг,
нийслэлийн хэмжээнд хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг санаачлах,
боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, мэдээлэх, үнэлэх,
тайлагнах, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй
холбогдсон харилцааг зохицуулна.
16
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.4. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХАД ДАРААХ
ЗАРЧМЫГ БАРИМТАЛНА:
үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх;
нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;
залгамж чанарыг хадгалсан байх;
судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх;
санхүүгийн нөөц боломжинд тулгуурласан байх;
ил тод, нээлттэй байх;
олон нийтийн оролцоог хангасан байх
17
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.5. ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
 Урт хугацаанд “Хөгжлийн үзэл баримтлал” –
гэж Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган
бэхжүүлэх, дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлагыг
харгалзан улс орны өвөрмөц онцлогт тохирсон эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийг тодорхой түвшинд хүргэх, хүний хөгжлийг
хангах талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг.
• 30 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ
• Үндэсний зөвшилцлийн хүрээнд баталж, дагаж мөрдөх
• Улс төрийн намууд Хөгжлийн үзэл баримтлалд суурилан
Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулдаг байх
18
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.6. ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
• Дунд хугацаанд Хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэсэн
▫ Төрөөс баримтлах бодлого нь хөгжлийн үзэл баримтлалын тэргүүлэх
зорилтуудыг дунд хугацаанд салбарын болон салбар хоорондын түвшинд
хамаарах асуудлыг цогц байдлаар болон тодорхой чиглэлээр сонгон авч
хэрэгжүүлэх төрийн бодлогын чиглэл, үйл ажиллагааны зарчим, залгамж
чанарыг хадгалсан байна.
• Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлого, зорилтыг
агуулсан Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь дээрхи 2
бодлогын баримт бичигтэй уялдсан байхаар зохицуулсан.
• Төрөөс баримтлах бодлого болон бодлого, зорилтыг агуулсан Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд тэргүүлэх чиглэл,
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн газар,
холбогдох байгууллагууд Хөтөлбөр боловсруулж байхаар заасан.
19
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.7. ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
• Орон нутгийн түвшинд өөрөө удирдах ёс, төвлөрлийг сааруулах
бодлогын хүрээнд байх зарчимыг баримталсан.
▫ “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”
гэж бүсчлэлээр дамжуулан орон нутгийн эдийн засаг, нийгэм, соёл, хүн амын
хөгжлийн тэнцвэрийг хангаж байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, эдийн засгийн
бүсүүдийн хүрээнд бүс нутаг-хот байгуулалтын уялдааг хангах замаар орон нутгийн
хөгжлийг дэмжих бодлогын баримт бичгийг;
- “аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн зорилт”
▫
гэж хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод суурилсан
орон нутгийн онцлогийг харгалзан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг тодорхой
түвшинд хүргэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон бодлогын
баримт бичгийг;
• Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нь сум, дүүргийн түвшинд бодлого
төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, уялдааг хангах,
хэрэгжилтэд хяналт тавих үйл ажиллагааг зохицуулахаар заасан.
2.8. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРГИЙН МАТРИЦ
ХӨГЖЛИЙН
ҮЗЭЛ
БАРИМТЛАЛ**
ТӨРӨӨС
БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО
УЛСЫН
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨР
ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН
ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР
ЗАСГИЙН
ГАЗАР
ЧИГЛЭЛ
ӨГӨХ
БАТЛАХ
ЗӨВШИЛ
ЦӨЛ
ХЭЛЭЛЦ
ЭХ
НЭГТ ГЭН
БОЛОВС
РУУЛАХ
БАТЛАХ
ХЭЛЭЛЦ
ЭХ
БАТЛАХ
ХЭЛЭЛЦ
ЭХ
НЭГТ ГЭН
БОЛОВС
РУУЛАХ
БАТЛАХ
ХЭЛЭЛЦ
ЭХ
НЭГТ ГЭН
БОЛОВС
РУУЛАХ
БАТЛАХ
БАТЛАХ
САНГИЙН
ЯАМ
САЛБАРЫН
ЯАМД
АЙМАГ,
НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА
СУДАЛГАА,
ШИНЖИЛ
ГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГА
БОДЛОГЫН ББ-ИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ТООЦОО, СУДАЛГАА,
ҮНДЭСНИЙ
ҮНДЭСНИЙ
ХӨТӨЛБӨР
ЭДИЙН ЗАСАГ,
НИЙГМИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЖИЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
20
ХЭЛЭЛЦ
ЭХ
БОДЛОГЫН САНАЛ
БОЛОВСРУУЛАХ
ХЯНАХ, УЯЛДУУЛАХ,
ТӨСӨВЛӨХ
ӨРИЙН
ХЯЗГААР,
ТӨСВИЙН
ҮНДСЭН
ҮЗҮҮЛЭЛТ
САНАЛ
ӨГӨХ
САНАЛ
ӨГӨХ*
БОДЛОГЫН САНАЛ
САНАЛ
ӨГӨХ*
ХЯНАХ, УЯЛДУУЛАХ,
САНАЛ ӨГӨХ
НЭГТ ГЭН
БОЛОВС
РУУЛАХ
БОЛОВСРУУ ЛАХ
БОЛОВС
РУУ ЛАХ
БОДЛОГЫН САНАЛ
САНАЛ
ӨГӨХ*
САНАЛ
ӨГӨХ*
*- Улсын чанартай өөрийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих бодлого, хөтөлбөрт санал өгөх, **- олон нийтийн оролцоог хангаж хэлэлцүүлнэ
БОДЛОГЫН САНАЛ ӨГӨХ,
ТООЦОО,СУДАЛГАА ХИЙХ
УЛСЫН ИХ
ХУРАЛ
ЭДИЙН
ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН
ЯАМ
21
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.9. САНХҮҮЖИЛТ
1. “Төсвийн тухай хууль”-тай нийцүүлсэн
 Төсвийн хүрээний мэдэгдэл
 Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
2. Бодлогын баримт бичгүүд, хөтөлбөрүүд нь
санхүүгийн эх үүсвэртэй уялдсан байх
•
Улсын болон орон нутгийн төсөв,гадаадын зээл,
тусламж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, бонд,
концесс, бусад эх үүсвэр
3. Хөтөлбөрт суурилсан төсвийн бодлоготой
нийцсэн байх
22
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
• ХШҮ-ний зорилго, зарчим, тогтолцоо, шаардагдах
төсөв, төлөвлөгөөтэй байхыг зааж өгсөн.
• Бодлогын бичиг баримт боловсруулах шатанд ХШҮний нэгж хамтран ажиллана.
• ЗГХЭГ нь ХШҮ-ний мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар
хангах, тэдгээрийн чадавхийг бэхжүүлэх, ХШҮ-ний
мэдээллийн санг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан
зохион байгуулна.
• Бодлогын баримт бичиг тус бүрийн ХШҮ-ний
цаглабарыг тусгасан.
23
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
Бодлогын баримт бичиг тус бүрийн ХШҮ-ний
цаглабар
1.Хөгжлийн
үзэл
баримтлал
2.Төрөөс
баримтлах
бодлого
Үргэлжлэх
хугацаа,
жилээр
30
1 сар
4
3.ЗГ-ын үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр
4
4. Улсын
эдийн засаг,
нийгмийг
хөгжүүлэх
жилийн
төлөвлөгөө
1
3 сар
4 сар
5 сар
6 сар
Хөндлөнгийн Хамтарсан
үнэлгээ
үнэлгээ
ТЗТБ 20-ны
дотор ЭЗХЯ-д
1-ний дотор 1-ний дотор 5 жил тутам
ЭЗХЯ - ЗГ-т ЗГ-т УИХ-д ЭЗХЯ
хийлгэнэ
ТЗТБ 1-ний
1-ний дотор
4 жил тутам 3 жил тутам
дотор ЗГХЭГ-т
ЗГХЭГ-ЗГ
ЗГХЭГ
ЭЗХЯ, СЯ,
хуралдаанд
хийлгэнэ
салбарын
яам
ТЗТБ 20-ны
1-ний дотор
Төгсгөлд
дотор ЗГХЭГ-т
ЗГХЭГ-ЗГ
асуудал
хуралдаанд
хариуцсан
яам
хийлгэнэ. ЗГд
танилцуулна
10
3.Үндэсний
хөтөлбөр
2 сар
ТЗТБ, НЗБ 1ний дотор
ЭЗХЯ-д
ТЗТБ 20-ны
дотор ЭЗХЯ-д
20-ны дотор
ЭЗХЯ-ЗГ
хуралдаанд
ТЗТБ, НЗБ 20- 2 жил тутам
ны дотор ЭЗХЯ
ЭЗХЯ-д хийлгэж, ЗГ,
УИХ-д
танилцуулна
1-ний дотор 1-ний дотор ТЗТБ 20-ны Үндэсний
ЭЗХЯ-ЗГ
ЗГ-УИХ-д дотор ЭЗХЯ-д Аудитын
хуралдаанд
газар хийнэ
-
-
24
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
Бодлогын баримт бичиг тус бүрийн ХШҮ-ний
цаглабар
5.Бүсчилсэн
хөгжлийн
бодлого
Үргэлжлэх
хугацаа,
жилээр
10
7.Аймаг,
нийслэлийг
хөгжүүлэх
хэтийн зорилт
8.Аймаг,
нийслэлийн ЗД ын үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр, дэд
хөтөлбөр
10
9. Аймаг,
нийслэл, сум,
дүүргийн эдийн
засаг, нийгмийн
жилийн
төлөвлөгөө
1
10.Улсын
хөрөнгө
оруулалтын
хөтөлбөр
4
4
1 сар
2 сар
3 сар
НЗБ 1-ний
дотор ЗГХЭГ-т
НЗБ 20-ны 1-ний дотор
дотор ИТХ-д ЗГХЭГ-т, 20ны дотор
ЗГХЭГ-ЗГ-т
НЗБ 10-ны
дотор ИТХ-д
НЗБ 10-ны
дотор ИТХ-д
4 сар
5 сар
20-ны дотор
ЗГХЭГ-УИХ-д
6 сар
Хөндлөнгийн
үнэлгээ
Хамтарсан
үнэлгээ
5 жил тутам
5 жил тутам
ЗГХЭГ хийлгэж, ЭЗХЯ, СЯ,
УИХ-д
тухайн
танилцуулна аймгийн ЗД
5 жил тутам ЗД
хийлгэж, ИТХ-д
танилцуулна
НЗБ 20-ны 2 жил тутам ЗД
дотор ИТХ- хийлгэж, ИТХ-д
д
танилцуулна.
Дэд
хөтөлбөрийн
төгсгөлд хийнэ.
НЗБ 20-ны АН-ийн аудит
дотор ИТХ- хийж, 2 сарын
д
10 дотор
ЗГХЭГ-т
-
-
26.10.Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь Төрийн аудитын
тухай хуулиар зохицуулагдана.
25
2.10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
▫ Бүх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,
дотоод үнэлгээ байнга хийж, хамтарсан болон хөндлөнгийн
үнэлгээг тогтмол хийхээр зааж өгсөн.
▫ Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хамтарсан болон
хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ажлыг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь
жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгаж, шаардагдах
зардлыг улсын болон орон нутгийн төсвийн багцдаа батлуулсан
байна.
▫ Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээг
судалгаа, шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллагуудаар
гүйцэтгүүлнэ.
26
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
2.10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд хамрагдах, мэдээллээр
хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,
• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх,
• ХШҮ-ний нэгжийн зарим үүргийг заасан
27
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
3.11. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдсанаар
үүсч болох нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн үр дагавар.
НИЙГМИЙН ҮР
ДАГАВАР
• Монгол Улсын хөгжлийн
бодлого, зорилтууд цэгцтэй,
хэрэгжих үндэслэлтэй
болсноор, иргэд, аж ахуйн
нэгж, хөрөнгө оруулагчид,
иргэний нийгмийн
байгууллагууд төрд, улс
орныхоо ирээдүйн хөгжилд
итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэх,
бизнес эрхлэгч үйл
ажиллагаагаа итгэлтэй
төлөвлөдөг болох
• салбар хоорондын болон бүс,
аймаг, нийслэлийн хөгжлийн
бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилт, уялдаа, залгамж
холбоо сайжирч төлөвлөлтийн
эрх зүйн орчин боловсронгуй
болно
ЭДИЙН
ЗАСГИЙН ҮР
ДАГАВАР
• Хөгжлийн бодлогын баримт
бичгүүдийг боловсруулахдаа
санхүүгийн эх үүсвэртэй нь
уялдуулснаар хязгаарлагдмал
хөрөнгө, нөөцийг үр ашигтай
төлөвлөх, зарцуулах нөхцөл
бүрдэнэ.
• Эдийн засаг, нийгмийн
хөгжлийн бодлого, тотвортой,
залгамж чанартай болно
• Олон улсад төрөөс баримтлах
бодлого тогтвортой, тодорхой
болсноор хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ нэмэгдэж, хамтын
ажиллагаа сайжирна.
ЭРХ ЗҮЙН ҮР
ДАГАВАР
• Төрийн бодлого боловсруулах
арга зүй, үйл явц тодорхой
болно
• Бодлого боловсруулагч,
батлагч, хэрэгжүүлэгч, хяналтшинжилгээ үнэлгээ хийгчдийн
эрх, үүрэг, хариуцлага
тодорхой болно
• Үндэсний, салбарын, салбар
хоорондын болон аймаг,
нийслэлийн урт, дунд, богино
хугацааны бодлогын баримт
бичгүүд уялдаа,
зохицуулалттай болно
28
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА.