(3อ.2ส.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

Download Report

Transcript (3อ.2ส.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

งบประมาณ กองทุนโรคเรื้อรัง สปสช.
โครงการสุ ขภาพดีวถิ ไี ทย ปี 2557
28 กุมภาพันธ์ 2558
กองทุนโรคเรื้อรัง
งบประมาณปี 2557
จานวน
กล่ มุ เป้ าหมาย ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
28,415,452
เป็ นงบชดเชยบริการ จ่ าย on top เพิม่ เติมงบเหมาจ่ ายรายหัวปกติในการ
* ค้ นหาผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ระยะเริ่มแรก (Early Detection)
* รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ ต้น (prompt treatment)
* เพิม่ คุณภาพการรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพิม่ การเข้ าถึงบริการ ควบคุม ป้ องกัน รักษาภาวะเสี่ ยง
โรคแทรกซ้ อน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ เพือ่ ป้ องกันและ
ชะลอภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสู ง
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขการจัดสรรงบประมาณการจ่ ายงบประมาณ
ตามจานวนผู้ป่วย และผลงาน คุณภาพบริการ 25,026,452 บาท
ราย
60%จัดสรรตามจานวนผู้ป่วย OP indiv
หน่ วยบริการ
40% ตามความครอบคลุมและคุณภาพบริ การ 2 rd Prevention
รายการ
โซน
งบประมาณ
1. ประชุ มพัฒนา ติดตามงาน NCDโซนๆละ 100,000 บาท
500,000
2. ซื้อ strip ตรวจนา้ ตาลหรือ HbA1c
2,000,000
3.
พัฒนาการตรวจตา และซ่ อมบารุ งเครื่อง fundus camera
จัดสรรไปที่
นครพิงค์ 200,000 บาท
รพ.หัวหน้ าโซน จอมทอง ฝาง สารภี พร้ าว สันกาแพง แม่แตง 10,000 บาท
4. ดูแลโรค เบาหวาน ความดัน ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ จอมทอง
50,000 ฝาง30,000 สั นป่ าตอง 60,000 สั นทราย 60,000
260,000
200,000
ผลงานพัฒนาคุณภาพบริการปี 2553-2556
ผู้ป่วยเบาหวาน ปี งบประมาณ 2553-2556
ตัวชี้วดั ร้ อยละของผู้ป่วยDM คุมระดับนา้ ตาลในเลือดได้ ดี ร้ อยละ 40
ปี งบประมาณ
2553
2554
2555
2556
จานวน
ผู้ป่วย
เบาหวาน
39,280
44,561
52,231
59,483
การควบคุมระดับนา้ ตาล
จานวน
ผู้ป่วย
รายใหม่
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
5,281
7,670
7,252
14,810 37.7
20,264 45.47
28,035 53.68
29,444 49.50
5,807
8,848
11,034
12,253
39.21
43.66
39.35
41.61
ตรวจ HbA1C
ควบคุมระดับนา้ ตาลได้
HbA1C < 7
ผู้ป่วยความดันโลหิตสู ง ปี งบประมาณ 2553-2556
ตัวชี้วดั ร้ อยละของผู้ป่วย คุมระดับความดันโลหิตได้ ดี ร้ อยละ 50
การควบคุมระดับความดันโลหิต
จานวน
จานวน
ผู้ป่วยความดัน
ตรวจความดันโลหิต ควบคุมระดับความดัน
ปี งบประมาณ ผู้ป่วยความ
โลหิตสู ง
BP < 140/90 mmHg
ดันโลหิตสู ง
รายใหม่
จานวน ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
2553
2554
2555
2556
77,361
91,979
106,781
118,974
14,618
14,802
12,193
50,800
70,898
85,414
91,840
65.67
77.33
79.99
77.19
44,277
61,800
54,904
61,150
87.16
87.17
64.28
66.58
ผลการสารวจ Medresnetร้ อยละของผลงานบริการเบาหวานชนิดที่ 2
ตัวชี้วดั
ความครอบคลุมการตรวจ HbA1C
ระดับ HBA1C ต่ากว่ า 7
ตรวจ lipid Profile
LDL น้ อยกว่ า 100
ตัวชี้วดั ร้ อยละ60 ของผู้ป่วยDM ได้รับการตรวจ หาภาวะแทรกซ้ อน
ผลงาน ปี 2556
จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศ เขต
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
79
65.7
75.5
69.9
76.7
35.1
35.4
33.2
36.6
35.2
78.1
77.1
72.3
74.4
81
44.2
46.4
44.4
45
46.3
การตรวจ micro albumin
56
58.9
80.2
62.8
63.7
ดูแลความดันโลหิต น้ อยกว่ า 130/80
mmHg
50.4
55.2
53.8
47.4
47.7
การตรวจตา
55.8
62.7
49.4
58.5
57.3
การตรวจเท้ า
62.4
68.1
64.6
66
67.2
ผลการสารวจ Med Rest Netร้ อยละของผลงานบริการโรคความดันโลหิต
สู งของผู้ป่วย HT ได้รับการตรวจ หาภาวะแทรกซ้ อน
ตัวชี้วดั ร้ อยละ60
ผลงาน ปี 2556
ตัวชี้วดั
การมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ ที่
ควบคุมได้ ≤ 140/90 mmhg
การได้ รับติดตามอย่ างน้ อย 2ครั้งต่ อปี ใน
รอบปี ทีผ่ ่ านมา
การได้ รับการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
-Fasting Plasma Glucose
-Lipid Profile
-Creatinine
-มีแนวโน้ มเบาหวาน FPG≥ 126
สปสช.
ประเทศ
เขต1
67.5
73.8
จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
67
69.7
70.8
98.8
99.1
99.8
99.9
98.1
83.6
75.4
87.9
28.5
83.4
81.2
89.5
68.3
66.4
72.5
87
16.1
86.6
80.8
91.8
18.8
80.6
82.2
81.2
19.7
โครงการสุ ขภาพดีวถิ ไี ทย
แผนยุทธศาสตร์สข
ุ ภาพดีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ไทย พ.ศ.2554-2563
เป้าประสงค์ สูงสุด
ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภมู คิ ้ มุ กันและศักยภาพในการสกัดกั ้นภัยคุกคามสุขภาพ
จากโรควิถีชีวิตที่สาคัญได้
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดหลักในการพัฒนา
[3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชีว้ ัดหลัก]
5 โรควิถีชีวติ ที่สาคัญ
1] เบาหวาน
2] ความดันโลหิตสูง
3] หัวใจ
4] หลอดเลือดสมอง
5] มะเร็ง
Roadmap
Strategy
5 ด้ าน
1] การเกิดโรค
2] ภาวะแทรกซ้ อน
3] พิการ
4] ตาย
5] ภาระค่าใช้ จ่าย
3 วิถีชีวติ ที่พอเพียง
1] การบริโภคที่เหมาะสม
2] การออกกาลังกายที่
เพียงพอ
3] การจัดการอารมณ์ได้
เหมาะสม
ระยะสัน้ 1-3 ปี [2554-2556]
ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558]
ระยะยาว 10 ปี [2554-2563]
บูรณาการความคิด สร้ างความ
เชื่อมั่นและการมีส่วนร่ วม
ขับเคลื่อนของภาคีเครื อข่ ายร่ วม
ปฎิบตั ิการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่
มัน่ คงเชิงโครงสร้ างและระบบ
สร้ างความเข้ มแข็งเชิงโครงสร้ าง
และระบบการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน
นโยบาย
สาธารณะ
สร้ างสุข
การขับเคลื่อนทางสังคม
และ
สื่อสารสาธารณะ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน
การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและ
การจัดการโรค
การสร้ างความ
เข้ มแข็งของระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
เป้าหมายและตัวชี้วดั ทีส่ าคัญ
สุ ขภาพดีวถิ ีชีวติ ไทย ลดภัยโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
1. หมู่บ้าน/ชุมชนสร้ างสุ ขภาพดีวถิ ชี ีวติ ไทย (3อ.2ส.) ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 25
(18,738 แห่ ง)
2. รพ.สต. ขนาดใหญ่ (1,000 แห่ ง ในชุมชน และ 215 แห่ ง ในเขตเมือง) ผ่านเกณฑ์ ตาบลจัดการสุ ขภาพดีวถิ ชี ีวติ ไทย ตาม
มาตรฐานที่กาหนด (ระดับดีมากไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 25)
3. ศูนย์ เรียนรู้สร้ างสุ ขภาพดีวถิ ชี ีวติ ไทยระดับตาบล ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 15 (1,088 แห่ ง)
4. ประชาชนอายุ15 ปี ขึน้ ไป พระภิกษุ สามเณร และผู้นาศาสนาได้ รับการคัดกรอง DM & HT ร้ อยละ 90
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสู งต่ อ DM (pre-DM) ป่ วยเป็ น DM ไม่ เกินร้ อยละ 4
รายใหม่ ร้ อยละ 19.88
6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสู งต่ อ HT (pre-HT) ป่ วยเป็ น HT ไม่ เกินร้ อยละ 8
รายใหม่ ร้ อยละ 4.76
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ไม่ เกินร้ อยละ 5
รายใหม่ ร้ อยละ 4.6
8. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสู งรายใหม่ ไม่ เกินร้ อยละ 10
รายใหม่ ร้ อยละ 1.08
9. ผู้ป่วยเบาหวานได้ รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน (ตา ไต เท้ า) ร้ อยละ 60
ตา ร้ อยละ 44.15 เท้ า ร้ อยละ 37.12 ไตร้ อยละ 51.32
10. ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้ อนลดลงไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5
11. ผู้ป่วยความดันโลหิตสู งได้ รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน (ไต) ร้ อยละ 60
ตรวจได้ ร้ อยละ 41.86
12. ผู้ป่วยความดันโลหิตสู งมีภาวะแทรกซ้ อนลดลงไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5
13. สตรีอายุ 30-60 ปี ได้ รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้ วยวิธี Pap Smear/VIA ร้ อยละ 60 ตรวจได้ ร้ อยละ 60.98
14. อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง ร้ อยละ 1
ป่ วย ปี 55 28,085 คน
15. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง ร้ อยละ 2 ป่ วย ปี 55 12,991 คน
ปี 56 ตาย 124.85 ต่ อแสนประชากร
การแบ่ งกลุ่มเฝ้ าระวังและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ตามปิ งปองจราจร 7 สี
คัดกรอง
DM ร้ อยละ 42.03
HT ร้ อยละ 40.44
จากรายงาน ปิ งปองจราจรชีวติ
DM ร้ อยละ 66.81 HT ร้ อยละ 69.10
43 แฟ้ม
DM
< 100
(< 140 ไม่อดอาหาร)
จานวน
ร้ อยละ
> 100 (> 140 ไม่อดอาหาร) < 125 126 - 154 155 - 182 > 183 โรคแทรกซ้ อน
387,954
38.99
36,558
3.67
10,994 5,083 2,284 2,108
1.11 0.51 0.23 0.21
1,514
0.15
HT
<120/80 > 120 / > 80 < 139 / < 89 140-159 / 90-99 160-179 / 100-109
จานวน 337,845 189,146
ร้ อยละ 33.96
19.01
> 180 / > 110
โรคแทรกซ้ อน
14,525
5,224
1,215
279
158
1.46
0.53
0.12
0.03
0.02
งบประมาณสุ ขภาพดีวถิ ีไทย 2557
ระดับอาเภอ จานวน 530,000 บาท
• จัดสรรตามผลงานคัดกรอง ฐานข้ อมูล 43 แฟ้ม และ นาเสนอผลงาน
และ แหล่ งศึกษาดูงาน ปิ งปอง 7สี ปี 2556
ดีเด่ น 4 อาเภอ ๆละ 50,000 บาท
สสอ. สารภี ฮอด แม่ แจ่ ม หางดง
พัฒนา 3 อาเภอๆละ 50,000 บาท
สสอ. เวียงแหง ดอยสะเก็ด สันกาแพง
อีก 18 อาเภอ ๆละ 10,000 บาท
หน้ าที่ของ สสอ. ในงานสุ ขภาพดีวถิ ชี ีวติ ไทย
1. จัดทาแผนงานและแผนปฏิบัตกิ ารควบคุม ป้องกันและดูแล โรคเรือ้ รัง ของ
คณะกรรมการสุ ขภาพระดับอาเภอ
2. บริหารจัดการเพือ่ ให้ เกิดการสรุปบทเรียน สร้ างกระแสโรคเรื้อรังในอาเภอ
3. ประสานงานระดับนโยบาย/สร้ างความร่ วมมือในท้องถิ่นเพือ่ การสนับสนุน
ทรัพยากรจาก กองทุนต่ างและแผนพัฒนาท้ องถิ่นในการทางานคัดกรอง
ปรับพฤติกรรมเสี่ ยง
4. พัฒนาระบบการส่ งต่ อ ระหว่ างหน่ วยบริการ รพช. รพสต.และการดูแล
ต่ อเนื่องในชุ มชน
5. พัฒนาระบบงานระบาดวิทยา และข้ อมูลข่ าวสารงานโรคเรื้อรังอาเภอ
6. นิเทศ ติดตาม กากับอานวยการการดาเนินงานด้ านการควบคุมป้องกันโรค
ให้ เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล แก้ไขปัญหาได้ ทนั การณ์
สานต่ อและขยายผลงานหลักงาน NCDใน ปี 2557
การส่ งเสริมป้องกัน
1. คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง สมุดบันทึกสุ ขภาพ, การประเมินโรคหลอด
เลือดสมองด้ วยตนเอง
2. พัฒนาหมู่บ้านต้ นแบบปรับเปลีย่ นพฤติกรรม,ตาบลจัดการสุ ขภาพดีวถิ ีชีวิตไทย,
ศูนย์ เรียนรู้ สร้ างสุ ขภาพดีวถิ ีชีวิตไทยระดับตาบล
3. การคัดเลือก เชิดชู เกียรติ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสู งต้ นแบบ
4. จัดการความรู้ ผลการดาเนินงานหน่ วยงาน
งานบริการผู้ป่วย
1. พัฒนาเครือข่ าย พยาบาลผู้จัดการโรคเรื้อรังรายกรณี CaseManager, และทีมสหวิชาชีพ ใน
การค้ นหา ป้ องกันโรคแทรกซ้ อน ตา ไต ,การตรวจสุ ขภาพช่ องปากผู้ป่วยเบาหวาน และ
Self Monitoring Blood Guclose , Blood Pressure
2. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
3. นาร่ อง Telemedicine ระหว่ าง รพสต.บ้ านแม่ แฮเหนือ อาเภอแม่ แจ่ ม และรพ.แม่ วาง
งบประมาณสุ ขภาพดีวถิ ีไทย 2557
ระดับอาเภอ จานวน 530,000 บาท
จัดสรรให้ สสอ.
อาเภอ
จานวนเงิน
1สสอ.กัลยาณิวฒ
ั นา
10,000
2สสอ.ไชยปราการ
10,000
3สสอ.ดอยหล่อ
10,000
4สสอ.พร้ าว
10,000
5สสอ.เมือง
10,000
6สสอ.แม่ แตง
10,000
7สสอ.แม่ วาง
10,000
8สสอ.แม่ ออน
10,000
9สสอ.แม่ อาย
10,000
10สสอ.สันทราย
10,000
11สสอ.อมก๋อย
10,000
12สสอ.จอมทอง
10,000
13สสอ.เชียงดาว
10,000
ที่
จัดสรรให้ สสอ.
อาเภอ
จานวนเงิน
14สสอ.ดอยเต่ า
10,000
15สสอ.ฝาง
10,000
16สสอ.แม่ ริม
10,000
17สสอ.สะเมิง
10,000
18สสอ.สันป่ าตอง
10,000
19สสอ.แม่ แจ่ ม
50,000
20สสอ.เวียงแหง
50,000
21สสอ.สันกาแพง
50,000
22สสอ.สารภี
50,000
23สสอ.หางดง
50,000
24สสอ.ดอยสะเก็ด
50,000
25สสอ.ฮอด
50,000
รวม
530,000
ที่
งบประมาณกองทุนโรคเรื้องรังปี 2557
หน่ วยงาน
สสจ.ชม
รพ.นครพิงค์
รพ.สะเมิง
รพ.จอมทอง
รพ.แม่แจ่ม
รพ.เชียงดาว
รพ.ดอยสะเก็ด
รพ.แม่แตง
รพ.ฝาง
รพ.แม่อาย
รพ.พร้าว
รพ.สันป่ าตอง
รพ.สันกาแพง
รพ.สันทราย
รพ.หางดง
รพ.ฮอด
รพ.ดอยเต่า
รพ.อมก๋ อย
ค่ าจัดการ
Fundus
200,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
งบประมาณกองทุนโรคเรื้อรังปี 2557
โครงการพัฒนาระบบริ
โครงการ การดูแล
การการดูแลโรคเรื้อรัง
จัดสรรตามคุณภาพ รวมเป็ น
พิเศษ
เครือข่ าย
ค่ าโซน
ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
บริการ 60:40 เงินทั้งสิ้น
กระทรวง พยาบาล
เอดส์
180,000
1,060,000 1,240,000
205,962
3,000,000 3,405,962
400,000 400,000
50,000 546,147
1,200,000 1,806,147
300,000 300,000
667,060 667,060
1,313,496 1,313,496
747,946 757,946
30,000 233,594
1,401,943 1,675,537
950,566 950,566
1,080,000 1,090,000
50,000
60,000 752,379
2,096,017 2,958,396
30,000
1,431,539 1,471,539
60,000 581,918
1,100,000 1,741,918
1,453,879 1,453,879
453,004 453,004
443,805 443,805
200,000 200,000
หน่ วยงาน
รพ.สารภี
รพ.เวียงแหง
รพ.ไชยปราการ
รพ.แม่วาง
รพ.แม่ออน
รพ.วัดจันทร์
รพ.ดอยหล่อ
รพ.กองบิน
รพ.เทศบาล
รพ.ดารารัศมี
รพ.ใกล้หมอ
รพ.ช้างเผือก
รพ.สยามราษฎร์
รพ.รวมแพทย์
รพ.มหาราช
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.เซ็นทรัล
รวม
งบประมาณกองทุนโรคเรื้อรังปี 2557
โครงการพัฒนาระบบริ
โครงการ การดูแล
ค่ าจัดการ
การการดูแลโรคเรื้อรัง
จัดสรรตามคุณภาพ รวมเป็ น
พิเศษ
เครือข่ าย
ค่ าโซน
Fundus
ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
บริการ 60:40 เงินทั้งสิ้น
กระทรวง พยาบาล
เอดส์
10,000
1,199,559 1,209,559
600,000 600,000
780,000 780,000
700,000 700,000
250,000 250,000
165,000 165,000
725,920 725,920
0
0
324,238 324,238
164,818 164,818
173,952 173,952
491,544 491,544
81,170 81,170
210,996 210,996
60,000 60,000
50,000 50,000
100,000 100,000
260,000
30,000
50,000
200,000 2,500,000
25,326,452 28,416,452
สวัสดี
สวัสดี