มาตรการและการคำนวณผลประหยัด

download report

Transcript มาตรการและการคำนวณผลประหยัด

*
โครงการพ ัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุร ักษ์
พล ังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
*
ั มีหนุน
ทีป
่ รึกษา : อ.ฉ ัตรชย
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
เลขาฯ
่ ยเลขาฯ
ผูช
้ ว
่ ยบารุง
คุณชลิต ชว
ั มีหนุน
อ. ฉ ัตรชย
คุณสมศรี จรสุวรรณ
คณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
ฝ่ายวิชาการ
ั ันธ์
ฝ่ายประชาสมพ
คูณศราวุธ ขานทอง
คุณสมศรี จรสุวรรณ
คุณอุทศ
ิ พรหมมินทร์
ั
คุณพิษต
ิ ชชเวช
ั สมบ ัติ
คุณประถมชย
ื้ จ ัดจ้าง
ฝ่ายจ ัดซอ
ฝ่ายวิศวกรรม
คุณสาย ัน อินทวงษ์
คุณสาย ัน อินทวงษ์
คุณศุภว ัฒน์ จริญกุลวณิช
3.คุณวรพจน์ โกยพิพ ัฒน์กล
ุ
คูณศราวุธ ขานทอง
ฝ่ายสงิ่ แวดล้อม
คุณยศกรณ์ เนตรแสงทิพย์
คุณววิศท
ุ ธิ์ คนหมน
่ั
คุณพีรยุทธ์ ฉิมเรือง
4.คุณอนุชา ศรจ ันทร์
ต ัวแทนทีมจากหน่วยงานต่างๆ
ประธานตรวจการประเมิน
คุณชานนท์ เยือ
่ ใย
กรรมการตรวจประเมิน
คุณวรพจน์ โกยพิพ ัฒน์กล
ุ
กรรมการตรวจประเมิน
คุณไพร ัตน์ ชูประดิษฐ ์
*
1.
2.
้ งำนปี 2555 ให ้มีผล
กำหนดแผนและเป้ ำหมำยกำรลดใชพลั
้ งงำนปี 2554 อย่ำงน ้อย 10%
ประหยัดเมือ
่ เทียบกับกำรใชพลั
ื่ สำรให ้บุคลำกรทุกคนเข ้ำใจ ปฏิบต
สอ
ั ไิ ด ้ถูกต ้องและมีสว่ ม
ร่วมอย่ำงทั่วถึง โดยให ้กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นสว่ นหนึง่
ของโรงพยำบำล
3.
ดำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเหมำะสม
และเป็ นไปตำมกฎหมำย
4.
ิ ธิภำพกำรใชทรั
้ พยำกรพลังงำน
ดำเนินกำรปรับปรุงประสท
อย่ำงต่อเนือ
่ งและเหมำะสมกับงำนบริกำร
5.
กำหนดแนวทำงปฏิบต
ั ใิ นกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงพอเพียง
โดยไม่กระทบต่อคุณภำพกำรบริกำร
*




 
*
3.การกระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจ
จุดทีพ
่ ัฒนาได้
- ควรมีกำรจัดทำแผนกิจกรรมเพือ
่ เป็ นกำรกระตุ ้นให ้
่ โครงกำรผลประหยัดแลกคูปอง
เกิดแรงจูงใจ เชน
- ควรมีกำรแข่งขันประหยัดพลังงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงๆและมีรำงวัลสำหรับหน่วยงำนทีม
่ ผ
ี ลงำนดี
*
1.
นโยบำยกำรจัดกำรพลังงำน
ทบทวนนโยบำยให ้สอดคล ้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอย่ำง
เหมำะสมและเป็ นไปตำมกฎหมำย
2.
กำรจัดกำรองค์กร
หมุนเวียนบุคลำกรร่วมเป็ นกรรมกำร/คณะทำงำนในตำแหน่ง
ต่ำงๆ
3.
กำรลงทุน
มีกำรสนับสนุนจัดสรรงบประมำณจำกภำครัฐและดำเนินกำรตำม
แผนอนุรักษ์ พลังงำน
4.
ระบบข ้อมูลข่ำวสำร
มีกำรจัดเก็บข ้อมูลอย่ำงเป็ นระบบและครบถ ้วน
5.
.
ั พันธ์
กำรประชำสม
มีกำรเผยแพร่โครงกำรอนุรักษ์ พลังงำน
ลาดับ
ประเภท
1
People Ware
2
3
งบประมาณ
ผลประหยั ด
คืนทุน
(บาท)
(บาท)/ปี
(ปี )
40,000
-
คณะกรรมการ
-
-
ทบทวนและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
-
-
ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงาน
คณะกรรมการ
-
-
กานดมาตรการ เป้ าหมาย
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
-
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
คณะกรรมการ
-
-
ทบวนข ้อกาหนดกฏหมายด ้านพลังานและสิง่ แว ้ดล ้อม
ฝ่ ายวิชาการ
12,000
-
-
ประเมินสถานะภาพทางด ้านเทคนิค
ฝ่ ายวิศวกรรม
20,000
-
-
ดาเนินการตามแผน
คณะกรรมการ
5,500
-
-
ทบทวนผลการดาเนินการทีผ
่ า่ นมา
คณะกรรมการ
-
-
สรุปหาจุดบกพร่อง แนวทางแก ้ไข
คณะกรรมการ
-
-
-
-
รายละเอีย ดกิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
การประกวดจัดทา Logo อนุรั กษ์ พลังงาน
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
การประกวดคาขวัญ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
อบรมปลูกจิตสานึก
ฝ่ ายวิชาการ
30,000.00
ประชาสัมพันธ์เสีย งตามสาย,จัดบอร์ด
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
้ ทีมงาน
จัดทาเสือ
คณะกรรมการ
20,000.00
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารจัดทาการอนุรั กษ์ พลังงาน
คณะกรรมการ
50,000.00
จัดนิทรรศการ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
่ มวลชน
ผู ้บริหารพบสือ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
Syetem Ware ทบทวนและประกาศนโยบาย
Hard Ware
ผู ้รั บผิดชอบ
5,000.00
5,000.00
1,000
2,000
ระบบปรั บอากาศ
HK
ปรั บตัง้ อุณหภูมท
ิ ี่ 25 องศา
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
HK
กาหนดช่วงเวลาในการเปิ ด- ปิ ด
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
-
PI
ปรั บปรุงการบารุงรั กษาเครือ
่ งปรั บอากาศอย่างเหมาะสม
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
10,000
ฝ่ ายวิศวกรรม
200,000
89,352
2.50
ฝ่ ายวิศวกรรม
360,000
245,000
1.47
(พิจารณาจากการใช ้งานจริง)
PI
ควบคุมการทางานปั ม
้ น้ า CHP,CDP ด ้วยระบบ VSD และการติดตัง้ เพิม
่
ระบบ VSD ควบคุมระบบ Cooling Tower
MC
เปลีย
่ นเครือ
่ งปรั บอากาศทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพตา่ เป็ นเครือ
่ งทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
MC
เปลีย
่ นหลอดดาวน์ไล Halogen 50w เป็ นหลอด LED 3w
ฝ่ ายวิศวกรรม
9,000
28,800
0.31
MC
เปลีย
่ นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ T8 ทีม
่ ก
ี ารใช ้งาน ในช่วงเวลาที่
ฝ่ ายวิศวกรรม
25,000
23,000
1.09
774,500
436,152
1.78
ติดต่อกันนานหลาย ชม.เป็ นหลอด T5
4
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตามผลการดาเนินงานด ้านการอนุรั กษ์ พลังงาน
ประเมินภายในองกรณ์
คณะตรวจ
ประเมินภายใน
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน
รวม
หมายเหตุ
โรงพยาบาลควบคุม ปี 54 มีคา่ ใช ้จ่ายการใช ้พลังงานไฟฟ้ า = 4,000,000 บาท
ผลสำรวจ : ควำมร ้อนจำก
หลอดไฟฟ้ำส่งผลกระทบแก่
พนักงำนทำให้เกิดควำม
่ วพนักงำน
ร ้อนสะสมทีตั
มำตรกำรด้ำนเทคนิ ค ควร
มีกำรปร ับโคมไฟฟ้ำให้
้
่
สู งขึนเพื
อให้
ควำมร ้อนที่
หมำยเหตุ : ต้องมีกำร
กระทบแก่ตวั พนักงำน
่
่
มเพือ
เก็บข้อมู ลเพิมเติ
่
ำงยัง
เห็นตวั เลขกำรประหยัด น้อยลงโดยทีควำมสว่
่ ัดเจน
พลังงำนทีช
อยู ่ในมำตรฐำน
่
ผลทีคำดว่
ำจะได้ร ับ กำร
*
ผลการสารวจ : มีการติดตัง้ VSD
๊ า้ CHP , CDP เพือลด
่
ระบบปัมน
้ ่
พลังงานการใช ้ไฟฟ้ า แต่ไม่มต
ี ด
ิ ตังที
ระบบ Cooling Tower
ถ ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า
= 7,500
watt.
เปอร ์เซ็นต ์การทางาน = 100 %
่
เวลาทางาน
= 8 ชัวโมง/
วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใช ้พลังงาน
*
๊
ผลการสารวจ : มีการติดตัง้ VSD ระบบปัม
่
นา้ CHP , CDP เพือลดพลั
งงานการใช ้
้ ระบบ
่
ไฟฟ้ า แต่ไม่มต
ี ด
ิ ตังที
Cooling
Tower
ถ ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
่
ผลประหยัด : ติดตัง้ VSD เพิมขนาด
7.5 KW. ใช ้งานที่ 70 % เป็ นเวลา 8
่
ชัวโมง
พลังงานไฟฟ้ า = ( 7,500 x 8 x 0.7 x 365
) / 1000
= 15,330 หน่ วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่ วย
่
ค่าไฟฟ้ าทีประหยั
ดได ้ = 21,900 –
15,330 = 6,570x 3.4
๊
ผลการสารวจ : มีการติดตัง้ VSD ระบบปัม
่
นา้ CHP , CDP เพือลดพลั
งงานการใช ้
้ ระบบ
่
ไฟฟ้ า แต่ไม่มต
ี ด
ิ ตังที
Cooling Tower
ถ ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
่
ผลประหยัด : ติดตัง้ VSD เพิมขนาด
7.5
่
KW. ใช ้งานที่ 40 % เป็ นเวลา 8 ชัวโมง
พลังงานไฟฟ้ า = ( 7,500 x 8 x 0.4 x 365
) / 1000
= 8,760 หน่ วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่ วย
่
ค่าไฟฟ้ าทีประหยั
ดได ้ = 21,900 –8,760
=13,140 x 3.4
= 44,676บาท/
่ การติดตัง้ VSD
ระยะเวลาจุดคุ ้ม: เมือมี
ระบบCooling Tower จานวน 2 ตัว
่
เพือลดพลั
งงานการใช ้ไฟฟ้ า
งบประมาณการลงทุนโดยประมาณอยูท
่ ี่
200,000 บาท
่
จุดคุ ้มทุน : ติดตัง้ VSD เพิมขนาด
7.5 KW. จานวน 2 ตัว ใช ้งานที่ 40 %
่
เป็ นเวลา 8 ชัวโมง
สามารถประหยัดได ้ 89,352 บาท/ปี
ราคา VSD จานวน 2 ตัวพร ้อมอุปกรณ์
ราคา 200,000 บาท
่ การติดตัง้ VSD ที่
ผลประหยัดเมือมี
1
๊ ประตูในพืน
ควรมีกำรติดตัง้ โชค
้ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ ภูมห
ิ ้อง
ิ้ เปลืองของระบบ
ทีต
่ ำ่ งกันเพือ
่ ป้ องกันกำรสน
ปรับอำกำศ
2
กำรติดตัง้ เครือ
่ งปรับอำกำศควรห่ำงจำก
ประตูเข ้ำออก
*
*
.