CMU Scholarly Research Report Database

download report

Transcript CMU Scholarly Research Report Database

คลังผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Scholarly Research Report Database
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ความเป็ นมา
 ปี 2550 จัดทำฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรของนักวิจยั มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่
ในฐำนข้อมูลสำกล โดยรวบรวมผลงำนทำงวิชำกำรที่เผยแพร่ ใน
ฐำนข้อมูล 7 ฐำนข้อมูล
- ตอบสนองกำรเป็ นมหำวิทยำลัยวิจยั
- สนับสนุนกำรเป็ นศูนย์บริ กำรข้อมูลแก่นกั วิจยั มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ (Researchers’ Service Center)
 ปี 2554 จัดทำฐำนข้อมูลขึ้นมำใหม่ โดยใช้ชื่อคลังผลงำนวิจยั มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ (CMU Scholarly Research Report Database)
โดยรวบรวมผลงำนทำงวิชำกำรที่เผยแพร่ ในฐำนข้อมูล Scopus
- สนับสนุนโครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งชำติ
- ปรับปรุ งฐำนข้อมูลเดิมเพื่อพัฒนำกำรให้บริ กำร
วัตถุประสงค์
 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลงำนวิจยั ของนักวิจยั
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ
 เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพและกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัยในประเทศไทย
 เพื่อเป็ นกำรกระตุน
้ ให้นกั วิจยั มีกำรทำผลงำนวิจยั ในระดับ
นำนำชำติเพิ่มขึ้น
ขอบเขต
 รวบรวมผลงำนวิชำกำรของนักวิจยั มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่เผยแพร่ ในฐำนข้อมูล Scopus
(และกำลังเตรี ยมกำรขยำยขอบเขตไปยังฐำนข้อมูลอื่นๆ)
 มีขอ้ มูลตั้งแต่ปี 2001-ปั จจุบน
ั จำนวน 5,750 รำยกำร
 ให้ขอ้ มูลบรรณำนุกรม สำระสังเขป
 ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดำว์นโหลดเอกสำรฉบับเต็ม
 มีกำรปรับปรุ งข้อมูลทุกเดือน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
 ศึกษำรำยละเอียดจำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กำหนดควำมต้องกำร รู ปแบบ และกำรแสดงผล
 ออกแบบและดำเนินกำรจัดทำฐำนข้อมูล
 สื บค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูล Scopus
 นำข้อมูลที่ได้เข้ำสู่ คลังผลงำนวิจยั ฯ
 ตรวจสอบควำมถูกต้องและทดลองใช้งำน
 ประชำสัมพันธ์และให้บริ กำรบนเว็บไซต์
 ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบน
ั ทุกเดือน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการใช้ ฐานข้ อมูล
 ใช้ตรวจสอบจำนวนผลงำนของอำจำรย์ นักวิจยั ของ
มหำวิทยำลัย /คณะ/ภำควิชำ/สถำบันของ มช.
 ทรำบจำนวนกำรได้รับกำรอ้ำงอิงของแต่ละบทควำม
 ทรำบค่ำดัชนี ผลกระทบกำรอ้ำงอิงของวำรสำร(SJR)
และค่ำ h-Indexในฐำนข้อมูล Scopus
 นำข้อมูลออกไปใช้งำนได้ทำง email, RSS Feed, Print.
รู ปแบบการสื บค้ น
 การไล่เรียงรายชื่อ (Browse)
- ปี พิมพ์ และ รายชื่อหน่วยงาน
 การใช้ คาสืบค้ น (Search)
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร คาสาคัญ
ชื่อผู้เขียนผลงาน และชื่อผู้รับผิดชอบหลัก
การแสดงผลการสื บค้ น
 รำยละเอียดบรรณำนุกรม และสำระสังเขป
 จำนวนกำรได้รับกำรอ้ำงอิง (Cited by)
 ค่ำค่ำดัชนีผลกระทบกำรอ้ำงอิงของวำรสำร (Scimago
Journal Rank : SJR)
 ค่ำ h-Index
 ลิงค์ไปยัง Scopus เพื่อดำว์นโหลดเอกสำรฉบับเต็ม
 จำกัดผลกำรสื บค้น จำแนกตำมปี พิมพ์ ชื่อผูเ้ ขียนผลงำน
และประเภทเอกสำร
การแสดงผลในรูปกราฟ
แสดงผลทั้งหมดในรู ปกรำฟจำแนกตำม
 ปี พิมพ์
 หน่วยงำนที่สงั กัด
ข้ อเสนอแนะ
 เพิม่ กำรแสดงผลสื บค้นโดยจำแนกชื่อเรื่ องตำมสำขำวิชำ
 เพิ่มกำรรำยงำนผลในรู ปแบบกรำฟ โดยจำแนกตำมสำขำวิชำ
 รวบรวมผลงำนวิจยั ของนักวิจยั มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่
เผยแพร่ ในศูนย์ดชั นีกำรอ้ำงอิงวำรสำรภำษำไทย (TCI)
เพื่อเพิม่ ผลงำนวิจยั ในกลุ่มสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์