แผนการเรียน(ต่อ)

download report

Transcript แผนการเรียน(ต่อ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
(ต่อเนื่ อง)
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Technology
Program
in Business Computer
(Continuing Program)
ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม
:
เทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
เป็ นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ
ทีผ่ ลิตและพัฒนากาลังคนให้ มีคุณภาพ
ได้ มาตรฐานทันต่ อเทคโนโลยี สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้อมเพือ่ เข้ าสู่ ตลาดแรงงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนดานวิ
ชาชีพให้มี
้
คุณภาพ ไดมาตรฐาน
้
มีคุณธรรม จริยธรรมและทันตอ
่
เทคโนโลยี สอดคลองกั
บความตองการของ
้
้
ตลาดแรงงานระดับชาติ และนานาชาติ
พัน ธกิ จ ที่ 2 เพิ่ ม ศั กยภาพด้ านวิ ช าชี พ แก่ ชุ มชนและ
สั งคม สร้างเครือขายการ
เรียนรู้ เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร
่
พัฒนาอาชีพ อยางยั
ง่ ยืน
่
พั น ธ กิ จ ที่ 3 ส ร้ า ง ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี เพือ
่ สนับสนุ นการประกอบ
อ า ชี พ แ ก่
ชุมชนและสั งคม
ปรัชญา
มุ่งผลิต บัณ ฑิต ด้ านอาชีว ศึ ก ษาที่ม ี
ความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบต
ั ิ
และพัฒ นางานระดับ เทคโนโลยี ด้ าน
คอมพิวเตอรธุ์ รกิจ
สามารถจัดการและ
ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น
มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และ กิจนิสัยทีเ่ หมาะสมในการ
ท างานสอดคล้ องกับ ความต้ องการของ
สั ง คม ชุ ม ชน และสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ผลิตบัณฑิตทีม
่ ค
ี วามรู้ความ
ชานาญดานคอมพิ
วเตอรธุ์ รกิจเป็ นอยางดี
้
่
สามารถจัด การและควบคุ ม การท างาน
บู ร ณาการความรู้ ทัก ษะ และการคิด
น อ ก ก ร อ บ น าไ ป ปร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช้ แ ก้ ไ ข
ปั ญ หาและพัฒ นางานด้ านคอมพิว เตอร ์
ธุ ร กิ จ โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เกีย
่ วของ
้
2. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ม ี คุ ณ ธร รม
จริ ย ธรรม มี เ จตคติ ท ี่ ด ี ต่ ออาชี พ ด้ าน
วัตถุประสงค์(ต่อ)
3. เ พื่ อ ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ฐ และเอกชนทั้ง ใน
ระหว่างองค กรภาครั
์
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร จั ด
การศึ กษาดานคอมพิ
วเตอรธุ์ รกิจ
้
4. เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ห้ กั บ
บัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง
การศึ ก ษาค้ นคว้ าวิจ ย
ั ที่เ ป็ นประโยชน์
ต่ องานอาชี พ ด้ านคอมพิ ว เตอร ์ ธุ ร กิ จ
และมี ส่ วนร่ วมในการแก้ ปั ญ หาสั งคม
เศรษฐกิจ อนุ ร ก
ั ษ์ ศิ ลปวัฒ นธรรมและ
โอกาสในสายงานวิชาชีพ
หน่วยงานเอกชน
หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน
หัวหน้าหรือผูช
้ ่ วยผูบริ
้ หารโครงการ
ผูดู
้ แลระบบงานใองคกร
์
ผูปฏิ
ั งานดานเทคโนโลยี
้ บต
้
สารสนเทศ
นักออกแบบและพัฒาโปรแกรม
นักออกแบบและพัฒนาเว็บ
นักออกแบบกราฟิ ก
่ นับสนุ นดานเทคโนโลยี
เจาหนาทีส
โอกาสในสายงานวิชาชีพ
หน่วยงานภาครัฐ
หัวหน้าหรือผูช
้ จัดจ้าง
้ ่ วยฝ่ายจัดซือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ผูดู
้ แลระบบสารสนเทศ
ประกอบอาชีพส่วนตัว
รับพัฒนาโปรแกรม
รับพัฒนางานมัลติมเี ดีย
ดาเนินธุรกิจพาณิชยอิ
์ เล็กทรอนิกส์
รับวางระบบเครือขาย
่
รับพัฒนา Application
มาตรฐานการศึ กษาวิชาช
คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค ์
ดานคุ
ณธรรม จริยธรรม
้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัว่ ไป
ความรูและทั
กษะการสื่ อสาร การ
้
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรูและการปฏิ
บต
ั งิ าน
้
การทางานรวมกั
บผูอื
่ การใช้
่
้ น
มาตรฐานการศึ กษาวิชาช
สมรรถนะวิชาชีพ
1. วิเคราะหความต
องการและออกแบบ
์
้
ซอฟตแวร
์
์
ในระบบธุรกิจ
2. เขียนโปรแกรมประยุกตโดยใช
์
้ภาษา
เชิงวัตถุในระดับ
ทีซ
่ บ
ั ซ้อน
รกิจ
3. พัฒนาเว็บไซตทางธุ
์
4. พัฒนาสื่ อประสมทัง้ แบบออนไลนและ
์
ออฟไลน์
มาตรฐานการศึ กษาวิชาช
สมรรถนะวิชาชีพ(ตอ)
่
6. วิเคราะหออกแบบติ
ดตัง้
และ
์
แกปั
ทองถิ
น
่ LAN
้ ญหาระบบเครือขาย
่
้
7.จัดการระบบความปลอดภัยและ
สามารถบารุงรักษาระบบ
จราจรใน
เครือขาย
่
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินผล
และงานวิจย
ั ของ องคกร
์
9. ให้คาปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกร
์
กาหนดการเปิ ดสอน
เปิ ดดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ตัง้ แตภาคเรี
ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 เป็ น
่
ตนไป
้
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
สาเร็จการศึ กษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน
้ สูง
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์ รกิจหรือ
สาขาวิชาอืน
่ ที่ สั มพันธกั
์ น
มีสุขภาพสมบูรณทั
์ ง้ รางกายและ
่
จิตใจ ไมป
โรครายแรงหรื
อมี
่ ่ วยเป็ น
้
ความผิดปกติทเี่ ป็ นอุปสรรคตอ
่
การศึ กษา
เป็ นผูที
่ ค
ี ุณสมบัตอ
ิ น
ื่ ๆ ตามที่
้ ม
สถาบันการ
อาชีวศึ กษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
วิธีรบั สมัครนักศึกษาเข้าศึกษา จะ
พิจารณารับนักศึกษา
3 ประเภท ดังนี้
นักศึ กษาทีผ
่ านการสอบคั
ดเลือกตรง
่
ตามหลักเกณฑและ
วิธก
ี ารทีส
่ ถาบันการ
์
อาชีวศึ กษาภาคใต้ 2
นักศึ กษาทีผ
่ านการสอบคั
ดเลือกตาม
่
หลักเกณฑและวิ
ธี
พิเศษ ตามประกาศ
์
การรับนักศึ กษาของ สถาบันการ อาชีวศึ กษา
แผนรั บนักศึกษา
จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับเข้ าศึกษาในหลักสู ตร และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ทีค่ าดว่ าจะจบในแต่ ละปี การศึกษา เป็ นระยะเวลา 5 ปี การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่
ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสู ตร
นักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
รวมทัง้ หมด
ปี การศึกษา
255 255 256 256 256
8
9
0
1
2
20 20 20 20 20
-
20
20
20
20
20
40
40
40
40
การจัดการศึกษา
การจัดการศึ กษาเป็ นการศึ กษาในระบบ
และการศึ กษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา
2
ปี การศึ กษา
การจัดภาคเรียนโดยใช้ระบบ
ทวิภาค
โดยกาหนดให้
1 ปี การศึ กษา
แบงออกเป็
น
2 ภาคเรียน
และ
1
่
ภาคเรียนปกติมรี ะยะเวลาการศึ กษาไมน
่ ้ อย
กวา่
18 สั ปดาห ์
สาหรับภาคเรียนฤดู
รอนการก
าหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต
้
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันไดกั
้ บภาคเรียนปกติ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุ์ รกิจ(ตอเนื
่ ่อง) ใช้เวลา
การศึ กษา
2
ปี การศึ กษาแตไม
่ เกิ
่ น
4
ปี การศึ กษา
สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา
หรือใช้เวลาไมเกิ
ปี
่ น 6
การศึ กษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
การขอโอนผลการศึกษา หรื อขอประเมินเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ทางานในสถานประกอบการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
การลงทะเบียน และวัดผ
การลงทะเบียนเรียน
นักศึ กษาลงทะเบียนรายวิชาในภาค
เรียนปกติไดไม
9 หน่วยกิต
้ น
่ ้ อยกวา่
และไมเกิ
22 หน่วยกิต
สาหรับภาค
่ น
ฤดูรอนลงทะเบี
9 หน่วยกิต
ยนไดไม
้
้ เกิ
่ น
เวนแต
ได
้
่ รั
้ บอนุ ญาตจากสถาบัน
การวัดผลและการสาเร็จ
การศึกษา
การสาเร็จการศึ กษา
ตองได
จ
้
้ านวน
หนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางที่
จานวนหน่วยกิตรวม
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
72 หน่ วยกิต
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
15 หน่ วยกิต
1.1) กลุมวิ
่ ชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
่
ไมน
่ ้ อยกวา่ 6 หน่วยกิต
1.2) กลุมวิ
ตศาสตร ์
่ ชาวิทยาศาสตรและคณิ
์
ไมน
่ ้ อยกวา่ 3 หน่วยกิต
1.3) กลุมวิ
ษยศาสตร ์
่ ชาสั งคมศาสตรและมนุ
์
ไมน
่ ้ อยกวา่ 6 หน่วยกิต
แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
เรียนในสถานศึ กษา
4000-1203 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การนาเสนอใน
งานอาชีพ 3(2-2-5)
4000-1402 สถิตเิ พือ
่ งานอาชีพ 3(3-0-6)
4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหมและ
่
ภาวะผูน
้ า 3(2-2-5)
4204-2001 การพัฒนาเว็บไซตเพื
่ งานธุรกิจ
์ อ
3(2-2-5)
4204-2005 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
์
สารสนเทศทางธุรกิจ
แผนการเรียน(ตอ)
่
ภาคเรียนที่ 2
เรียน/ฝึ กประสบการณ์
ในสถานประกอบการ
4204-2002 การบริหารจัดการเครือขาย
่
อินเทอรเน็
์ ต 3(2-2-5)
4204-2004 การพัฒนาสื่ อประสมปฏิสัมพันธ ์
3(1-4-4)
4204-2104 การจัดการธุรกิจ 3(1-4-4)
4204-2108 การจัดการสารสนเทศ
กระบวนการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
แผนการเรียน(ตอ)
่
ยน/ฝึ ก
ภาคเรียนที่
ฤดูรอนเรี
้
ประสบการณ์
ในสถานประกอบการ
4204-2003 การประยุกตใช
์ ้ซอฟตแวร
์
์
สาเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
4204-2123 สั มมนาคอมพิวเตอรธุ์ รกิจ 3(22-5)
แผนการเรียน(ตอ)
่
ภาคเรียนที่ 3
เรียน/ฝึ กประสบการ ์
ในสถานประกอบการ
4204-2006 ความปลอดภัยและการบริหาร
ความเสี่ ยง
ของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
4204-2008 การสื่ อสารและแลกเปลีย
่ น
ขอมู
3(2-2้ ลสารสนเทศในงานธุรกิจ
5)
4204-2102 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
ขอมู
้ ลลูกคา้ 3(2-2-5)
แผนการเรียน(ตอ)
่
ภาคเรียนที่ 4
เรียนในสถานศึ กษา
4000-1202
การอานและการเขี
ยน
่
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3(2-2-5)
4000-1503
การพัฒนาจริยธรรมในงาน
อาชีพ 3 (3-0-6)
4204-2007
เทคโนโลยีสาหรับการบริหาร
จัดการความรู้ 3(2-2-5)
4204-2009
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
่
3(2-2-5)
อาจารยประจ
าหลักสูตร
์
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายเอนก
เกียรติกุล
2 นางบุษญรัตน์
ธนประเสริฐ
จารุ
ตาแ
หน่ ง
คุณวุ
ทาง
ฒิ
วิชาก
าร
ครู
คศ.2
ศรี ครู
คศ.2
สาขาวิชา
วท. เทคโนโลยี
ม. สารสนเทศ
คอ. เทคโนโลยี
ม. คอมพิวเตอร ์
สาเร็จการศึกษา
จาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ม ห า
นคร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ
จอมเกล้าพระนคร
อาคารสถานที่และครุภณ
ั
ั ิ และ
ใช้อาคารเรียน ห้องปฏิบต
ครุภณ
ั ฑ ์ เฉพาะระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุ์ รกิจ ประกอบดวย
้
สถานที่ รายละเอียดการใช้พืน้ ทีก่ าร
จัดการเรียนการสอน
ห้องพักครู
จานวน 2
ห้อง
ห้องบรรยาย
จานวน 3 ห้อง
ภาพประกอบ
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอร ์
อาคารสถานที่และครุภณ
ั
1) ชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอรส
ั ิ
์ าหรับฝึ กปฏิบต
1 เครือ
่ ง ตอ
่ 1 คน
2) เครือ
่ งรับสั ญญาณภาพจากคอมพิวเตอร ์
จานวน 2 เครือ
่ ง
3) เครือ
่ งฉายภาพสามมิต ิ
จานวน 2 เครือ
่ ง
4) ชุดเครือ
่ งขยายเสี ยงพรอมไมค
ไร
้
์ สาย
้
จานวน 2 ชุด
5) เครือ
่ งพิมพ ์ INKJET สี
จานวน 2 เครือ
่ ง
6) เครือ
่ งพิมพ LASER ขาวดา
ภาคผน
วก
วิพากษหลั
์ กสูตร
ลงนามความรวมมื
อ
่
ลงนามความรวมมื
อ(ตอ)
่
่
ลงนามความ
สถานประกอบการภาคเอก
ลาดับ
ชือ
่ หน่วยงาน
1
โรงแรมโซฟิ เทล
กระบี่
ภูคต
ี รา
กอลฟ
์ แอนด ์ สปา
รีสอรท
์
โรงแรมเชอราตัน
กระบี่
บีช
รีสอรท
์
มัณดาวีต ์
รีสอรท
์
แอนด ์ สปา
โรงแรมดีวาน่า
พลาซ
กระบี่
่ ่า
อาวนาง (เมอรเคียว
2
3
4
จานวน
ครูฝึก
รับ
1
นายประเสริฐ
ตติมน
ิ
1
นายสุชพ
ี
แซ่อึง่
2
นายสมชาย
สม
พร
นายปัณณธรณ์
อางสกุ
ล
๋
2
สถานประกอบการภาครัฐฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
ชือ
่ หน่วยงาน
จานวน
ครูฝึก
รับ
สานักงานจังหวัดกระบี่
2
น.ส.ฉัตรนภา
กลุมงานข
อมู
ประกอบกิจ
่
้ ล
สารสนเทศและการ
สื่ อสาร
สถานีตารวจภูธรเมือง
กระบี่
สานักงานสาธารณสุข
สานักงานบริการลูกค้า
จังหวัดกระบี่
กสท.กระบี่
โรงไฟฟ้าภาคใต้
2
ด.ต.ชูชย
ั เองฉ
่ ้ วน
2
4
นายประจักษ์ นิจถาวร
วัชรินทร ์
ซ้าย
เกลีย
้ ง
2
น.ส.กรรณิ การ์ จงก์วนิ ิต
วิทยาลัยเทคนิค
สถาบันการอาชีวศึ กษา
กระบี
่
ภาคใต 2
ขอบคุ
ณ
้
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอ
ห้องเรียน SmartClassro
ห้อง Internet เพือ
่ บริกา
อาคารวิทยบริการ