การสร้างข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์

download report

Transcript การสร้างข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์

การสร้ างข้ อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุ ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
www.prachyanun.com
โครงการความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เรื่ อง การสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech)
วันศุกร์ที่ 5
กันยายน พ.ศ.2557
www.prachyanun.com
Contents
หัวข้อสนทนาการสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินคุณภาพรอบ 4
แบบฟอร์ มข้ อสอบมาตรฐาน
ประเภทข้ อสอบวัดผล
การออกข้ อสอบแบบคิดวิเคราะห์
ตัวอย่ างข้ อสอบคิดวิเคราะห์
www.prachyanun.com
(ร่ าง) ตัวบ่ งชี้ 2 การประเมินคุณภาพรอบ 4
www.prachyanun.com
(ร่ าง) ตัวบ่ งชี้ 3 การประเมินคุณภาพรอบ 4
www.prachyanun.com
แบบฟอร์ มข้ อสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฏี
www.prachyanun.com
แบบฟอร์ มข้ อสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ
www.prachyanun.com
วิเคราะห์ โครงสร้ าง ปวส.
www.prachyanun.com
Item Spec Test Blueprint
www.prachyanun.com
ตัวอย่ างข้ อสอบมาตรฐาน
www.prachyanun.com
http://www.pvca-ri.com
www.prachyanun.com
แบบคำตอบเดียว (multiple
choice)
มาตรฐานข้ อที ..........
วัต ุประสงค์ ที .......... ................................................................................................................................
พฤติกรรมการเรียนร้  ความ า......  ความเข้า .......  การนาไป ช้........  การวิเคราะห์........
คา าม
ตัวเลือก ก.
ตัวเลือก ข.
ตัวเลือก ค.
ตัวเลือก ง.
www.prachyanun.com
ข้ อสอบวัดความจา
ใครคือนายกรัฐมนตรีคนที 29 ของประเทศไทย ?
ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข. น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร
ค. พล.อ.ประยุทธ จันโอชา
ง. พล.อ.เปรม ติณสลานนท์
www.prachyanun.com
ข้ อสอบวัดความเข้ าใจ
ครผ้ สอนสาขาพณิชยการจบปริญญาตรีสาขาอะไร
ก. วิศวกรรมศาสตร์
ข. บริหารธุรกิจ
ค. ศิลปกรรมศาสตร์
ง. รัฐศาสตร์
www.prachyanun.com
ข้ อสอบวัดการนาไปใช้
เมือต้ องการออกแบบจัดหน้ าเอกสารสิ งพิมพ์ ขนาด
โปสเตอร์ ควรใช้ โปรแกรมใดในการจัดทาเอกสาร
ก. PHP
ข. Dreamweaver
ค. In design
ง. Word processor
www.prachyanun.com
การออกข้ อสอบวัดการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ความสาคัญ
การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
การวิเคราะห์ หลักการ
++++
การจาแนก
การจัดหมวดหม่
การเชือมโยง
การสรุปความ
การประยุกต์
www.prachyanun.com
การวิเคราะห์ ความสาคัญ
คุณลักษณะของผ้ จบ ปวช.ทีส านประกอบการ
ต้ องการมากทีสุ ดคือข้ อใด
ก. เกรดเฉลียสง
ข. จบจากส าบันมีชือเสี ยง
ค. ความรับผิดชอบ
ง. บุคลิกภาพดี
www.prachyanun.com
การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
การ ล่ มของตึก 6 ชั้นระหว่ างการก่ อสร้ าง เกิดจาก
ความผิดพลาดของใคร
ก. เกิดจากส าปิ กเขียนแบบผิดพลาด
ข. เกิดจากการละเลยของวิศวกร
ค. เกิดจากร้ านส่ งวัสดุก่อสร้ างไม่ มีคุณภาพ
ง. เกิดจากผ้ รับเหมาไม่ ได้ บวงสรวงเจ้ าทีเจ้ าทาง
www.prachyanun.com
การวิเคราะห์ หลักการ
้ าจะต้ องวางแผนธุรกิจร้ านสะดวกซื้อควรใช้ หลักการ
ใดเหมาะสมทีสุ ด
ก. 4M
ข. 4P
ค. PDCA
ง. Six Sigma
www.prachyanun.com
การจาแนก
ข้ อใดคือความแตกต่ างระหว่ าง LPG กับ NGV
เมือนามาใช้ กบั ร ยนต์
ก. การนามาใช้ กบั เครืองยนต์ ดีเซล
ข. นามาใช้ ได้ กบั ร ยนต์ บรรทุกเท่ านั้น
ค. ก๊ าซเหลวกับก๊ าซธรรมชาติ
ง. ราคาแตกต่ างกัน
www.prachyanun.com
การจัดหมวดหม่
ข้ อใดเป็ นโปรแกรมทีทางานในลักษณะเดียวกัน
ก. C++, Java, Python
ข. Word, C++, Power Point
ค. Google, Java, Excel
ง. PPT, DOC, Visual Basic
www.prachyanun.com
การเชือมโยง
กรณีระบบกล้ องวงจรปิ ดไม่ สามาร บันทึกเหตุการณ์ คนร้ าย
ปล้ นธนาคารได้ เกิดจากความขัดข้ องของอะไร
ก. กล้ องเก่ าและใช้ งานมานาน ไม่ มกี ารซ่ อมบารุง
ข. มีการตัดสายไฟไปขาย กล้ องไม่ มไี ฟฟ้าเลีย้ ง
ค. แสงสว่ างในบริเวณนั้นไม่ เพียงพอ
ง. คนร้ ายพ่นสี ปิดหน้ าจอกล้ องจนมองไม่ เห็น
เหตุการณ์
www.prachyanun.com
การสรุปความ
ร บรรทุกสิ บล้ อจอดทิง้ ไว้ ท้งั คืนท่ ามกลางฝนทีตกหนัก รุ่ง
เช้ าสตาร์ ทไม่ ติด จึงต้ องต่ อพ่วงแบตเตอรีกับร อีกคันหนึง
ก็ยงั สตาร์ ทไม่ ตดิ อะไรเป็ นสาเหตุทรี สตาร์ ทไม่ ติด
ก. ร จอดทิง้ ไว้ ท้งั คืนแบตหมด
ข. ฝนตกหนักทาให้ ร เสี ย
ค. ร บรรทุกลืมปิ ดไฟหน้ าร
ง. ความชื้นจากฝนอาจเป็ นต้ นเหตุ
www.prachyanun.com
การประยุกต์
ข้อ ดคือการดาเนินชีวติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพียง
ก. สมชาย ดบันทึกค่า ช้ ่าย นบัญชีครัวเรื อน
ข. สมหญิงซื้ อของตามความ าเป็ นของครอบครัว
ค. สมหวังสัง่ ของราคาแพงแต่สามารถ ช้งานได้นาน
มาก
ง. ถูกทุกข้อ
www.prachyanun.com
ตารางให้ คะแนน Rubrics
การปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอน
๓
ระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
๒
๑
๐
นา้ ห คะแน
นัก น
-
1
2
www.prachyanun.com
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบระดับคุณภาพ
แบบ Analytic Scoring Rubrics
ดี (3 คะแนน) พอใช้(2คะแน
น)
๑. ควำมคิดริเริม
่
สรำงสรรค
้
์
26
๑. มีควำมคิดใน ปฏิบต
ั ไิ ด้ ๒
กำรวำดภำพตำม ใน ๓ ขอ
้
ควำมคิดเห็นของ
กลุม
่
๒. ไมลอก
่
ควำมคิดในกำร
วำดภำพของคน
อืน
่
๓. ระบำยสี อยำง
่
สวยงำม
สอดคลองกั
บ
้
ปรับปรุง(1
คะแนน)
ปฏิบต
ั ไิ ด้ ๑
ใน ๓ ขอ
้
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบระดับคุณภาพ
แบบ Holistic Scoring Rubrics
ดี (3
คะแนน)
กำรวำดรูปเซล ์ ผลงำนของ
พืชและเซลลสั์ ตว ์ นักเรียนแตกตำง
่
จำกคนอืน
่ อยำง
่
ชัดเจน
ชิน
้ งำนมีควำม
สมบูรณถู
้
์ กตอง
ตำมตำมคำสั่ ง
และมีกำร
นำเสนอผลงำน
เหมำะสม
27
พอใช้(2คะแน
น)
ปรับปรุง(1
คะแนน)
ผลงำนของ
นักเรียนแตกตำง
่
จำกคนอืน
่ อยำง
่
ชัดเจน
ชิน
้ งำนมีควำม
สมบูรณถู
้
์ กตอง
ตำมตำมคำสั่ ง
ผลงำนของ
นักเรียนไม่
แตกตำงจำกคน
่
อืน
่ อยำงชั
ดเจน
่
28
ขัน
้ ตอนกำรสรำงเกณฑ
กำรให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภำพ
(Scoring Rubrics)
1. กำหนดระดับหรือคุณภำพทีต
่ องกำรให
้
้
คะแนน เช่น
2 ระดับ คะแนนเต็ม กับไมได
่ คะแนน
้
3 ระดับ คือ
คะแนนเต็ม
(2
คะแนน)
ไดคะแนนบำงส
้
่ วน (1
คะแนน)
ไมได
(0 คะแนน)
่ คะแนน
้
2. พิจำรณำขอค
้ ำถำมสถำนกำรณ์ แลว
้
ขัน
้ ตอนกำรสรำงเกณฑ
กำรให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภำพ
(Scoring Rubrics)
3. วิธก
ี ำรเขียนคำอธิบำยในแตละระดั
บสำมำรถ
่
เขียนได้ 3 รูปแบบ คือ
แบบที่ 1 กำหนดคำอธิบำยแบบลดลง
หมำยถึง
กำรเขียนเกณฑกำรให
่ เขียนเกณฑที
้คะแนนโดยเริม
์
์ ่
ระดับคุณภำพสูงสุดหรือไดคะแนนเต็
มกอนแล
วลด
้
่
้
คะแนนตำมคุณภำพทีล
่ ดลง
แบบที่ 2 กำหนดคำอธิบำยแบบบวกหรือเพิม
่ ขึน
้
หมำยถึง กำรเริม
่ ต้นทีร่ ะดับคุณภำพตำ่ สุดหรือไมได
่ ้
คะแนนกอนแล
วเพิ
ม
่ ระดับคุณภำพตำมระดับคะแนนที่
่
้
เพิม
่ ขึน
้ ไปตำมลำดับ
29
แบบที่ 3 กำหนดคำอธิบำยแบบเพิม
่ ขึน
้ และลดลง
30
ขัน
้ ตอนกำรสรำงเกณฑ
กำรให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภำพ
(Scoring Rubrics)
4. ตรวจสอบโดยคณะผู้มีส่วนรวมหรื
อ
่
ผู้เชีย
่ วชำญทำงกำรวัดผล
5. ทดลองใช้เกณฑในกำรตรวจผลงำนที
ม
่ ี
์
มำตรฐำน/คุณลักษณะ
ตำมเกณฑที
่ ำหนด
์ ก
6. หำควำมสอดคลองในกำรตรวจข
อสอบ
้
้
อัตนัยของกรรมกำร
3 ทำน
ในลักษณะของ inter rater
่
reliability
การแบ่ งภารกิจออกข้ อสอบ
www.prachyanun.com
บทสรุป
 ข้ อสอบระดับ ปวช., ปวส.
 ข้ อสอบทฤษฎีสาขาวิชาชีพ
ความจา,ความเข้ าใจ,การนาไปใช้ ,การวิเคราะห์
 ข้ อสอบปฏิบัติสาขาวิชาชีพ

www.prachyanun.com
คา าม ???
 ส่ งข้อสอบภาย น 3-5 ต.ค.2557
[email protected]
www.prachyanun.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุ ข
ภาควิชาครุ ศาสตร์ เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
[email protected]
http://www.prachyanun.com
081-7037515
www.prachyanun.com