PREZENT*CIJAS NOSAUKUMS - Latvijas Veselības ekonomikas

Download Report

Transcript PREZENT*CIJAS NOSAUKUMS - Latvijas Veselības ekonomikas

Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes
balva
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
2013. gada 30.maijs
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Latvijas ārstniecības iestāžu
Kvalitātes balva
Projekts „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un
partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā
un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr.
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) tika īstenots ar
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu
atbalstu.
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Dienas kārtība
9.30 – 10.00
Dalībnieku reģistrācija, kafija
10.00 – 10.15
10.15 - 10.30
Ārstniecības iestāžu kvalitātes balva – projektā Alina Dūdele
iecerētais un sasniegtais
Projekta ekspertu galvenās atziņas
Igors Trofimovs
10.30 – 11.00
Balvu un atzinības rakstu pasniegšana
11.00 - 11.10
11.10 -11.30
11.30 -12.00
12.00 - 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.00
Veselības ministre Ingrīda
Circene
LVEA Valdes priekšsēdētājs
Māris Baltiņš
Uzruna projekta dalībniekiem
Veselības ministre Ingrīda
Circene
Projekta ekspertu projektā veiktā novērtēšanas Dzintars Putnis
procesa kopsavilkums
Projekta dalībnieku – ārstniecības iestāžu projektā
veiktā novērtēšanas procesa kopsavilkums
Tālākā Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas Daiga Behmane
virzība
Pusdienas
Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas Darba Daiga Behmane
grupas un ekspertu komisijas sēde
Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva –
projektā iecerētais un sasniegtais
Alina Dūdele
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projekts: Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva
Projekta finansētājs: Eiropas Sociālais fonds
Projekta nosaukums: „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera
administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā
veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana”
Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116)
Projekta ieviešanas laiks: 2012. gada oktobris – 2013. gada jūnijs;
Projekta partneri: LVEA, Latvijas Kvalitātes Biedrība; Austrijas Nacionālais
veselības aprūpes pētījumu un plānošanas institūts (Gesundheit Österreich
GmbH)
Projekta mērķis: Piesaistot profesionālos Latvijas un ārzemju ekspertus pielāgot
Latvijas apstākļiem starptautiski atzīto ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības
sistēmu
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projekta idejas pamatojums
•
•
•
•
Nevienas valsts veselības aprūpes sistēma nav iedomājama bez
kvalitātes vadības sistēmas
Sistēmiskā pieeja vadībai, tajā skaitā arī kvalitātes vadībai, ir
nepieciešamais priekšnosacījums iestādes ekonomiskai efektivitātei
Veselības aprūpes sistēmas attīstībai ir nepieciešama brīvprātīga
iestāžu iesaistīšanās kvalitātes vadības pilnveidošana un iespējas
salīdzināt savu sniegumu ar citām iestādēm
Kvalitātes vadības sistēmai veselības aprūpē pirmkārt ir jānodrošina
pacienta drošība un klīniskā rezultāta izcilība
Projekta izvēles
1. Kvalitātes vadības sistēmas izvēles kritēriji:
•
•
•
•
Starptautiski atpazīstama sistēma
Satur kritērijus, kas ir specifiski ārstniecības iestādēm un vērsti uz
veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību
Rada pamatu iestādes nepārtrauktai attīstībai
Iespējama pakāpeniskā ieviešana
2. Projekta darba grupa vienošanas par
Kvalitātes balvas mērķiem:
•
•
•
Organizācijas (personāla!) pašapziņas celšana;
Sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un klientu piesaistīšana;
Konkrēto, ārstniecības iestādēm raksturīgo (t.sk. normatīvajos aktos
u.c. noteikto), izmērāmo parametru un atsevišķo klīnisko rādītāju
noteikšana;
Projekta iecerētais:
Projekta sasniegtais:
•
•
•
•
Izstrādāt metodiku
Veikt pilotiestāžu novērtēšanu
Izvērtēt pilotprojekta rezultātus
•
•
•
•
•
Ir radīts metodiskais materiāls
ārstniecības iestādēm, kas satur
pašvērtējuma un ekspertu
novērtējuma kritērijus un
metodiku
Ir apmācīti 15 eksperti
Pašnovērtējumu veica 16
iestādēs
Eksperti veica 11 iestāžu
novērtējumu
Ir izcīnītas kvalitātes balvas 5
nominācijās
Ir izveidots pamats ikgadējam
Kvalitātes balvas pasākumam
Kvalitātes balva ir:
•
•
•
•
Atzinība par organizācijas centieniem sniegto pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanā
Atzinība par drosmi atklāti runāt par kvalitāti savā organizācijā un
gatavību dalīties pieredzē ar citām organizācijām
Atzinība par pirmajiem soļiem nepārtrauktas kvalitātes uzlabošanas
ceļā
Labākais sniegums starp konkrētās nominācijas dalībniekiem (ekspertu
novērtējumā pēc vienotas metodikas)
Projekta ekspertu galvenās atziņas
Igors Trofimovs
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projekta dalībnieki
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Iestāde
Struktūrvienība
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā
slimnīca"
SIA "Vidzemes slimnīca"
7.psihiatriskā nod.
A/S "Veselības centru apvienība"
Veselības centrs "Pļavnieki"
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas
Dzemdību nams"
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca"
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca"
SIA "Cēsu klīnika"
Dzemdību nodaļa
Neiroloģijas nodaļa
Dienas stacionārs
Hematoloģijas un transplantācijas nodaļa
Dzemdību nodaļa
VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas Garīgās veselības ambulatorās aprūpes
centrs"
centrs "Veldre"
A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Dienas stacionāra ķirurģiskā profila nodaļa
RP SIA PVAC "Ziepniekkalns"
Primārās veselības aprūpes centrs
SIA "Veselības centrs 4"
Baltijas vēnu klīnika - ķirurģijas nodaļa ar
dienas stacionāru
1.nominācija: Internā profila nodaļa
Piedalījās
1)RAKUS, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas
Hematoloģijas un transplantācijas nodaļa
2)BKUS, dienas stacionārs;
3)SIA Vidzemes slimnīca, Neiroloģijas nodaļa.
2.nominācija: Ķirurģiskā profila nodaļa
Piedalījās
1)Veselības centrs 4, Baltijas vēnu klīnika, ķirurģijas
nodaļa ar dienas stacionāru
2)Latvijas Jūras medicīnas centrs, Dienas stacionāra
ķirurģiskā profila nodaļa.
3.nominācija: Dzemdību nodaļa
Piedalījās
1)Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas Dzemdību nams»
2)SIA «Cēsu klīnika»
4.nominācija: Psihiatriskā profila nodaļa
Piedalījās
1)VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs»;
2)VSIA «Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca»
5.nominācija Veselības centrs
Piedalījās
1. AS Veselības centru apvienība, nominējot Veselības
centru ‘Pļavnieki”
2. Rīgas pašvaldības SIA PVAC „Ziepniekkalns”
LR Veselības ministres
Ingrīdas Circenes
uzruna projekta dalībniekiem
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projektā veiktā novērtēšanas procesa
kopsavilkums
Dzintars Putnis
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Ārstniecības iestāžu pārstāvji par
projekta gaitā veiktā iestādes
kvalitātes un pacientu drošības
sistēmas pašnovērtējumu, projekta
gaitā gūto pieredzi
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Apliecinājumi projekta
ekspertiem
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Ekspertu komanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Andrejs Kramičs
Jānis Batalauskis
Anna Maruškina
Dace Rezeberga
Renāte Snipe
Elīna Lauva
Aigars Kišuro
Lelde Vancoviča
Ērika Rubene
Ilze Breča
•
•
•
•
•
Igors Trofimovs
Dzintars Putnis
Adela Vitkovska
Vanda Vaščenkova
Daiga Behmane
Projekta iecerētais turpinājums:
•
•
•
•
•
•
Apkopot ekspertu un iesaistīto iestāžu viedokļus par nepieciešamo
turpmāko rīcību
Izveidot pastāvīgi strādājošu ekspertu grupu Kvalitātes balvas projekta
attīstībai
LVEA sadarbībā ar LKB turpinās iesākto darbu Ārstniecības iestāžu
Kvalitātes vadības sistēmu veidošanā, novērtēšanā, metodiskā atbalstā
Informēt sabiedrību par ārstniecības iestāžu sniegumu kvalitātes
vadības sistēmu pilnveidošanā
Sadarbībā ar Veselības ministriju pilnveidot ārstniecības iestāžu
kvalitātes kritērijus
Iesaistīties starptautiskos projektos un veicināt Kvalitātes balvas
starptautisku atpazīstamību
Paldies projekta atbalstītājiem:
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projekts „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu
pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) tika īstenots ar
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Paldies par uzmanību!