نتیجه گیری - فروشگاه جدید نیکا

Download Report

Transcript نتیجه گیری - فروشگاه جدید نیکا

‫‪ ‬بشر از دیرباز با تأثیر پذیری از محیط نگییط یعط یی پیرامیوی یو ‪ ،‬نسیتی بی‬
‫نگ ییا س ییا ب ییودر ز از نگ ییا دن زمطفی ی ا ییای مه ی ی ا ی ی ادر رازان ییط ییردر‬
‫ا ی ییی آ ی ییدزر ب ی ییر گ ی ی ی نگ ی ییا دن ای ی ییاد انتع ی ییا ز پط ی ییا ن ی ییانط گ ی ی ی م ی ی ی ز‬
‫چشیگییری داند‪ ،‬دن ووامیم مه ی بی آفییوای گگیاد آیای ط‪ ،‬رافییط‪ ،‬ییومط ز‬
‫ملی ب کان ن ا ی‪.‬‬
‫‪ ‬انسییای پطو ی چ ی ب ی و ییاه یای ییط ز چ ی ب ی و ییاه نزا ییفا تحییی تییأثیر‬
‫نگییا اییا بییودر ا ییی بیینیی ا ییی ی چیییوگیط تییاثیر انسییای از نگییا اییا مااطییی‬
‫و‬
‫کییامد نزانییط دا ی ز ب ی یییون نیییر مس ی ط دن اف ییان اییا ‪ ،‬زا ی اییا‪ ،‬آ یس‬
‫ال گ ی ی ی ی ی ی ی ی ییش ا ی ی ی ی ی ی ی ی ییا ز ن انا ی ی ی ی ی ی ی ی ییای ی ی ی ی ی ی ی ی ییرد م ی ی ی ی ی ی ی ی ییوثر با ی ی ی ی ی ی ی ی یین‪( .‬حج ی ی ی ی ی ی ی ی ی ‪)1383,‬‬
‫‪ -1‬نزای‌ فاس نگا طار‬
‫و‬
‫گول ب آفوای گگاد تر یا ططای موند ا ادر ر ‌ان مط‌گیرد‬
‫• طار م ‌‬
‫گیا فا مط‌ ود‪‌ .‬از نگا طار برای نشای‬
‫نشاگیر ننت ‌‬
‫‌‬
‫ّاما ب آفوای‬
‫دادی شخصیی‌اای طرگاک مثش دناکو ‌ل ‌ز یا وادزگرای ا ادر‬
‫م ‌ط ود‪.‬‬
‫‪ -2‬نزای‌ فاس نگا‬
‫طن‬
‫•نگا طن‪ ،‬گگاد م صومطی ‌ز پاکط ا ی‪.‬‬
‫بیشتر ب زوود زند‪.‬‬
‫‌‬
‫دن انسای ا سا ضای‬
‫•نگا طن مط‌تواگن ‌‬
‫و‬
‫نشاگیر رما‪ ،‬پا یاگط ‌ز نام ا ی‪ .‬بطگان ای‌اا ‌ز‬
‫‌‬
‫گول‬
‫•نگا طن م ‌‬
‫کادن پز ط ‌از نگا طن برای ای اد س پا یاگط ا ادر مط‌ ففن‪.‬‬
‫‌‬
‫•نگا‬
‫•نگا‬
‫•نگا‬
‫•نگا‬
‫ی ا ی‪.‬‬
‫رمز‪ ،‬نگا گرمط ا ی براگییااگفنر اط اگات و ‌‬
‫نشاگیر آشق‪ ،‬رانت ‌ز صگطگطی ا ی‪.‬‬
‫‌‬
‫رمز‪،‬‬
‫ون‌ ‌ز اط ای ا ی‪.‬‬
‫رمز‪ ،‬ب زوود زنگنر ا سا‬
‫ش ‌ز آصعاگیی ا ی‪.‬‬
‫رمز‪ ،‬تحریک ففنر ا سا‬
‫‪ -4‬نزای‌ فاس نگا بط‬
‫و‬
‫نا ب ذان مط‌ زند ز م گول نشاگیر صلح‪،‬‬
‫•نگا بط‪ ،‬ا سا نام‬
‫امفیی ز گظ ا ی‪.‬‬
‫•نگا بط‪ ،‬مط‌تواگن ا سا ن ‪ ،‬دنزی‌گرا ط یا گو ‌گیری نا دن ب ض‬
‫ا راد ب زوود زند‪.‬‬
‫•نگا بط مط‌تواگن باآث کاا ضربای ب ز رانت بنی گردد‪.‬‬
‫•نگا با‪ ،‬نگا ردی ا ی گگاد یعط ی ا ی‪.‬‬
‫نشاگیر نام ‪ ،‬و عه ‪ ،‬دم ‌ز سادت ا ی‪.‬‬
‫‌‬
‫•نگا با‪،‬‬
‫•نگا ‌با باآث کاا ا تر م ‌ط ود‪.‬‬
‫‪ -6‬نزای‌ فاس نگا زند‬
‫•نگا زند‪ ،‬نگیط گر ز اد ا ی‪.‬‬
‫•نگا زند مط‌تواگن ا سا نگ طنگط ز ش نا ب زوود زند‪.‬‬
‫•چیوی نگیا زند‪ ،‬از ب طی نگا‌ایا ززدتیر دیینر مط‌ یود‪ ،‬بیشیتر از ب طی بیرای‬
‫و ب توو موند ا ادر ران مط‌گیرد‪.‬‬
‫•نگا اننوانط گگاد ز ادانی‌ ‌ز ثرزت ا ی‪.‬‬
‫نشاگیر آ ش ‌ز م فویی ا ی‪.‬‬
‫‌‬
‫•نگا اننوانط‬
‫‪ -8‬نزای‌ فاس نگا ور‌ای‬
‫•نگا ور‌ای‪ ،‬نگیط یعطعی ا ی‬
‫ایگطفای‌پذیری‌ ا ی‪.‬‬
‫•نگا ور‌ای اگچفیی مط‌تواگن س ن ‌ز اگززا نا ب زوود زند‪.‬‬
‫•نگا ور‌ای‪ ،‬س گرما ‪ ،‬محعی‪ ،‬ای ‌ز امفیی نا ب ذان مط‌ زند‪.‬‬
‫براگییااگفنر‬
‫س ننت ‌ز‬
‫دن‬
‫رمز ا ی ‌ز ب آفوای یک نگا اگرژی‌زا ‌‬
‫•نگا گانگجی‪ ،‬تر طب زند ‌ز ‌‬
‫گظر گر م ‌ط ود‪.‬‬
‫‌‬
‫•نگا گانگجی‪ ،‬ا سا اط ای‪ ،‬گرما ‌ز ون‌ ‌ز وق‌ نا ب ذان مط‌ زند‪.‬‬
‫‪ -10‬نزای‌ فاس نگا صونتط‬
‫رمز‬
‫دن زا م اگای نگا ‌‬
‫•نگا صونتط‪‌ ،‬‬
‫آشق ا ی‪.‬‬
‫اثر نا ‌بهش داند‪.‬‬
‫•نگا صونتط ‌‬
‫و‬
‫گول نشاگی ‌ر‬
‫نگا ا ی ‌ز م ‌‬
‫‪ ‬دن م ییوند بس ی بف یینی م ییواد ن ییذا ط‪ ،‬تولطن‌ فف یینگای ای یین محص ییولت بای یین‬
‫د ییی دا ی با ییفن ی اییر نگییا یییک گییوب ی ی نا ال ییا مط‌ فیین ز باآییث‬
‫تحریییک بهش ی از ذا‌ ی م ‌ط ییود ‪ .‬ب یرای مثییاز نگییا زند‪ ،‬تییر مییزر بییودر‪،‬‬
‫گییانگجی‪ ،‬تییر ز یییرین بی ییگان میط‌نزد ز نگییا رمییز تفیین مییزر ا ییی ‪‌ .‬نگییا‬
‫ی تل ی مییزر ا ییی ‪ .‬ییاز دن‬
‫بییط ی ی یییرین داند‪ ،‬ییبا گییس ز بییف‬
‫گظییر بییرییین ییردی ب یرای بس ی بفیینی محصییوز ی ر ییود نگییا ییبا نا ب ی‬
‫وی ییای بی ییط اگ هی ییاب فی یین‪ ،‬کی ییانی ی ی دن ب فی یین می یینت ی ییتب کی ییاا توو ی ی‬
‫مشتریای ب محصوز مط‌ ود‬
‫افیامط یک ر ی دنصند م رفی محصوز‌ یا نم ا ی ی ط ‌از‬
‫هتر‬
‫زیژگط‌اای اصلی ی با اصیی نزانط ی ط ‌از نگا‌اا ازگانی‌ داند‪ ،‬ب ‌‬
‫دن گا ‌گذانی‌ ‌ز بس بفنی ی ‌از نگا م فا ب ا ادر ود‪.‬‬
‫‌‬
‫ا ی‬
‫دن ذان مشتري‌ ‪،‬‬
‫ردی واییار محصوز‌ یا نمی ‌‬
‫برای اثربه‬
‫دن ب فنمنت‬
‫اگاافیط مطای تگامط آوامش مربو ب ی واییار‪ ،‬مط‌تواگن ‌‬
‫موا ق با ا سا‬
‫ار ا نامط‬
‫تاثیرات آگطق‌تری‌ ‌بر وای بیذاند‪‌ .‬‬
‫ا راد ‌از نگا ی محصوز‌ یا نمی با ن‪ ،‬مط‌تواگن باآث یادازنی بهت ‌ر‬
‫دن ذان مهایعای ود‬
‫ی ‌‬
‫اطچ رقی گ ‌ فن ازکانت بازنگانط‪ ,‬برز ون‌‪ ,‬زب ایی‪ ,‬پو ‌تر یا چیااای‬
‫بسطان د ی فطن‪.‬‬
‫‌‬
‫دن اگ هاب نگا‬
‫‌‬
‫دییر ا ادر مط‌ فطن‪ ,‬م ی ا ی‬
‫‌‬
‫گیا‬
‫‌بر آگ رد ‌ز ن ‌ان ما ‌‬
‫‌تر و ور مط‌دافن‪ ,‬ب‬
‫ظاار کا ‌ل نا زیعا ‌‬
‫‌‬
‫نگا‌اا گ تنها‬
‫نگا موند ا ادر‌ما ‌بر‬
‫بهتر ا ی گار با ط‬
‫تأثیر مط‌گذانگن‪ .‬بفابراین ‌‬
‫‌‬
‫مهایب چ تأثیری‌ مط‌گذاند‪.‬‬
‫و‬
‫‌تر ن ونای‌اای آرض ففنر‬
‫بی ‌‬
‫مثد‪ ,‬یا تا ب از م وو نر‌این‬
‫‌‬
‫رمز‬
‫‌‬
‫دن دکونا طوی‌ ود ‌از نگا‌اای‬
‫وناک اضری‌ (‪‌ )fast food‬‬
‫تأثیر ‌بر نزی‬
‫دن ‌‬
‫نز ن ‌ز گانگجی ا ادر م ‌ط ففن؟ رآی بالی این نگا‌اا ‌‬
‫و‬
‫رمز ز‬
‫نگا‌اای ‌‬
‫ابنا تصادفی گیسی‪ .‬مطال ات نشای دادر‌اگن‬
‫مشتری‌‪‌ ,‬‬
‫دتر نذایشای نا بهونگن ‌ز‬
‫ار چ زز ‌‬
‫گانگجی‪ ,‬مشتری‌اا نا تشویق م ‌ط فن تا ‌‬
‫صا عای این عطش‬
‫ن ونای نا ترک ففن ی ن دن ی اگای کانی‌‬
‫ظان دانگن‪.‬‬
‫ن ونای‌اا ‌از گا اگ ‌‬
‫نگا اا ‌ز رافا‬
‫ار‬
‫دن مطای رافا‌اای مه ‪ ,‬م ازت ا ی‪ .‬بفابراین افیا یراحی ‌‬
‫تأثیرات نگا ‌‬
‫گوگ گطازمفنی‌اای تع طغاتط باین ب نزی رداا ‌ز وا ی‌اای مهایعط ای‬
‫توو فطن‪.‬‬
‫و‬
‫ز‬
‫ن‬
‫ن‬
‫دن رافا شو ‌ بر یش‪ ,‬گگاد‬
‫دن رافا شو ‌ چیی ز اننوانط ‌‬
‫مثد‪ ,‬طن ‌‬
‫‌‬
‫مرگ استفن‪ .‬نگا زند برای چطن ‌اا م ن ا ی‪ ,‬اما گزد یوگانط‌اا یاد ز ‌ن ن‬
‫دن مری ای گالی‪,‬‬
‫‌ز اگنزر ‌ز برای رانسوی‌اا نشانط ‌از بهش ‌ز سادت ا ی‪‌ .‬‬
‫ی‬
‫نگا ‌با تناعی ففنر‌ی بهش ‌ز سادت ا ی‪ .‬مرد شوناای گرمسیر ‌‬
‫‌تر با نگا‌اای گر موا ق‌اگن ‌ز مرد شوناای رد ‌یر ‌ز گالی نگا‌اای‬
‫بی ‌‬
‫ردتر نا تروطح مط‌‌دافن‪.‬‬
‫‌‬
‫و‬
‫وان ا ی‬
‫ری‌ مری ای گالی ‌بر ی ا ‌‬
‫دن رافیط امرززر‬
‫مثد‪‌ ,‬‬
‫‌‬
‫اص ا ی‪.‬‬
‫ار یک ‌از نگا‌اای ز ‌یر تناعی ففنر گطی‌اا یا آوای‬
‫‌‬
‫رمز‪ :‬اط ای‪ ،‬ننت‪ ،‬وت‪ ،‬رآی‪ ،‬طر‪.‬‬
‫وزز‌ وا ن ‌ترین نگا‌اا ا ی)‪ :‬اآ گاد‪ ،‬اب طی‬
‫بط (‬
‫ایگطفای‪،‬اآ عان‪ ،‬ت ق‪ ،‬ونسردی‪.‬‬
‫ون طن‪ ،‬ر فنی‪ ،‬ادی‪.‬‬
‫زند‪ :‬گرما‪ ،‬ا‬
‫گانگجی‪ :‬بازییوش ‪ ،‬وگیرمط‪ ،‬رزگنگط‪.‬‬
‫با‪ :‬یعط ی‪ ،‬یرازت‪ ،‬ونسردی‪ ،‬نام ‪ ،‬وگیرمط‪ ،‬ز ون‌ ن گی‪.‬‬
‫اننوانط‪ :‬صنا ی‪ ،‬م فویی‪ ،‬بزنگ‌م ش ‪.‬‬
‫صونتط‪ :‬لطا ی‪،‬مد ی‪ ،‬راطه یط‪ ،‬امفیی‪.‬‬
‫طن‪ :‬وص‪ ،‬آ ی‪ ،‬پا نامن ‪ ،‬تگیای‌‪ ،‬ووانط‪ ،‬گرمط ‌ز مدیگی‪.‬‬
‫طار‪ :‬کان ش یط‪ ،‬دل ریب ‪ ،‬وذابیی‪ ،‬ابها ‪ ،‬پطچطنگط‪.‬‬
‫گ رر‌ای‪ :‬اآ عان‪،‬زو ‪ ،‬برزمفنی‪ ،‬گرای‌بها ط‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫م یینیرای بای یین نگ ییا ت ییروطح دادر یینر ز گرم ییاز نا دن ب ییازان ان ش ییای ت ط یییی فف یین ا ی ادر از‬
‫نگییا مییط تواگیین یییک ناافگییای بییال ور ییوی محسییوب ییود‪ ،‬بی زیییژر ز ی ی بیرای یییک نشییای‬
‫مفحص ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییر ب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییرد م ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییوند ا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ادر ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یران م ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییط گی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییرد‪.‬‬
‫گییاای از تروطحییات نگییا مصییرر ففیینگای دانای پطامییناای مفط ییط ا ییی زی یرا بازانیییابط ی‬
‫و‬
‫پ ی ییط م ی ییط برگ ی یین ی یینا نگ ی ییا ا ی ییا بهت ی ییرین ت ی ییأثیر نا ب ی ییر نزی ی ییرز دانگ ی یین ا گ ی ییال ض ی ییگن انا‌ ی ی‬
‫محصی ی ی ی ی ی ی ی ی ییولت م ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییوند گظی ی ی ی ی ی ی ی ی ییر ازیف ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی تولطی ی ی ی ی ی ی ی ی یین نا گی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییا کی ی ی ی ی ی ی ی ی ییاا م ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییط داف ی ی ی ی ی ی ی ی ی یین‪.‬‬
‫نگ ییا م ییط تواگ یین از آ ییواملی با یین ی باآ ییث ا یزای ییرز‬
‫یینر دن گتط ی ی دن م یین ونی یین‬
‫ای اد فن‪.‬‬
‫زظي ی ی م ی ی م یینیرای بازانی ییابط ی ا ییی ی ی از ت ییأثیرات ادناک ییط ز یایول ییوژی ط نگ ییا‪ ،‬م ییانط‬
‫م ازت ی دن مفایق گوگاگوی وغرا طیا ط ز رافییط‪ ،‬مسیا‌ش زیعا ط‌ فاسی ز محینزیی‌اای‬
‫بهرر‌گیری از نگا گار وگن‪.‬‬
‫‪ ‬محگنی ر‪ ،‬یو ‪ ،‬تاثیر نگا اا دن اثر بهش تع طغات‪ ،‬م ال‬
‫دانشیار طن بهش ‪.‬‬
‫‪www.KTR.ir‬‬
‫‪ www.BANIK.ir‬‬
‫‪‬‬
‫‪www.Dociran.com‬‬
‫‪‬‬