fainalکارگاه آموزشی کارشناسان هیأت امناء

Download Report

Transcript fainalکارگاه آموزشی کارشناسان هیأت امناء

1
‫کارگاه مورد پژوهی‪ -‬آموزش ی‬
‫کارشناسان دبیرخانه هیأت امنای‬
‫دانشگاه ها‪ ،‬موسسات آموزش عالی و پژوهش ی وابسته به‬
‫سایر دستگاه های اجرایی‬
‫مركز هيأت هاي امنا و هيأت هاي ممیزه‬
‫تهران‪ -‬دیماه ‪93‬‬
‫پژوهشکده بیمه‬
‫فرآیند طرح و تصویب‬
‫موضوعات در هیات امنا‬
‫‪ .1‬وجود مسئله؛‬
‫‪ .2‬طرح مسئله؛‬
‫‪.3‬ارائه راهکار؛‬
‫‪ .4‬تنظیم مستندات پشتیبان؛‬
‫‪.5‬تدوین دستورجلسه وتنظیم متن پیشنهادی‬
‫مصوبه؛‬
‫‪ .6‬برگزاری جلسه؛‬
‫‪.7‬تدوین صورت جلسه‪.‬‬
‫مسئله‬
‫پژوهشگگگاهی در تكمي گ پگگروهه هگگاي عمرانگگو خگگود سگگامشا د گگار مش گ‬
‫بوده است‪ ،‬بگه رمگ آنكگه مووگوم مگركور بارهگا در هيگات امنگاي ذي‬
‫رب گ گ طگ گگره و راه ارهگ گگا و از ي گ گ اف گ گزايص ت گ گگي بودجگ گگه ارا گ گه‬
‫ش گگده‪ ،‬م گگيك كماس گگان ب گگا كس گگري بودج گگه و اس گ ه س گگرما ه و ابني گگه‬
‫مواجگگه بگگوده اسگگت‪ .‬از طگگرد د گگر در آن من گگه شگگركت هگگاي عظگگی‬
‫خودروسگگازي وجگگود دارد كگگه ساركنگگان آن نيگگاز بگگه مشگگارتآمگگوزي دارنگگد‬
‫ك گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگه تما گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ ب گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگا هم گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگاري پژوهش گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگگاه‬
‫اد شده در آموزش دارند‪.‬‬
‫طره‬
‫مسئله‬
‫ع گگدد وج گگود من گگابی مکا گگی ب گگرای تکمیگ گ س گگاختمان ه گگا و ابنی گگه ی‬
‫نیمه تمگاد‪ ،‬اتگ د منگابی مبگی بگه طگور عگاد و پژوهشگگاه را بگه طگور‬
‫خ گگا در ا گگی داش گگته اس گگت‪ .‬از ط گگرد دی گگر پژوهش گگگاه باخواس گگت‬
‫محی پیرامون برای ارا ه ی خدمات به محی مواجه است‪.‬‬
‫ارا ه ی راهکار‬
‫تعام با ب ص صنعت‪ ،‬ارا ه ی خدمات ت ص ی و‬
‫مآال افزايص درآمدهای اخت اص ی پژوهشگاه‬
‫تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو‬
‫عنوان دنتور‪ :‬تاام با بخش صنات‬
‫دريمدهای اختصاصی مؤننا‬
‫و اازايش‬
‫متن پيشنهادي براي تصويب‪ :‬هيات امنا‬
‫بهها انههتناد بنههد «و» مههاد «‪»7‬‬
‫قانون تشهيي هيهات امنهاق م هرر‬
‫نمود پژوهشگا ننهبت بها انا هاد‬
‫قهههرارداد هميهههاري بههها شهههريت‬
‫خودرونازي با رعايهت ماهاد ينهين‪-‬‬
‫صهراا بها‬
‫‌‬
‫ناما مالي و ماامالتي و‬
‫صورت يموزشهاي مهارتي اقدام و از‬
‫مح مازاد دريمدهای مربوطاق ننبت‬
‫با تکمي ناختمان های نيما تمهام‬
‫اقدام نمايد‪.‬‬
‫بند «و» ماد «‪»7‬‬
‫منتندات‬
‫قانون تشيي هيات‬
‫پشتيبان‬
‫امنا درخصوص نحو‬
‫وصو دريمد اختصاصي‬
‫و هزينا ين‬
‫بنتا نيانتهاي ابالغي مريز‬
‫هيات امنا موضوع بخشناما‬
‫شمار ‪ 17056/15‬مورخ ‪6/2/93‬‬
‫با محوريت تنوع بخشي منابع‬
‫مالي مؤننات‬
‫تبصر ذي بند «‪ »14‬ماد‬
‫«‪ »7‬قانون اهداف و وظايف‬
‫وزارت علومق تح ي ات و‬
‫اناوري‬
‫مسئله‬
‫پژوهشگگاهی داراي ‪ 100‬عضگگو هيگگات علمگگو و ‪ 75‬عضگو میگگر هيگگات علمگگو (سارشگگنا )‬
‫با مدار تح يبي ‪ 50‬ناگر سارشنا گ ا ارشگد‪ 5 ،‬ناگر دكرگري و ‪ 20‬ناگر سارشگنا مگو‪-‬‬
‫باشگگد‪ ،‬اعضگگاي میگگر هيگگات علمگگو گگاد شگگده طگگو فرآ نگگدي عادالنگگه از طر گ آزمگگون و‬
‫فراخگگوان م گگاد ه در دانشگگگاه مگگركور مشگ وس بگگه سگگار هسگگتند‪ .‬علیگگرم م گ پگگا ین‬
‫سارمندان پژوهشگاه‪ ،‬آن پژوهشگاه داري رت ههاي باالي داخبي و بینامللبي موباشد‪،‬‬
‫از ط گ گگرد د گ گگر ب گ گگه دمي گ گ توانمن گ گگدي سارمن گ گگدان پژوهش گ گگگاه‪ ،‬درخواس گ گگت انت گ گگاس گ گگا‬
‫فرسودگو ش بي آنها به دمي عدد تناسب پرداخت ها با وظایف محومه محتم به‬
‫نظر مورسد‪.‬‬
‫طره‬
‫مسئله‬
‫به رم ووعيت مناسب شاخ نسبت اعضاي میر هيات علمو‬
‫به هيات علمو( ‪ )%75‬و ووعيت م لوب مؤسسه‪ ،‬در شار وب‬
‫برنامه ی اسرراتژیک موسسه‪ ،‬افزايص سارا و و به ود عملكرد‬
‫اعضاي میر هيات علمو (ساركنان) مؤسسه وروری است‪ .‬تامین‬
‫معیشت ن ص مشمی در ای زمینه دارد‪.‬‬
‫راهکار‬
‫با توجه به نظریه های مدیریت و سازمان‪ ،‬پرداخت فوق‪-‬‬
‫امعادهاي تحت عنوان «سارا و» به ساركنان میر هيات علمو‬
‫تنظيم دنتور جلنا با توجا با‬
‫منتندات قانوني‬
‫عنوان دستور‪ :‬پرداخت فوق امعاده ی کارایی به اعضای میر هیات علمی‬
‫مرن پيشنهادي براي ت و ب ‪:‬‬
‫هيگگات امنگگا بگگه اسگگتناد بنگگد «ی» مگگاده «‪ »7‬گگانون تشگگكي هيگگات امنگگا‪،‬‬
‫پرداخ گ گگت ف گ گگوقامع گ گگاده س گ گگارا و را د گ گگدا ر ب گ گگه می گ گزان ‪...........‬ری گ گگاس ب گ گگه‬
‫اعض گ گ گ گگاي می گ گ گ گگر هي گ گ گ گگات علم گ گ گ گگو‪ ،‬ه گ گ گ گگر س گ گ گ گگه م گ گ گ گگاه ی گ گ گ گگک ب گ گ گ گگار از ت گ گ گ گگار‬
‫‪ ........................‬مواف گ گ گگت نم گ گ گگود‪ .‬میگ گ گ گزان و نح گ گ گگوه ی پرداخ گ گ گگت ب گ گ گگه‬
‫تشخی هیات ر یسه خواهد بود‪.‬‬
‫مستندات پشتی ان‬
‫بند «ي» ماده «‪ »7‬انون تشكي هيات امنا ‪.‬‬
‫بسته سياس هاي اب غي مركز هيات امنا موووم ب شنامه‬
‫شماره ‪ 17056/15‬مورخ ‪ 6/2/93‬با محور ت منابی انسانو‪.‬‬
‫مسأمه‬
‫پژوهشگگگاه در من گگه محگگرود بگگا اك ر گگت اعضگگاي هيگگات علمگگو پيمگگانو مشگ وس بگگه‬
‫سار موباشد‪ ،‬پژوهشگاه مركور جشت ت دي سگمت هگاي مگد ر ت اجرا گو معگاون‬
‫پژوهش گگگاه‪ ،‬م گگد روروه و‪ /....‬ب گگا مشگ گ مح گگدود ت اعض گگاي هي گگات علم گگو رس گگمو‬
‫مواجه است‪ ،‬از طگرد د گر تشگكي جلسگات هيگات امنگا جشگت اخگر مجگوز هيگات‬
‫امنگگا م گگا بگگر ت گگدي اعضگگاي هيگگات علمگگو پيمگگانو در سگگمت هگگاي اجرا گگو بگگا تگگأخیر‬
‫مواجه است كه ا امر منجر به اخت س ساركرد آموزش ا گا اجرا گو مؤسسگه مگو‬
‫وردد‪.‬‬
‫طرح‬
‫منئ‬
‫لا‬
‫در رانتاي عدم وقاها ی وضهايت‬
‫هيق‬
‫هي و اجرايه‬
‫هي و پژوهشه‬
‫يموزشه‬
‫اخذ مجهوز تصهدي اعضهاي هيهات‬
‫علمههي پيمههاني در نههمت هههاي‬
‫اجرايي با نظر اجتناب ناپهذير‬
‫می نمايد‪.‬‬
‫ارا ه ی راهکار‬
‫تاویض اختیارات هیأت امنا به هیات‬
‫ر یسه‬
‫تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو‬
‫عنوان دستور‪ :‬تاویض اختیارات به هیات ر یسه برای‬
‫انت اب اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫مرن پيشنهادي براي ت و ب ‪:‬‬
‫هيات امنای پژوهشگاه با عنا ت وانین و م ررات با درخواسگت پژوهشگگاه‬
‫جشگ گگت تاگ گگو ض اختيگ گگارات ت گ گگره ذ گ گ مگ گگاده «‪ »114‬آ گ گگیننامگ گگه اسگ گگت دامو‬
‫اعضاي هيات علمو م امات نمود‪.‬‬
‫ميك هيات امنا م رر نمود باستناد بند «ن» ماده «‪ »7‬گانون تشگكي هيگات‬
‫امن گگا م گگوارد ب گگه ص گگورت م گگدا ي و ارا گگه رزوم گگه سامگ گ مت او گگيان در هي گگات‬
‫امناي بعدي طره و ت مي ویري وردد‪.‬‬
‫مستندات‬
‫پشتيبان‬
‫وانین و م ررات مربوطه تاو ض مركور را‬
‫میر انونو مودانند‬
‫مسئله‬
‫پژوهشگاه براسا ب شنامه شماره ‪ 43103/1/42‬مگورخ ‪ 11/5/89‬معاونگت محرگرد‬
‫(و گ گگت) آموزش گ گ ا و دانش گ گ و و نس گ گگبت مأمور گ گگت تح گ گگيبي اعض گ گگاي هي گ گگات علم گ گگو‬
‫پيمگگانو‪ ،‬بگگدون در نظگگر وگگرفرن سگگنوات خگگدمت‪ ،‬صگ ديت هگگاي علمگگو و اخگگر مجگگوز از‬
‫هيگات امنگاي ذي ربگ ‪ ،‬ا گداد نمگوده اسگت‪ .‬هگر نگد ا گدامات پژوهشگگاه در راسگگتاي‬
‫سياسگگت هگگاي وزارت مت گگوم و وفگ وگگواب و م گگررات مربوطگگه ن گگوده اسگگت‪ ،‬مگگيك‬
‫به دمي ا جاد سنوات تح يبي و تعشدات سازمانو‪ ،‬ادتماال دانشگاه را د گار يگو‪-‬‬
‫انض گ اطو اداري و اسگگت دامو خواهگگد نمگگود‪ .‬مگگرا بگگه نظگگر مگگورسگگد علیگگرم بگگه هنگ گاد‬
‫ن گگودن ت او گگا‪ ،‬دگ گ مش گگک اعض گگاي گگاد ش گگده و م گگآال رف گگی مش گگك ت ف گگوقاالش گگاره‬
‫خواسته ی پژوهشگاه است‪.‬‬
‫طرح‬
‫منن‬
‫ه‬
‫ها ی‬
‫هين نامه‬
‫ها ينه‬
‫ها به‬
‫ها توجه‬
‫به‬
‫انتخدامی اعضای هيهات علمهیق‬
‫عدم اخذ مجوز از هيهات امنها‬
‫هات‬
‫های هيه‬
‫هت اعضه‬
‫هرای ماموريه‬
‫به‬
‫علمی پيمانی ااراد مهذوور را‬
‫دچار مشک نمود ‪.‬‬
‫راهکار‬
‫هيات امنا موتواند در راستاي منافی سازمانو با محور ت شايستگو‬
‫سازمانو و عدامت است دامو با تعيین شرا و از ي امتيازات‬
‫علمو و داشرن ددا سنوات خدمت پيمانو نسبت به اع اي‬
‫مجوز مأمور ت تح يبي دكرري به اعضاي مركور ا داد نما د‪.‬‬
‫تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو‬
‫عنوان دستور‪:‬‬
‫مأموریت تح یبی د رری اعضای هیأت علمی پیمانو‬
‫مگگرن پيشگگنهادي بگگراي ت گگو ب‪ :‬هيااات امنااا اااا ا ااتنا انااد «ن» مااا «‪»7‬‬
‫قانون تشكيل هيات امنا و ر اجراي تبصار «‪ »5‬ماا «‪ »73‬آئاننناماا‬
‫ا تخدامي اعضاي هيات علمي‪ ،‬اا مأموريت تحصيلي اعضاي هياات‬
‫علم ااي يي ااا ي (ليس اات ييو اات) ت ااا ا ا تحص اايل (‪ 4‬ااا ) ک ااا ت ااا‬
‫شااروت تاااريص تحصاايل اراي اااي از ‪ 3‬ااا اااا ا خ ماادمت يي ااا ي‬
‫و حا ااداقل ‪ 60‬رصا ااد امتيا ااازات ارت ا ااا مرتبا ااا اا ااا ا ا ااتا ارخ هسا ااتند‪،‬‬
‫ا ااا ر مت اض ا اايان (ليس ا اات ييو ا اات) ر‬
‫مواف ا اات ن ا ااو ‪ .‬رمص ا ااو‬
‫صورت ش و قواننن و مربوطا‪ ،‬از اورس ا شگا بهر مند گر ند‪.‬‬
‫مستندات‬
‫پشتیبان‬
‫بند «ن» ماده «‪ »7‬انون تشكي هياتهاي امنا‪.‬‬
‫بسته سياس هاي اب غ شده توس مركز هيات امنا (موووم ب شنامه‬
‫شماره ‪ 17056/15‬مورخ ‪ )6/2/93‬با محور ت منابی انسانو‪.‬‬
‫ت‬
‫ره «‪ »5‬ماده «‪ »73‬آ یننامه است دامو‬
‫اعضاي هيات علمو‪.‬‬
‫مسئله‬
‫مدیریت مالی پژوهشگاه اع د نموده است در ساس هگای ‪ 1389‬و ‪ 1390‬م لگ‬
‫‪ 30‬ميلي گ گگارد ر گ گگاس از محگ گ گ سگ گ گ رده ط گ گگره ه گ گگاي عمران گ گگو‪ ،‬توسگ گ گ مس گ گگئومین‬
‫پژوهشگگگاه برداشگگت و بگگراي تكميگ طگگره هگگاي عمرانگگو پژوهشگگگاه بگگه م گرد‬
‫رس گگیده اس گگت‪ .‬م گگيك در س گگاس ه گگاي گگاد ش گگده ب گگه دمي گ ع گگدد ت گگي س گگا ي‬
‫نتوانستهاند وجود مربوطه را به محگ اعت گارات ذ گرب بروردانگد‪ .‬دسگابر‬
‫منت گگب هی گگات امن گگا ایگ گ موو گگوم را دمیب گگی ب گگرای ع گگدد تایی گگد عملک گگرد م گگالی‬
‫دانسگگته و اظشگگار نظگگر خگگود را مشگگروت اع گ د نمگگوده اسگگت‪ .‬رفگگی ای گ معظ گ‬
‫خواسته ی دانشگاه است‪.‬‬
‫طرح‬
‫مسئلا‬
‫تس ااو ا خ وج ااو م ک ااا از مح اال اایو ه ااا ا اراخ تا ااا ااون‬
‫يژوهشا ااگا ر زم نا ااا خ تبخا اادات ما ااا م اخ ا ا ت ل ا ا ارا ا ای‬
‫هاااخ اارما ا اخ مااور ا ااترا قارار گرفتااا ا اات‪ ،‬م لااوب‬
‫يژوهشگا ا ت‪.‬‬
‫راهکار‬
‫تسویه و به هز نه عی منظور نمودن عبی الحساب ها از مح‬
‫اعت ارات درآمدهای اخت اص ی‬
‫تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو‬
‫عنوان دستور‪ :‬تسویه و‬
‫عی نمودن صورت های مالی عبی الحساب‬
‫مرن پيشنهادي براي ت و ب‪ :‬هيات امنا اا ا تنا اناد «و» ماا (‪)7‬‬
‫قا ااانون تشا ااكيل هيا ااات امنا ااا ا شا ااگاهخا و مو سا ااات آما ااوز عا ااا ي و‬
‫يژوهشا ا ا ي و ر اجا ا اراي مر ا ااا ان ا ااد «ب» م ا ااا (‪ )12‬آ ا اانن نام ا ااا م ا ااا ي و‬
‫مباااميتي‪ ،‬تسااويا و ق ااي ن ااو ن اایو هاااي ريافاات شااد ااالخاي‬
‫‪ 1389‬و ‪ 1390‬از مح اال رآم اادهاي امتصان ا ي ا ش ااگا ا ااا مبل ا ا ي‬
‫ميليار ريا مواف ت ن و ‪.‬‬
‫مستندات پشتی ان‬
‫• انون تشكي هيات امناي دانشگاهشا و موسسات آموزش‬
‫عالي و پژوهش ا‬
‫• آ ین نامه مالي و معام تو‬
‫با تشکر‬
‫مر ز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه‬
‫د رر ششاب سکه‪-‬می آریان پور‪-‬ماور ع ا ی‬
‫‪34‬‬