Měření indukčnosti se železným jádrem Výchylková metoda

Download Report

Transcript Měření indukčnosti se železným jádrem Výchylková metoda

Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Základy elektrotechniky
II. ročník
Měření indukčnosti
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Definice :




Indukčnost je poměr spřaženého indukčního
toku k proudu, který protéká cívkou
spřaženého magnetického toku k proudu, který
protéká cívkou
Základní jednotka - 1 H (henry)
◦ L- indukčnost cívky
◦ M - magnetický spřažený tok cívky
◦ I - proud protékající cívkou
◦ N - počet závitů cívky
Vzájemná indukčnost M dvou blízkých cívek je
poměr indukovaného elektromotorického napětí v
první cívce vyvolané proudem druhé cívky
nebo opačně - M1 = M2

Používaná metoda:
Výchylková metoda – indukčnost se měří A-metrem a V-metrem
udávajícími hodnotu naměřeného odporu výchylkou nebo číselným
údajem.
a) Zapojení pro měření menší indukčnosti / cívky
b) Zapojení pro měření větší indukčnosti / cívky

Výpočet:
Vlastní indukčnost určíme z definice impedance:
Zdánlivý výkon cívky:
Impedance cívky:
Odpor cívky

Postup měření:
• Pro měření indukčnosti nepřímou metodou musíme znát napětí a
proud – výpočet RX a ZLX ⇒výpočet LX
• Při měření odporu musí téct obvodem stejnosměrný proud
• Při měření indukčnosti musí téct obvodem střídavý proud
⇒
⇒
Metoda vhodná pro měření vzduchových cívek v provozu

Používaná metoda:
Výchylková metoda – indukčnost se měří A-metrem, V-metrem a
W-metrem - Indukčnost cívky se železným jádrem není konstantní,
protože závisí na magnetickém toku čili na proudu procházejícím
cívkou.

Postup měření:
Odporem Rreg nastavujenme proud např. po 0,25 A a čteme proud I,
napětí U a příkon P (ztráty ve vinutí a v železe). Z naměřených
hodnot vypočítáme impedanci cívky:

Výpočet:
Z naměřených hodnot vypočítáme:
• Impedanci cívky:
•
Činný odpor:
•
Indukčnost:
•
Indukčnost lze také vypočítat ze vztahu:
•
z toho

Používaná metoda:
Můstková metoda – indukčnost se Maxwell-Wienovým můstkem
Podmínka rovnováhy můstku:
Po úpravě a oddělení reálných a imaginárních členů:

Popiš jak je definovaná indukčnost
◦

Popiš jak je definovaná vzájemná indukčnost
◦

Napiš jaké znáš druhy cívek
◦
◦

Napiš jakými metodami lze změřit indukčnost
◦ přímými –


◦ nepřímými –



Vysvětli proč není indukčnost cívky se
železným jádrem konstantní
◦

Napiš postup měření indukčnosti se železným
jádrem
◦
◦

Napiš postup výpočtu indukčnosti z
naměřených hodnot
◦
◦
◦






Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN
80-7361-269-7.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-prokonkurenceschopnost
Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006
Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981
Elektrotechnika - Laboratorní cvičení pro bakalářské studium - Doc. Ing. Miloš Hammer,
CSc.