8. Sekvenční moduly - registry

Download Report

Transcript 8. Sekvenční moduly - registry

CIT
Posuvné registry
Díl VIII
Číslicová technika







Posuvné registry
Předmět: CIT
Ročník: 2
Autor:
Juránek Leoš Ing.
Škola:
SŠE Frenštát p.R.
Počet:
36 snímků
Verze:
3.2009
Téma:
Obsah „Posuvné registry“




Typy registrů
Sériový vstup – sériový výstup
Paralelní vstup – sériový výstup
Kruhový registr
Pojmy k zapamatování
registr paměťový (hranový a úrovňový /latch/; registr
posuvný (možnosti sériového a paralelního vstupu,
paralelního a sériového výstupu); kruhový čítač (jako
varianta posuvného. registru).

Nová kapitola
Posuvné
registry
5
NEXT: TYPY REGISTRŮ
SER-SER PAR-PAR
Typy registrů
Serial IN - serial OUT
Paralel IN – parallel OUT
6
NEXT: TYPY REGISTRŮ
SER-PAR PAR-SER
Typy registrů
Serial IN-parallel OUT
Parallel IN-serial OUT
7
NEXT: TYPY REG. KRUHOVÝ
Typy registrů
Kruhový registr
8
NEXT: FUNKCE TYPY REGISTRŮ
Registry
Funkce registru
 Uchování informace (sériový-sériový,
paralelní-paralelní).
 Převod sériové informace na paralelní a
naopak (sériový-paralelní, paralelnísériový).
9
NEXT: KONSTRUKCE
Registry
Konstrukce
 používají se klopné obvody D, které
přenášejí informaci ze vstupu na výstup
10
NEXT: SER.VSTUP- SER.VÝSTUP
Sériový vstup-sériový výstup
OUT
IN
CLK
RESET
Popis signálů
 IN vstup sériové informace
 OUT výstup sériové informace
 CLK synchronizační signál
 RESET nulovací signál
11
NEXT: POPIS
FUNKCE
Sériový vstup – sériový výstup
 Popis funkce
 4-bitový registr, 4xKO D derivační
 Asynchronní vstupy CLR jsou připojeny na
nulovací signál RESET.
 Vstupy CLK připojeny na signál CLK
(hodinový signál, který posouvá informaci)
 Vstup informace připojen na vstup IN,
výstup zpožděné informace na výstupu
OUT.
12
NEXT: ČASOVÝ
DIAGRAM
Časový diagram
13
NEXT: PARALELNÍ
VSTUP-SÉRIOVÝ VÝSTUP
Paralelní vstup - sériový výstup
 Princip
 Na počátku cyklu nastavíme jednotlivé
klopné obvody podle hodnoty paralelního
vstupu.
 Potom posouváme informaci na sériový
výstup.
14
NEXT: PŘEDNASTAVENÍ KO
Nastavení klopného obvodu pomocí
asynchronních vstupů
15
NEXT: PŘEDNASTAVENÍ KO-POPIS FUNKCE
Nastavení klopného obvodu pomocí asynchronních vstupů
 Popis funkce
 Signálem LOAD se řídí ovládání
asynchronních vstupů
 Je-li LOAD=1, akceptuje se hodnota na
vstupu DATA IN
 Je-li DATA IN =1, potom je na vstupu SET
log 0 a KO se nastaví do 1. (Na vstupu
RESET je 1 a není aktivní).
 Je-li DATA IN =0, potom je na vstupu
RESET log0 a KO se nastaví do 0. (Na
vstupu SET je 1 a není aktivní)
16
NEXT: SCHÉMA REGISTRU
Paralelní vstup - sériový výstup
17
NEXT: POPIS
FUNKCE
Paralelní vstup - sériový výstup
 Popis funkce
 4-bitový registr, 4 x KO D derivační
(reagují na nástupnou hranu)
 Asynchronní vstupy R a S jsou
nastavovány pomocí signálu LOAD. Je-li
signál LOAD=1 nastaví se KO podle
hodnot D1 až D4.
 Je-li LOAD=0, je uvolněn posun informace
v registru
 Na výstupu OUT je sériová informace z D1
až D4.
18
NEXT: POPIS
FUNKCE
Paralelní vstup - sériový výstup
Časový diagram
Kruhový registr
20
NEXT: POPIS
FUNKCE
Kruhový registr
 Popis funkce
 4-bitový registr, 4 x KO D derivační
(reagují na nástupnou hranu)
 Negovaný výstup posledního KO je
přiveden na vstup prvního KO.
 KO se vynulují signálem CLR.
 Posuvný registr se nazývá Johnsonův
čítač.
21
NEXT: ČASOVÝ
PRŮBĚH
Kruhový registr
Časový diagram
Konec