Prostata - mdct.cz

Download Report

Transcript Prostata - mdct.cz

3T MRI U KARCINOMU PROSTATY KLASIFIKACE NÁLEZŮ A STRUKTUROVANÉ HODNOCENÍ PI-RADS

/ PROSTATE IMAGING REPORTING AND DATA SYSTÉM/

Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Urologická klinika FN Plzeň ³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň

Úvod.

     V zobrazení prostaty hraje MR rozhodující roli,dnes jako multiparametrické -morfologické,metabolické a molekulární informace Zahrnuje: T2 a T1 w.,DWI/ADC, MR spektroskopii, dynamické kontrastní vyšetření Kombinace s PET CT, v budoucnu s PET MR Lepší definice velikosti, šíření, biologické aktivity, odlišení od benigních lézí

Technické předpoklady multiparametrického MR prostaty

    Přednostně 3T, ale i 1,5 T Pelvic phassed array cívka Tenké řezy 3 mm, rozlišení 0,7x0,7 mm Malé FOV

T2 sekvence

     Vysoce hodnotné obrazy anatomických regionů prostaty.

Periferní, centrální a přechodná zona, nervově-cévní svazky, semenné váčky Karcinom- snížená SI Popis morfol. vlastností: velikost, forma, šíření,infiltrace semenných váčků, překročení kapsuly Diff.dg: nízká SI též u krvácení,prostatitis, hyperplastických uzlů, po terapii

T1 w.

   Nedovoluje zobrazení prostatické patologie -detekce meta v uzlinách -potenciální krvácení po biopsii Krvácení po biopsii Šíření tumoru

Difuzně vážené obrazy

    Informace o lokální mikrostruktuře a difuzním pohybu molekul vody To lze kvantifikovat prostřednitvím aparentního difuzního koeficientu /ADC/ Snížená difuze vody koreluje u Ca prostaty se sníženou ADC hodnotou Hodnotí se DWI w. s b hodnotou nad 800 a ADC mapy

H1 protonová spektroskopie

      Zobrazuje metabolickou aktivitu prostaty In vivo to jsou: cholin,polyamid, kreatin a citrát U Ca je zvýšen peak cholinu hlavně díky syntéze membrán Peak kreatinu nemá rozdíly u Ca a zdravé prostaty.Je vysoký u normální periferní zony a BHP Citrát je u Ca prostaty snížen v důsledku změn buněčné funkce K detekci Ca se užívá poměr /Ratio/ mezi cholin/citrátem.

   

Dynamická ceMR

Poskytuje informace o cévním statutu prostaty Podobně jako u mamárního Ca vyšší permeabilita cév a větší objem intersticiální tekutiny Proto časnější a vyšší enhancement a rychlejší wash out dceMR může být přepracovaná prostřednictvím modelů s parametry ktrans a iUAC s výsledky v podobě barevně kodovaných schemat

Zprostředkování multiparametrické informace klinickým kolegům

 V interpretaci hraje důležitou roli informace o lokalizaci potenciální abnormality  Doporučení na rozdělení prostaty na 12-27 sektorů.

 Přinejmenším by se mělo užívat 16 sektorů  Schema:

PI RADS systém

         Inspirace od BI RADS Aby byla MR data přijata, , musí je radiolog urologovi jednoduše, ale s plnou výpovědní hodnotou interperetovat Konsensus European Society of Urogenital Radiology – vytvoření guidelines s minimálními standarty pro MR protokoly 5 bodová škála pro T2 w,DWI/ADC, H spektroskopii a dyn ceMR Score 1: klinicky signifikantní „ léze“ je definitivně benigní Score 2: pravděpodobně benigní Score 3: Ca nelze vyloučit Score 4: karcinom je pravděpodobný Score 5: „léze“ je definitivně maligní  „Léze“ je přítomna tehdy, je-li Gleason score ≥ 4+3 a/nebo léze s objemem ≥ 0,5 ml

Scoring systém pro T2 w .

Skore 1- Definit. benigní 2.pravděpod. benigní 3.podezřelé

v periferní zoně PZ

Kriterium periferní zony Normální PZ s vysokou SI

tranzitorní zoně TZ

kriterium tranzitorní zony T2 se stromální a žlazovou hyperplasií/adenomy bez nodulárních nebo čočkovitých lézí s nízkou SI Léze s fokusem nízké SI lineární nebo klínovité/, neostře ohraničené podoba mezi, ne však 1/2 nebo 3/4 kulaté léze nízké SI s hladkou kapsulou,čočkovité pásovité nízké intenzity podoba mezi, ne však 1/2 a 3/4 4. pravděp. maligní Léze s fokusem nízké SI /světlešedočerné/kulatě konfigurované .

Ostře ohraničené, bez extrakapsulárního šíření Čočkovité léze s přední nižší SI, bez invaze ,“Charcoal sign". Léze s homogenně nižší SI se ztrátou vnitřní struktury, a neostrými okraji uvnitř TZ 5. definitivně maligní Massa nízké SI, kulatě konfigurované léze s vyklenutím, nerovnostmi, retrakcí kapsuly nebo invazí semenných váčků Čočkovité nebo kulaté léze s nízkou SI s vyklenutím, irregularitou, retrakcí přední prostatické kapsuly.

Nepravidelně konfigurovaná ,infiltrující massa která porušuje architektoniku TZ, která vrůstá do sousední PZ, sem. váčků nebo MM

Typ 1 , 1 bod Typ 2, 2 body Typ 3, 3 body Typ 4, 4 body Typ 5, 5 bodů

Scoring systém

Score 1.Definitivně benigní 2.Praděpodobně benigní 3. Podezřelé 4. Pravděpodobně maligní 5. Definitivně maligní

pro DWI/ADC v PZ a TZ zoně

Kriteria Bez redukce difuze v ADC mapách, ve srovnání s norm. tkání, žádné zvýšení SI v DWI s vyšší b hodnotou( ≤ b 800) Difuzní hyperintenzita na DWI (≤ b 800) s nižší ADC. Žádné fokální léze – lineární, trojúhelníkovité a mapovité jsou povoleny Léze mezi podobou v 1/2 a 3/4 Fokální léze s nízkým signálem ADC, ale isosignální intenzitou ve vysokých b hodnotách DWI (≤ b 800) Fokální regiony/massy hyperintenzity ve vysokých b hodnotách DWI (≥ b 800) s nízkým signálem v ADC

typ 1 typ2 typ 3 typ 4 typ 5 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodů

Hodnocení H1 MRS

  Používá se poměr /ratio/ mezi cholin/kreatinem a citrátem.

Falešně pozitivní nálezy tam, kde je redukovaný citrát-přední fibromuskulární stroma, periurethrálně, blízko semenných váčků, stromální uzly u BHP, částečně u mukosních Ca 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodů

Hodnocení dce MR

   Kvalitativní analýza signální křivky: wash in, maximum, wash out 3 typy křivky, pro každý typ přiděleno skóre +1,+2 a +3 Typ 1 Typ 2 Typ 3

2 3 3

Scoring systém

Skore pro typ křivky 1 2

pro dceMRI

Skore pro symetrii a fokální enhancement Asymetrický nebo fokální (+1) Asymetrický a fokální (+2) Asymetrický nebo fokální (+1) Asymetrický a fokální (+2) Celkové skore Definitivně benigní 3 4 4 Definitivně maligní Symetrické, non- fokální 0 bodů Asymetrické, non-fokální 1 bod Fokální léze 1 bod Asymetrické, fokální léze 2 body

Návrh na standartizované MR hodnocení

PI- RADS klasifikace

2 3 4 5

PI-RADS klasifikace

1

Definice Celkové skore T2, DWI,MRS, DceMR

S vysokou pravděpodobností benigní 4-5 Pravděpodobně benigní Podezřelý z Ca Pravděpodobně maligní S vysokou pravděpodobností maligní 6-8 9-12 13-16 17-20

Z á v ě r:

Standartizované MR vyšetření zlepšuje výtěžnost MR vyšetření Zlepšuje komunikaci s klinikem Umožňuje srovnávání mezi jednotlivými centry