Metodika (nikoliv metodologie) SP, RP, BP a DP

download report

Transcript Metodika (nikoliv metodologie) SP, RP, BP a DP

Seminář k bakalářské práci
ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D.
HTTP:// LIDE.FMK.UTB.CZ
[email protected]
Zpracování bakalářské práce
Cíle
Hlavní cíl předmětu:
napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci
Dílčí cíle TOHOTO semináře:
„oživit“ znalosti metodiky tvůrčí práce, doporučených
citačních norem
konzultovat průběh zpracování bakalářské práce
2
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP
• OBSAH – bakalářská práce prokazuje:
– schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky
z jednotlivých disciplín k řešení dané situace
– schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový
(komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro
jeho řešení →Empirický charakter
• JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text
• ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010
• ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po
konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer
Postup zpracování BP
Postup zpracování BP
HOTOVO!
• Zimní semestr:
1. Téma
2. Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP
3. Podklady = zadání = zásady
4. Zápočet
• Letní semestr:
1. Sepsání, konzultace
2. Odevzdání
3. Přihlášení k SZZ
4. Hodnocení
5. Obhajoba
Postup – letní semestr
1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + NEPOVINNÉ konzultace s
vedoucím BP
2. ODEVZDÁNÍ BP do 25. 4. 2014:
- 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách),
- 1x na CD s popisem (Autor, název, rok)
- 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + vloženy
údaje o ní (anotace, klíčová slova)
3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do 2. 5. 2014
4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu
5. OBHAJOBA BP i celé SZZ v termínu 19. 5. 2014 - 30. 5. 2014
6
Zpracování bakalářské práce
Struktura bakalářské práce
Úvod
I. Teoretická část
Metodika práce
II. Praktická (analytická) část
Závěr
Seznam literatury
Seznam příloh, obrázků, grafů
7
Úvod
• Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
• Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k
čemu budou využity výsledky?)
• Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých
částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…)
Tzn.
Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte
dosáhnout a jak budete postupovat.
8
Bakalářská práce
I. Teoretická část
• teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV
OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly
• NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat,
uvádět PŮVODNÍ zdroje
Teoretická část odpovídá na otázky:
• kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory
netitulovat
• jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít?
• který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci?
Hlavní prameny informací
1) knihy (sborníkové práce a monografie),
4) internetové zdroje
2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),
5) normotvorné zdroje
3) databáze,
HELP: Služba knihovny UTB: IVA
9
Metodika práce – tj. formulace:
• Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce
spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce?
• Výzkumné otázky
• Metod(y):
•jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity
a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová
analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či
konkurence apod.)?
•proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a
omezení při řešení daného problému?
10
II. Praktická (analytická) část
• u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení,
např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek.
efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd.
•U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních
otázek
•Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění
analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace…
• vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..)
•Výsledky analýz + interpretace!
• z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a
doporučení
11
Závěr práce
Tj. odpovědi na otázky:
• Dosáhli jste cílů, které jste si
stanovili?
•Zodpověděli jste výzkumné otázky práce?
• Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete?
• Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů?
• V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky?
• Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila?
• Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání
daného problému pokračovat?
12
Práce se zdroji – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů
Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra,
konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …)
Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma
www.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB)
Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný)
Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů
Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře
13
Metody citování literatury
•
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí
v uvozovkách nebo kurzivou.
•
Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to,
abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena
odstavcem.
•
Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně
přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie
se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“
U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!
14
Typ
Odkaz na bibliografickou citaci v textu
Bibliografická citace v seznamu literatury
… tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25)
WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek
vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá
fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.
1 autor
Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)…
HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent
identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations.
London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984508-3.
2 autoři
… URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce
1994. (Hilse a Kothe, 2006, s. 4)
3 autoři
REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff
… jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) management in human services: behavioral research and application.
Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978-0398055479.
mnoho autorů
… tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205)
bez autora
… úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný
slovník, 1994,
Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084-111-7.
s. 755)
více děl jednoho autora … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings,
ve stejném roce
1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90)
JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain:
Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill
Livingstone. ISBN 978-0443100475.
DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New
York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827.
DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of
Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903.
Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
15
Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte!
Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně
Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu
Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! 
Generátor citací: http://www.citace.com/generator.php
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
16
2
Citace – užitečné odkazy:
• Citační tahák:
http://iva.k.utb.cz/?page_id=433
• Odkazy v textu a bibliografický záznam:
http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
• Harvardský systém:
http://iva.k.utb.cz/wpcontent/uploads/harvardsky-system.pdf
17
Formální úprava BP
Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální
úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění
http://web.utb.cz/cs/docs/smernice_r15_2010.pdf
Příloha 1.A šablony pro Word aj.
Doporučuji psát přímo do šablony…
18
Neméně důležité:
-Odbornost jazyka
- stylistika
- logická návaznost
19
HARMONOGRAM BP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. 10. 2013 Zveřejnění témat BP
Do 21. 10. 2013 výběr tématu a vedoucího
do 31. 1. 2014 Odevzdání podkladů pro BP – MKS
14. 2. 2014 Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným
zkouškám
od 7. 4. 2014 do 11. 4. 2014 Vyzvednutí oficiálního
zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS
do 25. 4. 2014 Odevzdání BP - MKS
do 2. 5. 2014 Přihlášení k SZZ
19. 5. 2014 - 30. 5. 2014 Státní závěrečné zkoušky
14. a 15. 7. 2014 Promoce
Zpracování bakalářské práce
Dotazy, konzultace:
Martina Juříková
[email protected]
mobil: 725 549 822
Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova
21