นำเสนอ POCT khuangnai Ubonratchatani

Download Report

Transcript นำเสนอ POCT khuangnai Ubonratchatani

Point of care
management
Blood glucose meter
โรงพยาบาลเขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
บริบท
 เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
60
เตียง
 อยูใกล
ถนนสายหลั
ก ดูแล
่
้
ผู้ป่วยไมซั
่ บซ้อน
 PCU 31 แหง่
 ประชากร
109,214 คน
 มีแพทย ์ GP 6 คน
กุมาร
แพทย1์ คน
• ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
จานวน
2,685 คน (รอยละ
2.5 ของ
้
ประชากร)
• จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเห
วานใกลบ
ใจ
(รับบริการ
้ านใกล
้
้
ที่ PCU รพ.จัดทีมแพทย ์
และสหวิชาชีพให้บริการรวมกั
บ
่
เครือขาย)
่
นโยบายระบบคุณภาพ
• แผนยุทธศาสตร ์ ในการพัฒนา
ระบบ POCT
• จัดหาเครือ
่ งตรวจทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ คุมทุ
้ นและ
พอเพียง
• อบรมความรูและฝึ
กทักษะใน
้
การใช้งานและการควบคุม
คุณภาพ ทีถ
่ ก
ู ตอง
เหมาะสม
้
และปลอดภัย
นโยบายระบบคุณภาพ
• จัดตัง้ คณะกรรมการ
ประสานงาน เครือขายระดั
บ
่
อาเภอ และประสานงานกับ
ทีมนาดานอื
น
่ ๆ
้
• พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้
ในการวิเคราะหข
้ ลดาน
้
์ อมู
คุณภาพ
โครงสรางการบริ
ห
าร
้
คุณภาพ POCT
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
กลาง
MCH board
,CLT
สาธารณสุข
อาเภอ
PCU 31แหง่
องคกรพยาบาล
์
OPD/ER/Ward/LR/DM
S
กระบวนการปฏิบต
ั งิ าน
1.Education/
6.ประชุม
Training
ทบทวน
ระบบและ
ทบทวน
ความรู้
5.ส่งผล
ประเมิน
กลับสมาชิก
ขอเสนอแนะ
้
/
ติดตามเมือ
่
พบปัญหา
4.ประเมินผล
ในProgram accucheck
2. ส่งสาร
ควบคุม
คุณภาพ
ทุกเดือน
3.สมาชิก
ส่งผลกลับ
Laboratory
Education and Training
IQC Provider
Competency Evaluation
การจัดการกระบวนการ
• มีหลักเกณฑในการจั
ดหา
์
เครือ
่ งมือทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• การทบทวนวิชาการและ
workshop การใช้งานเครือ
่ ง POCT
การเจาะเก็บสิ่ งส่งตรวจ และ
การรายงานผล
• การนิเทศงาน PCU เครือขาย
่
รวมกั
บ สหวิชาชีพ
่
• การควบคุมคุณภาพภายใน
Evaluation
• รอยละหน
่ ผ
ี ลอยูใน
้
่ วยงานทีม
่
เกณฑ
ที
ก
่
าหนด
์
70
การจัดเก็บ Strip
ในรถ refer/ ลืม
เปลี่ยน code
60
50
40
2554
30
2555
20
10
0
Good
Accept
Poor
No report
โครงการพัฒนา POCT ใน
เครือข่าย : ปรับช่องทางใน
การรายงานผล /workshop และ
300
2012/6/3
2012/1/1
714
17
13
310
เปรียบเทียบ %CV กอน-หลั
ง
่
ทาโครงการ
15
%CV
10
%CV
5
0
2554
-
2555
จัดให้มีผปู้ ระสานงานระดับ
PCU, สสอ,รพ
ระบบประสานงานใน MCH
board
ปัจจัยความสาเร็จ
• ผู้นาองคกรให
้ความสาคัญใน
์
การพัฒนาระบบคุณภาพ
• ทีมประสานงานเครือขายและที
ม
่
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารมีความมุงมั
่
่ น
• สมาชิกเขาใจและให
้
้
ความสาคัญในระบบประกัน
คุณภาพ
• เครือ
่ งมือและระบบสารสนเทศที่
มีประสิ ทธิภาพ
โอกาสพัฒนา
• เครือขายมี
จานวนมาก และ
่
ระยะทางหางไกล
่
• ผู้รับผิดชอบแตละ
PCU โยกยาย
่
้
บอย
่
• สมาชิกบางส่วนยังขาดความ
ตอเนื
่ ่องในการทากิจกรรม
แผนพัฒนาตอเนื
่
อ
ง
่
• เพิม
่ ช่องทางในการรายงานผล
ผาน
Facebook
่
• จัดกิจกรรม QC camping
ครอบคลุมระดับ
สหวิชาชีพ และ PCU
สวัสดี