Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και

Download Report

Transcript Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και

Το Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.
Συνάντηση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με
Εκπαιδευτές
Λευκωσία 27 Νοεμβρίου 2012
Λεμεσός 28 Νοεμβρίου 2012
Ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
στόχο έχουν την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής,
 το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της
αγοράς εργασίας,
 συνδράμει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών που αφορούν
την κατάρτιση και απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη
την Ευρωπαϊκή επικράτεια,
 συμβάλλει στις δράσεις που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και των Κατευθυντήριων Γραμμών για
την Απασχόληση.
(www.structuralfunds.org.cy).

2


Η Μονάδα ΔΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)
είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει να υλοποιεί το
ΥΠΠ ως Δικαιούχος.
Για τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, η Μονάδα ΔΕΤ
διαχειρίζεται 6 συγχρηματοδοτούμενα έργα με συνολικό
προϋπολογισμό 44,359,085.28 Ευρώ. Τα εν λόγω έργα
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
(www.ekt.org.cy).
3

Μέσω της υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει, εισρέουν
στη Δημοκρατία σημαντικά κονδύλια τα οποία αφορούν, μεταξύ
άλλων, στα ακόλουθα:
1. Προώθηση της δια βίου μάθησης.
2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
3. Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.
4




Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες
και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου (Προϋπολογισμός:
€3,249,246.28).
Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της
Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) (Προϋπολογισμός:
€10,775,638).
Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους
Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης (Προϋπολογισμός:
€15,114,548 ).
Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης
(Προϋπολογισμός: €5,704,685).
5


Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού (Προϋπολογισμός: €3,875,473).
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) (Προϋπολογισμός: €4,411,696).
6


Αποτελούν σήμερα βασικό φορέα προσφοράς εκπαίδευσης
ενηλίκων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προώθησης της διά βίου
μάθησης.
Σκοπός τους είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος
των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.
(http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html)
7



Αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για την
εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες και
ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου, ηλικίας 15 ετών και άνω,
ενισχύει την προσπάθεια αύξησης των οικονομικά ενεργών και
απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με
αποτέλεσμα και τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας,
στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και
στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.
8

Ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων ούτως ώστε:
◦ οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα να
επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή,
◦ να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση,
◦ να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή στο επαγγελματικό
περιβάλλον, στα πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα
της χώρας.
9

Αριθμός εκπαιδευομένων: 6,078 συμμετοχές.

Αριθμός ομάδων: 432.

Συμβόλαια με Εκπαιδευτές: 196.
10
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2010 - 2011 & 2011 2012
33%
Άνδρες
Γυναίκες
67%
11
3500
3,178
3000
2500
2000
1,718
1500
1000
619
563
500
9.26%
28.27%
10.18%
0
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ανώτερη Δευτεροβάθμια
Μεταδευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Series1
52.29%
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Series2
12
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Λευκορωσία
54
Γερμανική
60
Ινδική
61
Ουγγρική
62
Σρι Λάνκα
62
Κινέζικη
63
Αιγυπτιακή
74
Λετονία
75
Σλοβακία
82
Μολδαβική
85
Λιθουανική
89
Φιλιππινέζικη
Ιρανική
Ουκρανική
147
182
235
Παλαιστίνη
289
Πολωνέζικη
290
Ρωσική
530
Βουλγαρική
797
Αγγλική
806
Ρουμανική
Άλλο
1,007
1,028
13

Έναρξη μαθημάτων: 8 Νοεμβρίου 2012.

Αριθμός εκπαιδευομένων: 3,997 περίπου.

Αριθμός ομάδων: 219 περίπου.

Εκπαιδευτές: 108.
14
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 12 (Ι)/2006), το ΥΠΠ θεωρείται
«Αναθέτουσα Αρχή» και ο Εκπαιδευτής θεωρείται «Ανάδοχος».
Ως εκ τούτου:


Δεν υπάρχει σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου.
Η παροχή υπηρεσιών στο ΥΠΠ δεν συνεπάγεται σε ανανέωση της
σύμβασης μετά από τη λήξη της.
15


Το ΥΠΠ δεν υποχρεούται να καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις
για τους εκπαιδευτές,
Η παροχή των υπηρεσιών των εκπαιδευτών στο πλαίσιο του
προγράμματος δεν θεωρείται υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία.
16

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου τυγχάνει ενδελεχούς και
αυστηρού ελέγχου από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
◦ Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων, ΥΠΠ.
◦ Τον Ενδιάμεσο Φορέα (Μονάδα ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
◦ Τη Διαχειριστική Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού).
◦ Την Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο).
◦ Την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
◦ Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
◦ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
17

Οι πιο πάνω αναφερόμενοι φορείς πραγματοποιούν επιτόπιες
επαληθεύσεις ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον:
◦ το μάθημα διεξάγεται βάσει του ωρολογίου προγράμματος
(ακριβείς μέρες και ώρες),
◦ κάθε μάθημα έχει διάρκεια 90 λεπτών (σύνολο 50
συναντήσεων ανά σχολικό έτος),
◦ στα παρουσιολόγια αναγράφεται η ορθή ώρα προσέλευσης
και αποχώρησης των εκπαιδευομένων,
◦ τα έντυπα είναι συμπληρωμένα ορθά,
18
◦ υπάρχουν αναρτημένες ενημερωτικές αφίσες στο χώρο,
◦ οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήμεροι για τη συγχρηματοδότηση
του έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
◦ στο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν τα απαραίτητα
λογότυπα και η αναφορά ότι το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ,
◦ οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο Έργο.
19


Εξεταστικά δοκίμια, διαγωνίσματα, αντίγραφα πιστοποιητικών
παρακολούθησης, κτλ, όταν αυτά τους ζητηθούν.
Κατάλογος των εκπαιδευόμενων τους που παρακολουθούν το
πρόγραμμα (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή), όταν
αυτό τους ζητηθεί.

Το έντυπο «Παρουσιολόγιο».

Το «Έντυπο Καταγραφής Περιόδων Διδασκαλίας».

Το «Έντυπο Παρακολούθησης».
20

Αντίγραφο άδειας παραμονής από τους εκπαιδευόμενους ως
ακολούθως:
 Κίτρινη Κάρτα (Yellow Slip) για τους Ευρωπαίους Πολίτες.
 Ροζ Κάρτα (Pink Slip) για τους πολίτες τρίτων χωρών.
 Πράσινη Κάρτα (Green Card) για τους επί μακρόν
διαμένοντες
 Άλλα επίσημα έγγραφα (κατόπιν συνεννόησης με τη Μονάδα
ΔΕΤ).
 Ατομικό Δελτίο.
 Υπεύθυνη Δήλωση.
21




Οι ώρες και μέρες των μαθημάτων να συμπληρώνονται και
να συμφωνούν με το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
Να καταγράφεται πάντα ολοκληρωμένα το σωστό όνομα του
εκπαιδευτικού κέντρου (όνομα σχολείου).
Να συμπληρώνεται η στήλη με τον αριθμό διαβατηρίου των
εκπαιδευομένων.
Να καταγράφονται η ακριβής ώρα εισόδου και εξόδου του
κάθε εκπαιδευόμενου και να υπάρχει υπογραφή τόσο κατά
την ώρα εισόδου, όσο και κατά την ώρα αποχώρησης του.
22




Να συμπληρώνεται πάντα το πεδίο με το όνομα και το πεδίο με
την υπογραφή των Εκπαιδευτών, για επαλήθευση των στοιχείων.
Η συμπλήρωση των εντύπων και υπογραφή τόσο από τους
εκπαιδευτές, όσο και από τους εκπαιδευομένους να γίνεται
πάντα με πένα και σε καμία περίπτωση με μολύβι.
Σημειώνεται ότι τα ονόματα των εκπαιδευομένων, όπως επίσης
και άλλα μη μεταβλητά στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν
ηλεκτρονικά στα έντυπα.
Η Μονάδα ΔΕΤ του ΥΠΠ, δεν θα παραλαμβάνει τα όποια έντυπα
δεν είναι συμπληρωμένα ορθά, πράγμα που δύναται να οδηγήσει
σε καθυστερήσεις στην καταβολή, ή/και αποκοπή των
πληρωμών.
23
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους Κύπρου
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
A/A
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ακριβές Όνομα Σχολείου): …………………………………………………….. Ημερομηνία:
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. Μέρες:
……………………
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: ……………………
……………………
ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
………../ 50
Αριθμός
Επώνυμο
Ακριβής Ώρα
Όνομα Εκπαιδευομένου Ταυτότητας/Διαβατηρίο
1η Υπογραφή
Εκπαιδευομένου
Εισόδου
υ/ARC
Ώρες:
Ακριβής Ώρα
Εξόδου
2η Υπογραφή
1
2
3
….
22
23
24
25
Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.
Όνομα Εκπαιδευτή/Εκπαιδεύτριας:
……………………………………………
Υπογραφή Εκπαιδευτή/Εκπαιδεύτριας:
………………………………………
Το Πρόγραμμα Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.
24
Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους Κύπρου
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
Μέρες:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:
Ώρες:
Α/Α
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
ημ:
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο
Εκπαιδευομένων
ημ:
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή
Όνομα Εκπαιδευτή/τριας:
Υπογραφή Εκπαιδευτή/τριας:
25
Η όποια επέμβαση ή/και παραποίηση των εν λόγω εγγράφων
θεωρείται παράτυπη και παράνομη. Σε περίπτωση
πραγματοποίησης σχετικής πράξης, θα επιβληθούν σχετικές
κυρώσεις (αποκοπές στις πληρωμές, διακοπή συμβολαίου, κλπ).


Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα έντυπα πρέπει να
είναι ακριβείς και αληθείς (πχ στο έντυπο παρουσιολόγιο ο
εκπαιδευτής οφείλει να διασφαλίσει ότι έχει καταγραφεί η
ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του κάθε
εκπαιδευόμενου).
Τα έντυπα θα συμπληρώνονται και θα ελέγχονται από τους
εκπαιδευτές έχοντας επίγνωση των συνεπειών του Ποινικού
Κώδικα αναφορικά με τις ψευδείς παραστάσεις και γενικότερα
της νομοθεσίας για ψευδείς παραστάσεις.
26

Η διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας
αποτελεί υποχρέωση των φορέων που εμπλέκονται στη
διαχείριση και υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η οποία απορρέει από σχετικό
Κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Μη υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας
δύναται να οδηγήσει στην απώλεια Κοινοτικών πόρων για τη
Δημοκρατία.
27



ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους τους αναφορικά με τη
συγχρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΚΤ,
να έχουν αναρτημένη σχετική αφίσα στον χώρο διδασκαλίας,
να χρησιμοποιούν τα σχετικά λογότυπα στο έντυπο υλικό που θα
διανέμουν στους εκπαιδευόμενους.
28
29
Η Μονάδα ΔΕΤ και τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, βασίζονται στη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων η οποία θα διασφαλίσει,
 την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την
επίτευξη των στόχων του,
 τους κοινοτικούς πόρους που το χρηματοδοτούν.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
30