Τεχνολογικά Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Καινοτομίες eLearning

Download Report

Transcript Τεχνολογικά Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Καινοτομίες eLearning

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές
Καινοτομίες eLearning μέσα και έξω από την Τάξη
Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
Καθηγητής-Σύμβουλος (ΣΕΠ) Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
http://aigroup.ceid.upatras.gr/wavares/
This presentations is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License
Δομή Παρουσίασης
1.
2.
3.
4.
5.
Εισαγωγή - Εκπαιδευτική Καινοτομία
E-Learning -Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη
μάθηση
Εμπειρίες αξιοποίησης στο σχολείο
Νέες τάσεις - Flipped Classroom
Συμπεράσματα
Το πλαίσιο – ορισμοί Εκπαιδευτικής Καινοτομίας & e-Learning
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι καινοτομία
(innovation);

νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την
υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η νέα
διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς
επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή
ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση ενός
αποτελέσματος.

καινοτομία σε γνωστική περιοχή προκύπτει
μόνο όταν εκεί επέλθει μια αλλαγή του
ισχύοντος επιστημονικού παραδείγματος
Τεχνολογική καινοτομία

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται η εισαγωγή στην
αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα
βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το
ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά,
προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη,
υλικού αγαθού ή υπηρεσίας

Η καινοτομία εξαρτάται από το πολιτιστικό και κοινωνικό
περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται, κάτι που θεωρείται
καινοτόµο για µια χώρα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή,
µπορεί να µην είναι καινοτόµο σε µια άλλη χώρα ή και για
την ίδια χώρα σε κάποια άλλη χρονική στιγµή
Διερμηνεία σε πραγματικό χρόνο
Microsoft demos breakthrough in real-time translated conversations

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/05/2
7/microsoft-demos-breakthrough-in-real-time-translatedconversations.aspx (3’ )
Εκπαιδευτική καινοτομία 1/2

Πότε ορίζουμε κάτι ως
"εκπαιδευτική καινοτομία";

Τι ορίζουμε ως e-Learning - Τεχνολογικά
Υποστηριζόμενη Εκπαιδευτική Καινοτομία ;

Ποιες Τεχνολογίες είναι Νέες; (στην Εκπαίδευση;)
Εκπαιδευτική καινοτομία 2/2

εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που
διαφοροποιούνται από τη συνήθη οργάνωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως η συνεργατική µάθηση, η
µάθηση µε ανάπτυξη έργου, η αξιοποίηση εξωσχολικών
φορέων στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση τεχνολογικών
καινοτομιών γενικότερα για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας
και της μάθησης
Η καινοτομία στο σχολείο

δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο της διδασκαλίας,
τι μεθόδους ή/και το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά
κυρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Έχουμε καινοτομία στην εκπαίδευση εάν δεν
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για μετασχηματισμούς
και αλλαγές στην λειτουργία του σχολείου και προς
ποια κατεύθυνση;
Αξίες στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η
χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

Προηγείται η καλή διδασκαλία (αλληλεπίδραση με τους
εκπαιδευτικούς)


Η τεχνολογία δημιουργείται και επιλέγεται από εμάς


Η τεχνολογία ως κανάλι που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να
επικοινωνούν καλύτερα με τους μαθητές τους
Η τεχνολογία ως δική μας αντίδραση για να ξεπεράσουμε εμπόδια στη
διδασκαλία και τη μάθηση και να κάνουμε πιο παραγωγικό το έργο μας
Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να
το δημιουργήσεις (Peter Drucker)

Η τεχνολογία ως εργαλείο διαμόρφωσης οράματος για το πώς πρέπει
να είναι το μέλλον της εκπαίδευσης και πως πραγματοποιείται
Ηλεκτρονική Μάθηση
E-LEARNING
Ε-Learning
Τι είναι;
 Μαθήματα σε
απευθείας σύνδεση
(Online Courses)
 Μαθήματα μικτής
μάθησης (Blended
Learning)
 ΜΟΟCS
Όροι που χρησιμοποιούνται ως
συνώνυμοι !:

Τechnology-enhanced learning (TEL),
Computer-based instruction (CBI),
Computer-based training (CBT),
Computer-Assisted Instruction or
Computer-Aided Instruction (CAI),
Internet-Based Training (IBT), webbased training (WBT),
Οnline education, virtual education,
virtual learning environments (VLE)
(learning platforms),
m-learning,

digital educational collaboration.






Ηλεκτρονική Μάθηση είναι …
“συστηματική χρήση Διαδικτυακών πολυμεσικών ΤΠΕ για




Ενδυνάμωση μαθητών,
Βελτίωση μάθησης,
Διασύνδεση μαθητών με ανθρώπους και πόρους για την
υποστήριξη των αναγκών τους, και
Ολοκλήρωση μάθησης με την απόδοση και τους
ατομικούς στόχους αλλά και του οργανισμού
P. Goodyear (2002)
“the systematic use of networked multimedia computer technologies to




empower learners,
improve learning,
connect learners to people and resources supportive of their needs, and
to integrate learning with performance and individual with organisational
goals.”
13
Αποθετήρια - Προτάσεις
 Εργαλείων
 Μαθησιακών
Δραστηριοτήτων / Υλικού
Web 2.0 Cool Tool for Schools

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
lamscommunity.org/lamscentral/
 Έτοιμες
δραστηριότητες, μαθήματα,
σενάρια

Creative Commons / Ελεύθερες:


για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση
στο κοινό του Έργου
για διασκευή —για να τροποποιήσετε το έργο
Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας (Ιστοεξερεύνηση)
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1854376
ΣΤ΄ Δημοτικού - (Συγγραφείς: Κ. Παπουτσάκη, Π. Σαραντάκος, Π. Τέκος)
3ος νόμος Newton - Δράση – Αντίδραση
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1548710
Β' Γυμνασίου (Συγγραφέας: Γ. Φακιολάκης)
Αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Moodle - LAMS)
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ E-LEARNING ΣΤΗΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
Σύστημα Διαχείρισης
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων
(LAMS)
Εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα
στο
Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης –
Ηρακλείου
(5ος χρόνος)
Συνεργασία: Γ. Φακιολάκης1 Σ. Παπαδάκης2
1 Γυμνάσιο
Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου [email protected],
2 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, [email protected]

ΜΑΘΗΤΕΣ






Αρκετά χρόνια υπηρεσίας (>25 το 40%)
Κλασικό μάθημα – Παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές
Μικρή εμπειρία χρήσης Η/Υ – καθόλου LMS
ΥΠΟΔΟΜΗ




ΔΕΔΟΜΕΝΑ…
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Εξοικειωμένοι με τους Η/Υ – internet
Netbooks
Χρήση Internet κυρίως για διασκέδαση
Εξοπλισμός ελάχιστος
Δικτυακή όχι
Προϋπολογισμός ελάχιστος
ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ



Θετική στάση καθηγητών – Πνεύμα συνεργασίας
Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση
Ενδοσχολική επιμόρφωση
Σχεδιασμός και υλοποίηση
υποδομής
Δημιουργία και εφαρμογή
μαθημάτων
Ημερίδα διαμορφωτικής
αξιολόγησης
Συνεργασία καθηγητών για
δημιουργία μαθημάτων
Ομαδοσυνεργατικά μαθήματα
μεγάλης διάρκειας
Τροποποίηση μαθημάτων:
αλληλεπίδραση καθηγητών - LAMS
Εφαρμογή
Ιnternet
ΕΑΠ – Πάτρα
(testlams.eap.gr/lams)
Μαθητές:
Προοδευτική συμμετοχή
Ουσιαστική υποστήριξη στη μελέτη
Συμμετοχή ~50%
Μάθημα:
Πιο ενδιαφέρον
Καθηγητές:
Απλό και εύχρηστο περιβάλλον
Επιφυλακτικοί – Κλασικό μοντέλο
Χρήση άλλων τεχνικών –
αλληλεπίδραση με LAMS
Σχολείο - υποδομή:
Εξοπλισμός
Υποστήριξη καθηγητών
Διεύθυνση
Συμπεράσματα
Παράδειγμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / WEBINARS
Web-based seminars
Οργάνωση – διεξαγωγή
http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΔΙΑΛΕΞΗΣ
10’
20’
20’
5’
5’
Εισαγωγή – παρουσίαση
ομιλητή/τριας
Διάλεξη
Ερωτήσεις – συζήτηση
Σύνοψη από ομιλητή
Ευχαριστίες – Κλείσιμο
Κανάλι Webinars ΠΕ19-20
στο Youtube
Συμμετοχή από 100+ μέρη!
Ελλάδα και εξωτερικό
ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
FLIPPING THE CLASSROOM
Παραδοσιακή διδασκαλία

Ο μεγαλύτερος χρόνος για διάλεξη (lecturing)
Ο καθηγητής μιλά
 Οι μαθητές ακούν (;) … μαθαίνουν (;;;)

30
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης
Το πρόβλημα
 Μαθητές: Παθητικοί
ακροατές

Δάσκαλοι: Οι «σοφοί»
που μεταδίδουν –
μεταφέρουν τη γνώση
Η Λύση


Μαθητές/Εκπαιδευόμενοι:
Ενεργοί Μανθάνοντες
(Active Learners)
Εκπαιδευτικοί:
Επόπτες – Διευκολυντές
(“Guide on the Side” –
Facilitators)
31
Το εκπαιδευτικό μοντέλο
Μέθοδος:
Aaron Sams & Tom Bergmann
The Pioneers / Οι Πρωτοπόροι
Sams, A., & Bergmann, J. (2012). Flip
your classroom: Reach every student in
every class every day. International
Society for Technology in Education
(ISTE).
Βήματα:
1.
Record Lecture & Post Online
2.
Assign Video as Homework
3.
Use Class for Activities
32
Α φάση
«Διαλέξεις» …. στο σπίτι !
Α φάση
Β φάση
Ομαδική δραστηριότητα
Πειράματα
Συζήτηση - debate
Κατασκευές
Εργαστηριακές ασκήσεις
Peer learning
Η εκπαίδευση να στοχεύει …

… διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να θέτουν
στόχους, να κρίνουν και να επιλέγουν πληροφορίες
και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά
(Κυνηγός, 1995)

όχι ανθρώπους που
“ξέρουν” αλλά

ικανοί να
“μαθαίνουν”
36
Η διδασκαλία μας …

…. για να είναι ελκυστική και αποτελεσματική
οφείλει να περάσει …
από το
«τι ξέρεις»
στο
«πως μαθαίνεις»

Αρχικά η χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών
απέβλεπε στη στατική μετάδοση της γνώσης

Σήμερα έχουμε «υιοθέτηση δυναμικών προτύπων
μάθησης, με προώθηση της ενεργής συμμετοχής, της
επικοινωνίας, του διαμοιρασμού και τη συνεργασίας,
με έμφαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις
αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας»
(Britain, 2004)
αντί ο δάσκαλος …πρωταγωνιστής …
Άρα τι μπορούμε να κάνουμε;
ή/και
Ο μαθητής στο κέντρο αντί του δασκάλου
«Μαθησιακός Σχεδιασμός» αντί «Διδακτικός Σχεδιασμός»
 ‘Έμφαση στις «Μαθησιακές Δραστηριότητες αντί στα
«Μαθησιακά Αντικείμενα» και το «Εκπαιδευτικό Υλικό»


Μαθησιακός Σχεδιασμός

σύνολο των εργαλείων, πόρων, μεθόδων και πρακτικών που
υποστηρίζουν τη δυναμική και συνεχώς ανοιχτή διαδικασία
ενορχήστρωσης της μάθησης, υπολογίζοντας στον ενεργητικό
ρόλο όλων των εμπλεκόμενων στη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία
(Beetham & Sharpe, 2007; Conole, 2010; Conole, 2012).

Η έμφαση στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν σημαίνει
την απλή περιγραφή-ονομασία των εργασιών που απαιτούνται, αλλά τη
συστηματική σκέψη όσον αφορά το πώς οι μαθητές εμπλέκονται ως
ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτές τις εργασίες.
Θεωρητικό πλαίσιο:
http://www.larnacadeclaration.org
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο εκπαιδευτικός 1/2



Είναι εξοικειωμένος με τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής τάξης και τις
εφαρμογές τους.
Να κατανοεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού μαθημάτων
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και τις βασικές αρχές της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές για τη χάραξη
στρατηγικής σχεδιασμού μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης
που να καλύπτει τις ανάγκες του.
Ο εκπαιδευτικός 2/2



Να χρησιμοποιεί εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να
δημιουργήσει διαδραστικό, πολυμεσικό και
επαναχρησιμοποιήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές
δραστηριότητες ή να αναπτύσσει υλικό και δραστηριότητες
που ενσωματώνουν την τεχνολογία.
Να αξιοποιεί τις τεχνικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά
των εργαλείων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει ικανοποιητικά μια
συνεργατική ηλεκτρονική-τάξη (e-class), καθώς και online
κοινότητες μάθησης
Μειονεκτήματα

Η εισαγωγή των ΤΠΕ – με όλα τα αναντίρρητα θετικά τους –
θέτει σε κίνδυνο την προσήλωση στο έντυπο βιβλίο, που
καλλιεργεί τη συγκέντρωση του αναγνώστη και ευνοεί
έναν άλλο τύπο ανάγνωσης, τη βαθιά, στοχαστική
ανάγνωση, στην οποία αποδίδεται και η αλματώδης
ανάπτυξη των επιστημών.

Ερώτημα:
Πώς μπορούν να συνδυαστούν οι παραδοσιακές με τις
νέες τεχνολογίες;
Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες πρέπει να
στηρίζεται η χρήση της τεχνολογίας και της
καινοτομίας στην εκπαίδευση;
… η επιστημονική γνώση, θα συνεχίσει αναμφίβολα, να
βελτιώνει την ικανότητα μας να αποκτούμε τα πράγματα
που εκτιμούμε και μας διευκολύνουν στο εκπαιδευτικό έργο,
(αλλά) τίποτα στην επιστήμη δεν μπορεί ποτέ να μας πει τι
να εκτιμούμε … το σενάριο πρέπει να το γράψουμε
μόνοι μας
Steve Weinberg
The Future of Science and the Universe, 2001
Ερωτήσεις - Συζήτηση
?
?
?
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Σ. Παπαδάκης
[email protected]
users.sch.gr/sympl-ait/