διαχειριση αποβλητων

Download Report

Transcript διαχειριση αποβλητων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων
αποβλήτων στις δραστηριότητες
Γιάννης Μεραμβελιωτάκης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
 ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003):
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
σχεδιασμός διαχείρισης.
 Ν.2939/2001 (ΦΕΚ179/Α/2001) :
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση
Εθνικού οργανισμού Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.
 Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α΄/23-6-2010) :
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και του ΕΟΕΔΣΑΠ
 ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006)
Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.
 ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/2006)
Έγκριση γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004) :
Για τα χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΛΕ)
Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α΄/5-3-2004) :
Για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά
Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/5-3-2004):
Για χρησιμοποιημένους συσσωρευτές - ηλεκτρικές στήλες
Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004):
Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5-3-2004) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α΄/3-2-2006)
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010)
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β΄/2009)
Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής
βιομηχανίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ»
 Στην ΚΥΑ 13588/725/2006 στο Παράρτημα ΙΒ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται με τους 6ψήφιους κωδικούς τους. Τα χαρακτηριζόμενα ως
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
 Άρθρο 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006
«ο κάθε κάτοχος επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται: α) είτε να παραδίδει τα απόβλητα σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή
διάθεση τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας
ΚΥΑ….Η παράδοση και η νόμιμη κατοχή των επικινδύνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το
έντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ…..Με την μεταβίβαση του
εντύπου αναγνώρισης παύει η ευθύνη του προηγούμενου κατόχου και υπεύθυνος καθίσταται ο
νέος κάτοχος.
β) είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεση τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας….»
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάλογα αν είναι στερεά ή υγρά προβλέπεται η συγκέντρωση τους σε ασφαλείς περιέκτες
ώστε να μην είναι εφικτή η διαρροή τους αν είναι υγρά ή να είναι ασφαλώς κλειστά αν
περιέχουν στερεά.
Παράδοση σε αδειοδοτημένους φορείς που έχουν τις προβλεπόμενες άδειες από την ΚΥΑ
13588/725/2006 για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για τους κωδικούς ΕΚΑ που
προβλέπεται από την άδεια τους.
Η παράδοση και παραλαβή αποδεικνύεται με το ειδικό έντυπο αναγνώρισης, το οποίο
παραδίδεται στον παραγωγό από τον φορέα διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού. Στο έντυπο
αναγνώρισης αναγράφεται η ποσότητα που παραλαμβάνεται, ο/οι κωδικοί ΕΚΑ, ο αριθμός
μητρώου ΥΠΕΚΑ του φορέα.
Δεξαμενή συλλογής
επικινδύνων υλικών
Κάδος συλλογής
συσκευασιών
Κάδος συλλογής
συσσωρευτών
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Κ.Λ.Π)
Συνθετικά έλαια μηχανής – κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης κωδ. ΕΚΑ 13 02 08*
Φίλτρα λαδιού κωδ. ΕΚΑ 16 01 07*
Κενές συσκευασίες λιπαντικών και ελαίων κωδ. ΕΚΑ 05 01 10* .
Υγρά φρένων κωδ. ΕΚΑ 16 01 13*
Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κωδ. ΕΚΑ 16 01 14*
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών κωδ. ΕΚΑ 16 01 14*
Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες με κωδ. ΕΚΑ 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 06*
Υπολείμματα του βορβοροσυλλέκτη απο πλυντήριο αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ 13 05 03*
Φίλτρα προερχόμενα από φούρνους βαφής αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ 15 02 02*
 Λάσπες από δεξαμενές καυσίμων με κωδικούς ΕΚΑ 05 01 03*
 Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά ΕΚΑ 17 05 05* και άλλα…
ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ (Αρχείο σε μορφη
Excel)
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439&language=el-GR
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩN (ΚΥΑ 13588/725/2006)
1.Προέλευση αποβλήτων
Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Πρωτογενής
Αποθήκευση □
Δευτερογενής Αποθήκευση □
Επωνυμία:..............................................................................................................................
Διεύθυνση:.............................................................................................................................
Τηλέφωνο:..............................................................
Χαρακτηριστικά Αποβλήτων:
Α) Pb – οξέος
□ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………
ΚΛΑΣΗ UN…………
Β) Ni - cd
□ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………
ΚΛΑΣΗ UN…………
Γ) Μικτές μπαταρίες
□ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA 200133
ΚΛΑΣΗ UN…………
Δ) Άλλη κατηγορία
□ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ………
ΚΛΑΣΗ UN…………
Αριθμός Κάδων:............... Μικτό Βάρος Φορτίου (κιλά):.............. Απόβαρο Κάδου:............
Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................
1.Συλλέκτης / Μεταφορέας
Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___
Επωνυμία:............................................................................................................................
Διεύθυνση:...........................................................................................................................
Τηλέφωνο:...................................................
ΑΦΜ :........................................................... ΔΟΥ:..............................................................
Αρ. Κυκλ. Οχήματος:............................... Αρ. άδείας οδηγού ADR:................................
Διαδρομή (άλλη από την πλέον βέλτιστη):......................................................................
Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................
1.Παραλαβή Αποβλήτων
Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___
Δευτερογενής Αποθήκευση □
Ανακύκλωση □
Επωνυμία:............................................................................................................................
Διεύθυνση:...........................................................................................................................
Τηλέφωνο............................................................
ΑΦΜ :........................................................... ΔΟΥ:..............................................................
Βάρος Φορτίου (κιλά) ........................................
Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 13588/725/2006)
Αριθμός:
1. Συλλέκτης
Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
2. Παραγωγός(οί) αποβλήτων (1)
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2)
3. Κάτοχος(οι) αποβλήτων (1)
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2)
4. Μεταφορέας(είς) (1)
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
Τρόπος(οι) μεταφοράς (3):
Στοιχεία μεταφορικού μέσου:
5. Εγκατάσταση διάθεσης  Εγκατάσταση αξιοποίησης 
Εγκατάσταση αποθήκευσης / μεταφόρτωσης 
Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
6. Ονομασία και σύσταση των αποβλήτων (2)
7. Φυσικά χαρακτηριστικά (3)
8. Ταξινόμηση αποβλήτων: Κωδικός Ε.Κ.Α.
Κλάση UN (3)
Αριθμός Η (3)
9. Ποσότητα αποβλήτων (kg, λίτρα)
10. Τύπος(οι) συσκευασίας (3)
Απαιτήσεις ειδικού χειρισμού (2) Ναι  Όχι 
11. Τελικός(οί) περιέκτης(ες) (1) εμπορευματοκιβώτιο 
βυτίο 
κλειστό όχημα 
άλλο 
Αριθμός:
Χαρακτηριστικά:
12. Ημερομηνία μεταφοράς
13. Εργασίες διάθεσης / αξιοποίησης
Κωδικός D / κωδικός R (3)
14. Δήλωση συλλέκτη - παραγωγού - κατόχου (1):
Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω
επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι νομικές / δεσμευτικές γραπτές συμβατικές υποχρεώσεις και
ότι ισχύουν οι τυχόν προσήκουσες ασφαλιστικές ή χρηματικές εγγυήσεις που καλύπτουν
την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων.
Όνομα συλλέκτη
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
Όνομα παραγωγού
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
Όνομα κατόχου
Υπογραφή:
Ημερομηνία:
15. Αριθμός συνημμένων παραρτημάτων
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Λ.Π)
 Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα κωδ. ΕΚΑ 20 03 01
 Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά σε συνεργεία-φανοβαφεία κωδ. ΕΚΑ 16 01 17
(σιδηρούχα μέταλλα)
 Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (μη σιδηρούχα μέταλλα) κωδ. ΕΚΑ 16 01 18
 Διάφορα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (πλαστικά, γυαλί) κωδ. ΕΚΑ 16 01 19/20
 Χρησιμοποιημένοι καταλύτες οχημάτων κωδ. ΕΚΑ 06 08 01
 Άδειες συσκευασίες κάθε είδους που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, κατηγορία
κωδ. ΕΚΑ 15 01 (εκτός τους κωδ. 15 01 10* και 15 01 11*)
 Χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων κωδ. ΕΚΑ 16 01 03
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 149023/1799/30-3-2010 του ΥΠΕΚΑ και τις προαναφερόμενες
νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, κάθε δραστηριότητα είναι
υποχρεωμένη να υποβάλει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
 Συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της
δραστηριότητας και υποβάλλεται κατά το μήνα Φεβρουάριο.
 Για τις συνήθεις δραστηριότητες, τα απόβλητα των οποίων διαχειρίζονται εκτός της
εγκατάστασης, αναγράφονται:
A) Η επωνυμία του συλλέκτη
B) Ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ
Γ) Ο αριθμ. μητρώου του ΥΠΕΚΑ
Δ) Οι ποσότητες των αποβλήτων με βάση τα δελτία παραλαβής-αποστολής (για τα μη
επικίνδυνα) και τα έντυπα αναγνώρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα
 Για τη συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 3 απαιτείται η δραστηριότητα να διαθέτει
άδεια διαχείρισης ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικινδύνων ή μη) σύμφωνα
με την προαναφερόμενη νομοθεσία
Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
Φόρμα συμπλήρωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=437&la
nguage=el-GR
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
Διάθεση υγρών επικινδύνων αποβλήτων στο σύστημα αποχέτευσης της
δραστηριότητας, σε φυσικούς αποδέκτες και αγωγούς μεταφοράς ομβρίων.
Διάθεση επικινδύνων υλικών σε κάδους εναπόθεσης αστικών αποβλήτων ή κάδους
ανακύκλωσης
Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους φορείς (εργολάβους
Δημοσίων έργων, τσιγγάνους κ.λ.π)
Η μη συμπλήρωση κατά την παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων του έντυπου
αναγνώρισης. Η ευθύνη της κατοχής του επικινδύνου αποβλήτου εξακολουθεί να
βαρύνει τον παραγωγό.
Η χρήση μη ασφαλών κάδων ή δεξαμενών για την φύλαξη τους μέχρι την παραλαβή
τους και σε μη προφυλαγμένους χώρους
Ευχαριστώ πολύ