ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Download Report

Transcript ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Αγγελογιαννάκη Ελένη
Χανιά, 25 Μαΐου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
Μάιος 2011
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010
(ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002)

Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση
υφιστάμενων, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την
επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή
δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφ’ όσον
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον»
«

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων

Προϋπόθεση για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση
του έργου ή της
δραστηριότητας.

Μπορεί να εκδίδεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα-Ανανέωση
Μάιος 2011
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο
Ν. 1650/86 επίσης προβλέπει διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις σε όποιους προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος
ή αντιβαίνουν τις διατάξεις του.
Έλεγχος
Τήρησης Περιβαλλοντικών όρων :

Άρθρο 6: Οι Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες να εγκρίνουν
την ίδρυση, λειτουργία ή πραγματοποίηση έργου ή
δραστηριότητας.



Άρθρο 26: Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Δ. 149/10 «Οργανισμός
Περιφέρειας Κρήτης»)
Μάιος 2011
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ

Η Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002): Χωρίζει τα έργα σε
10 ομάδες και σε υποκατηγορίες Α1, Α2 , Β3 και Β4

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 15393/2332/02:



Κ.Υ.Α. 145799/05 (ΦΕΚ 1002/Β/18-07-2005), Ξενοδοχεία, Επικίνδυνα κ.α
Κ.Υ.Α. 126880/07 (ΦΕΚ 435/Β/29-03-2007), Εγκαταστάσεις Κεραιών
Η Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003): Περιγράφει την
διαδικασία που ακολουθείται για την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έργα Α1, Α2: Απαιτούν Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Έργα Β3: απαιτούν Προμελέτη Περιβαλλοντικών
προκειμένου να καταταχθούν σε κατηγορία Α2 ή Β4


Έργα Β4: Περιβαλλοντική Έκθεση
Άρθρο 13: Διαδικασία Ανανέωσης Ε.Π.Ο.
Μάιος 2011
Επιπτώσεων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104 : Περιεχόμενα μελετών, διαδικασία γνωμοδοτήσεων
από συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η Κ.Υ.Α 104248/06 (ΦΕΚ 663/Β/26-05-2006) για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

Η Κ.Υ.Α 126880/07 (ΦΕΚ 435/Β/29-03-2007) για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών

H Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990) ισχύει σήμερα ως προς τα
περιεχόμενα των μελετών και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί άλλες
Κ.Υ.Α.




Περιγραφή του έργου –Μέγεθος -Παραγωγική διαδικασία

Διάγραμμα ροής που θα παρουσιάζονται οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον-Ποσότητες
εκπεμπόμενων ρύπων


Επιπτώσεις στην χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, τοπίο
Γεωγραφική θέση του έργου ή της δραστηριότητας και περιγραφή του περιβάλλοντος
Είδη και ποσότητες πρώτων υλών-παραγόμενων προϊόντων-βοηθητικών υλών
Μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης- εναλλακτικές λύσεις
Η Κ.Υ.Α. 1661/94 (ΦΕΚ 786/Β/20-10-1994) για τα Ξενοδοχεία
Μάιος 2011
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα, Πίνακας 10, α.α. 24α- Έργο
Υποκατηγορίας Β4

Θέση του έργου (Χάρτη προσανατολισμού, Απόσπασμα Χάρτη 1:5000, όρια οικισμών,
Σχέδια Πόλης, Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες)

Περιβάλλον περιοχής: Προστατευόμενες περιοχές, Υφιστάμενες και επιτρεπόμενες
χρήσεις (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), ευαίσθητες χρήσεις-γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών

Περιγραφή του έργου: Δεξαμενές καυσίμων (θέση, όγκος, προδιαγραφές), αντλίες,
πλυντήριο-λιπαντήριο, Αποτυπώνονται σε ένα διάγραμμα κάλυψης

Παραγωγική διαδικασία ενός πρατηρίου: Εκφόρτωση από τα βυτία, αποθήκευση στις
δεξαμενές, τροφοδοσία αυτοκινήτων –Ποσοτικά στοιχεία - Εντοπισμός των
επιβαρύνσεων στο περιβάλλον-Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

Αέριοι Ρύποι

Ρύπανση Υπεδάφους

Ρύπανση Υδάτων

Επικίνδυνα Απόβλητα

Υπόλοιπα Στερεά Απόβλητα

Θόρυβος
Μάιος 2011
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1.
Αέριοι Ρύποι
 Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας με την Κ.Υ.Α 10245/713/1997
(ΦΕΚ 311/Β/16-04-1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση
βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους
σταθμούς διανομής καυσίμων»
 Σύστημα ανάκτησης ατμών σε όλα τα πρατήρια έως το 2005
 Το Π.Δ 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-2006) προδιαγράφει για τις νέες
κατασκευές, αντλίες με δυνατότητα εφαρμογής και του συστήματος
ανάκτησης ατμών
2.
Ρύπανση Υπεδάφους
 Π.Δ. 118: Υποχρεώνει τα νέα πρατήρια να εφαρμόσουν τουλάχιστον μια
μέθοδο ελέγχου διαρροών από δεξαμενές και σωληνώσεις
 Η Υ.Α. 20155/1268/09 (ΦΕΚ 705/Β15-04-2009) Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για την προσαρμογή των υφιστάμενων πρατηρίων με το
Π.Δ. 118.
Μάιος 2011
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
3.
Επικίνδυνα Απόβλητα

Ποιοτική αναγνώριση-Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων

13- Απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων






15- Απόβλητα από Συσκευασίες Απορροφητικά υλικά, υφάσματα
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός


13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
π.χ. 13 02 06 *, 13 02 08*
13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 07 απόβλητα καυσίμων π.χ. 13 07 01*, 13 07 02*
05 01 03* λάσπες από πυθμένα δεξαμενών
15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων
ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
Ποσοτική εκτίμηση
Μάιος 2011
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Υπόλοιπα Στερεά Απόβλητα
4.

Απόβλητα από Συσκευασίες Απορροφητικά υλικά, υφάσματα
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός-15




5.
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 04 μεταλλική συσκευασία
Άρθρο 4, 12, 15, 17 του Ν.2939/01. «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων– Ίδρυση Εθνικού
οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων»
Θόρυβος

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81), 50dB στις αστικές περιοχές, 45dB
κτίριο σε επαφή

Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/25-02-88), 70 dB κατά την πλύση οχημάτων σε
απόσταση 10μ
Μάιος 2011
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Π.Δ.
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»
«Nα μη διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης, επιπλέον να συλλέγουν τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων
και να τα παραδίδουν σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης προς περαιτέρω διαχείριση»
Η
KYA 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006). «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»
Η
ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση»




Προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του πρατηρίου υπό τις κατάλληλες συνθήκες
Παράδοση σε εταιρείες που είναι αδειοδοτημένες για τους συγκεκριμένους κωδικούς
Έντυπα αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων
Ετήσιες Εκθέσεις παραγωγού Αποβλήτων
Μάιος 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στατιστικό εργαλείο για την συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
(Κανονισμός 2150/2002)

Εγκύκλιος 149023 /1799/20-03-2010


Καταργείται η υποχρέωση υποβολής διαχειριστικού σχεδίου

Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα απευθείας

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, Αθήνα)

στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Μ. Παρλαμά 2 και Λ. 62 Μαρτύρων
417).

στην Υπηρεσία που χορήγησε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος της ΜΠΕ.
Συσχέτιση με Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων:

Συμπεριλαμβάνεται ως όρος στην Απόφαση

Αποτελεί ουσιαστικό τεκμήριο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της διαχείρισης
αποβλήτων-Ανανέωση Αποφάσεων Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Μάιος 2011
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων «δυναμική» διοικητική
πράξη:

Αλλαγής της νομοθεσίας

Νέων απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος

Δυνατότητα της διοίκησης για επιβολή νέων όρων όταν κρίνει ότι δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον

Συμβολή της πληρότητας των Περιβαλλοντικών μελετών-Ποσοτικά
στοιχεία

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των Αποφάσεων είναι οι όροι που
αφορούν την διαχείριση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.
Μάιος 2011