********* ISO

Download Report

Transcript ********* ISO

Μεταλλεία Εύβοιας
Καραχάλιου Αναστασία
9ο Εξάμηνο







Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο το σύστημα
Πιστοποίησης της εταιρείας ΛΑΡΚΟ και
επικεντρώνεται στο πρόβλημα σκόνης.
Περιέχει:
Γενικά στοιχεία για την εταιρεία
Οργανόγραμμα και γραμμή παραγωγής
Τα συστήματα ελέγχου και τα πρότυπα ISO που
έχει η εταιρεία
Περιγραφή του προβλήματος σκόνης και των
μέτρων που παίρνει η εταιρεία
Προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών


Η Λάρκο είναι μία μεταλλευτική και
μεταλλουργική επιχείρηση η οποία
έχει ως αντικείμενο την
εκμετάλλευση των Ελληνικών
νικελιούχων λατεριτικών
κοιτασμάτων για την παραγωγή
σιδηρονικελίου.
Συγκεκριμένα στα Μεταλλεία
Ευβοίας γίνεται η εξόρυξη του
μεταλλεύματος και η επεξεργασία
του ώστε στη συνέχεια να
μεταφερθεί στο παράρτημα της
Λάρυμνας για την
πραγματοποίηση της
μεταλλουργικής του
επεξεργασίας.
Γενικός
Διευθυντής
Γραμματέας
Διαχείριση
Ποιότητας
(Q.C)
Παραγωγή
Δημόσιες
Σχέσεις (P.R)
Έλεγχος
Ποιότητας
Έλεγχος
πρώτων
υλών
Υπεργολάβοι
Εκπαίδευση
Έλεγχος στα
στάδια
παραγωγής
Πελάτες
ΥγιεινήΑσφάλεια
ΣυντήρησηΑσφάλεια
Περιβάλλον
Αποθήκευση
προϊόντος
Συντήρηση
Εγχειρίδιο
διαχείρισης
ποιότητας
Εξόρυξη
μεταλλεύματος
Μεταφορά με
φορτωτές στο
τριβείο
Μηχανική
επεξεργασία
(θραύση του
μετ/τος και
ομογενοποίηση
του σε
κατάλληλη
κοκκομετρία)
Μεταφορά
μέσω ταινιών
στο σύστημα
εμπλουτισμού
Απόθεση του σε
σωρούς
Μεταφορά
μέσω ταινιών
και φόρτωση
του σε
μεταφορικά
πλοία

Τα συστήματα ελέγχου που έχουν τα μεταλλεία της Λάρκο είναι τα
εξής:
 1. Σύστημα ελέγχου στο τριβείο: όπου γίνεται έλεγχος και καθορισμός της
ποσότητας του υλικού φόρτωσης του τριβείου από τους υπεύθυνους
ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση, καθώς και έλεγχος της
κοκκομετρίας του υλικού με ειδικά κόσκινα.
 2. Σύστημα ελέγχου στις ταινίες μεταφοράς μεταλλεύματος: όπου γίνεται
από τους υπεύθυνους έλεγχος της ταχύτητας και της ομαλής λειτουργίας
μέσω πινάκων.
Παρατηρούμε όμως πως δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ελέγχου για τον
περιορισμό της σκόνης από την ανατίναξη αλλά και τη μεταφορά του
μεταλλεύματος, αλλά ιδιαίτερα του στείρου ασβεστολιθικού υλικού. Η
μείωση της σκόνης θα είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζομένων, αλλά και τη μείωση της ρύπανσης στις γύρω
περιοχές.

Έλεγχος περιεκτικότητας του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε
νικέλιο: Το πέτρωμα για να είναι εκμεταλλεύσιμο πρέπει να έχει
πάνω από 0,8% Ni. Γι’ αυτό το λόγο μετά από κάθε έκρηξη
λαμβάνεται δείγμα του εξορυγμένου πετρώματος το οποίο
στέλνεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του μεταλλείου. Το
δείγμα κονιορτοποιείται και με ειδικό αναλυτή βρίσκεται η
περιεκτικότητα του σε Ni.
Με αυτό τον τρόπο, οι υπεύθυνοι γνωρίζοντας την περιεκτικότητα
του πετρώματος σε νικέλιο αποφασίζουν εάν πρέπει να
συνεχίσουν την εξόρυξη στο συγκεκριμένο μέτωπο και αν το
εξορυγμένο πέτρωμα θα σταλεί στο τριβείο.

Έλεγχος ποιότητας εκρηκτικών υλών

Έλεγχος θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών γύρω από το
μεταλλείο: Για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών ρύπων.


Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχουν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να
μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοση του και τον
τρόπο λειτουργίας του. Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός
ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του
επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και
προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών του.
Η Λάρκο διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 9001και Σύστημα Περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο
παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις
απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί
να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να
βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή
τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι
συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 22000, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, με στόχο να είναι δυνατή η
ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι μεταξύ άλλων:
• Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του
επιχειρηματικού ρίσκου
• Η προσέλκυση επενδύσεων
• Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο
παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει
τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το
πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό
ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση,
ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον
δραστηριοποιείται.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι μεταξύ άλλων:
• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
• Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη
νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων
• Η πρόληψη της ρύπανσης
• Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η προσέλκυση
νέων πελατών και η είσοδος σε νέες αγορές
• Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό,
αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές
• Η βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους
φορείς
• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα
και η αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών.

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει ένα νέο δυναμικό Σύστημα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Environmental Management System) με
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των
καθημερινών εργασιών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:
›
Τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
›
Τη σύνταξη και έγκρισή των μελετών από τις Δημόσιες Αρχές πριν την έναρξη
οποιονδήποτε επιχειρησιακών λειτουργιών ώστε κάθε δραστηριότητα να εκτελείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
›
Τη συνεχή παρακολούθηση με συνεχείς μετρήσεις, επεξεργασία και αξιολόγηση των
ρύπων της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
›
Τη λήψη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
›
Την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις με
αναδασώσεις

Ένα από τα προβλήματα στα μεταλλεία της Εύβοιας
είναι η μεγάλη παραγωγή σκόνης από την ανατίναξη
των πετρωμάτων αλλά και από τη μεταφορά τους
μέσα σε χωματουργικά οχήματα.

Το πρόβλημα δημιουργείται από την εξόρυξη του
υπερκείμενου ασβεστόλιθου(στείρα) καθώς η εξόρυξη
του μεταλλεύματος γίνεται ως επί το πλείστον με
προωθητές CAT D9H,N.

Η σκόνη του ασβεστόλιθου έχει αρνητικές συνέπειες
στην υγεία των εργαζομένων. Επίσης μολύνει τις
τριγύρω περιοχές και επηρεάζει την υγεία των
κατοίκων.
Ανατίναξη στο μεταλλείο στις Άκρες.

Κατά την έκρηξη δημιουργούνται θλιπτικά κύματα τα οποία
διαδίδονται μέσω του πετρώματος με ταχύτητα 2500-6000 m/s.

Τα θλιπτικά κύματα ανακλώνται στις ελεύθερες επιφάνειες και
επιστρέφουν προς το διάτρημα ως εφελκυστικά, προκαλώντας
έτσι την αστοχία του πετρώματος σε εφελκυσμό.

Κατά την έκρηξη παράγονται αέρια τα οποία έχουν μεγάλο όγκο
και βρίσκονται υπό υψηλή πίεση. Αυτά εκτονώνονται μέσω των
ρωγμών του πετρώματος, διευρύνουν τις ρωγμές με αποτέλεσμα
την απόσπαση και τη μετακίνηση του πετρώματος από το
μέτωπο.

Τα αέρια αυτά είναι απαραίτητα για την εξόρυξη του πετρώματος
αλλά έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη παραγωγή σκόνης.

Για τον σχεδιασμό της
ανατίναξης χρησιμοποιούνται:

Εκρηκτική ύλη: ANFO ή
ζελατοδυναμίτιδα Νο30.

Υλικό επιγόμωσης: το υλικό της
διατρήσεως.

Έναυση έκρηξης: με ακαριαία
(εκρηκτική) θρυαλλίδα και σε
μεμονωμένες περιπτώσεις το
σύστημα Nonel.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη Λάρκο για τον
περιορισμό της σκόνης είναι τα εξής:

Βυτία με νερό ανά χρονικά διαστήματα καταβρέχουν
το χώρο της εξόρυξης για μείωση της σκόνης που
σηκώνεται λόγω των διερχόμενων οχημάτων.

Οι εργαζόμενοι απομακρύνονται από το χώρο της
ανατίναξης.

Στο τριβείο υπάρχουν ειδικά φίλτρα περιορισμού της
σκόνης.

Τα βυτία να καταβρέχουν το χώρο ανά συχνότερα
χρονικά διαστήματα ώστε να μην προλαβαίνει να
¨σηκωθεί¨ σκόνη από τα διερχόμενα οχήματα.

Να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός και εκτέλεση των
εργασιών της διάτρησης, γόμωσης και πυροδότησης.

Αντικατάσταση των τριμμάτων της διάτρησης από
θραυστή πέτρα (χαλίκι), που έχει διάμετρο τεμαχίων
1/20 της διαμέτρου του διατρήματος, για επιγόμωση.
Το τρίμμα περιέχει σημαντικό ποσοστό ¨ψιλών¨ και
δύσκολα μπορεί να αποτρέψει την εκτόνωση των
αερίων της έκρηξης από το στόμιο του διατρήματος.

Σε περίπτωση της επιγόμωσης με τρίμματα
να τοποθετούνται εντός των διατρημάτων
παρεμβύσματα τα οποία βελτιώνουν κατά
πολύ την επίδοση της επιγόμωσης.

Αποφυγή της χρήσης ακαριαίας
θρυαλλίδας ως μέσο έναυσης της έκρηξης
καθώς τινάζει το υλικό της επιγόμωσης και
μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα
της. Εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις του
συστήματος Nonel το οποίο παρουσιάζει τα
καλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα.
Το σύστημα πυροδότησης NONEL
αποτελείται από πυροκροτητές που
τοποθετούνται μέσα στο διάτρημα,
επιφανειακούς συνδέσμους, σωλήνα
έναρξης πυροδότησης και συσκευή
πυροδότησης.

Στο ότι οι καλύτερες και
αποτελεσματικότερες λύσεις για εμφανή
βελτίωση είναι:

Η πλήρης αντικατάσταση των ακαριαίων
θρυαλλίδων από το σύστημα Nonel

Η αντικατάσταση των τριμμάτων της
διάτρησης από χαλίκι ως επιγόμωση

http://www.elot.gr/

http://www.larco.gr/

http://www.scribd.com/doc/46252896/14larko

Πληροφορίες από την εταιρεία Λάρκο.

Σημειώσεις «Εξόρυξη 1» ,καθηγητής
Γεώργιος Ν. Παναγιώτου.