Transcript pptx/5MB

Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση
Σήραγγα Τ2 Τεμπών
Κουτρομάνος Δημήτρης
Εταιρία:ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε.
Αθήνα 2011
Το έργο Μαλιακός-Κλειδί
Το έργο αυτό που κατασκευάζεται με σύμβαση παραχώρησης
περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ από την αρχή
των Τεμπών, Πλαταμώνα μέχρι την Σκοτίνα. Περιλαμβάνει επίσης την
αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία και των υπολοίπων τμημάτων
του ΠΑΘΕ από Ράχες Μαλιακού μέχρι Κλειδί Ημαθίας. Η
σπουδαιότητα αυτού του έργου είναι τεράστια. Το τμήμα Ράχες
Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας είναι ένα έργο ιδιαίτερης στρατηγικής
σημασίας που ολοκληρώνει τον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας,
δηλαδή τον ΠΑΘΕ, και μάλιστα στα πιο δύσκολα σημεία του, στον
Πλαταμώνα και τα Τέμπη, με σήραγγες συνολικού μήκους 23 km.
Η σήραγγα Τ2, είναι διπλού κλάδου, και κάθε κλάδος έχει μήκος
6.100 m. Είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στην Ελλάδα βρίσκεται
σε Χ.Θ. 381+290 έως 387+280 . Κατασκευάζονται επίσης τα μέτωπα
για τη διάνοιξη και των άλλων δύο σηράγγων : Την Τ1 μήκους 1.900 m
ανά κλάδο για τη διέλευση του τμήματος Ευαγγελισμού – Τεμπών και
τη σήραγγα Τ3 μήκους 3.200 m ανά κλάδο για την διέλευση του
Πλαταμώνα.
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του
2010 στην εταιρία ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. η οποία
έχει αναλάβει την κατασκευή του νότιου τμήματος της Τ2
σήραγγας Τεμπών. Αντικείμενο της πρακτικής ήταν η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που λαμβάνουν
χώρα, από τη διάνοιξη μεχρι την τελική υποστήριξη της
σήραγγας.
Ορισμοί
Ορισμός Ποιότητας
Ποιότητα σημαίνει έλλειψη ελαττωμάτων στο τελικό προϊόν, έλλειψη
δηλαδή σφαλμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επανεκτέλεση
της δουλειάς και την απογοήτευση του πελάτη.
Σύστημα διαχείρησης Ποιότητας
Για κάθε επιχείρηση είναι αναγκαία η επίτευξη ορισμένων στόχων οι
οποίοι υλοποιούνται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός
ολόκληρου συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Συγκεκριμένα πρέπει η
επιχείρηση να προβλέπει:
• Τον προσδιορισμό της σειράς εκτέλεσης των διεργασιών αυτών και τη
μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
• Την εφαρμογή ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της όσον
αφορά στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, στη μείωση
των ελαττωματικών προϊόντων, στον περιορισμό των καθυστερήσεων
και στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών.
• Τον καθορισμό των κριτηρίων και των μεθόδων για τη λειτουργία και
τον έλεγχο των διεργασιών αυτών και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
• Τη μέτρηση και την ανάλυση των διεργασιών.
• Τη διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, μηχανημάτων, και της
γενικότερης υποδομής, καθώς και των πληροφοριών για τη
διεκπεραίωση των διεργασιών.
Αλληλουχία Εργασιών Διάνοιξης Σήραγγας
Για την διάνοιξη της σήραγγας ακολουθείται η μέθοδος διάτρηση-ανατίναξη.
Η διάνοιξη λόγω των γεωλογικών συνθηκών που εντοπίστηκαν
πραγματοποιείται τμηματικά σε 2 φάσεις. Πρώτα γίνεται η διάνοιξη του άνω
τμήματος της σήραγγας, έτσι ώστε να λειτουργήσουν περισσότερο χρόνο
φορτισμένα τα μέτρα άμεσης υποστήριξης και να φτάσει στο στάδιο
κατασκευής της τελικής επένδυσης με πλήρως αποτονωμένη τη βραχομάζα.
Ο κύκλος εκσκαφής:
• Όρυξη διατρημάτων
• Γόμωση διατρημάτων – Ανατίναξη
• Απομάκρυνση αερίων της έκρηξης
• Αποκόλληση επισφαλών όγκων (ξεσκάρωμα)
• Αποκόμιση μπάζων
• Υποστήριξη πετρώματος (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια,
χαλύβδινα πλαίσια, δοκοί προπορείας κλπ όπου αυτά
προβλέπονται βάση της μελέτης)
Κύκλος Εργασιών
Διάτρηση
Υποστήριξη
ΓόμωσηΑνατίναξη
Αποκόμιση
μπαζών
Αερισμός
Απομάκρυνση
επισφαλών
όγκων
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για τον έλεγχο των εργασιών και τον ποιοτικό έλεγχο των
υλικών που χρησιμοποιούνται ακολοθούνται οι διαδικασίες
που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
Πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλη τη διάρκεια των εργασιών
σε αυτές τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την
τελική ποιότητα του έργου.Για τα παραπάνω ο ανάδοχος έχει
καταρτίσει, οργανώσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του έργου.
Πρόγραμμα παρακολούθησης σήραγγας
Κατηγορίες:
Α. Όργανα εγκαθιστάμενα κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
για λειτουργική ασφάλεια, για την παρακολούθηση της
συμπεριφοράς της εκσκαφής και της άμεσης υποστήριξης.
Β. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των υλικών και των
κατασκευαστικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται και της
ποιότητας των έργων που πραγματοποιούνται.
Γ. Όργανα που τοποθετούνται στην τελική επένδυση και τα
στόμια, προκειμένου να εξακριβωθεί η λειτουργία της
υποστήριξης και για την εξασφάλιση της παρακολούθησης της
συμπεριφοράς της σήραγγας κατά τη λειτουργία της.
Δ. Όργανα προειδοποίησης για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
Μετρήσεις κατά τη διάνοιξη και
άμεση υποστήριξη
Η παρακολούθηση της εκσκαφής, καθώς προχωρά η διάνοιξη, είναι
απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια της κατασκευής και για τη
προχώρηση της σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Ο σκοπός της είναι
να προσδιορίσει την επάρκεια ή όχι της υποστήριξης και τους
ρυθμούς προχώρησης της εκσαφής. Τα κυριότερα μέσα για τον σκοπό
αυτό περιλαμβάνουν τη μέτρηση της μετακίνησης, τόσο στο
περίγραμμα εκσκαφής όσο και μέσα στο περιβάλλον πέτρωμα, με
σταθμούς συγκλίσεων, μηκυνσιόμετρα κλπ.
Έλεγχος εδαφικών συνθηκών κατά
τη διάνοιξη
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για να προσδιοριστούν καλύτερα οι
μηχανικές ιδιότητες του εδάφους και οι υπολογιστικές παράμετροι
στον πραγματικό άξονα της σήραγγας και κάτω από τις πραγματικές
συνθηκες κατασκευής.
Περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω.
Α. Τακτική δειγματοληψία, εργαστηριακές και επι τόπου δοκιμές.
Β. Δοκιμές φόρτισης πλάκας σε δοκιμαστικά πλευρικά ανοίγματα.
Γ. Δοκιμές παλκοειδούς(επιπέδου) γρύλλου στα τοιχώματα της
σήραγγας.
Δ. Δοκιμές προσδιορισμού διαφόρων χαρακτηριστικών. (Πιέσεις
νερού, πίεση διόγκωσης εδάφους, παρουσία στατικά επιβλαβών,
διαβρωτικών στοιχέιων στο υπογειο νερό, ασυνήθιστες
θερμοκρασιακές συνθήκες)
Ποιοτικός Έλεγχος Υλικών
Σκοπός:
• Εφαρμογή εγκεκριμένου προγράμματος ποιοτικού ελέγχου στο έργο.
• Διαπίστωση της συμπεριφοράς των υλικών που χρησημοποιούνται ,
ώστε να ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές συμφωνα με τη μελέτη.
Μέτρα ελέγχου ποιότητας για την τήρηση των προτύπων
προδιαγραφών για τα υλικά.
 Εξόλκευση, Τάνυση και επανακοχλίωση ηλώσεων.
 Λήψη δοκιμίων (κύβων) εκτοξευόμενου σκυροδέματος από
οποιαδήποτε θέση κατά την έγχυση.
 Λήψη πυρήνων εκτοξευόμενου και έγχυτου σκυροδέματος από τα
τοιχώματα κατά χρονικά διαστήματα.
 Ανάλυση των παραπάνω μιγμάτων και των συστατικών τους.
 Κοκκομετρήσεις ,έλεγχοι αντοχής αδρανών υλικών και έλεγχο
προσμίξεων στα σημεία παράδοσης.
 Αντοχή σε εφελκυσμό, στρέψη, λυγισμό κλπ. του χάλυβα οπλισμού
και των πλαισίων που χρησιμοποιούνται.
Εργαστήριο Εργοταξίου
Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) ο
ανάδοχος υποχρεούται να συγκροτήσει επι τόπου των έργων
πλήρως εξοπλισμένο εργοταξιακό εργαστήριο για την εκτέλεση
δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου για δείγματα εδάφους,
αδρανή υλικά, σκυροδέματα, πλαίσια κλπ.
Το εργαστήριο θα αποτελεί και τον πυρήνα υποστήριξης και
πραγματοποίησης όλων των:
Δειγματοληψιών
Δοκιμών ελέγχου
Ελέγχων γεωμετρίας
Επι τόπου δοκιμών
Βελτίωση μιας διαδικασίας
Διάτρηση
Διάτρηση
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για το
βέλτιστο κάνναβο διάτρησης είναι τα εξής:
• Διάμετρος διατρημάτων
• Κλίση και διεύθυνση διατρημάτων
• Βάθος διάτρησης
• Καθαρισμός διατρημάτων
• Πυκνότητα διατρημάτων
Για την όρυξη των διατρημάτων χρησιμοποιείται ημιαυτόματο
διατρητικό φορείο (jumbo) με τρείς βραχίονες. Ο κάνναβος διάτρησης
προβλέπει 108 διατρήματα παράλληλα μεταξύ τους με εμβαδό
μετώπου Α’ φάσης 81.9 m2 σύμφωνα με την διάταξη που φαίνεται
στην παρακάτω διαφάνεια.
Κάνναβος Διάτρησης
Διάτρηση
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης αυτού του εξοπλισμού υπάρχει ο
κίνδυνος απόκλισης από τη μελέτη της διάτρησης καθώς το
αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του
εκάστοτε χειριστή.
Παράμετροι που αναδεικνύουν την επιτυχημένη διάταξη των
διατρημάτων:
• Κοκκομετρία παραγόμενου υλικού (Θρυμματισμός)
• Επίτευξη της επιθυμητής γεωμετρίας εκσκαφής (αποφυγή
υποεκσκαφών-υπερεκσκαφών στην οροφή, στον πυθμένα και στην
παρειά)
• Εκτινάξεις λίθων
• Δονήσεις
• Σκόνη-Θόρυβος
Διάτρηση
Ένας τρόπος να μειωθεί κατα πολύ η πιθανότητα απόκλισης
από τη μελέτη είναι η χρήση αυτόματου μηχανικού εξοπλισμού.
Αυτό θα συμβεί διότι όπως είναι φυσικό η διαδικασία σε αυτή
την περίπτωση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.Επομένως, η
πιθανότητα ανθρώπινου λάθους κατά τη διάτρηση
ελλαττώνεται σημαντικά. Επίσης επιτρέπεται μεγαλύτερος
έλεγχος της διαδικασίας αφού αποστέλεται το σύνολο των
στοιχείων της διάτρησης(μετακινήσεις βραχιόνων, χρόνοι
διάτρησης, βάθος διάτρησης κλπ.) . Παρακάτω απεικονίζεται
κάνναβος ίδιας διατομής(α’ φάση, 81,9m2) με πριν και 88
διατρήματα από έκθεση αυτόματου διατρητικού φορείου.
Διάτρηση
Κάνναβος διατρημάτων από report αυτόματου διατρητικού φορείου
Πλεονεκτήματα από τη χρήση διαφορετικού εξοπλισμού
διάτρησης:
 Μικρότερος χρόνος διάτρησης
 Καλύτερος έλεγχος διαδικασίας
 Μικρότερες αποκλίσεις από τη μελέτη
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!