Έλεγχος Ποιότητας Έργου

Download Report

Transcript Έλεγχος Ποιότητας Έργου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. Παραδείγματα Εφαρμογής
Νικόλαος Δεπούντης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Τεχνικών Οικονομικών Μελετών & Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ
Αθήνα, Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
Η Διαχείριση της Ποιότητας
στα Τεχνικά Έργα.
Εργαλείο δημιουργίας
προστιθέμενης αξίας προς
όφελος του κατασκευαστή
και του Κυρίου του Έργου;
Η επίτευξη των στόχων της ποιότητας
απαιτεί την συνεχή βελτίωση των
συμπεριφορών και πρακτικών
Εκπαίδευση
Τεχνογνωσία
Η Κουλτούρα σε ένα Οργανισμό είναι
ποιο ισχυρή από τη στρατηγική.
René Carayol
Τι είναι η Ποιότητα;
Ποιότητα είναι η συμμόρφωση ενός προϊόντος
ή μιας υπηρεσίας σε κάποιες δεδομένες
προδιαγραφές
Το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου που
προβλέπει η ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-2001
(ΦΕΚ1013/Β/2.8.01) μήπως συντηρεί και
επιτείνει τη γραφειοκρατία;
Εφαρμόζεται στη πράξη ;
Το Copy-Paste μας αρκεί;
Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που
προβλέπεται και δομείται με βάση τη
ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-2001 (ΦΕΚ 1013/Β/
02.08.2001), και το οποίο απαιτείται για
κάποιες από τις κατηγορίες έργων, θα πρέπει
να αναθεωρηθεί,
επικαιροποιηθεί και
εκσυγχρονισθεί.
Το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου θα πρέπει να
συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο διεθνές πρότυπο ISO 10005, όπως αυτό
ισχύει διαχρονικά σύμφωνα και με τη
πρόταση της Ομάδας Εργασίας για τα
Δημόσια Έργα της Μόνιμης Επιτροπής
ποιότητας του ΤΕΕ.
Τι περιλαμβάνει ένα πλήρες Πρόγραμμα
Διαχείρισης της Ποιότητας ενός έργου;
• Προληπτικό Μηχανισμό (Διασφάλιση
Ποιότητας)
• Κατασταλτικό Μηχανισμό (Έλεγχο
Ποιότητας)
Ποιο πρέπει να είναι το Σύστημα
Ποιότητας για κάποιο συγκεκριμένο έργο;
1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2. ΤΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ 1
3. ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΚΑΝΑΜΕ
ΠΟΡΟΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου
Σύστημα
Ποιότητας Εταιρίας
Εγχειρίδιο
Ποιότητας
Πρόγραμμα
Ποιότητας Έργου
Συμβατικές
Απαιτήσεις
Διαδικασίες
Διεργασίες
Οργάνωση
Πόρων
Ανθρώπινοι
Πόροι
Υλικά και
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Τεκμηρίωση
Έλεγχος
Εγγράφων
Μη
συμμορφώσεις
Επιθεωρήσεις
Γενικές
Διαδικασίες
Έντυπα
Ανασκοπήσεις
Κατάλογοι
Οδηγίες
Εργασίας
Άλλα θέματα
Έγγραφα
Ποιότητας
Σχέδιο Ελέγχων
και Δοκιμών
Αξιολόγηση
Κινδύνων
Ασφάλεια και
Υγιεινή
Προστασία
Περιβάλλοντος
Έντυπα και
Εκθέσεις
Μεθοδολογίες
Οδηγίες
Εργασίας
Έλεγχος Ποιότητας Έργου
Πρόγραμμα Ποιότητας
Έργου
Συμβατικές
Απαιτήσεις
Έλεγχος Ποιότητας
Σχέδιο Ελέγχων
και Δοκιμών
Εργασίες και
Ανθρώπινοι
Πόροι
Υλικά και
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Έλεγχοι και Δοκιμές
Τεκμηρίωση
Εργαστήρια
Εγκρίσεις
Επιθεωρήσεις
Εκθέσεις
Διαχείριση
Αποκλίσεων
Στατιστικές
Αναλύσεις
Τι απαιτεί ένα Πρόγραμμα Ποιότητας;
Τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
Ποιες είναι οι κύριες συμβατικές
απαιτήσεις με βάση τις οποίες δομείται
ένα Πρόγραμμα Ποιότητας έργου;
• Προδιαγραφές Έργου, Απαιτήσεις πελάτη
• Κανονισμοί, Standards, norms
Τι ξέρουμε για αυτά;
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές του
ΕΛΟΤ που έχουν κοινοποιηθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί καθυστερούν να
ενταχθούν στην Ελληνική Νομοθεσία;
Ποια είναι τα υπόλοιπα εργαλεία
(περιουσιακά στοιχεία) με βάση τα οποία
δομείται ένα Πρόγραμμα Ποιότητας
έργου;
• Τεχνική Βιβλιοθήκη
• Ανασκοπήσεις από παλαιά έργα
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Που πρέπει να εφαρμόζεται ένα Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας;
•
•
•
•
Προσωρινές Κατασκευές
Μόνιμες Κατασκευές
Πρώτες Ύλες και εγκαταστάσεις τρίτων
Χειρισμός των υλικών και των κατασκευών στο
κύκλωμα της συσκευασίας ,διακίνησης και
παραλαβής
• Λειτουργική παραλαβή συστημάτων
(Commissioning)
• Λειτουργία και Συντήρηση
Τι περιέχει το Π.Π.Ε ενός τυπικού
έργου ;
Τμήμα 1
– Στην Εισαγωγή περιλαμβάνεται το αντικείμενο, η πολιτική
ποιότητας της εταιρίας για το έργο και η δομή του Π.Π.Ε. που
αφορά τον Προγραμματισμό της υλοποίησης του έργου
– Στην Περιγραφή του Έργου περιλαμβάνονται οι μέθοδοι
κατασκευής ο τρόπος διενέργειας των Ελέγχων και δοκιμών και ο
τρόπος εκπόνησης και συντήρησης του Χρονοδιαγράμματος.
– Στους Χρησιμοποιούμενους πόρους περιλαμβάνονται η
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των
υπηρεσιών (προμήθειες και υπεργολαβίες) και του εξοπλισμού
μετρητικού και μη.
– Στην Διαχείριση περιλαμβάνονται η διαχείριση των εγγράφων
του έργου και της αλληλογραφίας, οι μη συμμορφώσεις και
διορθωτικές ενέργειες, οι επιθεωρήσεις και οι ανασκοπήσεις.
– Στα Άλλα Θέματα περιλαμβάνονται ως γενικές αναφορές αφού
η νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένη δομή η αντιμετώπιση των
εκτάκτων καταστάσεων, η Ασφάλεια και Υγεία και η Προστασία του
Περιβάλλοντος
– Στις Παραπομπές- Αναφορές περιλαμβάνεται η διαχείριση
των Σχεδίων και των Προτύπων- Κανονισμών- Προδιαγραφών και η
σύνδεση του ΠΠΕ με το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας της Εταιρίας.
ΤΜΗΜΑ 2
Περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα
Ελέγχων Ποιότητας- Σχέδιο
Ελέγχων και Δοκιμών (ή
Πρόγραμμα Ενεργειών) που
αποτελεί τη καρδιά του
Έλεγχου Ποιότητας
Παραρτήματα Π.Π.Ε.
• Στο Παράρτημα 1 υλοποιείται ο σχεδιασμός του Σχεδίου
Ελέγχων και Δοκιμών (αναφέρεται και ως Πρόγραμμα
Ενεργειών) για το συγκεκριμένο έργο.
• Στο Παράρτημα 2 καταγράφονται οι περιγραφές θέσεων
εργασίας και οι υπευθυνότητες του προσωπικού του
εργοταξίου
• Στο Παράρτημα 3 αναφέρεται το Θεματολόγιο των
Αρχείων που αφορά τον τρόπο αρχειοθέτησης και
συντήρησης της τεκμηρίωσης του έργου
• Στο Παράρτημα 4 καταγράφονται τα Πρότυπα , οι
Κανονισμοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν
υλικά και εργασίες
• Στο Παράρτημα 5 αναφέρονται οι μέθοδοι κατασκευής
που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών
• Και στο Παράρτημα 6 όλα τα έντυπα που θα
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
Ποιος ελέγχει τη ποιότητα των κατασκευών ;
Ποιος διενεργεί τους ελέγχους και τις δοκιμές;
•
•
•
•
Προσωπικό Εργοταξίου
Εξωτερικά και Εσωτερικά Εργαστήρια
Πιστοποιημένοι Ελεγκτές
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Κ.τ.Ε.
(Επιβλέποντες μηχανικοί)
• Οίκοι ποιοτικού Ελέγχου (Third Parties)
Ποιος αποφασίζει και με ποια αντικειμενικά κριτήρια για τους
ελέγχους και δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και με
ποια συχνότητα;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Κανονισμοί, Κώδικες και Πρότυπα
Ισχύουσα Νομοθεσία
Προδιαγραφές του Έργου
Άλλα Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας (Quality control plans)
Διαδικασίες Εργασιών (Project work procedures)
Μεθοδολογίες (Method statements)
Οδηγίες Εργασίας (Project work instructions)
Τυποποιημένα έντυπα
Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών και Προγράμματα Ποιότητας Υπεργολάβων
και Προμηθευτών
Στοιχεία που αντλούνται από την Τεχνική Βιβλιοθήκη της Εταιρίας
Η Τεχνογνωσία της εταιρίας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες Ελέγχων
και Δοκιμών
Οι Ανασκοπήσεις με την διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας
Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών (Inspection and test plans )
Πως πρέπει να τεκμηριώνονται οι
Έλεγχοι και οι Δοκιμές;
Απολογισμός και καταγραφή στα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΔΗΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ;
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΓΚΕΝΡ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
ΕΚΔΟΣΤΕ
ΟΔΗΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
NAI
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ-......)
ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ποια είναι τα είδη ελέγχων και δοκιμών
που εφαρμόζουμε συνήθως στα έργα;
• Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής τους
• Ανάλογα με το αν προβλέπονται ή όχι στη
σύμβαση
• Ανάλογα με την επίδραση τους στη ροή των
εργασιών
• Ανάλογα με το πότε γίνονται
• Ανάλογα με την κρισιμότητα των προς έλεγχο
χαρακτηριστικών
• Ανάλογα με τη δειγματοληψία
• Ανάλογα με τον υπεύθυνο διεξαγωγής τους
Commissioning
Ένα πρόγραμμα Commissioning (Λειτουργικής
Παραλαβής Συστημάτων) θα πρέπει να
προβλέπεται ώστε να αποτελεί τμήμα του
Π.Π.Ε.
Τα Λειτουργικά συστήματα ενός έργου
αποτελούν τη καρδιά του έργου
Αρχείο Ποιότητας
•
•
•
•
•
•
•
Έντυπα και τυποποιημένες φόρμες
Check lists
Πιστοποιητικά
Εκθέσεις Επιθεώρησης
Εκθέσεις Δοκιμών
Στατιστικές αναλύσεις
Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και
άλλες εκθέσεις
Πότε θεωρείται επιτυχημένο
ένα Πρόγραμμα Ποιότητας
Έργου;
Όταν πραγματοποιείται πάντα σωστά μέσω
αυτού η συλλογή , η διαχείριση και η
διάθεση της πληροφορίας
Πως πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των
δεδομένων ποιότητας;
Με γραπτές τεκμηριώσεις και πλήρη
καταγραφή όλων των ενεργειών και
δραστηριοτήτων της διαχείρισης του
Εργοταξίου
Τι είναι το κόστος Ποιότητας,
λαμβάνεται υπόψιν από τους
κατασκευαστές και τον Κ.τ.Ε;
• κόστος πρόληψης
• κόστος ελέγχου Ποιότητας πρώτων υλών και
πόρων που χρησιμοποιούνται
• κόστος ελέγχου Ποιότητας ενδιάμεσων
κατασκευών
• κόστος ελέγχου Ποιότητας τελικών κατασκευών
• Κόστος χαμένης ευκαιρίας
Γιατί χρειάζονται οι Στατιστικές
Αναλύσεις;
Για την αξιοποίηση των μετρήσιμων στοιχείων
που προκύπτουν από την γραπτή τεκμηρίωση
που τηρείται, ώστε να επαληθευθούν και να
επιβεβαιωθούν
οι
διαδικασίες
που
εφαρμόζονται και να δημιουργήσουν
Τεχνογνωσία για το μέλλον.
Οι Στατιστικές αναλύσεις αφορούν τόσο τους
κατασκευαστές όσο και του Κυρίους του
Έργου και τις επιβλέπουσες αρχές. (Βλέπε και
τον οδηγό εφαρμογής 1431-3 του προτύπου
ΕΛΟΤ 1429 για τη Διαχειριστική Επάρκεια
Οργανισμών του Δημοσίου)
8 – Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Γενικά
Παρακολούθηση
και Μέτρηση
Έλεγχος μη
συμμορφούμενου
προϊόντος
Ανάλυση
Δεδομένων
Βελτίωση
Ικανοποίηση
πελάτη
Συνεχής
Βελτίωση
Εσωτερική
επιθεώρηση
Διορθωτικές
Ενέργειες
Μέτρηση
Διεργασιών
Μέτρηση
Προϊόντος
Προληπτικές
Ενέργειες
Η σωστή αξιοποίηση των
δεδομένων ποιότητας στις
Τεχνικές Εταιρίες και στις
επιβλέπουσες αρχές απαιτεί :
Συντονισμένες εκπαιδευτικές δράσεις
και εμπλοκή όλου του προσωπικού
τεχνικού και μη
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις εταιρίες που εφαρμόζουν
στις κατασκευές ένα πλήρες σύστημα Ελέγχου Ποιότητας;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ικανοποιημένοι πελάτες
Τα αποτελέσματα των Ελέγχων και Δοκιμών (αποδεκτά η μη αποδεκτά) μέσω
των ανασκοπήσεων στατιστικών αναλύσεων και κοστολόγησης και της
διάχυσης της πληροφορίας πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και
βελτίωσης της.
Το ξεκαθάρισμα της Οργάνωσης και την βελτίωση την Επικοινωνίας
Τον καλύτερο έλεγχο των Εργασιών των προμηθευτών και των υπεργολάβων
Τον καλύτερο έλεγχο του κόστους με τη μείωση μερεμετιών, επισκευών και
αποκαταστάσεων
Την ανάδειξη στελεχών και την εκπαίδευση του προσωπικού
Την δημιουργία στόχων και οραμάτων
Την καλύτερη συντήρηση και Διαχείριση του Εξοπλισμού της
Την δημιουργία τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της
Την βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών που είναι η προυπόθεση για ένα
κόσμο χωρίς επιχειρηματικά σύνορα.
Βεβαίως δεν μπορεί από μόνη της μία
κατασκευαστική εταιρία να αντιμετωπίσει :
• Τις ελλείψεις των Μελετών
• Την αναποτελεσματική λειτουργία του κυρίου του
έργου
• Την γενικότερη έλλειψη θεσμοθετημένων τεχνικών
προδιαγραφών
• Την γενικότερη έλλειψη υποδομής σε θέματα
Ποιότητας και σχετικών Υπηρεσιών στην Ελληνική
Αγορά
• Την έλλειψη εκπαίδευσης σε ζητήματα ποιότητας
και παραγωγής τεχνικών έργων
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιβλέπουσες
αρχές και τον Κ.τ.Ε. από την εφαρμογή στις
κατασκευές ένα πλήρους συστήματος Ελέγχου
Ποιότητας;
• Ικανοποίηση των ωφελουμένων. (τοπικές κοινωνίες,
κοινωνικό σύνολο κλπ.)
• Την ασφαλέστερη και με καλύτερη ποιότητα
κατασκευή.
• Τον καλύτερο έλεγχο του κόστους των κατασκευών.
• Τη καλύτερη οργάνωση και το προγραμματισμό.
• Τη δημιουργία τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της.
• Την ανατροφοδότηση και την επικοινωνία.
Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
Νικόλαος Δεπούντης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Τεχνικών Οικονομικών Μελετών & Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ
Βιβλιογραφία
• ISO 10005: 2005 Quality management system –
Guidelines for quality plans
• ISO 9001:2008 Quality management systems –
Requirements
• ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-2001 (ΦΕΚ 1013/Β/
02.08.2001)
• Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία
ΜΕ-ΤΠΔΠ ΤΕΕ, 2008
• Ο Έλεγχος της ποιότητας στα Τεχνικά Έργα,
εισήγηση Νίκου Δεπούντη στο 1ο Συνέδριο του
ΙΔΙΠ-ΠΥ της ΕΕΔΕ 2005 για τα τεχνικά έργα
Παραδείγματα Εφαρμογής
Περιεχόμενα Π.Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Ι
1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας για το Έργο
1.2 Πολιτική Ποιότητας για το Έργο
1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας
1.3.1 Προθεσμίες Έργου
1.3.2 Φάσεις εκτέλεσης Έργου
1.3.3 Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου
1.3.4 Συντομογραφίες
2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
2.1 Μέθοδοι Κατασκευής
2.1.1 Ορισμός απαιτήσεων που σχετίζονται με το Έργο
2.1.2 Περιγραφή Εργασιών
2.1.3 Διάγραμμα Ροής Διεργασιών (Οργάνωση και Επικοινωνία)
2.2 Έλεγχοι και δοκιμές
2.2.1 Έντυπα Ποιοτικού Ελέγχου
2.2.2 Στατιστικές Αναλύσεις
2.2.3 Η Λειτουργία των δραστηριοτήτων Ελέγχων και Δοκιμών
2.3 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό
3.1.1 Οργανόγραμμα Έργου
3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών
3.1.3 Στελέχωση Έργου 8
3.1.4 Εσωτερικές Διασυνδέσεις
3.2 Υλικά και Υπηρεσίες
3.2.1 Υλικά
3.2.2 Υπεργολαβίες
3.2.3 Διάγραμμα Συμπλήρωσης Εντύπων Αγορών
3.2.4 Παραλαβή , Αποθήκευση και Αποδέσμευση Υλικών
3.2.5 Χειρισμός προϊόντος που παρέχεται από τον Ιδιοκτήτη
3.2.6 Εκπόνηση Έλεγχος και Διαχείριση Μελετών
3.2.7 Αξιολόγηση Προμηθευτών και Υπεργολάβων
3.3 Εξοπλισμός
3.3.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Μηχανήματα)
3.3.2 Μετρητικός Εξοπλισμός
4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4.1 Διαχείριση Εγγράφων
4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας
4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων - εντύπων
4.1.3 Δελτία Ελέγχου και λοιπά έντυπα
4.1.4 Αρχειοθέτηση
4.1.5 Διαχείριση Αλληλογραφίας
4.1.5.1 Πρωτόκολλο
4.1.5.2 Αρχειοθέτηση – Αρχεία Αλληλογραφίας
4.1.5.3 Εσωτερική Αλληλογραφία
4.1.6 Διαχείριση Τεχνικών Εγγράφων
4.2 Μη συμμορφώσεις – Διορθωτικές / Προληπτικές ενέργειες
4.3 Επιθεωρήσεις
4.3.1 Επιθεωρήσεις Συστήματος Ποιότητας
4.3.2 Επιθεωρήσεις στη κατασκευή
4.3.3 Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις τρίτων
4.4 Ανασκοπήσεις
5 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
5.2 Ασφάλεια και Υγεία
5.3 Προστασία Περιβάλλοντος
6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
6.1 Σχέδια
6.2 Πρότυπα – Κανονισμοί – Τεχνικές Προδιαγραφές
6.3 Σύνδεση με το Πρόγραμμα Ποιότητας Αναδόχου
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Διάγραμμα Ροής Διεργασιών
(Οργάνωση και Επικοινωνία)
Διεργασίες προσφοράς
•Ορίστε τον αριθμό της σύμβασης
•Προετοιμάστε τον προϋπολογισμό της σύμβασης
•Ασφάλειες σύμβασης
•Λήψη των σχεδίων και των εγγράφων της σύμβασης από τον πελάτη
•Σφραγίστε και υπογράψτε σχέδια και έγγραφα
•Πραγματοποιήστε λεπτομερή σύγκριση μεταξύ των εγγράφων και σχεδίων της
σύμβασης
•Ενεργοποίηση Έργου/Ξεκίνημα
•Οργανόγραμμα Έργου
•Έκδοση Προγράμματος Ποιότητας Έργου
•Έκδοση Προγραμμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Έργου
•Προετοιμασία των βασικών γραμμών του προγράμματος
•Προετοιμασία του προγράμματος στόχων
•Προετοιμασία ιστογράμματος εργασίας, του προγράμματος προμηθειών υλικών και
υπεργολάβων, σχεδίων για κατασκευή, πρόγραμμα εξοπλισμού
•Προετοιμασία Εργοταξίου
Ανασκόπιση και έγκριση
Συν
έχει
α
στη
ν
επ
όμε
νη
Από
προη
γούμ
ενη
•Υποβολή Υλικών
•Υποβολές τεχνικών εγγράφων
Έγκριση
Απαιτήσεις Υλικών
Υποβολή σχεδίων για κατασκευή
Έρευνα Αγοράς
Έγκριση
Προμήθεια
Αποθήκευση
Εκτέλεση
•Εγκεκριμένα Κατασκευαστικά σχέδια
•Εγκεκριμένα υλικά
•Εγκεκριμένες Μεθοδολογίες
•ΠΠΕ
•Α&Υ
Έλεγχοι και δοκιμές
•Προετοιμασία Σχεδίων Ελέγχων και Δοκιμών
•Έλεγχοι από τρίτο μέρος
•Εκτός εργοταξίου Επιθεωρήσεις και δοκιμές
Δραστηριότητες κλεισίματος έργου
•As-Built σχέδια
•Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
•Μητρώο Έργου
•Αξιολόγηση προμηθευτών -υπεργολάβων
•Αποξηλώσεις
•Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης
Περίοδος συντήρησης
•Επίδειξη και εκπαίδευση
•Χειρισμός παραπόνων πελάτη
•Ολοκλήρωση και αποδοχή από πελάτη
•Τελικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και τελικοί λογαριασμοί
Η Λειτουργία των δραστηριοτήτων
Ελέγχων και Δοκιμών
Ευθύνες
Περιγραφή
Εργασίας
Εργοδότης
Διευθυντής
Έργου
Μηχανικός
QA/QC
Εργαστήριο ή
Τρίτο μέρος
Αρμόδιος
Μηχανικός
Νέα εργασία ή
ενέργεια
Σ
Ο .Ε.Δ
Ερ δηγί .
με γα ες
κλ θοδ σίας
π
ολ
,
ογ
ίες
Πρωτότυπες
Εκθέσεις
Πρωτότυπο
αντίγραφο
ΟΧΙ
Υπάρχουν μη
Συμμορφώσεις;
ΝΑΙ
Δε
ς
συ δια
μμ δικ
ορ ασ
φώ ία
σε Μη
ων
Πρωτότυπο
Μη συμμορφώσεις
και Διορθωτικές
Ενέργειες
Ενδιάμεσα
Αντίγραφα σε
Επιστροφή
στην αρχή
Επανάληψη εργασίας
Με παραπομπή σε
προηγούμενη
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Πρωτότυπο
Διαχείριση
Τεκμηρίωσης
Αποδεκτό
Επανάληψη
Ελέγχων και
Δοκιμών
(Επιστροφή στο
σχετικό σημείο)
Μη αποδεκτό
Αποτέλεσμα
Πρωτότυπο
Πρωτότυπες
Εκθέσεις και
επισυναπτόμενα
ΟΧΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Εργασία
έγγραφο
Έλεγχος
Απόφαση
Αρχείο
Σύνδεση
Τέλος
Παρατηρήσεις
Διάγραμμα Συμπλήρωσης Εντύπων
Αγορών
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-ΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ ΔΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΟΡΩΝ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Κατάσταση Απαιτούμενων
Υλικών- Υπεργολαβιών/
Προκαταρτικός Κατάλογος
Προμηθευτών/Υπεργολάβων
1
2
Είναι αποδεκτός ο
Προμηθευτής ή
Υπεργολάβος;
3
Αίτηση Έρευνας Αγοράς
Υλικών ή Υπηρεσιών
4
5
6
7
ΕΡΓ/ΧΗΣ
ΔΝΤΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
…../KA.03.01.03
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ακολουθείται η Διαδικασία
Αξιολόγησης αφού έχει προηγηθεί
η συμπλήρωση του εντύπου
αποδεκτών Προμηθευτών
…../ΚΑ/03.01.01
…../ΕΕ.03.01.04
…../ΕΕ.03.01.05
Πρόσκληση για
υποβολή
προσφοράς
Συγκριτικός Πίνακας
Προσφορών
…../ΕΕ.03.01.06
Δελτίο Έγκρισης
Υλικού από
Υπηρεσία
…../ΕΕ.03.01.08
Δελτίο
Παραγγελίας
…../ΕΕ.03.01.01
Κατάσταση
Εκκρεμών
Παραγγελιών
…../ΕΕ.03.01.09
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ- FAX
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-ΦΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ/
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΝΤΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΑΛΛ/ΓΡΑΦΙΑΣ/FAX
(AΡΜΟΔΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
/ FAX
ΑΦΙΞΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΛΗΨΗ
FAX
1
2
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ/FAX
-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ
3
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ
4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ /ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
/FAX ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Ή ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΕΑΝ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Τα πρωτότυπα αποστέλλονται
στο Κεντρικό Αρχείο της Εταιρίας.
Στο κεντρικό Αρχείο του έργου
φωτοτυπίες
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
A/A
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-ΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΝΤΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΝΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
3
ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ;
ΟΧΙ
5
6
7
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΦΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΟΧΙ
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Τα πρωτότυπα
αποστέλλονται στο
Κεντρικό Αρχείο της
Εταιρίας.Στο
κεντρικό Αρχείο του
έργου φωτοτυπίες
Α/Α :
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
Εργασία/Δραστηριότητα :
ΣΕΛ.: 1.ΑΠΟ : 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΕΡΓΟ:
Α/Α
Φάσεις/Δραστηριότητες
KΩΔΙΚΟΣ :
Έγγραφα Αναφοράς
Συχνότητα
Υπεύθυνος
έντυπα καταγραφής
Υπευθυνότητες
ελέγχου
Α
Υ
Τ
Π
Παρατηρήσεις
ΔΕ
A: Ενέργεια από Ανάδοχο,Υ:Ενέγεια από προμηθευτή ή υπεργολάβο, T: Ενέργεια από Τρίτο Μέρος, C : Ενέργεια από Πελάτης, H: Κρίσιμο σημείο Ελέγχου, W: Witness point, R: Review point, M: Monitoring point, S: Spot inspection
ΕΝΤΥΠΟ ……../ΕΕ.01.02.01 ΕΚΔ 0/05-05-05
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
ΕΝ 287-1
Approval testing of welders – Fusion welding Part 1 : Steels (Δοκιμασία έγκρισης συγκολλητών – Συγκόλληση με
τήξη – Μέρος 1 : Χάλυβες) Gr-En
ΕΝ 287.01 Τροπ.1
Approval testing of welders – Fusion welding Part 1 : Steels (Δοκιμασία έγκρισης συγκολλητών – Συγκόλληση με
τήξη – Μέρος 1 : Χάλυβες) En
ΕΝ 287-2
Approval testing of welders – Fusion welding Part 2 : Αluminium and aluminium alloys (Δοκιμασία έγκρισης
συγκολλητών – Συγκόλληση με τήξη – Μέρος 2 : Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου) Gr
ΕΝ 287.02 Τροπ.1
Approval testing of welders – Fusion welding Part 2 : Αluminium and aluminium alloys (Δοκιμασία έγκρισης
συγκολλητών – Συγκόλληση με τήξη – Μέρος 2 : Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου) Gr
ΕΝ 288-1
Specification and approval of welding procedures for metallic materials – Part 1 : General rules for fusion welding.
(Προδιαγραφή και καταλληλότητα διαδικασιών συγκόλλησης για μεταλλικά υλικά – Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες για
συγκόλληση με τήξη.) Gr
ΕΝ 288-1 Τροπ.1
Specification and approval of welding procedures for metallic materials – Part 1 : General rules for fusion welding.
(Προδιαγραφή και καταλληλότητα διαδικασιών συγκόλλησης για μεταλλικά υλικά – Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες για
συγκόλληση με τήξη.) En
ΕΝ 288-2
Specification and approval of welding procedures for metallic materials – Part 2 : Welding procedure specification
for arc welding . (Προδιαγραφή και καταλληλότητα διαδικασιών συγκόλλησης για μεταλλικά υλικά – Μέρος 2 :
Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης για ηλεκτροσυγκόλληση.) Gr
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
A/A
Περιγραφή
ΤΙΤΛΟΣ
TOTEE 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου – ζεστού νερού
7/1
Ύδρευση
7/2
Αποχέτευση
TOTEE 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις
TOTEE 2451/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό
7/3
Πυρόσβεση
TOTEE 2421/86 ΜΕΡΟΣ 1 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Δίκτυα διανομής ζεστού νερού
για θέρμανση κτηριακών χώρων
7/4
Θέρμανση
TOTEE 2421/86 ΜΕΡΟΣ 2 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Λεβητοστάσια παραγωγής
ζεστού νερού για θέρμανση κτηριακών χώρων
7/5
7/6
Καύσιμο αέριο
TOTEE 2471/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Διανομή καυσίμων αερίων
TOTEE 2481/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Διανομή ατμού μέχρι PN 16 –300o C
7/7
Ατμός
TOTEE 2491/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια : Αποθήκευση και διανομή αερίων για
ιατρική χρήση
7/8
Ιατρικά Αέρια
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιγραφή Εντύπου
Κωδικός
Έκδοση
Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών - Πρόγραμμα Ενεργειών
35056/ΕΕ.01.02.01
0/05-05-05
Πρωτόκολλο Δοκιμών
35056/ΕΕ.01.02.02
0/05-05-05
Αίτηση Εργαστηριακής Δοκιμής
35056/ΕΕ.01.02.03
0/05-05-05
Καρτέλα δοκιμίου/ Δείγματος
35056/ΕΕ.01.02.04
0/05-05-05
Πρωτόκολλο κατασκευής πασσάλων
35056/ΕΕ.01.02.05
0/05-05-05
Μητρώο Λήψεως και Θραύσεως Δοκιμίων
35056/ΕΕ.01.02.06
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Οπτοπλινθοδομών
35056/ΕΕ.01.02.07
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
35056/ΕΕ.01.02.08
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
35056/ΕΕ.01.02.09
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Πυρόσβεσης
35056/ΕΕ.01.02.10
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Κλιματισμού
35056/ΕΕ.01.02.11
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
35056/ΕΕ.01.02.12
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Ασθενών Ρευμάτων
35056/ΕΕ.01.02.13
0/05-05-05
Έντυπο ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες Πυρανίχνευσης
35056/ΕΕ.01.02.14
0/05-05-05
Μέθοδοι Κατασκευής
Αντικείμενο Κατασκευής/Περιγραφή Μεθόδου
Προετοιμασία Εργοταξίου
Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις
Οικοδομικές Εργασίες
Σκυροδέματα
Παραλαβή και Αποθήκευση Χάλυβα
Συγκόλληση εργοταξιακών βλήτρων σε υπάρχον σκυρόδεμα
Προεντεταμένα Αγκύρια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Συντήρηση Δοκιμίων Σκυροδέματος
Επισκευές Σκυροδεμάτων
Έλεγχος Α’ Υλών - Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδεμάτων
Παραγωγή Εργοταξιακού Σκυροδέματος
Έγχυτοι Πάσσαλοι
Διαφραγματικοί τοίχοι
Μεταλλικές Κατασκευές
ΗΜ Εργασίες
Υδραυλικά
Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
Αποχέτευση
Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων
Πυρασφάλεια
Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης
Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης
Κλιματισμός-Θέρμανση- Αερισμός
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Θέρμανσης, Αερισμού
Εγκαταστάσεις Ατμού
Ηλεκτρολογικά- Ισχυρά Ρεύματα
Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων
Γειώσεις – Αντικεραυνική Προστασία
Ασθενή Ρεύματα
Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
Εγκαταστάσεις Τηλεφώνων - DATA
Συστήματα Διαχείρισης
Εγκατάσταση BMS
Σύστημα Διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας
Αέρια
Καύσιμο Αέριο
Αρχιτεκτονικές Εργασίες
Τοιχοδομές
Οπτοπλινθοδομές
Επιχρίσματα- Πλαγιοκαλύψεις
Επιχρίσματα
Ξηρά Δόμηση
Κινητά Χωρίσματα
Πλαγιοκαλύψεις
Μονώσεις - Στεγανώσεις
Θερμομονώσεις Δωμάτων
Θερμομονώσεις Εξωτερικών τοίχων
Στεγανοποιήσεις
Επενδύσεις - Επιστρώσεις
Ξύλινα Δάπεδα
Δάπεδα με μοκέτα
Βινυλικά Δάπεδα
Υπερυψωμένα Δάπεδα
Βιομηχανικά Δάπεδα
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες
Ψευδοροφές
Υαλοπίνακες- Αλουμίνια
Αλουμίνια
Υαλοπίνακες
Μη φέρουσες μεταλλικές κατασκευές
Σιδηρουργικά
Ξυλουργικές Εργασίες
Ξύλινα Κουφώματα
Εντοιχισμένες και σταθερές επιπλώσεις
Χρωματισμοί
Χρωματισμοί
Υαλοπίνακες- Αλουμίνια
Αλουμίνια
Υαλοπίνακες
Επιστεγάσεις- Επικαλύψεις
Επικεραμώσεις στεγών
Αρμοί Διαστολής
Χωματουργικές Εργασίες - Οδοποιία
Χωματουργικά
Τοπογραφικές Εργασίες
Χωματουργικές Εργασίες
Οδοποιία
Οδοποιία
Ειδικές Κατασκευές