1. Ερευνητικές εργασίες

Download Report

Transcript 1. Ερευνητικές εργασίες

Project
(σχέδιο εργασίας)
Inquiry Learning Projects
(Ερευνητικές εργασίες)
Θοδωρής Ορεινός
Σχέδιο εργασίας: (Project)
Κάθε προσεκτικά σχεδιασμένο συνεργατικό εγχείρημα,
που αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.
Ερευνητική εργασία: (Inquiry learning projects)
Εκπαιδευτική καινοτομία με κυρίαρχα στοιχεία:
• Ενεργό εμπλοκή μαθητών.
• Συνεργασία μαθητών εντός μικρών ομάδων.
• Πρωτοβουλία, Επιλογή, Πειραματισμό, Ευθύνη (ατομική
και ομαδική), Κριτική και δημιουργική σκέψη.
• Βιωματική προσέγγιση της γνώσης,
Σύνδεση προσωπικών βιωμάτων με σχολική γνώση
και με πραγματικές καταστάσεις της ζωής.
Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή)
• Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης.
Ερωτήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον,
Διερευνητική μελέτη δεδομένων (διαθέσιμων από το πρόγραμμα ή
συλλεχθέντων),
Ταξινόμηση-ανάλυση-επεξεργασία δεδομένων,
Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, εξέταση αντιθέτων απόψεων,
προτάσεις λύσεων προβλημάτων - λήψη αποφάσεων.
Ικανότητα διερεύνησης θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος,
Βαθύτερη κατανόηση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων,
Κατασκευές,
Καλλιτεχνική έκφραση.
Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή)
• Διεπιστημονική συνεργασία καθηγητών.
Η εγκυρότητα των δεδομένων που επεξεργάζονται οι θετικές επιστήμες,
Οι πρακτικές εφαρμογές που προτείνει η τεχνολογία,
Τα ερμηνευτικά σχήματα των κοινωνικών επιστημών,
Οι αισθητικές αποτιμήσεις της τέχνης,
Οι αξιακές αποτιμήσεις της ηθικής.
Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή)
• Ομαδική συνεργασία μαθητών.
Προϋποθέσεις για να αποτελέσει ομάδα ένα σύνολο ατόμων:
• Άμεση οπτική επαφή και επικοινωνία,
• Κατανόηση και αποδοχή κοινών στόχων,
• Θετική αλληλεξάρτηση και ενεργός «αλληλο-παρωθητική»
επικοινωνία των μελών,
• Ανάθεση στα μέλη (ή ανάληψη από τα μέλη)
συγκεκριμένων ρόλων,
• Ίσες ευκαιρίες επιτυχίας και απόδοση λόγου σε όλα τα
μέλη,
• Συνεργατικές ή συναγωνιστικές σχέσεις με τις άλλες
ομάδες.
Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή)
• Διαφοροποίηση περιεχομένου, διαδικασίας και
πλαισίου μάθησης.
Αντί το σχολείο να προσπαθεί με κανονιστικό τρόπο να «προσαρμόσει»
τους μαθητές σε γλωσσικές και πολιτιστικές «νόρμες»,
το σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο προσπαθεί να έχει ευελιξία και
παιδαγωγική ετοιμότητα να «προσαρμοστεί» στις μαθησιακές ανάγκες
(ενδιαφέροντα, βιώματα, πολιτισμικό υπόβαθρο) και στις δυνατότητες
(προσωπικό στυλ μάθησης, ρυθμοί μάθησης, αυτό-αντίληψη) των
μαθητών.
Αυτό ξεκινά με τη δημιουργία υπο-ερωτημάτων και αντιστοίχων μικρών
ομάδων.
Ρόλος καθηγητή
• Εκπαιδευτικός και επικοινωνιακός μάνατζερ,
• Δε ορίζει τα καθήκοντα των μαθητών αλλά
βοηθά τους μαθητές να αναλάβουν τα δικά τους.
Ρόλος μαθητή
• Διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα δικής του επιλογής,
• Αναζητά πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες
από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης,
• Επεξεργάζεται δεδομένα και μαρτυρίες,
μέσω συνομιλίας στην ομάδα και στην ολομέλεια,
• Διατυπώνετε και υποστηρίζει το δικό του λόγο,
• Δημιουργεί ένα τελικό «προϊόν»,
• Τηρεί ημερολόγια (προσωπικά και ομάδας).
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Πρώτη Φάση:
Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Κάνει μια πρώτη ενημέρωση στους μαθητές επί του θέματος,
Δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων,
Συνδιαμορφώνει με τους μαθητές:
το σκοπό και τις διαστάσεις του θέματος και τα κεντρικά ερωτήματα για κάθε διάσταση.
Ρόλος μελών ομάδας:
Προβληματίζονται επί του θέματος,
Αναζητούν πρώτες πληροφορίες για το θέμα,
Συνδιαμορφώνουν σκοπό θέματος και διατυπώνουν τα αρχικά τους ερωτήματα.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Δεύτερη Φάση:
Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ομάδας:
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Στηρίζει ομάδες στον προγραμματισμό διαδικασιών και στην κατανομή ρόλων,
Ελέγχει καταλληλότητα μεθόδων,
Προτείνει στην ομάδα αρχική βιβλιογραφία για βασική ενημέρωση επί του θέματος.
Ρόλος μελών ομάδας:
Εξειδικεύουν τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα σε υπο-ερωτήματα,
Κατανέμουν και αναλαμβάνουν ρόλους,
Θέτουν χρονοδιαγράμματα,
Επιλέγουν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης δεδομένων,
Ανοίγουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Τρίτη Φάση:
Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Βοηθά μαθητές:
Στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της σχετικότητας των πηγών,
Στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων.
Ρόλος μελών ομάδας:
Αξιοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές και συγκεντρώνουν δεδομένα,
Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Τέταρτη Φάση:
Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής επεξεργασίας δεδομένων
και μετατροπής τους σε ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση.
Ρόλος μελών ομάδας:
Επεξεργάζονται τα δεδομένα της έρευνας,
Παράγουν νέα γνώση,
Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Πέμπτη Φάση:
Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση
περισσοτέρων και διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης,
προτυποποιώντας τρόπους αξιοποίησής τους.
Ρόλος μελών ομάδας:
Αναζητούν και δοκιμάζουν εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης των νέων γνώσεων,
Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Έκτη Φάση:
Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Στηρίζει τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την προφορική παρουσίαση της
έρευνάς τους και του τεχνήματός τους.
Ρόλος μελών ομάδας:
Αναζητούν και δοκιμαστικά αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης:
θέματος, σκοπού, κεντρικών ερωτημάτων,
διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και των συμπερασμάτων τους,
κριτικής ανάλυσης κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Έβδομη Φάση:
Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Στηρίζει μαθητές στη χρήση της γλώσσας, εικόνων και σχημάτων κατά τη συγγραφή της
Ερευνητικής Έκθεσης ή/και τη δημιουργία του τεχνήματος.
Ρόλος μελών ομάδας:
Συγγράφουν την Ερευνητική Έκθεση,
Συνθέτουν το τέχνημα,
Εμπλουτίζουν τον ομαδικό φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία,
πριν τον υποβάλλουν για αξιολόγηση.
Ολοκληρώνουν προσωπικό τους ημερολόγιο,
Ετοιμάζουν ατομικό τους φάκελο, για την ατομική τους αξιολόγηση.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Όγδοη Φάση:
Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Βοηθά τους μαθητές
να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους από τη δοκιμαστική παρουσίαση που προηγήθηκε.
Ρόλος μελών ομάδας:
Με την εμπειρία της δοκιμαστικής παρουσίασης, αξιοποιούν
αποτελεσματικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης έρευνας και τεχνήματος
ανάδειξης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.
Αξιοποιούν
εικόνες και σχήματα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στην επικοινωνία με το κοινό.
Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης
Ένατη Φάση:
Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας & Ατομικής Συμβολής Μελών
Ρόλος εκπαιδευτικού:
Αξιοποιεί τις Κλίμακες των Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης
και βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας.
Με βάση την ομαδική βαθμολογία
και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου,
βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας,
διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική.
Ρόλος μελών ομάδας:
Παρουσιάζουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό τους φάκελο προς αξιολόγηση
Αν τους ζητηθεί, εξηγούν στοιχεία του φακέλου τους.
Ενδεικτική κατανομή τρίωρων:
1ο τρίωρο:
Ενημέρωση, Δημιουργία ομάδων, «Συμβόλαιο» συνεργασίας.
2ο τρίωρο:
Οριοθέτηση του θέματος, Ερευνητικά ερωτήματα.
3ο τρίωρο:
Σχηματική αποτύπωση, Προβληματική,
Καθορισμός υπο-θεμάτων,
Αναζήτηση πηγών έρευνας, μεθόδων και εργαλείων.
Από τις Λέξεις-Κλειδιά,
στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα
Κοινωνικές
Επιστήμες,
Ανθρώπινα
Δικαιώματα,
Καλές Τέχνες,
Έκφραση
Κοινωνικές
Επιστήμες,
Γλώσσα
Κράτος,
Έλεγχοι, Κέρδος,
Νόμοι, Άδειες,
Ανακύκλωση
Προστασία
πολιτών,
καταναλωτών
Απορρίμματα,
Ακτινοβολία
Ατυχήματα
Επικοινωνία,
VIDEO, MMS, SMS,
RING TONE, iPod
HANDS FREE,
greeklish ,
νέα ήθη
Ορυχεία
Ορυκτά,
Μέταλλα,
Εργάτες
Εργοστάσια,
Απορρίμματα,
Έλεγχοι
δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας,
ΟΤΕΝΕΤ
VODAFONE
Κεραίες
Ακτινοβολία
Καταστήματα,
Θέσεις Εργασίας,
Λογαριασμός
Προσφορές
Χημεία,
ΠεριβάλλονΑειφορία,
Καλές
Τέχνες
Φυσική,
ΠεριβάλλονΑειφορία
Τεχνολογία,
Μαθηματικά
Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα,
στη Σχηματική Αποτύπωση
Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες,
πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν,
πως προωθείται, τι γίνεται ως
«ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι
κίνδυνοι της απόρριψής του;
1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή,
Προώθηση, Χρόνος Ζωής
Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την
προστασία του καταναλωτή, του
πολίτη, του περιβάλλοντος;
Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε;
Το κινητό
τηλέφωνο
4. Καταναλωτές-Πολίτες,
θεσμοί
2. Αρχές Λειτουργίας,
Υποδομές, Ακτινοβολίες
3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα,
Νέος Πολιτισμός
Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές
χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από
την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και
οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας;
Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη
επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις
κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό;
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Προβληματική,
Ζητήματα για
την Ολομέλεια,
Πηγές,
Μέθοδοι,
Εργαλεία
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Τα κινητά τηλέφωνα φτιάχνονται από στοιχεία τα οποία
μαθαίνουμε στη Χημεία (και συχνά δεν καταλαβαίνουμε το
«γιατί»), τα οποία αποσπώνται από τα βάθη της γης με
αμφιλεγόμενες πρακτικές, μας έχουν γίνει απαραίτητα με τις
πολλές τους δυνατότητες, τα αλλάζουμε συχνά πριν χαλάσουν
για να πάρουμε άλλα με περισσότερες (όπως μας λένε οι
διαφημίσεις) και, πολλοί από εμάς τα πετάμε όπου τύχει.
Μάλλον, χρειάζεται να τα ψάξουμε όλα αυτά καλύτερα και να
σκεφτούμε τις αιτίες και τις συνέπειές τους. Για να γίνουμε πιο
συνειδητοί καταναλωτές και πολίτες.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Εργάτες ορυχείων, εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων
και μη δημοκρατικά καθεστώτα, ορυχεία στις πόλεις
του «Τρίτου» Κόσμου
ΠΗΓΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο: Εταιρίες Ανακύκλωσης
Εργαστήριο: Σπάνιες Γαίες
Internet: Γεωγραφική κατανομή
πρώτων υλών
Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης: ...
Φωτογραφίες: ορυχείων, χώρων
απόρριψης ηλεκτρονικών
αποβλήτων
Κινηματογράφος: …….
Παρατήρηση, Πείραμα, Διερεύνηση
Στάσεων,
Ανάλυση Περιεχομένου,
Ερμηνεία
Προσομοιώσεις, Ερωτηματολόγια,
Συνεντεύξεις,
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το
οποίο εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και έχει κατακτήσει τους
ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, σε όλα σχεδόν τα
μήκη και πλάτη του κόσμου μας. Οι πρώτες ύλες του αποτελούν έναν ιδιαίτερο
πλούτο για τις χώρες που τις διαθέτουν και ακόμα και ως απόβλητο διατηρεί την
αξία του, αφού κάποιες από αυτές μπορούν να ξανα-αποκτηθούν.
Το κινητό τηλέφωνο και η κινητή τηλεφωνία, ως πολυεθνική οικονομική
δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει διευκολύνει την
ανθρώπινη επικοινωνία αλλά και έχει κατηγορηθεί για τα τεράστια κέρδη που
αποφέρει στις εταιρίες, για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη
συρρίκνωση και την αλλοίωση της γλώσσας.
Θα λέγαμε, ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, του οποίου
η χρήση εγείρει ερωτήματα και αντικρουόμενες απόψεις και, με αυτήν την
έννοια, χρειάζεται μια περεταίρω διερεύνηση, προκειμένου να εντοπίσουμε τα
θετικά του στοιχεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κατάχρησή του.
Μέσω αυτής της διερεύνησης, θα μπορέσουμε, να τοποθετηθούμε κριτικά
απέναντι στα όργανα της πολιτείας που έχουν την ευθύνη της προστασίας των
πολιτών και αυτοκριτικά απέναντι στις δικές μας επιλογές.
Η διερεύνηση του θέματος που προτείνουμε θα ακολουθήσει το μοντέλο της
σχηματικής αποτύπωσης και θα εξελιχθεί μέσα από τέσσερα υποθέματα:
……………………………………………………………..
Ενδεικτική κατανομή τρίωρων:
4ο - 10ο τρίωρα:
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων,
Αλληλοενημερώσεις,
Ενδιάμεσες συνθέσεις και Ανασυνθέσεις,
Επεξεργασία κειμένων, Ενσωμάτωση βιβλιογραφίας,
Ερμηνείες-Κριτική-Συμπεράσματα,
Τελική αλληλοενημέρωση, Τελικά συμπεράσματα.
11ο - 12ο τρίωρα:
Προετοιμασία παρουσίασης, Τελευταίες διορθώσεις,
Ολοκλήρωση εκθέσεων και φακέλων,
Προγραμματισμός παρουσίασης, Παρουσίαση.
Ημερολόγια (ομάδων, τμήματος)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ (Β)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ (Α)
Το Ημερολόγιο
Οι μαθητές καταγράφουν:
(α) την πορεία της εργασίας τους κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος,
(β) τα ερωτήματα που τους απασχολούν,
(γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Οι εκπαιδευτικοί (προαιρετικό) θα καταγράφουν:
(α) την πορεία των ομάδων και των μελών που τις αποτελούν,
(β) τα ερωτήματα που θα τους απασχολούν,
(γ) τη βοήθεια που θα χρειάζεται να σας προσφέρουν.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Προβληματική
…/…/…
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
………………………………….
……………………………..
………………………………….
……………………………..
………………………………….
……………………………..
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΜΑ:
…./…/…
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Ερευνητική
Δραστηριότητα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ημερομηνία
…../…./….
Σύντομη Παρουσίαση της
Ερευνητικής Δραστηριότητας
…………………….
……………….
……………..
Ερωτήματα/Προβληματισμοί
……………………..
……………………………
Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες
………………………..
…………………………………
Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας
………………………….
……………………………….
Απολογισμός/Συμπεράσματα
………………………..
………………………………
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Απολογισμός
Ερευνητικής
Δραστηριότητας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
Εργασία για….
Ποιος έκανε κάτι
ιδιαίτερο;
…………………………………..
…………………………
Περιγραφή της Διαδικασίας
……………………………………
………………………………
Ο Μιχάλης ………..,
Η Κατερίνα ………,
Ο ………. …………….,
Η ………….. …………,
Χώρος
Τάξη,
Αίθουσα Η/Υ
Απολογισμός
Τι μας δυσκόλεψε
Τι μας άρεσε
Τι μας ενθουσίασε
……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..
Παρατηρήσεις ή
παραινέσεις των
εκπαιδευτικών
(Προαιρετικές)
…………………………..……
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Προγραμματισμός
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
Εργασία για….
Δημιουργία ………..
Έρευνα για ...
Σύνταξη …..
Παρατήρηση ……….
Μοίρασμα εργασίας
Ποιος θα κάνει «τι»
…………………
………………….
Προγραμματισμός
(αίθουσες, συναντήσεις,
προσκλήσεις κ.α.)
Αίθουσα Η/Υ
Άδεια εξόδου ……….
Ενδεχόμενη βοήθεια
Άλλοι Εκπαιδευτικοί,
Ειδικοί Επιστήμονες,
Ερευνητές,
Πρόσωπα της πράξης
Φορείς
Μέσα και υλικά
Φωτοτυπίες, εικονίδια, projector, camera
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Οργάνωση
ΈκθεσηςΦακέλου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αναφορές των
ντοκουμέντων
(Πληροφορίες που θα
συμπεριληφθούν στη
βιβλιογραφία )
Περιεχόμενο των
ντοκουμέντων
(λέξεις κλειδιά και/ή
σημαντικές πληροφορίες
Οριστική θέση μέσα στην
Ερευνητική Εργασία
N° 1 Γράφημα
Χαρακτηρισμός των
εφαρμογών του
κινητού τηλεφώνου
1ο Μέρος (τίτλος)
1.1
N° 2 Χαρτόνι Εργασίας
(σχηματική αποτύπωση)
……………….
1ο Μέρος (τίτλος)
1.1
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
Ημερολόγια (ατομικά)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ……
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ……
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΑ ……
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ……
Οι μαθητές καταγράφουν:
(α) την πορεία της εργασίας τους κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος,
(β) τα ερωτήματα που τους απασχολούν,
(γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Προσωπικό
Ημερολόγιο
Φύλλο 1ο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ………………………………
Ονοματεπώνυμο των Μελών της Ομάδας: ………………………………,
………………………., …………………., ……………………………………., …………………………,
……………………………,
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: ………………………………………….,
……………………………………
Θέμα: ……………………………………………
Τι σχετικό με το θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από άλλες
πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το
επιλέξετε;
1...
2...
3...
Προσωπικό
Ημερολόγιο
Φύλλο …
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ………………………………
Ονοματεπώνυμο των μελών της Νέας Ομάδας: ………………………………,
………………………., …………………., ……………………………………., …………………………,
……………………………,
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: ………………………………………….,
……………………………………
Υπο-θέμα: ……………………………………………
Τι σχετικό με το υπο-θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από
άλλες πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το
επιλέξετε;
1...
2...
3...
Προσωπικό
Ημερολόγιο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
Ονοματεπώνυμο
…………………………….
Ημερομηνία
…../…./…..
Εργασία για….
…………………………………..
…………………………
Περιγραφή της Διαδικασίας
……………………………………
………………………………
Χώρος
Τάξη,
Αίθουσα Η/Υ
Απολογισμός
Τι με δυσκόλεψε
Τι μου άρεσε
Τι με ενθουσίασε
……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..
Παρατηρήσεις ή
παραινέσεις των
εκπαιδευτικών
(Προαιρετικές)
…………………………..……
Η αυτο-αξιολόγηση θα στηριχθεί
 Σε ζωντανές μαρτυρίες που συνέλλεξαν από τη συνεργασία τους στην
τάξη και στο πεδίο (φωτογραφίες, video),
 Σε κείμενα που θα καταγράφουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το «τι θα
έκαναν καλύτερα ή διαφορετικά»,
(α) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της έρευνας,
(β) για την προσωπική τους συμμετοχή στη λειτουργία της ομάδα και της
ολομέλειας του Τμήματος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:
……………………………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
1
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
2
3
4
5
ΑΠΟΛΥΤΑ
Α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και
επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της
ομάδας;
Β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των
άλλων μελών;
Γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν
ανάγκη;
Δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας,
όταν είμαι σε δύσκολη θέση;
Ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις
εργασίες μου έγκαιρα;
Στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με
επάρκεια;
Ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και
στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων;
Η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές
απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις
στείρες αντιπαραθέσεις;
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
ΟΜΑΔΑ:
……………………………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1
ΚΑΘΟΛΟΥ
2
3
4
5
ΑΠΟΛΥΤΑ
Α. Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των
επιμέρους φάσεων που κάνατε;
Β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων;
Γ. Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα
ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών;
Δ. Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση
αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων;
Ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των
αποφάσεων;
Στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής,
συνεργασίας και στήριξης των μελών;
Ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και
ο συλλογικός τρόπος εργασίας;
Η. Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην
αξιοποίηση του χρόνου;
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας:
Οι μαθητές: Παρουσιάζουν δημόσια, απαντούν σε ερωτήσεις, κοινοποιούν τις
ερευνητικές εργασίες στο διαδίκτυο (διάχυση καλών πρακτικών και
διαφάνεια).
Οι καθηγητές, που εμπλέκονται στις εργασίες: βαθμολογούν τους μαθητές με
κριτήρια το αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας, τη συμμετοχή καθενός σε
όλες τις εργασίες και στην πληρότητας της δημόσιας παρουσίασης και
υποστήριξης της εργασίας.
Τελικά προϊόντα διεπιστημονικής ερευνητικής εργασίας
• Ερευνητική έκθεση: Γραπτό κείμενο που παρουσιάζει Θέμα,
Προβληματική, Στόχους, ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και
επεξεργασίας δεδομένων, συμπεράσματα, κριτική τοποθέτηση ομάδας επί
του τρόπου εργασίας, των συμπερασμάτων και των κοινωνικών-πολιτικώνηθικών συνεπαγωγών τους.
• Τέχνημα: Κατασκευή ή καλλιτεχνική σύνθεση ή αφίσα ή αναπαράστασηκολλάζ-ταινία-δρώμενο κ.ά. (αν αποτελεί αποκλειστικό μέρος της εργασίας
συνοδεύεται από κείμενο-έκθεση).
• Δράσεις: Παρουσίαση ή Workshop ή Εκδήλωση ή Επίσκεψη-εκδρομή κ.ά.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Πρόλογος……………………………………………..
2. Εισαγωγή …………………………………………….
3. Προβληματική του θέματος …………………
4. Μεθοδολογία ……………………………………….
5. Η Έρευνα …………………………………………….
5.1 Ενότητα Πρώτη ……………………………………..
5.2. Ενότητα Δεύτερη ………………………………….
5.3. Ενότητα Τρίτη ……………………………………….
5.4. Ενότητα Τέταρτη …………………………………
6. Συμπεράσματα …………………………………….
7. Θέματα προς Συζήτηση ……………………….
8. Κριτική και Αυτοκριτική Αποτίμηση ……..
9. Βιβλιογραφία ………………………………………
10. Παράρτημα …………………………………………..
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα στηριχθεί
 Στα σύντομα κείμενα των σελίδων του Ημερολογίου σας, για την:
(α) Επιλογή του θέματος και την προβληματική,
(β) Πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της έρευνας,
(γ) Προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην ολομέλεια του Τμήματος.
 Σε τελικά «προϊόντα», στην:
(α) Τελική, γραπτή έκθεση της εργασίας,
(β) Προφορική ομαδική υποστήριξη,
(γ) Προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και κάθε μιας από εσάς.
«Σελίδες Ημερολογίου»,
για τους εκπαιδευτικούς που θα
αξιολογήσουν την Ερευνητική Εργασία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:
………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (30%)
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΛΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΆΡΙΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΚΑΝΟΝΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:
………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (30%)
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΛΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΆΡΙΣΤΑ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ,
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ,
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:
………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%)
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΛΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΆΡΙΣΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΟΜΗ
1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη
σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική
βιβλιογραφική επισκόπηση
2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των
κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικοκοινωνικών πλαισίων
3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των
μέσων και των διαδικασιών συλλογής των
δεδομένων
4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών
επεξεργασίας των δεδομένων
5. Σαφής διατύπωση και κριτική των
συμπερασμάτων
6. Αναστοχαστική κριτική του όλου
εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων
που ανέκυψαν
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:
………………
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
……………………..
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%)
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΛΑ
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ
ΆΡΙΣΤΑ
1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους
στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα
δεδομένα και τα συμπεράσματα της
έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα
ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική
στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα
2. Η χρήση της γλώσσας και των
συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων
και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις
κατάλληλες στιγμές
3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και
παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και
την κατάλληλη στιγμή
4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των
απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια
του κοινού.
ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος.
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)
Με βάση την ομαδική βαθμολογία
και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου,
βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας,
διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική.
«Σελίδες Ημερολογίου»,
για τους εκπαιδευτικούς που θα
αξιολογήσουν το Μαθητή.
• Πρόταση θεμάτων από καθηγητές (κατά προτίμηση περισσοτέρων
του ενός) και έγκρισή τους από το σύλλογο των καθηγητών,
• Δηλώσεις προτιμήσεων παιδιών (1η και 2η προτίμηση),
• Δημιουργία, όσο το δυνατό, τμημάτων ενδιαφέροντος για τα
προτεινόμενα θέματα, από μαθητές που, κατά προτίμησην, έχουν ως
πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο θέμα,
• Σε κάθε τμήμα ενδιαφέροντος δημιουργούνται τετραμελείς, κατά
προτίμηση, λειτουργικές ομάδες.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το οποίο
εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και έχει κατακτήσει τους ανθρώπους
όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, σε όλα σχεδόν τα μήκη και
πλάτη του κόσμου μας. Οι πρώτες ύλες του αποτελούν έναν ιδιαίτερο πλούτο για
τις χώρες που τις διαθέτουν και ακόμα και ως απόβλητο διατηρεί την αξία του,
αφού κάποιες από αυτές μπορούν να ξανα-αποκτηθούν.
Το κινητό τηλέφωνο και η κινητή τηλεφωνία, ως πολυεθνική οικονομική
δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει διευκολύνει την
ανθρώπινη επικοινωνία αλλά και έχει κατηγορηθεί για τα τεράστια κέρδη που
αποφέρει στις εταιρίες, για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη
συρρίκνωση και την αλλοίωση της γλώσσας.
Θα λέγαμε, ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, του οποίου η
χρήση εγείρει ερωτήματα και αντικρουόμενες απόψεις και, με αυτήν την έννοια,
χρειάζεται μια περεταίρω διερεύνηση, προκειμένου να εντοπίσουμε τα θετικά του
στοιχεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κατάχρησή του.
Μέσω αυτής της διερεύνησης, θα μπορέσουμε, να τοποθετηθούμε κριτικά
απέναντι στα όργανα της πολιτείας που έχουν την ευθύνη της προστασίας των
πολιτών και αυτοκριτικά απέναντι στις δικές μας επιλογές.
Η διερεύνηση του θέματος που προτείνουμε θα ακολουθήσει το μοντέλο της
σχηματικής αποτύπωσης και θα εξελιχθεί μέσα από τέσσερα υποθέματα:
……………………………………………………………..
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ
(1η , 2η Φάση)
Στόχοι του εργαστηρίου:
(1) να οριοθετηθεί ένα θέμα,
(2) να διατυπωθούν τα Ερευνητικά Ερωτήματα και να ενταχθούν σε
σύνολα που θα αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του (υπο-θέματα),
(3) να αναζητηθούν συνειρμοί που θα συνδέουν τα υπο-θέματα και
θα σχηματοποιούν το «όλο»,
(4) να συγκροτηθεί η προβληματική του,
(5) να προγραμματιστεί ο βηματισμός των ομάδων
ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες)
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες)
(1)
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
(2)
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
(3)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
(4)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
Από τις Λέξεις-Κλειδιά,
στα «Σύνολα»
Καταναλωτές
(VIDEO, MMS,
SMS, RING TONE)
Επικοινωνία,
Τεχνολογία,
Ιστορία,
Εταιρίες,
DESIGN
ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,
Εταιρίες
Κέρδος,
Νόμοι, Άδειες,
Ακτινοβολία ,
Απορρίμματα,
Το Κινητό
Τηλέφωνο
Καταστήματα,
Θέσεις Εργασίας,
Απορρίμματα,
Προσφορές,
Ορυχεία
Παιδική Εργασία,
Εργοστάσια,
Απορρίμματα,
Από τα «Σύνολα»,
στα Ερευνητικά Ερωτήματα
Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες
ύλες, πού υπάρχουν, πού παράγεται
το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται
ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι
είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του;
Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την
προστασία του καταναλωτή,
του πολίτη, του περιβάλλοντος;
Ποιοι θίγονται; Εμείς τι
κάνουμε;
Το Κινητό
Τηλέφωνο
Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές
χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
από την ακτινοβολία που εκπέμπει
το ίδιο και οι κεραίες της κινητής
τηλεφωνίας;
Ποιες αλλαγές επιφέρει στην
ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση
της γλώσσας, στις κοινωνικές
διεργασίες, στον πολιτισμό;
Ερευνητικά Ερωτήματα,
Σχηματική Αποτύπωση και
Γνωστικά Αντικείμενα
Κοινωνικές
Επιστήμες,
Ανθρώπινα
Δικαιώματα,
Καλές Τέχνες,
Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την
προστασία του καταναλωτή,Έκφραση
του
Χημεία,
ΠεριβάλλονΠοιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες,
Αειφορία,
Καλές πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν,
Τέχνες πως προωθείται, τι γίνεται ως
«ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι
κίνδυνοι της απόρριψής του;
1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή,
Προώθηση, Χρόνος Ζωής
2. Αρχές Λειτουργίας,
Υποδομές, Ακτινοβολίες
Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές
χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από
την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και
Φυσική,οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας;
ΠεριβάλλονΑειφορία
Τεχνολογία,
Μαθηματικά
πολίτη, του περιβάλλοντος;
Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε;
Το κινητό
τηλέφωνο
4. Κριτική αποτίμηση
3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα,
Νέος πολιτισμός
Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη
επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις
κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό;
Κοινωνικές
Επιστήμες,
Γλώσσα
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Προβληματική,
Ζητήματα για
την Ολομέλεια,
Πηγές,
Μέθοδοι,
Εργαλεία
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Τα κινητά τηλέφωνα φτιάχνονται από στοιχεία τα οποία
μαθαίνουμε στη Χημεία (και συχνά δεν καταλαβαίνουμε το
«γιατί»), τα οποία αποσπώνται από τα βάθη της γης με
αμφιλεγόμενες πρακτικές, μας έχουν γίνει απαραίτητα με τις
πολλές τους δυνατότητες, τα αλλάζουμε συχνά πριν χαλάσουν
για να πάρουμε άλλα με περισσότερες (όπως μας λένε οι
διαφημίσεις) και, πολλοί από εμάς τα πετάμε όπου τύχει.
Μάλλον, χρειάζεται να τα ψάξουμε όλα αυτά καλύτερα και να
σκεφτούμε τις αιτίες και τις συνέπειές τους. Για να γίνουμε πιο
συνειδητοί καταναλωτές και πολίτες.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
«Εργάτες ορυχείων», «εταιρίες εξόρυξης
μεταλλευμάτων και μη δημοκρατικά καθεστώτα»,
«ορυχεία στις πόλεις του Τρίτου Κόσμου»
ΠΗΓΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο: Εταιρίες Ανακύκλωσης
Εργαστήριο: Σπάνιες Γαίες
Internet: Γεωγραφική κατανομή
πρώτων υλών
Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης: ...
Φωτογραφίες: ορυχείων, χώρων
απόρριψης ηλεκτρονικών
αποβλήτων
Κινηματογράφος: …….
Παρατήρηση, Πείραμα, Διερεύνηση
Στάσεων,
Ανάλυση Περιεχομένου,
Ερμηνεία Νοήματος
Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις,
Μετά από αυτό το workshop στα Τμήματα
Ενδιαφέροντος, τα παιδιά θα είναι σε θέση να:
• επιλέξουν το υπο-θέμα που τους ενδιαφέρει
• οργανώσουν την έρευνά τους, ξεκινώντας με
τη συμπλήρωση της σελίδας ημερολογίου της
ομάδας τους (επόμενη διαφάνεια).
Τα τέσσερα πλαίσια αναφοράς ,
σε αντιστοίχιση με τις τέσσερις φάσεις
εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤ
ΟΙΚ
ΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ
ΣΤΗΡΙΟ
(1)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(2)
ΣΧΟΛ
ΕΙΟ
C
A
F
É
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΧΡΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(4)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
NOKIA
ΣΧΟΛΙΑ
Ε.Ε.
SAMSUNG
Ανακύκλωση
Συσκευών
Α.Ε.
Ο.Ο.Σ.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ
SONY
ΧΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
(3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ
(3η Φάση)
Στόχος του εργαστηρίου:
Πέρασμα από
τα Ερευνητικά Ερωτήματα στις ερευνητικές δραστηριότητες,
εστιάζοντας στην αναζήτηση συμβατών μεταξύ τους:
(i) πηγών
(ii) μεθόδων έρευνας και
(iii) ερευνητικών εργαλείων-τεχνικών
Αρχική αναζήτηση τρόπων παρουσίασης
και κριτικής ερμηνείας των δεδομένων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΧΕΔΙΑ,
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ,
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
(ΠΗΓΕΣ)
ΓΡΑΠΤΑ:
Επίσημα Έγγραφα
Ιδιωτικά Έγγραφα
Τύπος
Βιβλία
ΆΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ:
Αντικείμενα
Σχέδια,
Πίνακες Ζωγραφικής
Φωτογραφίες
Κινηματογράφος
Πραγματικές Καταστάσεις
ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες)
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ποιος» μιλάει;
Για να πει «τι»;
Σε «ποιον»;
«Πώς»;
Με «ποιο» στόχο;
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ:
Αναγνωριστικές
χωρίς προηγούμενες υποθέσεις
Διαγνωστικές
που ψάχνουν μια άμεση απάντηση
σε πρακτικές ερωτήσεις
Πειραματικές
για επαλήθευση υποθέσεων
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΑ
ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΝΟΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΝΟΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΟ
(4η Φάση)
Στόχος του εργαστηρίου:
Προτάσεις εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας των
«πρωτογενών» δεδομένων, ώστε οι μαθητές:
(1) να κατανοούν σε βάθος τις πλευρές του θέματος που
μελετούν,
(2) να αναπτύσσουν τις γνωστικο-γλωσσικές δεξιότητες
επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων αλλά και
δεξιότητες κοινοποίησης και διαπραγμάτευσης της νέας
γνώσης που παρήγαγαν.
ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Υλικό που δόθηκε στις ομάδες)
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ
╤♫
╤ ΦΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ
(5η Φάση)
ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες)
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
………………..
ΕΞΩΦΥΛΛA
COVER PAGES
ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ
BACKGROUND, AIMS
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX
………………..
………………..
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
CONCLUSION
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSESSMENT CRITERIA
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
PREAMBLE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
INTRODUCTION
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
BIBLIOGRAPHY
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
RESULTS,
DISCUSSION
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
EPILOGUE
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες)
(1)
ΕΞΩΦΥΛΛA
COVER PAGES
ΣΧΟΛΙΑ
(2)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS
ΣΧΟΛΙΑ
(3)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
PREAMBLE
(4)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
INTRODUCTION
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
(5)
ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ
BACKGROUND, AIMS
ΚΗ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(6)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
METHODOLOGY
(7)
ΣΧΟΛΙΑ
(11)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(12)
BIBLIOGRAPHY
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
EPILOGUE
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
DATA COLLECTION
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(8)
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
DATA
(9) INTERPRETATION,
ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ CONCLUSIONS,
DISCUSSION
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,
(10)
ΣΧΟΛΙΑ
CRITICAL , AUTOCRITICAL
REFLECTION, ASSESMENT
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
Τρόφιμα-Συσκευασίες:
Συστατικά,
Περιεκτικότητες σε
θρεπτικά βιομόρια,
Προέλευση (520 ελληνικό
προϊόν),
LCA (δικό μας),
Ενέργεια,
Διάφορα «Έψιλον»,
Bar code,
Γενετική τροποποίηση,
Ανακύκλωση,
…
Σας ευχαριστώ
και…
Καλή επιτυχία
!