Πληροφοριακά συστήματα Υγείας

Download Report

Transcript Πληροφοριακά συστήματα Υγείας

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Νοσοκομειακά Πληροφοριακά
Συστήματα: Υποσυστήματα
Δρ. Χρήστος Ηλιούδης
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Διαχείριση Εξωτερικού Ασθενή
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Διαχείριση νοσηλευόμενου ασθενή
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Γραφείο Κίνησης
•
•
•
Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί Ασθενείς. Σκοπός της
εφαρμογής είναι η διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας
του νοσηλευόμενου ασθενή από την εισαγωγή έως και την
έκδοση του εξιτηρίου.
Περιλαμβάνει την καταγραφή των δημογραφικών και
ασφαλιστικών στοιχείων ασθενή κατά την προσέλευση του
στο νοσοκομείο καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων του ασθενή για επιθυμητές χρονικές περιόδους
από τη διοίκηση αλλά και τα τμήματα - κλινικές του
νοσοκομείου.
Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών είναι η παρακολούθηση
της τακτικής και έκτακτης εισαγωγής ασθενή, η διαχείριση των
επειγόντων περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία και η
παρακολούθηση των εισιτηρίων του νοσοκομείου.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Γραφείο Κίνησης
• Θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα υποστήριξης κάρτας
υγείας (π.χ. µε χρήση bar code, smart card) για την γρήγορη και
χωρίς σφάλματα εισαγωγή του ασθενή.
• Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται την έκδοση των εξιτηρίων
καθώς και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών (για ασφαλιστικά
ταμεία, βεβαιώσεις εισαγωγής, εξαγωγής κλπ).
• Επίσης η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει σαφή εικόνα της
πληρότητας του νοσοκομείου (ανά θέση / όροφο / κλινική)
ώστε να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός των εισαγωγών
ασθενών. Τέλος, η εφαρμογή του γραφείου κίνησης, πρέπει να
παρέχει δυνατότητες διαχείρισης κλινών και θέσεων νοσηλείας
με εύκολο και γραφικής απεικόνισης τρόπο.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Διαχείριση Ραντεβού
•
Διαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευματινών
Ιατρείων.
 Σκοπός της εφαρμογής είναι η γραµµατειακή υποστήριξη
των εξωτερικών & απογευματινών ιατρείων.
 Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες τήρησης ραντεβού στα
εξωτερικά & απογευματινά ιατρεία (ανά ιατρό, τµήµα,
σηµείο παροχής), η δημιουργία λίστας αναμονής κλπ.
 θα πρέπει να αυτοματοποιεί πολλές από τις καθημερινές
εργασίες
της γραμματείας ραντεβού (π.χ. κλείσιμο
Ραντεβού ημέρας µε αυτόματη αναζήτηση της πρώτης
διαθέσιμης ημερομηνίας και ώρας που διατίθεται ο ιατρός
η / και η αντίστοιχη κλινική – τμήμα, μαζική μεταφορά
των ραντεβού -ανά ιατρό ή κλινκή- μιας ημερομηνίας σε
άλλη).
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
• Λογιστήριο Ασθενών –Τιμολόγηση &
Κοστολόγηση Ιατρικών Υπηρεσιών.
– Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται όλες τις
λογιστικές πληροφορίες που συσχετίζονται µε την
νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις του κάθε ασθενή.
– Η τιμολόγηση θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που
δημιουργούνται από τα διάφορα τμήματα κατά
την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή και σε
συνδυασμό µε την διαχείριση των ασφαλιστικών
ταμείων αυτοματοποιεί τις διαδικασίες χρέωσης
αυτού.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
•
Φαρμακείο, Συνταγολόγια.
–
Σκοπός της εφαρμογής είναι η οργάνωση των υπηρεσιών
του φαρμακείου προς τις κλινικές /τμήματα του
νοσοκομείου και ο προγραμματισμός των χορηγήσεων
φαρμακευτικού υλικού βάσει ατομικών /γενικών
συνταγολογίων.
–
Η εφαρμογή διασυνδέεται με όλα τα τμήματα του
νοσοκομείου και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα On line
παραγγελίας από τους ορόφους / τμήματα καθώς και την
εκτέλεση συνταγών φαρμάκων από το φαρμακείο.
–
Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται τις επιστροφές
φαρμάκων από τις κλινικές και γενικότερα τις δοσοληψίες
φαρμακευτικού υλικού εντός και εκτός του νοσοκομείου.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
• Διαιτολογικό.
– Σκοπός του υποσυστήματος είναι η
παρακολούθηση του γενικού προγράμματος
διατροφής και των ειδικών προγραμμάτων διαίτης
βάσει των θεραπευτικών αγωγών και η διαχείριση
των υλικών τροφοδοσίας.
– Η εφαρμογή διαχειρίζεται τα διατροφικά σχήματα
των ασθενών ανάλογα με τη θεραπευτική αγωγή
του καθενός.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Εξωτερικά Ιατρεία- Επείγοντα Περιστατικά
•
•
Σκοπός της εφαρμογής είναι η διαχείριση και
παρακολούθηση των ασθενών που επισκέπτονται τα
τακτικά η έκτακτα εξωτερικά ιατρεία (Επισκέψεις Εξετάσεις ασθενών, εισαγωγή εξωτερικού ασθενή).
Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλές και
γρήγορες διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων
(στοιχεία ασθενή, φορέας πληρωμής,
συνταγογραφήσεις , προγραμματισμός κτλ.) με
φιλικές προς το χρήστη φόρμες εισαγωγής.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Εξωτερικά Ιατρεία- Επείγοντα Περιστατικά
• Η εφαρμογή συνδέεται στενά με αυτή της
γραμματείας εξωτερικών ιατρείων (ραντεβού) ώστε
να παρακολουθούνται πλήρως οι προγραμματισμένες
επισκέψεις ασθενών.
• ολοκληρωμένες δυνατότητες καταχώρησης των
αποτελεσμάτων εξετάσεων των ασθενών (Θεραπεία,
φαρμακευτικής αγωγής κλπ.).
• διαχειρίζεται και τις εντολές τακτικής / έκτακτης
εισαγωγής ασθενούς και της ενημέρωσης του
γραφείου εισαγωγών και κίνησης
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
•
Ιατρικές Πράξεις - Ηλεκτρονικές Παραγγελίες
(Order Entry) - Παραπεμπτικά.
– οργάνωση και προγραμματισμός των
ανθρωπίνων και υλικών πόρων του νοσοκομείου
για την εκτέλεση ιατρικών εντολών,
– αυτόματη παραγγελία ιατρικών πράξεων και
εξετάσεων (Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά ,
παραγγελία κλινικών - παρακλινικών εξετάσεων,
χειρουργικές επεμβάσεις, κλπ)
– παραλαβή και επισκόπηση των αποτελεσμάτων
και πορισμάτων ηλεκτρονικά.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ιατρικά Πρωτόκολλα
• Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η καταγραφή των
ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδομένων
που συμπληρώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και αφορούν την τεκμηρίωση των
θεραπευτικών αγωγών και άλλων ιατρικών
δεδομένων.
• Η εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων θα πρέπει να
επιτρέπει την συμπλήρωση στοιχείων στη βάση
δεδομένων μέσα από προτυποποιημένα έντυπα
(φόρμες) οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να
παραμετροποιηθούν κατά τη βούληση και πρακτική
των τελικών χρηστών.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ιατρικά Πορίσματα
•
•
Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η καταγραφή
των ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών
δεδομένων που συμπληρώνονται από το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και αφορούν την
τεκμηρίωση των διαγνώσεων, και άλλων ιατρικών
δεδομένων κατά την εισαγωγή, παραμονή, θεραπεία
και έξοδο του ασθενή.
Στην εφαρμογή ιατρικών πορισμάτων θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται η επιλογή δημιουργίας
αναφορών στα πλαίσια των ιατρικών δεδομένων
του ασθενή, αλλά και τυποποιημένων εγγράφων
ανά ειδικότητα ή χρήστη.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ιατρικό Ιστορικό – Διαγνώσεις.
• Σκοπός είναι η καταγραφή των διαγνώσεων (εισόδουεξόδου), του ιατρικού ιστορικού, και γενικότερα της
ιατρικής κατάστασης του ασθενούς. Μέσα από την
εφαρμογή θα είναι δυνατή η τεκμηρίωση ιατρικών,
θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδομένων για κάθε
ασθενή (συμπτώματα, κλινικά σημεία, πορεία νόσου
κλπ.).
• Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
υποστηρίζει την ταξινόμηση κατά τις ταξινομήσεις
που έχουν προταθεί. (π.χ. ICD10, κτλ), για τις
διαγνώσεις και θεραπείες ώστε να διευκολύνεται η
στατιστική ανάλυση , η κατάρτιση υγειονομικών
μελετών κλπ.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ιατρικό Ιστορικό – Διαγνώσεις.
• Η εφαρμογή του ιατρικού ιστορικού θα πρέπει να
επιτρέπει την συμπλήρωση στοιχείων στη βάση
δεδομένων μέσα από προτυποποιημένα έντυπα
(φόρμες) οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να
παραμετροποιηθούν κατά τη βούληση και
πρακτική των τελικών χρηστών.
• Κατά συνέπεια η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να
έχει το μέγιστο βαθμό παραμετρικότητας ανά
ειδικοτητα, μονάδα υγείας, και ιατρό.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Εφαρμογή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
• Σκοπός της εφαρμογής είναι η υποστήριξη της
οργάνωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας του
νοσοκομείου για την παροχή νοσηλευτικής
φροντίδας, την χορήγηση φαρμάκων, την
τήρηση της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς
και γενικότερα την παρακολούθηση της πορείας
νόσου.
• Η εφαρμογή καλύπτει τη «λογοδοσία» των
νοσηλευτικών μονάδων από βάρδια σε βάρδια
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
Εφαρμογή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
• διευκολύνει την αυτοματοποίηση ορισμένων
διαδικασιών (λίστες ασθενών για
θερμομέτρηση – φαρμακευτική αγωγή,
διαχείριση φαρμακείου κλινικής, καθημερινό
διάγραμμα παρακολούθησης ασθενή) και τη
διαχείριση των ασθενών του ορόφου με
διάφορους τρόπους γραφικής απεικόνισης
(π.χ. color-coding, γραφική κάτοψη κλινών
ορόφου, ή άλλη αντίστοιχη ευκολία).
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
• Διαχείριση καθημερινής εργασίας:
– Παραγγελίες εξετάσεων
– Εκτέλεση εξετάσεων – λίστες εργασίας (work lists)
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Λίστες ανά ημερομηνία, κλινική, εξεταζόμενο,
κωδικό ασθενή, κλπ
• Λίστες ανά εξέταση.
– Έλεγχος εξετάσεων
– Διανομή - αναζήτηση αποτελεσμάτων
– Εκτύπωση αποτελεσμάτων
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
•
Πληροφόρηση του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού
– Έλεγχος ποιότητας μηχανημάτων
• Διακυμάνσεις τιμών σε μια χρονική περίοδο (μέσες, άκρες τιμές,
υπέρβαση ορίων, τυπική απόκλιση κλπ).
• Συγκρίσεις μεταξύ χρονικών περιόδων, χρήσης διαφορετικών
αντιδραστηρίων κλπ.
• Σχετικές αναφορές με τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, των
ιατρικών μηχανημάτων, των χρηστών.
• Σχετικές αναφορές με την ανάγκη επανάληψης των εξετάσεων.
• Σχετικές αναφορές με τα προβλήματα στην λειτουργία των ιατρικών
μηχανημάτων.
– Συσχετισμοί εξετάσεων
• Συσχετισμός αποτελεσμάτων εξετάσεων σε συγκεκριμένους
πληθυσμούς
• Διαχρονικές συγκρίσεις τιμών εξετάσεων σε συγκεκριμένους ασθενείς ή
πληθυσμούς.
– Λοιπές ιατρικές πληροφορίες
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Παραγελλία Εξετάσεων
(αυτόματα μέσω ΟΠΣΝ)
Αρχή
Ανάγνωση
αποτελεσμάτων μέσω
του ΟΠΣΝ
Λήψη δειγμάτων
Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό μέσω HL7 στο
ΟΠΣΝ
Εκτύπωση Ετικετών
barcode
Παραλαβή δειγμάτων στο
εργαστήριο (ή σε
κεντρική γραμματεία
εργαστηρίων)
Εκτύπωση
Αποτελεσμάτων
Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων
(χειροκίνητη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)
Ανάλυση δειγμάτων
(εκτός αναλυτώνmanually)
Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων
(αυτόματη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)
Έγκριση
αποτελεσμάτων
Νέα ανάλυση
E-health (2Η ενότητα)
Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό έντυπα (ειδικές
περιπτώσεις)
Υπογραφή
Αποτελεσμάτων
(Εφόσον απαιτείται)
Ταυτοποίηση Ασθενή
Χωρισμός των δειγμάτων
ανά αναλυτή και
προτεραιότητα
περιστατικού
Ανάλυση δειγμάτων
(Working List αναλυτών)
Τέλος
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Υγειονομικός Χάρτης
Αναφορές
Στατιστικά
Πρόμήθειες
Πληροφοριακό
Κέντρο
Δεδομένων
ΠεΣΥΠ
HL7
Άλλες εφαρμογές
ΠεΣΥΠ
ΣΥZΕΥΞΙΣ
HL7
Λήψη Δειγμάτων
Ανάγνωση
αποτελεσμάτων
Κλινική / Τμήμα 1
Κλινική / Τμήμα ...Ν
HL7
Εξωτερικά Ιατρεία
Εξυπηρετητής
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
Νοσοκομείου
(ή υποσύστημα ΟΠΣY
Κεντρική
Γραμματεία
Εξυπηρετητής
Πληροφοριακού
Συστήματος
Εργαστηρίων
Διοίκηση
Γραμματεία παραλαβή
δειγμάτων
Αναφορές
Στατιστικά
Αυτόματη Σύνδεση με Αναλυτές
Διευθυντής
Αναφορές
Στατιστικά
LAN - Εργαστήριο 1
LAN - Εργαστήριο 2
LAN - Εργαστήριο...Ν
Εργαστηριακός Τομέας
LAN - MY 1
LAN - MY 2
LAN - MY ...Ν
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Ελληνική πραγματικότητα
• Στην Ελλάδα, προς το παρόν, δεν έχουν εφαρμοστεί
ολοκληρωμένα οι αντίστοιχοι κανονισμοί για τη λειτουργία των
νοσοκομειακών εργαστηρίων. Εντούτοις, η συνεχής
παρακολούθηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των
συσκευών εξέτασης προσφέρει μεγάλα οφέλη, παρέχοντας τις
εξής δυνατότητες:
– της αξιοπιστίας και ακρίβειας των εξετάσεων,
– του κόστους ανά εξέταση,
– του μέσου χρόνου λειτουργίας κάθε συσκευής,
– της συχνότητας εφαρμογής ελέγχων ποιότητας και
βαθμονόμησης και καταχώρηση των προκυπτουσών
αποτελεσμάτων για μακροπρόθεσμο έλεγχο ποιότητας (π.χ.
σε μηνιαία βάση).
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
• Ο σκοπός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΒΙΤ
είναι η αξιοποίηση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς,
αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του.
• Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την
εφαρμογή και τήρηση κανόνων και διαδικασιών
διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν
ένα σύνολο υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις
φάσεις του κύκλου ζωής κάθε ιατρικού μηχανήματος.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και Facilities Management
• Υποστήριξη στην αγορά Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού (Καθορισμός προδιαγραφών αγοράς και
ανανέωσης εξοπλισμού, διαδικασίες αγοράς και
παραλαβής)
• Καταγραφή και Αρχειοθέτηση του κτηματολογίου του
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με ενιαία
κωδικοποίηση ακολουθώντας διεθνή πρότυπα
ονοματολογίας (UMDNS του ECRI ή αντίστοιχης
νεώτερης, και τροποποιήσεις της σύμφωνα με
CEN/TC 257).
• Καταγραφή και προγραμματισμός προληπτικής
συντήρησης (πρωτόκολλα συντήρησης)
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Βιοϊατρική Τεχνολογία
• Διαδικασίες επισκευών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
• Διαδικασίες περιοδικών ελέγχων (Έλεγχοι ασφάλειας, Ηλεκτρική
ασφάλεια, Έλεγχοι ποιότητας) Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
• Διαδικασίες Διαχείρισης Συμβάσεων Συντήρησης και Εποπτείας
Διεξαγωγής Ελέγχων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
• Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών (αποστολή δεδομένων στην
αρμόδια αρχή) Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
• Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (δείκτες) και υλοποίηση
υποσυστήματος παραγωγής στατιστικών αναφορών
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Υπηρεσίες Τμημάτων Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Α
ΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΑΓΟΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
E-health (2Η ενότητα)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΥΣΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΚΜ
ΤΒΙΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Ροή εργασίας προμήθειας νέου
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Φ ά ση Α νά λυ σ η ς Α να γκ ώ ν
Φ ά σ η Π ρ ο μ ή θ ε ια ς
Τ ε χ ν ικ έ ς Π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς
Τ Μ Η Μ Α / Κ Λ ΙΝ ΙΚ Η
Β Ι Ο ΪΑ Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
Δ ια γ ω ν ισ μ ό ς
Γ Ρ . Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν
Φ ά σ η Λ ε ιτο υ ρ γ ία ς
Ε ν το λ ή Π ρ ο μ ή θ ε ια ς
Γ Ρ . Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν
Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς Α ξ ιο λ ό γ η σ η
Γ Ρ . Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν
Π α ρ α κ ο λο ύ θ η σ η Σ υ ντ ή ρ η ση
Β ΙΟ ΪΑ ΤΡ ΙΚ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Α ίτ η σ η Π ρ ο μ ή θ ε ια ς
Τ Μ Η Μ Α / Κ Λ ΙΝ ΙΚ Η
Π ο ιο τικ ό ς Έ λ ε γ χ ο ς
Β Ι Ο ΙΑ Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
Χ ρ έ ω σ η Μ η χ α ν ίμ α τ ο ς
Τ Μ Η Μ Α / Κ Λ ΙΝ ΙΚ Η
Κ ατακ ύ ρω σ η - Σύ μ βασ η
Γ Ρ . Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν
Π α ρ α λ α β ή Ε ισ α γ ω γ ή
Υ λ ικ ο ύ
Γ Ρ . Υ Λ ΙΚ Ο Υ
Φ ά σ η Ε γ κ α τ ά σ τα σ η ς
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ
(BUSINESS INTELLIGENCE – BI)
• Με τον όρο Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business
Intelligence - BI) εννοείται ένα σύστημα με το οποίο
τα δεδομένα που αντλούνται από ένα ή περισσότερα
πληροφοριακά συστήματα μετατρέπονται σε
πληροφορίες που βοηθούν την διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
• Με την εφαρμογή ΒΙ συστημάτων, μεγάλος όγκος
δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές
και έχουν διαφορετική διαμόρφωση (format)
μπορούν να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να
παρουσιαστούν γρήγορα και με περιεκτικό τρόπο σε
στελέχη που έχουν την ευθύνη να εισηγούνται ή/και
να λαμβάνουν αποφάσεις.
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Διαχείριση και Έλεγχος
Πηγές Δεδομένων
Διάθεση Πληροφορίας
Εξωτερικά
δεδομένα
Data Mining
Business Intelligence Server
Δεδομένα
συναλλαγών
Data Staging &
Storage
Εσωτερικά
Δεδομένα
Data Warehouse
DBMS
(MetaData)
OLAP
Αρχειοθετημένα
Δεδομένα
Report/Query
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ σε
μονάδες υγείας
• Γίνεται μια ποιοτική και ποσοτική παρουσίαση της
λειτουργίας των τμημάτων. Η ανάλυση των
δεδομένων επικεντρώνεται στους τομείς
δραστηριοποίησης και την εξέλιξη των εργασιών.
• Η κατηγοριοποίηση γίνεται με κριτήρια:
– Την αιτία εισόδου στο σύστημα (επίσκεψη στα
Εξωτερικά Ιατρεία, εξετάσεις, νοσηλεία,
απογευματινά ιατρεία, κλπ.)
– Εξέλιξη των περιστατικών (έξοδος, ημέρες
νοσηλείας, διακομιδή, κλπ.)
– Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χρηστών (φύλο,
γεωγραφική αναφορά, Ταμείο ασφάλισης, κλπ.)
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Δείκτες και στοιχεία παραγόμενου έργου
Νοσοκομείου
α/α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1
Ποσοστό κάλυψης κλινών ανά κλινική,
τομέα, νοσοκομείο
[ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ*100]/
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ * 365]
Διαχείριση ασθενών
2
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική,
τομέα, νοσοκομείο
[ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ] /
[ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΤΟΥΣ]
Διαχείριση ασθενών
3
Ρυθμός εισροής ασθενών ανά κλινική,
τομέα, νοσοκομείο
PK=[365 (ΗΜΕΡΕΣ) *
% ΚΑΛΥΨΗΣ] / [100
* ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Διαχείριση ασθενών
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
Δείκτες …
•
•
•
•
Δείκτες και στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
Δείκτες και στοιχεία κόστους Νοσοκομείου
Δείκτες και Χρηματοοικονομικά στοιχεία Νοσοκομείου
Δείκτες και στοιχεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, λοιπού
εξοπλισμού και υποδομών
• Δείκτες και στοιχεία ευρύτερου περιβάλλοντος
(δημογραφικά)
• Δείκτες και στοιχεία προβλέψεων Νοσοκομείου
E-health (2Η ενότητα)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
•
•
•
•
•
•
Γενική Λογιστική
Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί
Κοστολόγηση
Διαχείριση εσόδων
Διαχείριση εξόδων
Διαχείριση Προσωπικού και
Μισθοδοσία
• Διαχείριση Αποθηκών
E-health (2Η ενότητα)