Δραστηριότητα 1ου εξαμήνου 2014

Download Report

Transcript Δραστηριότητα 1ου εξαμήνου 2014

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΔΝΤΗΣ: Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Γ. ΔΡΟΣΟΣ: Συντονιστής Διευθυντής
Γ. ΜΙΣΙΑΣ: Διευθυντής ΕΣΥ
Α. ΜΑΔΕΣΗΣ: Επιμελητής Α΄
Θ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ: Επιμελητής Α΄
Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ: Επιμελήτρια Α΄
Α. ΒΛΑΧΟΥ: Επιμελήτρια Α΄
Μ. ΣΙΛΕΛΗ: Επιμελήτρια A΄
Α. ΜΠΑΝΤΟΥΡ: Επιμελητής Β΄
Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επικουρικός
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΔΝΤΗΣ: Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ & ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ: 371
 Καρδιάς : 234
 Θώρακος : 111
 Θωρακοσκοπικές:
 Ανοικτές: 78
33
 Διάφορες άλλες: 26
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 234
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
226 / 234
8 / 234
96.6%
3.4%
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ: 234
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ:
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ:
148
41
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ + ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ :
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗΣ:
 ΔΙΑΦΟΡΑ:
2
19
24
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 215
 CABG:
146
 MVplasty:
1
 CABG + CEA:
 MVR + CABG:
 CABG + σφηνοειδής εκτομή
Δ.Α.Λοβού:
 AVR:
1
27
 AVR + CABG:
 MVR:
11
21
1
1
 MVplasty + CABG:
 TVplasty:
 AVR + σύγκλειση VSD:
1
2
1
 Εκτομή ανευρύσματος LV με
remodeling + αφαίρεση
θρόμβου: 1
 Περικαρδιακό εμβάλωμα
μεσοκολπικού
1
διαφράγματος:
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
 Bentall:
19
4

Bentall + CABG:

Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα:

Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG:

Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + AVR:

Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + AVR + CABG:
3
6
2
2
2
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
(μέσος όρος)
65.8  10.6 έτη
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
(μέσος όρος)
9.47  8.7 ώρες
Median: 7 ώρες
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 80 HRS ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
< 6 ώρες
(fast-track)
48.5%
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 80 HRS ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(μέσος όρος)
6  3 ημέρες
Median: 6 ημέρες
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ
 Κατά EUROSCORE I
5.75%
 Κατά EUROSCORE II
2%
7 / 234
2.99%
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
1.4%
 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: 2 / 142
 ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ: 2 / 41
 ΒΑΛΒΙΔΑΣ + ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ: 1 / 24
 ΑΟΡΤΗΣ: 0 /17
0%
 ΔΙΑΦΟΡΑ: 0 /2
0%
4.8%
4.1%
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
8/234
 6 CABG
 2 Bentall
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
25%
 1 CABG
 1 Bentall
Cardiothoracic surgery Dept
“G. Papanikolaou” vs STS national averages
2%
2
1.4%
1,5
CTS PAP*
1
0,5
STS 2012**
0
Isolated CABG 30-d
mortality
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
*CTS PAP: Γ. Ν. Θ «Γ. Παπανικολάου»
**STS: Αμερικανική Καρδιοχειρ/γική εταιρεία
Cardiothoracic surgery Dept
“G. Papanikolaou” vs STS national averages
2.47%
2.5%
2,5
2
CTS PAP*
1,5
STS 2012**
1
0,5
0
CABG, VALVE, VALVE+CABG
30-d mortality
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
*CTS PAP: Γ. Ν. Θ «Γ. Παπανικολάου»
**STS: Αμερικανική Καρδιοχειρ/γική εταιρεία
Cardiothoracic surgery Dept
“G. Papanikolaou”
Perioperative MI
2011 STS data
 PMI – elevation of biomarkers
(CK or Troponine) to > 5 of
the normal during the first
72h after a CABG plus
i. new Q waves or LBBB or
ii. Angiographically
documented or
iii. Imaging evidence of new
loss of viable myocardium
5%
5
4
3
CTS PAP*
1.3%
2
STS 2011**
1
0
Isolated CABG
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
*CTS PAP: Γ. Ν. Θ «Γ. Παπανικολάου»
**STS: Αμερικανική Καρδιοχειρ/γική εταιρεία
Cardiothoracic surgery Dept
“G. Papanikolaou” vs STS national averages
2.2%
3
2
0.7%
1
CTS PAP*
STS 2011**
0
On-pump isolated CABG
Reoperation for bleeding
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
*CTS PAP: Γ. Ν. Θ «Γ. Παπανικολάου»
**STS: Αμερικανική Καρδιοχειρ/γική εταιρεία
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σύγκριση 1ου εξαμήνου 2013 vs. 2014
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σύνολο
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ %
Στεφανιαία
Στεφ - Βαλβ - Βαλβ + Στεφ
Αορτή
ΧΡΟΝΟΣ
ΜΤΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Μέσος όρος
(ώρες)
2013
2014
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
240
234
1.28%
1.4%
2%
3%
2.47%
2.5%
11.7%
0%
9.6
9.47
8.5
40%
48.5%
34.4%
6.2
6
STS 2012
ΜΤΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ < 6h
(fast-track)
ΗΜΕΡΕΣ ΜΤΧ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Μέσος όρος
(ημέρες)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Σύγκριση 1ου εξαμήνου 2013 vs 2014
2013
2014
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
0%
2.5%
3.2%
2.5%
Σύνολο
4.4%
0.8%
2.2%
Στεφανιαία
0%
1.3%
5%
0.7%
1.7%
Λοιμώξεις στερνοτομής
Νεφρική ανεπάρκεια
(στάδιο ΙΙΙ-ΙV)
Επαναδιάνοιξη
για αιμορραγία
Περιεγχειρητικό
Έμφραγμα
Αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο
STS 2011
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
(μέσος όρος)
59  14.3 έτη
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
(μέσος όρος)
3.9  3.8 ώρες
Median: 3 ώρες
 52/111 (46.9%) ανάνηψη στο χειρ/γειο
 59/111 (53.1%) στη Μονάδα ανάνηψης ΚΡΧ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(μέσος όρος)
5  5 ημέρες
Median: 4 ημέρες
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ
ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ: 78/111 ( 70.3%)
 ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ:
31
( 4 sleeve )

1
 ΜΑΖΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ:
5
ΔΙΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ:
 ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΕΣ:
6
 ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ:
 ΒΙΟΨΙΕΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ:
2
1
 ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΡΑΧΕΙΑΣ :
1
 ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ:
4
 ΕΚΤ. ΕΜΦΥΣΗΜ. ΚΥΣΤΕΩΝ:
 ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ:
1
 ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗ ΚΥΣΤΗ:
8
 ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ:
1
 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ - ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ:
7
 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ:
3
6
 ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ:
1
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ
ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ: 33/111 (29.7%)
 VATS ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ:
8
 VATS ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ:
 VATS ΒΙΟΨΙΑ:
2
 VATS ΕΚΤΟΜΗ AEP ΚΥΣΤΕΩΝ:
2
 VATS ΒΙΟΨΙΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ:
1
 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΨΙΑ:
10
10
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
(ESTS 2011-2013)
2%
 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ
1.8% (2/111)
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ
5.4% (6/111)
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ σε:
- αναπνευστική ανεπάρκεια: 2
- ΟΝΑ: 1
- αιμορραγία: 2
- χυλοθώρακας: 1
Cardiothoracic surgery Dept
“G. Papanikolaou” vs ΕSTS national averages
2%
2
1.8%
1,9
CTS PAP*
1,8
1,7
ESTS**
(2011-2013)
1,6
1,5
Overall
30-d mortality
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
*CTS PAP: Γ. Ν. Θ «Γ. Παπανικολάου»
**ESTS: Ευρωπαϊκή Θωρακοχειρ/γική εταιρεία
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
Σύγκριση 1ου εξαμήνου 2013 vs 2014
2013
2014
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
109
111
 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ
63.3%
70.3%
 ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ
36.7%
29.7%
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
45.9% (50/109)
46.9% (52/111)
 ΜΟΝΑΔΑ ΜΤΧ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
54.1% (59/109)
53.1% (59/111)
8.8
3.9
Median: 5 ώρες
Median: 3 ώρες
6.2 ± 5.4
5± 5
Median: 5 ημέρες
Median: 4 ημέρες
0%
1.8%
5.5%
5.4%
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΝΗΨΗ
ΧΡΟΝΟΣ
ΜΤΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Μέσος όρος
(ώρες)
ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΕΣ ΜΤΧ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Μέσος όρος
(ημέρες)
Προβλεπόμενη από
ESTS 2011-2013
2%
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ
ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:
 ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ:
26
1
 MEDICAL THORACOSCOPY:
4
 ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗ/ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ:
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ:
 ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΣΤΕΡΝΟΥ:
9
2
10
www.ctspap.gr