Transcript pptx/640kB

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ
ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ
 Τα ΕΑΣ είναι ένας όμιλος κατασκευαστικών εταιριών ο οποίος ιδρύθηκε
το 2004 από την συγχώνευση των:
 “Α.Ε. Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου” γνωστότερης
ως “ΠΥΡΚΑΛ”, η οποία ιδρύθηκε το 1874 και δραστηριοποιείται στην
κατασκευή πυρομαχικών φορητού οπλισμού, μεσαίων και μεγάλων
διαμετρημάτων, βλημάτων όλμων και πυροσωλήνων, όλων συμβατών με
Νατοϊκού τύπου οπλικά συστήματα.
 “Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ΑΕ” γνωστότερης ως “ΕΒΟ”, η οποία
ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή όπλων
φορητού οπλισμού, όλμων, οπλικών και πυραυλικών συστημάτων,
προωθητικών πυρίτιδων και γεμισμάτων καθώς επίσης και πυρομαχικών
μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 Πρώτη ύλη
 Παραγωγή
 Τελικό προϊόν
Έλεγχος πρώτης ύλης
 Ως προς τη συσκευασία του
 Ως προς τα χαρακτηριστικά του
(σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού,
λαμβάνοντας υπόψη και τα πιστοποιητικά ποιότητας
του υλικού από το κατασκευαστή)
Έλεγχος πρώτης ύλης
Αποδεκτό (σύμφωνο με τις
απαιτήσεις)
Αποδέσμευση για χρήση
Ελαττωματικά
Έλεγχος του μη
συμμορφούμενου
υλικού συμφωνα με τιη
διαδικασία EAS-01-1123
Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου του υλικού, μέχρι και τη τελική
απόφαση χρήσης ακολουθούνται οι τοπικές διαδικασίες των
εργοστασίων για τη διαχείριση και τη σήμανση των υλικών
Έλεγχος πρώτης ύλης
 Αποδέσμευση του υλικού χωρίς ολοκλήρωση των
ελέγχων για λόγους επείγοντος
Άμεση ανάγκη του υλικού
για την παραγωγή
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
για απαιτούμενους ελέγχους
Έλεγχος πρώτης ύλης
Μικρή ποσότητα του υλικού αποδεσμεύεται προσωρινά
για χρήση στην παραγωγή
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση ποιότητας
του εργοστασίου για κάθε σχετική εξέλιξη
Επισημαίνεται κατάλληλα με ευθύνη του
ποιοτικού ελέγχου
Παρακολουθείται σε όλες τις φάσεις
κατεργασίας του
Γενικά θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση και
ολοκλήρωση του ελέγχου των δοκιμών ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστον δυνατό οι
επιπτώσεις από πιθανή απόρριψη του υλικού.
Δ/νση/Υποδ/νση Ποιότητας
 Έλεγχος πρώτου τεμαχίου εισερχομένων
 Έλεγχος του υλικού στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή
Στο πρώτο από τα νέα απάρτιασυγκροτήματα που θα παραχθούν
από
το προμηθευτή
Συγκρότηση
ειδικής επιτροπής
Στο πρώτο απάρτιο- συγκρότημα που
θα παραχθεί από ΝΈΟ προμηθευτή
Έλεγχος ποιότητας παραγωγής
παραγωγός
Τμήμα ποιοτικού
Παραγωγή
ελέγχου
(εργοστάσιο)
Έλεγχος ποιότητας
Έλεγχος ποιότητας σε
φάσεων παραγωγής
φάσεις ελέγχου
Δειγματοληπτικός έλεγχος
με ειδικά σχέδια
δειγματοληψίας
100% έλεγχος
Τυχαίος ή
ποσοστιαίος
Δειγματοληπτικά ανά ποσότητα ή ανα
βάρδια ανά τακτά
Περιοδικός,
χρονικά διαστήματα ή
ανα καθορισμένο
αριθμό τεμαχίων
Διακοπή και επαναλειτουργία
παραγωγής
 Γίνεται από τον υπεύθυνο του ποιοτικού ελέγχου
 Σκοπός είναι η δέσμευση των υλικών που εμφάνισαν
αποκλίσεις κατά τον έλεγχο στη συγκεκριμένη φάση
 Σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (ΣΕΥ, ΣΕΕ) είναι
απαραίτητη η χρήση ειδικού εντύπου για τη διακοπή
της παραγωγής
Δελτία ελέγχου ποιότητας
 Η επαναλειτουργία- συνέχιση της παραγωγής
πραγματοποιείται μετά την εκτέλεση των κατάλληλων
διορθωτικών ενεργειών
 Η παραγωγή όμως μπορεί να συνεχισθεί χωρίς διακοπή
με ευθύνη της αρμόδιας Δ/σης παραγωγής αφού αυτή
αιτιολογήσει τη συνέχιση
Δελτία ελέγχου ποιότητας
Έκδοση δελτίου ελέγχου ποιότητας SAP (όπου
αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης
της φάσης παραγωγής ή ελέγχου και του προϊόντος που
ελέγχεται καθώς και τα αποτελέσματά τους.)
Τα δελτία ελέγχου αρχειοθετούνται και
χρησιμοποιούνται για τη στατιστική παρακολούθηση
και βελτίωση της ποιότητας.
Τελικός Έλεγχος ποιότητας
προϊόντος
 Περιλαμβάνει έλεγχο τελικών προϊόντων, συσκευασίας
και όπου απαιτείται βλητικές δοκιμές
 Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 Πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια
ποιότητας των προϊόντων
 Έκδοση αναφοράς ελέγχου που υπογράφεται από τον
ελεγκτή, το προϊστάμενο του τμήματος και το δ/ντη
ποιότητας
Έλεγχος ποιότητας πρώτου
τεμαχίου παραγωγής ή οδηγού
μερίδας
 Ακολουθεί όσα προβλέπονται από τη σύμβαση και το
σχέδιο ποιότητας του προϊόντος
 Εφαρμόζεται στο πρώτο τεμάχιο κάθε παραγωγής και
στο πρώτο τεμάχιο κάθε νέας φάσης παραγωγής/ σε
μικρή ποσότητα κάθε παρτίδας (οδηγός μερίδα)
Έλεγχος πρώτου τελικού προϊόντος
Ανεύρεση τυχών αποκλίσεων από τις τεχνικές
απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί
 ΣΚΟΠΟΣ
Η διαπίστωση και επικύρωση της ορθότητας της
ακολουθούμενης παραγωγικής διαδικασίας
Αποδοχή προϊόντος
 Πιστοποιητικό ποιότητας τελικού προϊόντος
ΕΑΣ
Δ/ντης Ποιότητας
Έλεγχος αποστολής – παράδοσης
έτοιμου προϊόντος
Κατά τη προετοιμασία των παραδόσεων και τη
φόρτωση παρίσταται καθορισμένος ελεγκτής της
Δ/νσης Ποιότητας που ελέγχει τη διακίνηση και
παράδοση των τελικών προϊόντων.
Έλεγχοι σε εξωτερικά εργαστήρια
Συμμετοχή του πελάτη
Στατιστικά Στοιχεία
Αποτελεσμάτων Ποιοτικού
Ελέγχου
 Από τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου οι Δ/νσεις
ποιότητας των εργοστασίων λαμβάνουν συγκεντρωτικά
στοιχεία, τα οποία επεξεργάζονται με στόχο τη
βελτίωση.
 Όπου δεν καλύπτονται οι ανάγκες από τις
τυποποιημένες αναφορές του πληροφοριακού
συστήματος, διαμορφώνονται ειδικές εκτυπώσεις για
την απεικόνιση των αποτελεσμάτων
Επαναληπτικός έλεγχος
 Σε υλικά όπως πχ πυρίτιδες κατά τη διάρκεια
αποθήκευσής τους
 Σε υλικά με ημερομηνία λήξης
Αρμοδιότητες
 Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Εισερχομένων
 Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής
 Τοπικοί βλητικοί σταθμοί των εργοστασίων
 Τοπικά εργαστήρια
εργοστασίων
Έλεγχος
Εισερχομένων
Υλικών
Εργαστηριακοί
έλεγχοι
Έλεγχος
κατά
τη
Εκτέλεση
βλητικών
δοκιμών κατά
τη
Τελικός Έλεγχος
διάρκεια
παραγωγής
διάρκεια
της παραγωγικής
προϊόντων
διαδικασίας
καθώς και στο
τελικό
Εισερχομένων
Κατά
τη διάρκεια της Τελικό προϊόν
προϊόν
παραγωγικής
διαδικασίας
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 Το πρόγραμμα SAP χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις
του ποιοτικού ελέγχου
 δυναμικό και προσαρμόσιμο
 συγκεντρωτικό και ομοιογενές
 ασφαλές
ΟΜΩΣ
 Το πρόγραμμα SAP δεν είναι εύχρηστο
 Το έφτιαξαν οικονομολόγοι
Δειγματοληψία SPC αντί AQL
 Τα AQL αποτελέσματα δειγματοληψίας είναι ευνοϊκά
για τους κατασκευαστές, αλλά όχι για τους τελικούς
χρήστες.
 Η Spc απαιτεί τακτική δειγματοληψία και
παρακολούθηση της κάθε επιμέρους γραμμής
παραγωγής
Ευχαριστώ πολύ